Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Nelékařské zdravotnické vědy

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Odborný text s názvem „Základy ošetřovatelských postupů a intervencí„ je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Důraz je kladen na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace v souladu s nejnovějšími trendy ošetřovatelství. K dispozici je přehled základních ošetřovatelských postupů, které jsou součástí profesních dovedností nelékařských a lékařských oborů. Součástí textu je aplikace určená k procvičování odborné terminologie.

 

Prvá pomoc pre medikov

Prvá pomoc pre medikov

Medzinárodný výbor pre resuscitáciu ILCOR (International Liason Commitee on Resuscitation) združuje nadnárodné spoločnosti (American Heart Association, European Resuscitation Council, ale i ázijské, austrálske spoločnosti), reviduje v pravidelných päťročných intervaloch doporučené postupy (Guidelines) pre neodkladnú resuscitáciu na základe nových poznatkov z resuscitačnej medicíny.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Hana Belejová, Andrea Hudáčková, Dušan Sysel Jozef Štorek | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Nelékařské zdravotnické vědy, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Prvá pomoc, KPCR, Resuscitácia | příloh: 1 | zobrazeno: 306x | publikováno: 28.4.2017

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny

Každá veľká zmena podmienok je svojim spôsobom katastrofou. Spoločným úsilím ale ľudia prežili situácie, ktoré sa na prvý pohľad javili ako smrtiace, spojené s trvalou zmenou i podmienok. Všetky udalosti, ktoré akokoľvek negatívne zasahujú do života spoločnosti odhaľujú, aký veľký význam má bezpečnostná gramotnosť obyvateľstva.

 
autor: Oto Masár, Alexander Nejedlý, Karin Arendášová, Hana Belejová, Dušan Sysel | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Nelékařské zdravotnické vědy, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Krízový manažment, zbrane | příloh: 1 | zobrazeno: 217x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 9.5.2017

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diagnózu, vždy je nevyhnutná anamnéza, posúdenie klinických prejavov, fyzikálne vyšetrenie a posúdenie výsledkov ďalších vyšetrovacích metód.

Funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému - štandardné 12-zvodové (pokojové) EKG, 24-48 hodinové sledovanie EKG (dynamické EKG) – Holter EKG, 24 hodinové sledovanie TK – tlakový Holter, záťažové vyšetrenie na bicykli – ergometria.

Funkčné vyšetrenie obličiek - klírens endogénneho kreatinínu (GFR), glomerulárna filtrácia, clearance kreatinínu, koncentračný pokus.

 

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: funkčné vyšetrenie, spirometria, ergometria, Holter, obličkové testy | příloh: 1 | zobrazeno: 774x | publikováno: 10.5.2016

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností

Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností integruje najnovšie poznatky z oblasti metodiky ošetrovateľských činností. Ošetrovateľské techniky a postupy zahŕňajú činnosti sestry od prípravy pomôcok, cez posúdenie a komunikáciu s pacientom, až po samotnú realizáciu konkrétneho výkonu.

E-učebnica využíva metódy moderného elektronického vzdelávania – e-learning v kombinácii s tradičným prezenčným vzdelávaním. Jej cieľom je posilňovať u študenta vyšší stupeň kritického myslenia, základné kognitívne zručnosti aj bez prítomnosti pedagóga, čo umožní kreatívnejšie, flexibilnejšie a efektívnejšie učenie sa. Umožniť študentovi učiť sa z prezentovaných situácií v bezpečnom prostredí a vlastným tempom cez realistické simulácie a prax založenú na dôkazoch.

Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore...

 
autor: Michaela Miertová, a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Výučbové webstránky | klíčová slova: ošetrovateľské techniky, ošetrovateľské zručnosti, príprava pacienta a pomôcok, bezpečnosť, implementácia, komplikácie | příloh: 5 | zobrazeno: 3098x | publikováno: 9.1.2016 | poslední úpravy: 15.1.2016

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácii.

