Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english
Akutní medicína (12)
Anatomie (28)
Anesteziologie a intenzivní medicína (10)
Biofyzika (12)
Biologie (8)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (0)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (4)
Farmakologie (18)
Fyziologie a patologická fyziologie (37)
Gastroenterologie, hepatologie (15)
Geriatrie (3)
Hematologie (13)
Histologie, embryologie (31)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (70)
Imunologie, alergologie (15)
Infektologie (13)
Kardiologie, angiologie (21)
Laboratorní diagnostika (6)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (5)
Lékařská chemie a biochemie (44)
Lékařská informatika a informační věda (19)
Mikrobiologie (7)
Nefrologie (7)
Nelékařské zdravotnické vědy (66)
Neurochirurgie (7)
Neurologie (21)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (12)
Onkologie, radioterapie (27)
Ostatní (33)
Otorinolaryngologie (7)
Patologie a soudní lékařství (25)
Pediatrie, neonatologie (22)
Pneumologie (7)
Porodnictví a gynekologie (36)
Pracovní lékařství a toxikologie (2)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (23)
Radiologie a zobrazovací metody (34)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (7)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (9)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (8)
Vnitřní lékařství (25)
Všeobecné praktické lékařství (11)
Zubní lékařství (45)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Médecins de demain

Médecins de demain

Podkladem audiovizuálního materiálu z prostředí francouzských nemocnic je program francouzské televize „France 4“ nazvaný „Médecins de demain“ („Saison“ 1-4, „Épisode“ 1-4). Hlavními postavami jsou mladí francouzští lékaři, kteří v rámci různého stadia atestace působí ve francouzských nemocnicích. Použity byly vybrané sekvence z „Épisode“ 1 a 2 oddílu „Saison“ 1 .
Materiál je primárně určen pro výuku povinně volitelného předmětu „Francouzština pro lékařskou praxi“, ale může sloužit i ostatním studentům, kteří mají v úmyslu zdokonalit se v odborné lékařské francouzštině. Autentické situace slouží především jako východisko pro nácvik porozumění. Cílem kurzu, který je veden převážně ve francouzštině, je nabídnout studentům možnost lépe pochopit jednotlivé aspekty odborné řečové komunikace ve francouzštině a...

 
autor: Hana Potměšilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: francouzština, audio, video | příloh: 3 | zobrazeno: 69x | publikováno: 26.4.2019 | poslední úpravy: 10.5.2019

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Výukový materiál bude sloužit k seznámení studentů s moderními molekulárně biologickými testy, které mohou být využívány v preventivním zubním lékařství. Mezi tyto testy se řadí komerční kity k určení rizika vzniku zubního kazu a parodontopatií. Principem většiny metod je amplifikace genu pro bakteriální 16SrRNA (nejčastěji), a tedy detekce a kvantifikace orálních bakterií. Studenti si prakticky vyzkouší odběr vzorku zubního plaku a sulkulární tekutiny, následně bude externě provedena laboratorní analýza několika vzorků, v nichž budou stanoveny vybrané kariogenní bakterie. Ve cvičení bude studentům ukázáno a vysvětleno několik vzorových závěrečných zpráv s laboratorním nálezem, aby je dokázali sami interpretovat. Klinický obraz a mikrobiologický nález bude doplněn o zjištěné vlastnosti sliny pacienta a ze všech těchto informací vyvodí studenti doporučení pro konkrétního pacienta.

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: prevence, zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina, multiplexová PCR, behaviorální intervence | příloh: 1 | zobrazeno: 96x | publikováno: 12.4.2019 | poslední úpravy: 13.4.2019

