Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Chirurgie, traumatologie, ortopedie

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie

Vysokoškolské učebné texty sú určené študentom všeobecného lekárstva so záujmom o laparoskopickú chirurgiu. Poskytujú teoretický prehľad o všeobecných princípoch laparoskopickej chirurgie, používanom technologickom vybavení, jeho rizikách, patofyziológii kapnoperitonea a problematike ergonómie, so zameraním na aplikáciu týchto poznatkov v klinickej praxi, vrátane návodov na praktický nácvik základných laparoskopických zručností formou mechanickej simulácie a simulácie vo virtuálnej realite. Súčasťou sú aj autodidaktické testy na upevnenie získaných poznatkov.

Šoltés M., Radoňak J.: Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2017, ISBN  978-80-8152-567-4.

 
autor: Marek Šoltés, Jozef Radoňak | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: laparoskopia, chirurgia | příloh: 2 | zobrazeno: 65x | publikováno: 28.12.2017

Konstriktívna perikarditída, reoperácia

Konstriktívna perikarditída, reoperácia

Kazuistika popisuje hospitalizáciu 50 ročného muža, ktorý v mladšom veku podstúpil operáciu pre konstriktívnu perikarditídu. Aktuálne CT a ultrasonografický nález potvrdzovali recidívu tohto ochorenia. Vykonaná bola parciálna perikardektómia s uvoľnením najmä diafragmálnej steny ľavej komory. Pooperačné obdobie bolo kompikované fibriláciou predsiení s rýchlou odpoveďou komôr. Po úspešnej kardioverzii bol pacient na siedmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Konstriktívna perikarditída, fibrilácia predsiení | příloh: 9 | zobrazeno: 86x | publikováno: 21.11.2017 | poslední úpravy: 11.12.2017

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Kazuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s M. Barlow. Vykonaná bola anuloplastika mitrálnej chlopne. Peroperačný ultrasonografický nález však dokumentoval prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory. Plastika bola doplnená sutúrou segmentou A2-P2 mitrálnej chlopne. Následný nález už bol vyhovujúci. Neboli zaznamenané žiadne vážnejšie pooperačné komplikácie. Pacient bol na ôsmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: M. Barlow, insuficiencia mitrálnej chlopne | příloh: 14 | zobrazeno: 91x | publikováno: 21.11.2017 | poslední úpravy: 11.12.2017

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu

Kazuistika popisuje hospitalizáciu pacienta s aneurizmou ascendentnej aorty a bikuspidálnou aortálnou chlopňou. Pacientovi bola vykonaná annulo a valvuloplastika aortálnej chlopne s implantáciou otvoreného anuloplastického ringu. Súčasne bola vykonané náhrada ascendentnej aorty. V pooperačnom období neboli zaznamenané žiadne vážnejšie komplikácie a pacient bol na ôsmi pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Plastika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna chlopňa, Plastika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna chlopňa | příloh: 18 | zobrazeno: 87x | publikováno: 21.11.2017 | poslední úpravy: 11.12.2017

TEM - transanální endoskopická mikrochirurgie

TEM - transanální endoskopická mikrochirurgie

Edukační video "TEM - transanální ednoskopická mikrochirurgie" přibližuje studentům lékařských fakult a lékařům se zájmem o chirurgii využití operačního rektoskopu v chirurgické léčbě zhoubných a nezhoubných patologických procesů v oblasti konečníku. Krátké komentované videosekvence demonstrují konstrukci operačního rektoskopu, jeho funkci a limity použití dané technickými možnostmi a instrumentárium používané k operacím touto endoskopickou technikou. Dále seznamuje diváka s indikačními kriterii k jednotlivým typům zákroků, popisuje nezbytná vyšetření podmiňující správnou indikaci, přípravu pacienta k operačnímu zákroku, prezentuje vlastní operační výkon s poznámkami o možných peroperačních komplikacích a nastiňuje bezprostřední pooperační péči po provedeném operačním výkonu.

