Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Nelékařské zdravotnické vědy

Sipping – inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice

Sipping – inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice

Cílem výukové podpory je zpřehlednit a rozčlenit perorální enterální polymerní výživu ve formě sippingu s jejími přednostmi a různými indikacemi v klinické praxi. Součástí této publikace je i ukázka edukace pacientů v používání sippingu a rovněž i využití sippingu jako součást jídel zakomponovaných do originálních rozmanitých receptů ve formě polévek, hlavních jídel, dezertů i nápojů.

 
autor: Simona Saibertová, Zlata Kapounová, Petra Juřeníková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: sipping, enterální výživa, edukace, fortifikace stravy | příloh: 1 | zobrazeno: 136x | publikováno: 7.7.2019 | poslední úpravy: 11.7.2019

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)

Aktualizovaná a doplněná verze multimediálního elektronického materiálu „Základy ošetřovatelských postupů a intervencí" v českém jazyce nabízí i anglickou verzi textu. Text je zpracován v elektronické online verzi s možností stažení. Důraz je kladen na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace. K dispozici je přehled základních ošetřovatelských postupů, které jsou součástí profesních dovedností lékařských i nelékařských oborů. V české verzi je součástí textu aplikace určená k procvičování odborné terminologie.

 

 

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1

Prednášky sú zamerané na aktuálne problémy odboru. Vzdelávanie sestier, zmeny v kompetenciách v súvislosti s vyhláškou MZ SR 95/2018 Z.z. ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom. Vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva. Benefity a limitácie hodnotiacich nástrojov a techník, kritériá pre ich výber a ich využívanie v klinickej praxi. Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v kontexte legislatívy. Koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako nový fenomén, ktorý ohrozuje kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch. Prednášky sú ďalej zamerané na myšlienkové predpoklady a východiská humanistických konceptuálnych modelov – Nightingaleovej, Hendersonovej, Oremovej a model Roper-Logan-Tierney, a ich využitie v paliatívnej starostlivosti....

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace nástroje | příloh: 8 | zobrazeno: 503x | publikováno: 14.12.2018 | poslední úpravy: 17.12.2018

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Učební text je zaměřen na základy obecné neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Poskytuje základní informace o funkčním a anatomickém uspořádání nervového systému, typech jeho poruch a možnostech vyšetření. Důraz je kladen na klinické projevy postižení jednotlivých funkčních či anatomických systémů (v relevantních případech včetně případných ošetřovatelských problémů a vhodného přístupu k nim) a také na používané vyšetřovací metody, a to zejména z hlediska jejich kontraindikací a možných komplikací, s nimiž se ošetřovatelský personál může setkat.

 
autor: Vlčková Eva, Blanka Adamová, Josef Bednařík, Tomáš Horák, Magda Horáková, René Jura, Milena Košťálová, Adéla Mitášová, Hana Ošlejšková, Martin Pail, Hana Petrášová, Jana Raputová, Andrea Šprláková-Puková, Pavel Štourač, Michaela Tomečková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: centrální nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, nerv, nervová dráha, sval, mozeček, autonomní nervový systém, extrapyramidový systém, motorický systém, paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex, řeč | příloh: 1 | zobrazeno: 1398x | publikováno: 7.9.2018 | poslední úpravy: 22.11.2018

Psychológia v pôrodnej asistencii

Psychológia v pôrodnej asistencii

Poznanie a porozumenie psychologického prežívania tehotnej a rodiacej ženy napomáha efektívnej komunikácií medzi pôrodnou asistentkou a klientkou, a prispieva tak k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento učebný text určený predovšetkým študentkám pôrodnej asistencie si kladie za cieľ priblížiť tie oblasti v rámci poskytovania starostlivosti v pôrodnej asistencii, kde poznanie psychologických súvislostí zohráva svoju významnú rolu. Prezentované poznatky sa zaoberajú psychologickými aspektami prežívania tehotenstva, pôrodu a popôrodného obdobia (s dôrazom na základný prehľad psychopatológie v tehotenstve a po pôrode). Učebný text sa venuje tiež významu vhodnej komunikácie a prístupu k rodiacej žene, rovnako ako špecifickým situáciám v pôrodnej asistencii z psychologického pohľadu (napr. situácia perinatálnej straty a narodenie dieťaťa so zdravotnými komplikáciami).