Základy plastickej chirurgie

Základy plastickej chirurgie

Vysokoškolská učebnica Základy plastickej chirurgie časť I. spracováva základnú problematiku odboru plastickej a rekonštrukčnej chirurgie. Rovnako ako v ostatných medicínskych odboroch aj v plastickej chirurgii sa objavujú nové postupy a nové skúsenosti, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu klinickej práce. Tieto nové poznatky a metódy sú plne zastúpené v práve vychádzajúcej učebnici. Publikácia je rozdelená na časť všeobecnú a špeciálnu. Vo všeobecnej časti sú popísané zásady plastickej chirurgie ako sú hojenie rán, krytie defektov transplantátmi a lalokovými plastikami. V špeciálnej časti sa čitateľ zoznámi so súčasnými poznatkami v oblasti malígnych nádorov kože, Dupuytrenovou kontraktúrou a mimoriadne aktuálnou kapitolou o replantáciách. Logicky a prehľadne členený text dopĺňa obrazová dokumentácia.

 
autor: Drahomír Palenčár | LF UK v Bratislave | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Ostatní | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Plastika, hojenie rán, transplantácia | příloh: 1 | zobrazeno: 70x | publikováno: 27.3.2019

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)

Aktualizovaná a doplněná verze multimediálního elektronického materiálu „Základy ošetřovatelských postupů a intervencí" v českém jazyce nabízí i anglickou verzi textu. Text je zpracován v elektronické online verzi s možností stažení. Důraz je kladen na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace. K dispozici je přehled základních ošetřovatelských postupů, které jsou součástí profesních dovedností lékařských i nelékařských oborů. V české verzi je součástí textu aplikace určená k procvičování odborné terminologie.

 

 

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice

Rakovina krčka maternice je u žien po rakovine prsníka najčastejšou gynekologickou malignitou. V súčasnej dobe sa vo vyspelých krajinách vďaka včasnému a plošnému skríningu rakoviny krčka maternice darí znižovať incidenciu a mortalitu. Zásadný pre jeho úspech je dlhý časový interval od vzniku prekancerózy po rozvoj invazívneho zhubného nádoru a prístupnosť krčka maternice vyšetreniu. Vďaka skríningu sa tak zachytí 80% prípadov v prvom štádiu. Nové vedecké poznatky hlavne vo sfére molekulárnej biológie, diagnostiky a terapie však posúvajú manažment cervikálnych prekanceróz a rakoviny krčka maternice míľovými krokmi vpred.
Cieľom predkladaných skrípt je podať komplexný pohľad na proces cervikálnej karcinogenézy, molekulárnu diagnostiku a najnovšiu konzervatívnu a chirurgickú terapiu s dôrazom aj na efektívnu primárnu prevenciu. Táto práca bola zostavená podľa metodických usmernení Univerzity...

 
autor: Erik Kúdela | JLF UK v Martine | kategorie: Pedagogické diela, Online videokonferencie | klíčová slova: rakovina krčka maternice, cervikálne prekancerózy | příloh: 4 | zobrazeno: 278x | publikováno: 7.2.2019 | poslední úpravy: 8.2.2019

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia II

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia II

Druhá časť rovnomenných skrípt sa venuje ovplyvňovaniu prírodných zložiek životného prostredia ľudskými aktivitami. Venuje sa tiež zložkám životného prostredia, ktoré majú antropogénny pôvod – boli vytvorené pre uspokojovanie potrieb ľudskej civilizácie. Problematika je rozvrhnutá do troch ucelených kapitol: 1. Antropogénne vplyvy na životné prostredie, 2. Bývanie a zdravie, 3. Niektoré zariadenia občianskej vybavenosti z pohľadu verejného zdravotníctva.
Skriptá kladú veľký dôraz na tézu o trvalo udržateľnom rozvoji ľudskej spoločnosti a poukazujú na mnohé rozpory medzi reálnym stavom životného prostredia na Zemi a žiadúcim stavom, ktorý zodpovedá uvedenej téze a podporuje populačné zdravie.
 

 
autor: Stanislav Kuka | JLF UK v Martine | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: životné prostredie, trvalo udržateľný rozvoj | příloh: 4 | zobrazeno: 245x | publikováno: 17.12.2018

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1

Prednášky sú zamerané na aktuálne problémy odboru. Vzdelávanie sestier, zmeny v kompetenciách v súvislosti s vyhláškou MZ SR 95/2018 Z.z. ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom. Vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva. Benefity a limitácie hodnotiacich nástrojov a techník, kritériá pre ich výber a ich využívanie v klinickej praxi. Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v kontexte legislatívy. Koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako nový fenomén, ktorý ohrozuje kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch. Prednášky sú ďalej zamerané na myšlienkové predpoklady a východiská humanistických konceptuálnych modelov – Nightingaleovej, Hendersonovej, Oremovej a model Roper-Logan-Tierney, a ich využitie v paliatívnej starostlivosti....