Súbor prezentácii tvoria podklady k prednáškam z predmetu Ošetrovateľský výskum. Snahou autorov je priblížiť študentom ošetrovateľstva možnosti a spôsoby realizácie kvantitatívneho aj kvalitatívneho výskumu v tomto odbore. Prezentácie sa zameriavajú na východiská vedeckého výskumu v ošetrovateľstve, prezentujú výskumný proces a jeho jednotlivé fázy, ponúkajú prehľad základných metód zberu empirických údajov ako aj spôsobov ich vyhodnotenia.

 
autor: Juraj Čáp, Katarína Žiaková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: výskum, ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné metódy | příloh: 15 | zobrazeno: 2036x | publikováno: 21.10.2015

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii obsahuje medicínsko - ošetrovateľské východiská (súčasný stav problematiky u nás a v zahraničí) a ošetrovateľský proces vo vybraných špecializovaných chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie psycho-sociálnych ošetrovateľských problémov u chirurgických pacientov.
Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa rovnako zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky.
 

 

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Ve výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na systém hlášení a evidence infekčních chorob (registry), legislativa ve vztahu k očkování a epidemiologické bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, biosafety levels, zdravotní rizika spojená s cestováním, pásmová nemoc, cestování těhotných žen, očkování v rámci cestovní medicíny, problematika čistoty vod z pohledu cestování.

 
autor: Jana Straková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Infekční choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 1903x | publikováno: 27.10.2014 | poslední úpravy: 12.1.2015

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Posudzovanie, ako súčasť diagnostického procesu v ošetrovateľstve, je zamerané na získanie databázy relevantných informácií o pacientovi a jeho problémoch pre výber cielených ošetrovateľských intervencií. Získavanie a interpretácia údajov od pacienta súvisí aj s výberom vhodného meracieho nástroja a s vedomosťami a zručnosťami sestry ho použiť. Výučbová databáza meracích nástrojov je zameraná na posudzovanie a administráciu meracích nástrojov v gerontologickom ošetrovateľstve.

Databáza vytvorená za podpory grantu KEGA č. 054UK-4/2012 (2. Nové technológie, metódy a formy vo výučbe)

 

 
autor: Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Katarína Žiaková | JLF UK v Martine | disciplína: Geriatrie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výučbové webstránky | klíčová slova: gerontologické ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, elektronická databáza | příloh: 3 | zobrazeno: 3154x | publikováno: 21.1.2014 | poslední úpravy: 29.1.2014

OŠETŘOVATELSKÉ TEORIE A MODELY

Distanční texty prezentují ošetřovatelství jako samostatný interdisciplinární vědní obor s vlastní terminologií, hierarchii pojmů, filosofickými rámci a koncepcemi. Uvádí do vztahové problematiky filozofii, konceptuální modely, teorii a empirii. Seznamují studenty s disciplinárním paradigmatem ošetřovatelství a s jeho implikací ve vybraných ošetřovatelských modelech.  

 
 
autor: Darja Jarošová | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: ošetřovatelské teorie, metaparadigma ošetřovatelství, ošetřovatelské modely | příloh: 1 | zobrazeno: 1388x | publikováno: 6.12.2013 | poslední úpravy: 15.3.2016

ZÁKLADY OŠETŘOVATELSTVÍ

Distanční text je určen pro pregraduální výuku studentů v bakalářském oboru všeobecná sestra. Zahrnuje základní úvodní témata do studia ošetřovatelství: ošetřovatelství jako vědní disciplína, zdraví a nemoc, dějiny ošetřovatelství, mezinárodní aktivity ošetřovatelství, společenské aspekty ošetřovatelství, profesní vzdělávání sester, koncepce ošetřovatelství.