 

 

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Odborný text s názvem „Základy ošetřovatelských postupů a intervencí„ je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Důraz je kladen na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace v souladu s nejnovějšími trendy ošetřovatelství. K dispozici je přehled základních ošetřovatelských postupů, které jsou součástí profesních dovedností nelékařských a lékařských oborů. Součástí textu je aplikace určená k procvičování odborné terminologie.

 

Prvá pomoc pre medikov

Prvá pomoc pre medikov

Medzinárodný výbor pre resuscitáciu ILCOR (International Liason Commitee on Resuscitation) združuje nadnárodné spoločnosti (American Heart Association, European Resuscitation Council, ale i ázijské, austrálske spoločnosti), reviduje v pravidelných päťročných intervaloch doporučené postupy (Guidelines) pre neodkladnú resuscitáciu na základe nových poznatkov z resuscitačnej medicíny.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Hana Belejová, Andrea Hudáčková, Dušan Sysel Jozef Štorek | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Nelékařské zdravotnické vědy, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Prvá pomoc, KPCR, Resuscitácia | příloh: 1 | zobrazeno: 1537x | publikováno: 28.4.2017

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny

Každá veľká zmena podmienok je svojim spôsobom katastrofou. Spoločným úsilím ale ľudia prežili situácie, ktoré sa na prvý pohľad javili ako smrtiace, spojené s trvalou zmenou i podmienok. Všetky udalosti, ktoré akokoľvek negatívne zasahujú do života spoločnosti odhaľujú, aký veľký význam má bezpečnostná gramotnosť obyvateľstva.

 
autor: Oto Masár, Alexander Nejedlý, Karin Arendášová, Hana Belejová, Dušan Sysel | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Nelékařské zdravotnické vědy, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Krízový manažment, zbrane | příloh: 1 | zobrazeno: 1238x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 9.5.2017

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diagnózu, vždy je nevyhnutná anamnéza, posúdenie klinických prejavov, fyzikálne vyšetrenie a posúdenie výsledkov ďalších vyšetrovacích metód.

Funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému - štandardné 12-zvodové (pokojové) EKG, 24-48 hodinové sledovanie EKG (dynamické EKG) – Holter EKG, 24 hodinové sledovanie TK – tlakový Holter, záťažové vyšetrenie na bicykli – ergometria.

Funkčné vyšetrenie obličiek - klírens endogénneho kreatinínu (GFR), glomerulárna filtrácia, clearance kreatinínu, koncentračný pokus.

 

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: funkčné vyšetrenie, spirometria, ergometria, Holter, obličkové testy | příloh: 1 | zobrazeno: 1468x | publikováno: 10.5.2016

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností

Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností integruje najnovšie poznatky z oblasti metodiky ošetrovateľských činností. Ošetrovateľské techniky a postupy zahŕňajú činnosti sestry od prípravy pomôcok, cez posúdenie a komunikáciu s pacientom, až po samotnú realizáciu konkrétneho výkonu.

E-učebnica využíva metódy moderného elektronického vzdelávania – e-learning v kombinácii s tradičným prezenčným vzdelávaním. Jej cieľom je posilňovať u študenta vyšší stupeň kritického myslenia, základné kognitívne zručnosti aj bez prítomnosti pedagóga, čo umožní kreatívnejšie, flexibilnejšie a efektívnejšie učenie sa. Umožniť študentovi učiť sa z prezentovaných situácií v bezpečnom prostredí a vlastným tempom cez realistické simulácie a prax založenú na dôkazoch.

Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore...

 
autor: Michaela Miertová, a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Výučbové webstránky | klíčová slova: ošetrovateľské techniky, ošetrovateľské zručnosti, príprava pacienta a pomôcok, bezpečnosť, implementácia, komplikácie | příloh: 5 | zobrazeno: 6970x | publikováno: 9.1.2016 | poslední úpravy: 15.1.2016

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácii.