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace nástroje | příloh: 8 | zobrazeno: 268x | publikováno: 14.12.2018 | poslední úpravy: 17.12.2018

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Tento soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z oblasti dětské chirurgie. Jedná se o malou chirurgii, chirurgii novorozence, obecnou traumatologii, viscerální traumatologii, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgii, plastickou chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syndrom týraného dítěte.

 
autor: Ladislav Plánka, Jana Bartošková, Štěpánka Bibrová, Robert Doušek, Matej Husár, Yvona Kaloudová, Břetislav Lipový, Robert Macháček, Jan Škvařil, Jitka Vokurková | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: malá chirurgie, chirurgie novorozence, obecná traumatologie, viscerální traumatologie, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku, popáleniny, dětská onkochirurgie, syndrom týraného dítěte | příloh: 16 | zobrazeno: 899x | publikováno: 25.10.2018 | poslední úpravy: 4.12.2018

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Učební text je zaměřen na základy obecné neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Poskytuje základní informace o funkčním a anatomickém uspořádání nervového systému, typech jeho poruch a možnostech vyšetření. Důraz je kladen na klinické projevy postižení jednotlivých funkčních či anatomických systémů (v relevantních případech včetně případných ošetřovatelských problémů a vhodného přístupu k nim) a také na používané vyšetřovací metody, a to zejména z hlediska jejich kontraindikací a možných komplikací, s nimiž se ošetřovatelský personál může setkat.

 
autor: Vlčková Eva, Blanka Adamová, Josef Bednařík, Tomáš Horák, Magda Horáková, René Jura, Milena Košťálová, Adéla Mitášová, Hana Ošlejšková, Martin Pail, Hana Petrášová, Jana Raputová, Andrea Šprláková-Puková, Pavel Štourač, Michaela Tomečková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: centrální nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, nerv, nervová dráha, sval, mozeček, autonomní nervový systém, extrapyramidový systém, motorický systém, paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex, řeč | příloh: 1 | zobrazeno: 1103x | publikováno: 7.9.2018 | poslední úpravy: 22.11.2018

Histologický atlas LF MU

Histologický atlas LF MU

Tento Histologický atlas představuje anotovaný soubor mikrofotografií a elektronogramů určených k výuce kurzů obecné histologie a mikroskopické anatomie na Ústavu histologie a embryologie LF MU. Není zamýšlený jako vyčerpávající učebnice, ale jako doplněk k přednáškám, cvičením a jiným studijním materiálům. Preparáty, které jsou základem tohoto atlasu, vznikly na Ústavu histologie a embryologie LF MU v minulých desetiletích a představují unikátní studijní sbírku používanou mnoha generacemi studentů medicíny i dalších oborů. Jsme rádi, že tuto sbírku můžeme nyní zpřístupnit i dalším zájemcům o mikroskopickou stavbu lidského těla. 

 
autor: Petr Vaňhara, Miroslava Sedláčková, Irena Lauschová, Jana Dumková, Veronika Sedláková, Svatopluk Čech, Aleš Hampl | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: histologie, mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mikroskopie | příloh: 1 | zobrazeno: 1393x | publikováno: 22.6.2018 | poslední úpravy: 21.9.2018

Nové trendy a perspektívy v histológii IV

Nové trendy a perspektívy v histológii IV

Nové trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 21 článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájomnú spoluprácu.