 

 
autor: Darja Jarošová | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: základy ošetřovatelství | příloh: 1 | zobrazeno: 1241x | publikováno: 6.12.2013

OŠETŘOVATELSKÝ PROCES A DOKUMENTOVÁNÍ

Ošetřovatelský proces je poměrně dobře znám mezi sestrami a porodními asistentkami v České republice. Podle Koncepce ošetřovatelství se jedná o hlavní pracovní metodu ošetřovatelského personálu. Distanční opora Ošetřovatelský proces a dokumentování si klade za cíl seznámit studenty s metodou ošetřovatelského procesu a zásadami dokumentování. Předkládaný text je rozdělen do 8 kapitol, které jsou dále členěny na další podkapitoly. Text se zabývá cílem a zaměřením ošetřovatelství, historii a charakteristikou ošetřovatelského procesu, ale především pěti fázemi ošetřovatelského procesu – posuzováním, diagnostikou, plánováním, realizací a hodnocením. Obsah distančního textu je doplněn o problematiku dokumentace v ošetřovatelství. Studijní opora je určena pro pregraduální výuku v bakalářských zdravotnických...

 
autor: Renáta Zeleníková, PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: ošetřovatelský proces, ošetřovatelství, dokumentace | příloh: 1 | zobrazeno: 1064x | publikováno: 6.12.2013

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Distanční text je určen pro studenty zdravotnických nelékařských oborů. Text se zabývá ošetřovatelstvím v chirurgii. Protože problematika chirurgického ošetřovatelství je rozsáhlá a technologie jdou neustále kupředu, není nabízený text vyčerpávající. Je zaměřen na chirurgické ošetřovatelství – vymezení oboru, cíle, dále značná část textu se věnuje ošetřovatelské péči v perioperačním období se zaměřením na předoperační, intraoperační a pooperační péči. Další kapitoly seznamuji čtenáře s ošetřovatelskou péčí o pacienty s chirurgickým onemocněním žlučníku a žlučových cest, s chirurgickým onemocněním tlustého střeva, s chirurgickým onemocněním plic. 

 
autor: Eva Janíková, PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: chirurgie, ošetřovatelství, předoperační péče, pooperační péče | příloh: 1 | zobrazeno: 1685x | publikováno: 6.12.2013

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Distanční text je určen pro studenty bakalářských zdravotnických oborů. Seznamuje čtenáře se základními pojmy v oblasti zdraví a nemoci, s východisky a postavením veřejného zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky, s vývojem zdravotního stavu obyvatel ČR, se strukturou a řízeních zdravotních služeb a zdravotnických institucí, se základními zdravotnickými systémy a systémem zdravotního pojištění v ČR.

 

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Učebný text je určený pre vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú na vykonávanie sesterskej profesie, ako aj sestrám a pedagógom, ktorí sa venujú starostlivosti a edukácii o nevyliečiteľne chorých v domácom prostredí, či inštitúciách.
Text je členený na štyri kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na historické súvislosti, súčasné definovanie, charakteristiku a ciele paliatívnej starostlivosti. Ďalšie tri kapitoly sú venovanné najčastejším obťažujúcim symptómom a problémom v telesnej, psychickej a spirituálnej oblasti. Jednotlivé obťažujúce symptómy a problémy sú opísané so zreteľom na ich prejavy, posudzovanie a odporúčané intervencie pre ich odstránenie, či zmiernenie.

 
autor: Jana Nemcová | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: paliatívna ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne chorý, umierajúci, obťažujúce symptómy a problémy | příloh: 4 | zobrazeno: 2232x | publikováno: 28.10.2013 | poslední úpravy: 31.10.2013
 

Urgentná medicína pre medikov

Urgentná medicína pre medikov

Predkladaný text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je kolektívnym dielom dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katatrof LF UK a Katedry Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do kolektívu boli prizvaní i autori z iných lekárskych odborov a práva.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Eduard Horovský, Andrea Hudáčková, Jozef Štorek, Katarína Fedorová, Vanda Valkučáková, Adam Žilinek, Dušan Sysel, Hana Belejová | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Všeobecné praktické lékařství, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Urgentná medicína, šok, anafylaxia, diabetes mellitus | příloh: 1 | zobrazeno: 253x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 5.5.2017