Súbor prezentácii tvoria podklady k prednáškam z predmetu Ošetrovateľský výskum. Snahou autorov je priblížiť študentom ošetrovateľstva možnosti a spôsoby realizácie kvantitatívneho aj kvalitatívneho výskumu v tomto odbore. Prezentácie sa zameriavajú na východiská vedeckého výskumu v ošetrovateľstve, prezentujú výskumný proces a jeho jednotlivé fázy, ponúkajú prehľad základných metód zberu empirických údajov ako aj spôsobov ich vyhodnotenia.

 
autor: Juraj Čáp, Katarína Žiaková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: výskum, ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné metódy | příloh: 15 | zobrazeno: 4337x | publikováno: 21.10.2015

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii obsahuje medicínsko - ošetrovateľské východiská (súčasný stav problematiky u nás a v zahraničí) a ošetrovateľský proces vo vybraných špecializovaných chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie psycho-sociálnych ošetrovateľských problémov u chirurgických pacientov.
Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa rovnako zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky.
 

 

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Ve výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na systém hlášení a evidence infekčních chorob (registry), legislativa ve vztahu k očkování a epidemiologické bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, biosafety levels, zdravotní rizika spojená s cestováním, pásmová nemoc, cestování těhotných žen, očkování v rámci cestovní medicíny, problematika čistoty vod z pohledu cestování.

 
autor: Jana Straková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Infekční choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 3031x | publikováno: 27.10.2014 | poslední úpravy: 12.1.2015

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Posudzovanie, ako súčasť diagnostického procesu v ošetrovateľstve, je zamerané na získanie databázy relevantných informácií o pacientovi a jeho problémoch pre výber cielených ošetrovateľských intervencií. Získavanie a interpretácia údajov od pacienta súvisí aj s výberom vhodného meracieho nástroja a s vedomosťami a zručnosťami sestry ho použiť. Výučbová databáza meracích nástrojov je zameraná na posudzovanie a administráciu meracích nástrojov v gerontologickom ošetrovateľstve.

Databáza vytvorená za podpory grantu KEGA č. 054UK-4/2012 (2. Nové technológie, metódy a formy vo výučbe)

 

 
autor: Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Katarína Žiaková | JLF UK v Martine | disciplína: Geriatrie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výučbové webstránky | klíčová slova: gerontologické ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, elektronická databáza | příloh: 3 | zobrazeno: 4889x | publikováno: 21.1.2014 | poslední úpravy: 2.10.2019

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Učebný text je určený pre vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú na vykonávanie sesterskej profesie, ako aj sestrám a pedagógom, ktorí sa venujú starostlivosti a edukácii o nevyliečiteľne chorých v domácom prostredí, či inštitúciách.
Text je členený na štyri kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na historické súvislosti, súčasné definovanie, charakteristiku a ciele paliatívnej starostlivosti. Ďalšie tri kapitoly sú venovanné najčastejším obťažujúcim symptómom a problémom v telesnej, psychickej a spirituálnej oblasti. Jednotlivé obťažujúce symptómy a problémy sú opísané so zreteľom na ich prejavy, posudzovanie a odporúčané intervencie pre ich odstránenie, či zmiernenie.

 
autor: Jana Nemcová | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: paliatívna ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne chorý, umierajúci, obťažujúce symptómy a problémy | příloh: 4 | zobrazeno: 2880x | publikováno: 28.10.2013 | poslední úpravy: 31.10.2013
 

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 427x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.9.2019

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2

Prednášky sú zamerané na aktuálnu problematiku odboru ošetrovateľstvo s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva, nový fenomén ovplyvňujúci kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti - koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako aj vzdelávanie sestier a zmeny v kompetenciách v súvislosti s novou vyhláškou MZ SR 95/2018 Z.z. Ďalej sa venujeme posudzovacím nástrojom v ošetrovateľstve, manažmentu v ošetrovateľstve a ošetrovateľstvu založenom na dôkazoch. Prednášky sú zamerané na vznik a vývoj vybraných konceptuálnych modelov a teórií – Oremovej model sebaopatery, Leiningerovej model kultúrne zhodnej a rozdielnej starostlivosti. Venujeme sa Gordonovej funkčným a dysfunkčným vzorcom zdravia. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v ošetrovateľstve | příloh: 8 | zobrazeno: 511x | publikováno: 17.12.2018