 

 
autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: funkčná histológia, veda, spolupráca | příloh: 1 | zobrazeno: 353x | publikováno: 7.6.2018

Úvod do 3D tlače

Úvod do 3D tlače

3D tlač za svoje pomerne krátke obdobie existencie prešla pozoruhodným vývojom a jej ďalší rozvoj sa očakáva aj v budúcnosti. Svoje miesto našla v mnohých odvetviach priemyslu, kde sa často používa na vytváranie prvých prototypov pred samotnou výrobou. Vďaka zjednodušeniu procesu a lepšej cenovej dostupnosti niektorých tlačiarní dnes už existuje veľké množstvo domácich tlačiarní slúžiacich pre vlastné potešenie majiteľov. Okrem toho si svoju cestu razí aj v jednotlivých odvetviach medicíny, kde sa používa na plánovanie zákrokov, vzdelávanie, na výrobu medicínskych či dentálnych implantátov a pomôcok pre pacienta. Známe sú použitia 3D tlače v oblasti kraniofaciálnej chirurgie, neurochirurgie, kardiovaskulárnej chirurgie, stomatológie, ortopédie a traumatológie, ako aj v oftalmológii.

 
autor: Alena Furdová, Denisa Fialová, Michal Marko, Peter Leško | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Edukačné weby | klíčová slova: 3D tlač, história, tlačiarne, materiály, využitie | příloh: 1 | zobrazeno: 877x | publikováno: 19.5.2018

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII

3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v súčasnosti umožňuje vytvárať modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by nám pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné.
Vynález 3D tlače ponúkol ľudstvu úplne nový spôsob a možnosti a využitie aj v oblasti medicíny.

Práca prezentuje výsledky 3D tlače pri vužití v rámci tyvorby stereotaktického rádiochirurgickkého plánu ožiarenia pacienta s vnútroočným nádorom.

Podporené grantom KEGA 016UK-4/2018.

 
autor: Alena Furdová, Denisa Fialová(1), Adriána Furdová(1,2), Robert Furda, Ing.(3), Michal Greguš, prof. RNDr. PhD.(3): 1) Klinika oftalmológie LFUK, BA, 2) Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LFUK, BA, 3) Katedra informačných systémov, FMUK, BA | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory, 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 599x | publikováno: 5.4.2018

Nervus vagus

Nervus vagus

Fyziologické funkcie a úloha v etiopatogenéze chorôb.
Označenie nervus vagus, blúdivý nerv, vychádza z latinského slova vagus. Od tohto slovného základu možno odvodiť aj slovo vague (vágny, nejasný, neurčitý, hmlistý, matný). Tento pojem v minulosti priliehavo vystihoval vedomosti o tomto hlavovom nerve. V poslednom období však došlo k významnému posunu v poznaní funkcií nervus vagus. Asi najväčšiu zásluhu na tom má štúdium mechanizmov, prostredníctvom ktorých sa signalizácia prenášaná aferentnými a eferentnými dráhami nervus vagus podieľa na neuro-imunitných reguláciách. Modulačné pôsobenie centrálneho nervového systému na činnosť imunitných buniek, ktoré sprostredkováva nervus vagus, zohráva dôležitú úlohu nielen v regulácii fyziologických funkcií organizmu, ale významne sa tento vplyv prejavuje aj počas patologických stavov spojených so zápalom (napr. autoimunitné,...

 
autor: Boris Mravec, Katarína Ondičová | LF UK v Bratislave | disciplína: Endokrinologie, metabolismus, Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Nervus vagus, choroba | příloh: 1 | zobrazeno: 603x | publikováno: 29.3.2018 | poslední úpravy: 3.4.2018

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín

Popáleniny patria k najčastejším úrazom. Štatistiky potvrdzujú, že každý rok utrpí popáleninu približne u 1% obyvateľstva. Našťastie prevažná väčšina týchto úrazov je malého rozsahu a okolo polovice z nich ani nevyhľadá lekársku pomoc. Na Slovensku je ročne ošetrených medzi 25 000 až 27 000 úrazov popálením vo všetkých vekových skupinách. Z nich tvoria približne jednu tretinu detskí pacienti. Ročne si hospitalizáciu vyžaduje okolo 2000 postihnutých. Z tohto počtu si okolo 600 popálených vyžaduje vysoko špecializovanú starostlivosť, ktorú je možné poskytnúť len v popáleninových centrách.