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (IASP) definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potencionálnym poškodením tkanív alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia.. Bolesť je vždy subjektívna“.

 
autor: Oto Masár, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Všeobecné praktické lékařství, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Konferencie a reporty | klíčová slova: Bolesť, Vyšetrenie pacienta | příloh: 1 | zobrazeno: 207x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 9.5.2017

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov

Všeobecný lekár sediaci v ambulancii v rôznych kútoch Zemegule (tí odvážni dokonca i na Slovensku) je práve tým, ktorý má odlíšiť, kto je slávik a kto je vrabec. Jeho diagnostické možnosti sú často začne obmedzené, nie každý má za sebou komplement nemocnice, laboratórií, špecialistov. Je to len on, kto rozhodne o liečbe alebo o odoslaní pacienta ku konziliárovi. Musí znášať častú nedôveru pacientov, ktorí „masírovaní“ masmédiami a často i kolegami sa k nemu stavajú ako ku dispečerovi, ktoré ho povinnosťou je im dať do ruky výmenný lístok a nič sa nepýtať. Všeobecní lekári nie sú ako celebrity na prvých stránkach bulvárov, neotvárajú plesy sezóny.

 
autor: Oto Masár, Jana Bendová, Dana Buzgová, Romana Compagnon, Katarína Fedorová, Darina Kováčová, Peter Lipták, Michaela Macháčová, Soňa Ostrovská, Adriana Šimková, Vanda Valkučáková, Iveta Vaverková | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Nelékařské zdravotnické vědy, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Koncepcia zdravotnej starostlivosti, prevencia, komunikácia | příloh: 1 | zobrazeno: 227x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 9.5.2017

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Súbor trinástich prezentácií tvorí základ prednášok venovaných centrálnym filozofickým a etickým témam, ktoré majú vzťah k ošetrovateľskej teórii, praxi a výskumu. Prvých sedem prezentácií je venovaných filozofickým východiskám ošetrovateľstva a sú v nich zastúpené témy: vzťah filozofie a ošetrovateľstva, človek, spiritualita, jazyk a komunikácia, logika a filozofické základy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Druhá časť prezentácií sa venuje etickým aspektom ošetrovateľstva: charakterizovaniu etiky a morálky, základnej terminológii a princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ako aj problémom, ktoré súvisia s jeho koncom.

 
autor: Juraj Čáp | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: filozofia v ošetrovateľstve, etika v ošetrovateľstve | příloh: 13 | zobrazeno: 1180x | publikováno: 15.2.2016

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii

Predkladaná multimediálna e-učebnica sa zameriava na oblasť techník v pôrodnej asistencii, ktoré sú koncipované podľa najnovších trendov z hľadiska pôrodnej asistencie, gynekológie a ošetrovateľstva. Učebnica je koncipovaná podľa požiadaviek súčasnej pôrodnej asistencie, rešpektuje koncepcie poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii, zohľadňuje nové legislatívne úpravy v oblasti kompetencií pôrodných asistentiek.

 

 
autor: Martina Bašková, a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Výučbové webstránky | klíčová slova: pôrodná asistencia | příloh: 4 | zobrazeno: 958x | publikováno: 9.1.2016 | poslední úpravy: 15.1.2016

E-learningový kurz geriatrie

E-learningový kurz geriatrie

Kurz poskytuje základní vhled do specifických rysů chorob vyššího věku, jejich diagnostiky a terapie s ohledem na hlavní cíl geriatrické medicíny – tedy maximální zachování soběstačnosti, návrat a setrvání ve vlastním prostředí. Důraz je kladen na celostní pohled na nemocného včetně jeho adherence k terapii, zázemí v rodině a dalších sociálních vazeb. Je podán přehled nástrojů pro zjišťování základních parametrů komplexního geriatrického vyšetření včetně stanovení míry soběstačnosti, intelektového výkonu, přítomnosti deprese a rizika malnutrice. Pozornost je věnována geriatrickým syndromům a jejich multidisciplinaritě. Hlavní cílovou skupinou kurzu jsou studenti všeobecného lékařství ve druhé polovině studia. Absolvováním kurzu mohou rozšířit svoje znalosti také studenti stomatologie či nelékařských oborů.