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Učební text je zaměřen na základy speciální neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Poskytuje základní informace o nejčastějších typech neurologických onemocnění dospělého i dětského věku. Důraz je kladen na klinické projevy jednotlivých onemocnění s cílem zajistit jejich správné rozpoznání ošetřujícím personálem v odpovídající klinické situaci (v relevantních případech včetně případných ošetřovatelských problémů a vhodného přístupu k nim). Pozornost je věnována také diagnostickým a terapeutickým možnostem jednotlivých diagnostických jednotek.

 
autor: Vlčková Eva, Blanka Adamová, Josef Bednařík, Yvonne Benešová, Martina Bočková, Katarína Česká, Irena Doležalová, René Jura, Zdeněk Kadaňka, David Kec, Lenka Krajčovičová, Lenka Krbková, Adéla Mitášová, Hana Ošlejšková, Iva Šrotová, Michaela Tomečková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: epilepsie, epileptický záchvat, synkopa, tetanie, spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, roztroušená skleróza mozkomíšní, neuroinfekce | příloh: 1 | zobrazeno: 1316x | publikováno: 7.9.2018 | poslední úpravy: 22.11.2018

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor, jeho koncepciu, profesijné a legislatívne normy, registráciu a reguláciu ošetrovateľského povolania. Ďalej sa venujeme odbornej terminológii, klasifikačným systémom v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, tiež kvalite poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardom a mapám ošetrovateľskej starostlivosti. Prednášky sú ďalej zamerané na vznik a vývoj konceptuálnych modelov. Charakterizujeme biomedicínsky model, hlavné východiská vzniku konceptuálnych modelov, metaparadigmatický systém ošetrovateľstva. Podrobnejšie sa venujeme Nightingaleovej environmentálnemu modelu, Hendersonovej modelu štrnástich ľudských potrieb a Oremovej modelu sebaopatery. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Výuková podpora pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na specifické preventivní postupy péče o pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění včetně dalších opatření směřující k ochraně obyvatel. Předmětem výukové podpory jsou odborné texty obsahující specifika bariérové péče dle nebezpečnosti biologických agens dle úrovní BSL 1-4 v návaznosti na legislativu České republiky a Evropské unie. Výukové texty jsou doplněny autorskými obrázky a autorskými videi obsahující použití speciálních ochranných pomůcek a prostředků při práci s infekčním pacientem. Hlavním cílem publikace je návazné využití poznatků studentů k upevnění dovedností při nácviku v rámci výuky předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v  infekčním lékařství - cvičení a podpoření individuálního studijního rozvoje studentů v oblasti...

 
autor: Simona Saibertová, Petra Juřeníková, Libor Sobek, Petr Jaššo | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: infekční onemocnění, BSL 1-4, bariérová péče | příloh: 5 | zobrazeno: 2090x | publikováno: 10.11.2017 | poslední úpravy: 29.6.2018

Urgentná medicína pre medikov

Urgentná medicína pre medikov

Predkladaný text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je kolektívnym dielom dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katatrof LF UK a Katedry Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do kolektívu boli prizvaní i autori z iných lekárskych odborov a práva.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Eduard Horovský, Andrea Hudáčková, Jozef Štorek, Katarína Fedorová, Vanda Valkučáková, Adam Žilinek, Dušan Sysel, Hana Belejová | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Všeobecné praktické lékařství, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Urgentná medicína, šok, anafylaxia, diabetes mellitus | příloh: 1 | zobrazeno: 1387x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 5.5.2017

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (IASP) definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potencionálnym poškodením tkanív alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia.. Bolesť je vždy subjektívna“.

 
autor: Oto Masár, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Všeobecné praktické lékařství, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Konferencie a reporty | klíčová slova: Bolesť, Vyšetrenie pacienta | příloh: 1 | zobrazeno: 1059x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 9.5.2017