 
autor: Martin Ondrák, Fiala Lukáš, Šefr Roman | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: bude doplneno bude doplneno bude doplneno | příloh: 1 | zobrazeno: 648x | publikováno: 5.4.2017 | poslední úpravy: 27.10.2017

Elektronická učebnice dětské medicíny

Elektronická učebnice dětské medicíny

Soubor elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o pediatrii. Elektronická skripta pokrývají celkem 10 lékařských oborů: dětská anesteziologie a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dětská radiologie, dětská neurologie, dětské oční lékařství, dětská onkologie, dětská otorinolaryngologie, pediatrie, genetika.

 
autor: Ivo Šlapák, Rudolf Autrata, Zdeněk Doležel, Michal Fedora, Renata Gaillyová, Petr Gál, Lenka Krbová, Hana Ošlejšková, Jarmila Skotáková, Jaroslav Štěrba a kol. | LF MU | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Infektologie, Lékařská genetika, Neurologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie, Otorinolaryngologie, Pediatrie, neonatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: anesteziologie, chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční lékařství, onkologie, otorinolaryngologie, pediatrie, genetika | příloh: 1 | zobrazeno: 2616x | publikováno: 5.4.2016

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii obsahuje medicínsko - ošetrovateľské východiská (súčasný stav problematiky u nás a v zahraničí) a ošetrovateľský proces vo vybraných špecializovaných chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie psycho-sociálnych ošetrovateľských problémov u chirurgických pacientov.
Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa rovnako zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky.
 

 

Punkce kolene

Punkce kolene

Punkce velkých kloubů může být výkonem diagnostickým i terapeutickým. V rámci diagnostiky nám punkce umožní získat kloubní tekutinu, kterou můžeme následně vyšetřit biochemickými a mikrobiologickými metodami. Terapeutická punkce umožňuje snížit napětí kloubního poudra aspirací obsahu a dále umožňuje aplikaci léčivého prostředku do dutiny kloubu.

 
autor: Valér Džupa | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: Punkce kolene, Knee joint aspiration | příloh: 1 | zobrazeno: 2836x | publikováno: 8.11.2014 | poslední úpravy: 10.11.2014

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult

Když jsme v roce 2011 připravovali k 1. vydání učebnici "Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult“, bylo nám jasné, že nejde o vyčerpávající studijní materiál. Ostatně jím ani být nemůže, Účelem výuky ortopedie na lékařských a zdravotnických fakultách je pouze uvedení do problematiky. Studenti, kteří se chtějí ortopedií zabývat hlouběji, mají k dispozici jiné texty. Tehdy jsme ortopedii vymezili jako obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou vrozených a získaných poruch pohybového aparátu. Dnes ke zmíněné učebnici přidáváme samostatný materiál dostupný v elektronické podobě s názvem Komplikace ortopedických operací.

Komplikace si nikdo nepřeje. Obáváme se jich, protože znehodnocují léčebný výsledek,...

 
autor: Jiří Gallo, Petr Kamínek, Jiří Lošťák | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: ortopedie, komplikace | příloh: 2 | zobrazeno: 4952x | publikováno: 22.11.2013 | poslední úpravy: 25.6.2014

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie

V této publikaci cheme čtenáře seznámit s kořeny vzniku chirurgie, stručně s její světovou historií, pdrobně pak s historií českou se zvláštním přihlédnutím k olomoucké a moravské. Podařilo se nám shromáždit údaje z chirurgických pracovišť střední a severní Moravy díky pochopení velkého okruhu kolegů, kteří údaje za svá pracoviště zpracovali. Může se samozřejmě naskytnout otázka, nakolik je v současné době, plné odborných a organizačních změn, aktuální zabývat se historií chirurgie. Domníváme se, že i v tomto případě platí stará pravda „Hisorie je učitelkou národů“ a při znalosti historie se můžeme často vyvarovat zbytečných chyb a omylů. Snad to dokreslují i nálsedující citáty:

C. Bernard (1813-1878): „Stojíme totiž na intelektuálních ramenou svých předchůdců a jsme schopni vidět dále, než oni viděli jen proto, že nám k tomu pomohli.“