 

Ošetrovateľstvo v neurológii

Ošetrovateľstvo v neurológii

Predkladaná elektronická multimediálna učebnica integruje najnovšie poznatky z klinického medicínskeho odboru neurológia, zo všeobecnej i špeciálnej neurológie, o ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej pacientom s vybranými neurologickými ochoreniami. Ide o učebnicu, ktorá využíva metódy moderného elektronického vzdelávania – e-learning s aplikáciou informačných prostriedkov a komunikačných technológií v kombinácii s tradičným prezenčným vzdelávaním.
Cieľom učebnice okrem poskytnutia najnovších poznatkov z neurológie a neurologického ošetrovateľstva, je vytvoriť pre študentov zaujímavé prostredie pri samoštúdiu v rámci klinického predmetu Neurológia a ošetrovateľstvo, zároveň prispieť k rozvíjaniu kritického a klinického myslenia.

 
autor: Michaela Miertová, Egon Kurča, Martina Tomagová a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Výučbové webstránky | klíčová slova: všeobecná neurológia, špeciálna neurológia, ošetrovateľstvo v neurológii, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 1 | zobrazeno: 2728x | publikováno: 19.1.2015 | poslední úpravy: 20.1.2015

Perioperační ošetřovatelská péče

Perioperační ošetřovatelská péče

Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zahrnují oblast hygieny rukou, základní informace ke vstupu do prostoru operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava operačního sálu perioperační sestrou, poloha pacienta, příprava operačního pole pomocí antisepse a zarouškování, početní kontrola zdravotnických prostředků při závěru operace a převoz pacienta na dospávací pokoj.

 
autor: Jaroslava Jedličková, Silvie Hodová, Ilona Drápelová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Perioperační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky, Perioperační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky | příloh: 19 | zobrazeno: 12748x | publikováno: 28.2.2014 | poslední úpravy: 4.4.2014

Pediatrické ošetrovateľstvo

Pediatrické ošetrovateľstvo

E-learningový kurz v prostredí LMS Moodle.

E-learningový kurz je zameraný na vybrané kapitoly z pediatrie a pediatrického ošetrovateľstva a dopĺňa prezenčnú formu vzdelávania v predmete Pediatria a ošetrovateľstvo v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo na JLF UK v Martine. Cieľom lekcií je prezentovať interaktívnou formou rôzne diagnostické a terapeutické postupy, výkony a ošetrovateľské intervencie so zameraním na pediatrického pacienta. Súčasťou lekcií sú aj problémové úlohy a autotesty, ktoré poskytujú študentom možnosť overenia nadobudnutých teoretických vedomostí.

 
autor: Anna Ovšonková, Mária Zanovitová, Martina Lepiešová, Ľubica Jakušová, Helena Kadučáková, Mária Lehotská | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediálne pomôcky, E-learningové kurzy | klíčová slova: e-learning, pediatria, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 3 | zobrazeno: 3164x | publikováno: 10.1.2014 | poslední úpravy: 14.1.2014

POTŘEBY ČLOVĚKA A OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA II.

Distanční text Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 2 navazuje na studijní text Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Předkládaný distanční text je zaměřen na konkrétní lidské potřeby. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky potřeb jedinců v ošetřovatelské péči a diagnostiky dysfunkčních potřeb jsou v učebních textech zahrnuty pouze vybrané fyziologické, psychosociální a spirituální potřeby jedinců a odpovídající ošetřovatelské diagnózy. Texty nabízí také přehled zahraničních výzkumů týkajících se intervencí u vybraných ošetřovatelských diagnóz, poskytujících důkazy pro nejlepší ošetřovatelskou praxi.