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov

Všeobecný lekár sediaci v ambulancii v rôznych kútoch Zemegule (tí odvážni dokonca i na Slovensku) je práve tým, ktorý má odlíšiť, kto je slávik a kto je vrabec. Jeho diagnostické možnosti sú často začne obmedzené, nie každý má za sebou komplement nemocnice, laboratórií, špecialistov. Je to len on, kto rozhodne o liečbe alebo o odoslaní pacienta ku konziliárovi. Musí znášať častú nedôveru pacientov, ktorí „masírovaní“ masmédiami a často i kolegami sa k nemu stavajú ako ku dispečerovi, ktoré ho povinnosťou je im dať do ruky výmenný lístok a nič sa nepýtať. Všeobecní lekári nie sú ako celebrity na prvých stránkach bulvárov, neotvárajú plesy sezóny.

 
autor: Oto Masár, Jana Bendová, Dana Buzgová, Romana Compagnon, Katarína Fedorová, Darina Kováčová, Peter Lipták, Michaela Macháčová, Soňa Ostrovská, Adriana Šimková, Vanda Valkučáková, Iveta Vaverková | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Nelékařské zdravotnické vědy, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Koncepcia zdravotnej starostlivosti, prevencia, komunikácia | příloh: 1 | zobrazeno: 1189x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 9.5.2017

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Súbor trinástich prezentácií tvorí základ prednášok venovaných centrálnym filozofickým a etickým témam, ktoré majú vzťah k ošetrovateľskej teórii, praxi a výskumu. Prvých sedem prezentácií je venovaných filozofickým východiskám ošetrovateľstva a sú v nich zastúpené témy: vzťah filozofie a ošetrovateľstva, človek, spiritualita, jazyk a komunikácia, logika a filozofické základy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Druhá časť prezentácií sa venuje etickým aspektom ošetrovateľstva: charakterizovaniu etiky a morálky, základnej terminológii a princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ako aj problémom, ktoré súvisia s jeho koncom.

 
autor: Juraj Čáp | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: filozofia v ošetrovateľstve, etika v ošetrovateľstve | příloh: 13 | zobrazeno: 2714x | publikováno: 15.2.2016

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii

Predkladaná multimediálna e-učebnica sa zameriava na oblasť techník v pôrodnej asistencii, ktoré sú koncipované podľa najnovších trendov z hľadiska pôrodnej asistencie, gynekológie a ošetrovateľstva. Učebnica je koncipovaná podľa požiadaviek súčasnej pôrodnej asistencie, rešpektuje koncepcie poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii, zohľadňuje nové legislatívne úpravy v oblasti kompetencií pôrodných asistentiek.

 

 
autor: Martina Bašková, a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Výučbové webstránky | klíčová slova: pôrodná asistencia | příloh: 4 | zobrazeno: 1777x | publikováno: 9.1.2016 | poslední úpravy: 15.1.2016

E-learningový kurz geriatrie

E-learningový kurz geriatrie

Kurz poskytuje základní vhled do specifických rysů chorob vyššího věku, jejich diagnostiky a terapie s ohledem na hlavní cíl geriatrické medicíny – tedy maximální zachování soběstačnosti, návrat a setrvání ve vlastním prostředí. Důraz je kladen na celostní pohled na nemocného včetně jeho adherence k terapii, zázemí v rodině a dalších sociálních vazeb. Je podán přehled nástrojů pro zjišťování základních parametrů komplexního geriatrického vyšetření včetně stanovení míry soběstačnosti, intelektového výkonu, přítomnosti deprese a rizika malnutrice. Pozornost je věnována geriatrickým syndromům a jejich multidisciplinaritě. Hlavní cílovou skupinou kurzu jsou studenti všeobecného lékařství ve druhé polovině studia. Absolvováním kurzu mohou rozšířit svoje znalosti také studenti stomatologie či nelékařských oborů.