R....

 
autor: Miloslav Duda | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, historie chirurgie, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 5329x | publikováno: 20.10.2012

Cévní chirurgie

Cévní chirurgie

Jako všechny oblasti medicíny také cévní chirurgie doznala řady změn. Během minulého století se obor, který se věnoval zástavě krvácení, stal v druhé polovině století oborem, který cévní svazek rekonstruoval. Dalším vývojovým krokem bylo zavedení alernativních endovaskulárních technik, jako jsou dilatace a stentování. Dnešní doba vyžaduje přehodnocení náplně oboru cévní chirurgie a je snahou definovat nové standardy a limitující faktory.

Předkládaný text je souhrn současných literárních a vlastních poznatků v cévní chirurgii. Odpovídá současným trendům a je zřejmé, že se názory budou dále vyvíjet. Nejčastější otázkou zůstává, kdy operovat a kdy ne. Nové techniky jsou minimálně invazivní, používají se hybridní výkony, které kombinují chirurgický a radiologický endovaskulární výkon a moderní zobrazovací techniky zkvalitňují pooperační zobrazení cévního nálezu.

Naší...

 
autor: Petr Bachleda, Petr Utíkal, Martich Kocher, Jiří Herman, Dalibor Musil | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, cévní chirurgie, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 7016x | publikováno: 20.10.2012 | poslední úpravy: 10.11.2012

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise

Léčba metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně resekabilními metastázami by měl být projednán multidisiplinární komisí.

Při využití nejmodernějších režimů chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou přesahuje medián přežívání nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem dvouletou hranici. V případě chirurgického odstranění metastáz více než 50% nemocných přežívá 5 let. Léčba metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně resekabilními metastázami by měl být projednán multidisiplinární komisí. Je pak možné využít celého spektra metod jaterní chirurgie a intervenční radiologie.
 

 

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Texty k otázkám z ortopedie a traumatologie pohybového aparátu k státní závěrečné zkoušce z chirurgických oborů na 3. LF UK, které svým rozsahem odpovídají požadovaným znalostem u státní závěrečné zkoušky. Úplný seznam otázek ze všech oborů a další studijní materiály se nachází na stránkách fakulty.

 

 
autor: Martin Krbec, Valér Džupa (Eds.) | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby | klíčová slova: ortopedie, traumatologie | příloh: 30 | zobrazeno: 21981x | publikováno: 8.1.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Traumakurz

Traumakurz

Dvě prezentace a skripta na téma ,,Popáleninové trauma" kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV Praha 10 . První prezentace se zabývá celkovou problematikou popáleninového úrazu, úrazů chemických, elektrotraumat a chladového postižení. Druhá prezentuje shrnuje současný stav poznatků o hojení popáleninového traumatu od úrazu až po rozvoj trvalých následků. Ostatní materiály se zabývají jednotlivými fázemi vzniku a léčby popálenin.

 
autor: Josef Bláha, Monika Tokarik | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: popáleniny, popáleninové trauma, proces hojení, první pomoc | příloh: 3 | zobrazeno: 6032x | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 6.5.2011

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Tento edukační materiál poskytuje formou videozáznamů a doplňujících textů ucelený pohled do vybraných kapitol z miniinvazivní chirurgie. Podrobněji se zaobírá problematikou detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové uzliny u karcinomu rekta a mini-invazivní radiačně navigovanou parathyreoidektomie (MIRP).