 
 
autor: Renáta Zeleníková, PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: potřeby, ošetřovatelský proces, ošetřovatelství, ošetřovatelská diagnostika | příloh: 1 | zobrazeno: 1043x | publikováno: 6.12.2013

VÝZKUM V OŠETŘOVATELSTVÍ

Výzkum v ošetřovatelství je součástí komplexu předmětů výuky profesionálních dovedností sester a porodních asistentek. Přispívá k základům kritického-vědeckého myšlení studentů, k pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Publikace prezentuje základní kroky výzkumného procesu, výběr vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků v kvantitativním výzkumu v ošetřovatelství.

 
autor: Darja Jarošová | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: kvantitativní výzkum v ošetřovatelství a porodní asistenci | příloh: 1 | zobrazeno: 1072x | publikováno: 6.12.2013

OŠETŘOVATELSKÉ VÝKONY A INTERVENCE 2

Distanční text je určen studentům ošetřovatelství a obsahuje informace k vybraným tématům základních ošetřovatelských výkonů. Text slouží jako základní literatura pro aplikaci léků, ošetřovatelskou péči o dekubity, kyslíkovou terapii a péči o pacienta v terminálním stádiu. Informace jsou doplněny o úkoly a podněty k zamyšlení, které mají u studentů podpořit zájem o studovanou problematiku a motivovat je ke studiu další rozvíjející literatury.
 
autor: Eva Janíková, PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: výkony, intervence, ošetřovatelství, aplikace léků, dekubity, oxygenoterapie, terminální stádium | příloh: 1 | zobrazeno: 1066x | publikováno: 6.12.2013

OŠETŘOVATELSKÉ VÝKONY A INTERVENCE 1

Distanční text je zaměřen na vybrané základní ošetřovatelské výkony a intervence, se kterými se všeobecná sestra v průběhu péče o pacienty setkává v každodenní praxi. Zahrnuje problematiku činnosti všeobecných sester, věnuje se bariérové ošetřovatelské péči, monitoringu fyziologických funkcí, zabývá se dále odběry biologického materiálu: krve a enterální výživou. Kurz je určen pro pregraduální výuku v bakalářských zdravotnických studijních programech.

 
autor: Renáta Zeleníková, Mgr. Eva Janíková | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: výkony, intervence, ošetřovatelství, monitoring, enterální výživa | příloh: 1 | zobrazeno: 724x | publikováno: 6.12.2013

KOMUNITNÍ A DOMÁCÍ PÉČE

Komunitní a domácí péče je součástí primární zdravotní péče, zaměřuje se na zdraví lidí v komunitě. Budoucí sestry se v publikaci seznámí s rozvojem zdravotních a sociálních služeb v rámci komunitní péče o zdraví jednotlivců a jednotlivých populačních skupin, s filozofii a s organizační strukturou domácí péče, s interdisciplinárním přístupem v domácí péči, porozumí významu zdravého společenského a přírodního prostředí pro zdraví člověka. 

 

SOCIOLOGIE

Studijní text seznamuje studenty nelékařských zdravotnických oborů se základy sociologie v kontextu zdravotní péče. Studenti se seznámí s hlavními směry a teoriemi sociologického myšlení, základními sociologickými pojmy, problematikou sociálních deviací, sociálně patologického chování a problematikou struktury společnosti. Druhá část textu je věnována problematice zdraví a nemoci ze sociologického hlediska. Studijní text by měl pomoci studentům vnímat klienty, zdravotníky, rodinu a další účastníky zdravotní péče jako sociální osobnosti začleněné do systému sociálních vztahů a rolí.

 
MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2017-10-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].