 

Ošetrovateľstvo v neurológii

Ošetrovateľstvo v neurológii

Predkladaná elektronická multimediálna učebnica integruje najnovšie poznatky z klinického medicínskeho odboru neurológia, zo všeobecnej i špeciálnej neurológie, o ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej pacientom s vybranými neurologickými ochoreniami. Ide o učebnicu, ktorá využíva metódy moderného elektronického vzdelávania – e-learning s aplikáciou informačných prostriedkov a komunikačných technológií v kombinácii s tradičným prezenčným vzdelávaním.
Cieľom učebnice okrem poskytnutia najnovších poznatkov z neurológie a neurologického ošetrovateľstva, je vytvoriť pre študentov zaujímavé prostredie pri samoštúdiu v rámci klinického predmetu Neurológia a ošetrovateľstvo, zároveň prispieť k rozvíjaniu kritického a klinického myslenia.

 
autor: Michaela Miertová, Egon Kurča, Martina Tomagová a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Výučbové webstránky | klíčová slova: všeobecná neurológia, špeciálna neurológia, ošetrovateľstvo v neurológii, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 1 | zobrazeno: 4003x | publikováno: 19.1.2015 | poslední úpravy: 20.1.2015

Perioperační ošetřovatelská péče

Perioperační ošetřovatelská péče

Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zahrnují oblast hygieny rukou, základní informace ke vstupu do prostoru operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava operačního sálu perioperační sestrou, poloha pacienta, příprava operačního pole pomocí antisepse a zarouškování, početní kontrola zdravotnických prostředků při závěru operace a převoz pacienta na dospávací pokoj.

 
autor: Jaroslava Jedličková, Silvie Hodová, Ilona Drápelová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Perioperační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky, Perioperační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky | příloh: 19 | zobrazeno: 17200x | publikováno: 28.2.2014 | poslední úpravy: 4.4.2014

Pediatrické ošetrovateľstvo

Pediatrické ošetrovateľstvo

E-learningový kurz v prostredí LMS Moodle.

E-learningový kurz je zameraný na vybrané kapitoly z pediatrie a pediatrického ošetrovateľstva a dopĺňa prezenčnú formu vzdelávania v predmete Pediatria a ošetrovateľstvo v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo na JLF UK v Martine. Cieľom lekcií je prezentovať interaktívnou formou rôzne diagnostické a terapeutické postupy, výkony a ošetrovateľské intervencie so zameraním na pediatrického pacienta. Súčasťou lekcií sú aj problémové úlohy a autotesty, ktoré poskytujú študentom možnosť overenia nadobudnutých teoretických vedomostí.

 
autor: Anna Ovšonková, Mária Zanovitová, Martina Lepiešová, Ľubica Jakušová, Helena Kadučáková, Mária Lehotská | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediálne pomôcky, E-learningové kurzy | klíčová slova: e-learning, pediatria, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 3 | zobrazeno: 4606x | publikováno: 10.1.2014 | poslední úpravy: 14.1.2014

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce

Študijný text je určený ako príprava na vypracovanie záverečnej práce pre študentky bakalárskeho a magisterského stupňa vysokoškolského štúdia predovšetkým v odbore pôrodná asistencia, informácie sú však aktuálne aj pre viaceré príbuzné odbory, ako je psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo. Text je zameraný na vysvetlenie a priblíženie základných pojmov z oblasti metodológie vedeckej práce, ako napríklad formulácia vedeckých cieľov a hypotéz, metódy a postupy pri zbere údajov a ich spracovaní, zvolenie zodpovedajúceho výskumného designu. Značná časť textu je venovaná problematike postupu pri písaní záverečnej práce, jej teoretickej a metodologickej časti, a postupu pri prezentovaní výsledkov a ich interpretácie a diskusie. Prehľad teoretických poznatkov je doplnený o množstvo praktických príkladov, keďže cieľom učebného textu je čo najviac zrozumiteľným a praktickým spôsobom vysvetliť...

 
autor: Zuzana Škodová | JLF UK v Martine | disciplína: Ostatní, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: vedecká metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, záverečné práce | příloh: 4 | zobrazeno: 2989x | publikováno: 10.10.2013
MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].