 

 
autor: Jiří Gatěk, Bohumil Dudešek, Jiří Duben Jiří Bakala, Miroslav Adámek | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Nukleární medicína | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: Biopsie sentinelové uzliny, karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, příštitné tělísko, miniinvazivní radiačně navigovaná parathyreoidektomie | příloh: 7 | zobrazeno: 6965x | publikováno: 27.10.2010 | poslední úpravy: 6.6.2011
 

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení

Kazuistika opisuje hospitalizáciu 63 ročnej pacientky, prijatej na Kliniku srdcovej chirurgie pre stenózu mitrálnej chlopne s diagnostikovanou fibriláciou predsiení. Pacientka podstúpila náhradu mitrálnej chlopne a operáciu MAZE. V pooperačnom období bol ešte zachytený paroxizmus fibrilácie predsiení s úspešnou verziou. Na desiaty pooperačný deň bola pacientka prepustená do ambulantnej starostlivosti.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Stenóza mitrálnej chlopne, paroxyzmálna fibrilácia predsiení | příloh: 15 | zobrazeno: 135x | publikováno: 21.11.2017 | poslední úpravy: 28.12.2017

Aortokoronárny bypass

Aortokoronárny bypass

Kazuistika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža prijatého na naše oddelenie pre dokumentovanú ischemickú chorobu srdca s trojcievnym koronárnym postihnutím. Pacient podstúpil kardiochirurgickú operáciu s vytvorením jedného arteriálneho a jedného venózneho bypassu. V pooperačnom období bola zaznamenané fibrilácia predsiení s úspešnou kardioverziou. Pacient bol na siedmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Ischemická choroba srdca, aortokoronárny bypass | příloh: 10 | zobrazeno: 79x | publikováno: 21.11.2017 | poslední úpravy: 11.12.2017

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne

Kazuistika popisuje hospitalizáciu ženy so stenózou aortálnej chlopne a sekundárnou regurgitáciou trikuspidálnej chlopne. Pacientka podstúpila náhradu aortálnej chlopne bioprotézou a plastiku trikuspidálnej chlopne. Pooperačný priebeh bol komplikovaný vznikom pneumohoraxu vpravo. Vykonaná bola drenáž pohrudnicovej dutiny. Pacientka bola na ôsmy pooperačný deň prepustená do ambulantnej starostlivosti.

 

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem

Inhalační trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací produktu hoření nebo páry. I když se inhalační trauma může vyskytnou i izolovaně, velmi často je asociováno s termickým traumatem, tedy popáleninami. Pravděpodobnost jeho výskytu poté narůstá se zvyšujícím se rozsahem popálené plochy. Fyzikálně-chemická povaha inhalované partikule následně rozhoduje, kde bude lokalizováno maximální množství patologických změn. V případě hydrofilnějších a větších částic je maximum postižení v oblasti orální (dutina ústní, dutina nosní), u inhalace hydrofobrnějších a menších částic se postižení posouvá aborálním směrem. Mezi nejvýznamnější komplikace v souvislosti s inhalačním traumatem je udávaná infekce v oblasti dolních dýchacích cest, zejména ventilátorová pneumonie (VAP). Tato komplikace se může vyvinout u 50-80 % pacientů s inhalačním traumatem. Bronchoskopie je dnes...

 
autor: Břetislav Lipový, Jakub Holoubek, Filip Raška, Pavel Brychta | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Pneumologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Inhalační trauma, bronchoskopie, komplikace, infekce | příloh: 1 | zobrazeno: 493x | publikováno: 13.6.2017 | poslední úpravy: 4.10.2017

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia patří mezi nejčastější zlomeniny v traumatologii. Většina těchto zlomenin se v posledních desetiletích léčí operačně. Předkládáme prezentaci ošetření zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při operaci byla použita dlaha Aptus s možností využití výkyvných a úhlově stabilních šroubů.

 
autor: Radek Veselý, Jan Trávník, Radomír Suchomel, Jaroslav Winkler, Radim Herůfek, Libor Paša | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: zlomenina, distální radius, volární přístup | příloh: 1 | zobrazeno: 1818x | publikováno: 13.7.2016

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Vizuální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejlepších forem výuky. Je to vlastně poslední předstupeň před tím, aby uvedený výkon mohl provést člověk sám. V rámci chirurgie platí tato skutečnost ještě více, proto je nezbytně nutné, aby v dnešní moderní době existovala k základní chirurgické problematice výuková videa. Vedení dětské chirurgie a neurochirurgie se rozhodlo zpracovat první výukové materiály tohoto formátu (v rámci hlavních specializací) a navázat je na systém OPTIMED, který je jakousi databází toho, co se studenti mají naučit v průběhu svého studia. Jedná se o základní operace v dětské chirurgii (apendektomie), traumatologii (zlomenina lokte, zlomenina předloktí), urologii (operace hydronefrózy) a hrudní chirurgie (operace vpáčeného hrudníku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chirurgie I a II ve 4. ročníku. Dále se jedná o specializované neurochirurgické výkony (operace krční...

 
autor: Ladislav Plánka, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Neurochirurgie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Operační video, dětská chirurgie, neurochirurgie | příloh: 13 | zobrazeno: 1646x | publikováno: 2.12.2015

Chirurgická propedeutika

Chirurgická propedeutika

 

     

Modul je určen pregraduálním studentům medicíny a lékařům v postgraduální přípravě. Přináší základní znalosti obecnné chirurgie (chirurgické propedeutiky) se zaměřením na rozvoj znalostí historie chirurgie ve světě i v regionu střední a severní Moravy. Od uživatelů modulu se očekávají dobré znalosti učiva preklinických lékařských předmětů. Nezbytným předpokladem je zájem uživatelů zlepšit své znalosti a dovednosti chirurgické propedeutiky.

 
autor: Miloslav Duda | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgická propedeutika | příloh: 1 | zobrazeno: 4612x | publikováno: 23.1.2015 | poslední úpravy: 23.4.2015

Základné princípy laparoskopickej chirurgie

Základné princípy laparoskopickej chirurgie

Monografia podrobne analyzujúca základné princípy laparoskopickej chirurgie určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom v špecializačnej príprave v odbore chirurgia, chirurgom, gynekológom, urológom, traumatológom, gastroenterológom a lekárom prvého kontaktu so záujmom o laparoskopickú chirurgiu.

Šoltés M., Radoňak J.: Základné princípy laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, ISBN 978-80-8152-074-7 (tlačená verzia publikácie), ISBN 978-80-8152-075-4 (e-publikácia).

 
autor: Marek Šoltés, Jozef Radoňak | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: laparoskopia, chirurgia | příloh: 2 | zobrazeno: 2014x | publikováno: 14.1.2014 | poslední úpravy: 16.1.2014

Základní výkony ve všeobecné chirurgii

Základní výkony ve všeobecné chirurgii

Mezi základní onemocnění a výkony ve všeobecné chirurgii náleží:

• Diagnostika a léčba hernií
• Diagnostika a léčba onemocnění žlučníku
• Diagnostika a léčba onemocnění apendixu
• Diagnostika a léčba varixů dolních končetin
• Diagnostika a léčba onemocnění štítné žlázy
• Diagnostika a léčba onemocnění prsu
• Amputace končetin
• Diagnostická rektoskopie a výkony operačním rektoskopem
• Nejčastějí onemocnění a výkony v proktologii.
 

 
autor: Miloslav Duda, Stanislav Czudek, Adolf Gryga, Jiří Herman, Dalibor Musil, Jaroslav Vyhnánek, Jiřina Heroková, Jiří Gatěk, Petr Bachleda, Petr Anděl, Matěj Škrovina | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, všeobecná chirurgie, základní výkony, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 7273x | publikováno: 20.10.2012

Hrudní chirurgie

Hrudní chirurgie

Na diagnostice a léčbě chirurgických onemocnění se dnes podílí více odborností. Chirurgií prsní žlázy se zabývají všeobecní chirurgové (viz kapitola Diagnostika a léčba onemocnění prsu v bloku Základní výkony ve všeobecné chirurgii). Vrozené deformace hrudníku řeší dětští chirurgové, zatímco problematika srdce a velkých cév spadá do péče kardiochirurgů. Pracovní náplní hrudní chirurgie jsou u nás v dnešním pojetí chirurgická onemocnění plic, mediastina, hrudní stěny jícnu. Problematika onemocnění jícnu je zpracována v samostatné publikaci.

 
autor: Miloslav Duda, Jiří Klein, Hana Podešvová | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, hrudní chirurgie, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 6830x | publikováno: 20.10.2012

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů

V našem sdělení prezentujeme kazuistiku velmi závažného následku po obstřiku ramenního kloubu kortikoidy. Na základě jednoho případu nelze pochopitelně činit dalekosáhlé závěry, jde spíše o to uvědomit si, že v žádném případě nejde o banální intervenci, kterou je možné provést kdykoliv a za jakékoliv situace. Naopak zvažovat bychom měli obstřik pokaždé, když před sebou máme pacienta, kterému byly kortikoidy opakovaně aplikovány, a současně svědčí lokální chronický zánět nejen o dlouhodobé poruše tkáňové regulace, ale připouští možnost bakteriální spoluúčasti na patogenezi obtíží.

 
autor: Petr Neoral, Jiří Lošťák, Jiří Gallo | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Kazuistiky | klíčová slova: Koleno, Léčba kortikoidy | příloh: 3 | zobrazeno: 7663x | publikováno: 23.11.2011 | poslední úpravy: 23.9.2014

Rtg kostí – semiologie

Rtg kostí – semiologie

Výukový program je úvodem do interpretace rtg snímků v osteologii.
Úvodem jsou shrnuty současné možnosti radiologie při zobrazování kostí a jejich afekcí.
Po stručném uvedení základních poznatků o fysiopatologii kosti jsou rozebrány jednotlivé typy strukturálních i morfologických změn kosti a ilustrovány rtg nálezy u běžných afekcí kosti: metabolických, degenerativních, zánětlivých, nádorových, traumatických a vývojových včetně anomalií.
K programu je připojen kontrolní multiplechoice test.
 

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Rtg skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny skeletu, osteoporóza, osteoskleróza, osteolýza, periostóza, anomálie skeletu | příloh: 2 | zobrazeno: 9208x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi na následující témata:  1) Amputace pravé horní končetiny po elektrotraumatu 2) Autotransplantace síťovaným transplantátem 3) Avulze 4) Meshování autotransplantátů 5) Suicidium elektrickým proudem

 
autor: Josef Bláha | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Avulze, autotransplantace, meshování, amputace, popálení | příloh: 5 | zobrazeno: 6820x | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 5.2.2011

Poranění pánve a acetabula

Poranění pánve a acetabula

Záznam přednášek z AO symposia "Poranění pánve a acetabula" ze dne 26.9.2008 na následující témata: historie klasifikace a léčby poranění pánve, diagnostika zlomenin pánve, klasifikace zlomenin pánve, iniciální fáze ošetření (ATLS), kombinovaná poranění LS páteře a pánve, navigace při operační léčbě zlomenin pánve, komplikace léčby zlomenin pánve a diagnostika, klasifikace, léčba a komplikace zlomenin acetabula.

 
autor: Valér Džupa | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: zlomeniny pánve, sympozium AO | příloh: 15 | zobrazeno: 9710x | publikováno: 30.10.2010 | poslední úpravy: 2.5.2012

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny

Epomed.cz je multimediální učební portál dostupný v elektronické podobě na internetu pro studenty medicíny i další zdravotnické pracovníky. Portál je rozdělen na výukovou část, testovací část a pomocnou část. Výuková část zahrnuje výukové texty vč. tabulek, grafů a fotodokumentace, a řadu kazuistik. V testovací části si můžete ověřit vaše znalosti. V pomocné části jsme pro vás připravili Rejstřík medicínských pojmů vztažných k popáleninové medicíně; a dále Fórum, kde nám můžete sdělit vaše dotazy a postřehy.

 
autor: Leo Klein, Ondřej Malý, Jakub Čivrný | LF UK Hr. Králové | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Recenzovaná díla, Edukační weby, Elearningové kurzy | klíčová slova: popálení, popáleniny, traumatologie, plastická chirurgie | příloh: 1 | zobrazeno: 6421x | publikováno: 14.9.2010 | poslední úpravy: 21.5.2012
MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-01-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].