 
autor: Ján Koller | LF UK v Bratislave | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Vnitřní lékařství, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Popáleniny, prvá pomoc | příloh: 1 | zobrazeno: 528x | publikováno: 26.3.2018
 

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí

Skripta vychází z potřeby aktualizovat dostupnou literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala současné trendy a nejnovější poznatky základního, aplikovaného i klinického výzkumu v oblasti etiopatogeneze a prevence zubního kazu. Vzhledem k intenzivní vědecké práci našeho týmu v této oblasti, podložené řadou českých i zahraničních publikací, jsme do skript implikovali tyto výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální intervence. Poukazujeme tímto na nutnost a výhody mezioborové spolupráce a propojení teoretických a klinických oborů na lékařských a přírodovědeckých fakultách, a to nejenom v rámci výzkumu orálního zdraví.

 

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: prevence, zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, behaviorální intervence | příloh: 1 | zobrazeno: 86x | publikováno: 12.4.2019 | poslední úpravy: 16.4.2019

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 184x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.4.2019

Vyšetrovacie metódy v osteológii

Vyšetrovacie metódy v osteológii

Obdobie rokov 2000-2010 bolo nazvané Svetovou Zdravotníckou Organizáciou dekádou kostí a kĺbov. Muskuloskeletálne choroby, ktoré postihujú milióny ľudí na celom svete, sú najčastejšou príčinou závažnej dlhotrvajúcej bolesti a fyzickej disability. Za hlavné ochorenia, ktorým sa venovala zvýšená pozornosť, boli vybrané choroby kĺbov - osteoartróza, reumatoidná artritída a osteoporóza.

 
autor: Martin Kužma, Peter Jackuliak, Zdenko Killinger, Juraj Payer | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Osteoporóza, fyzikálne vyšetrenie pacienta | příloh: 1 | zobrazeno: 76x | publikováno: 27.3.2019

Z laboratória do klinickej praxe ll

Z laboratória do klinickej praxe ll

"Molekulové mechanizmy pri rozvoji malígnych chorôb a metódy ich detekcie"

Tento zborník prác vznikol vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt: VYTVORENIE NOVÉHO DIAGNOSTICKÉHO ALGORITMU PRI VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH OCHORENIACH, ITMS kód projektu: 26220220022, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 
autor: Jozef Hatok, Peter Račay | JLF UK v Martine | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: glioblastóm, onkogenéza, molekulová klasifikácia, signálne dráhy | příloh: 4 | zobrazeno: 309x | publikováno: 20.2.2019 | poslední úpravy: 24.2.2019

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU

Učební text je zaměřen na problematiku vybraných kapitol z obecné farmakologie. Soustředí se především na objasnění základních poznatků o farmakodynamice a farmakokinetice. Dále přináší přehled lékových forem. V textu jsou klasiPkovány a popsány nežádoucí účinky léčiv a v neposlední řadě shrnuty poznatky a lékových interakcích.

 
autor: Leoš Landa, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: farmakodynamika, farmakokinetika, lékové formy, interakce léčiv, nežádoucí účinky | příloh: 1 | zobrazeno: 454x | publikováno: 1.2.2019

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2

Prednášky sú zamerané na aktuálnu problematiku odboru ošetrovateľstvo s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva, nový fenomén ovplyvňujúci kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti - koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako aj vzdelávanie sestier a zmeny v kompetenciách v súvislosti s novou vyhláškou MZ SR 95/2018 Z.z. Ďalej sa venujeme posudzovacím nástrojom v ošetrovateľstve, manažmentu v ošetrovateľstve a ošetrovateľstvu založenom na dôkazoch. Prednášky sú zamerané na vznik a vývoj vybraných konceptuálnych modelov a teórií – Oremovej model sebaopatery, Leiningerovej model kultúrne zhodnej a rozdielnej starostlivosti. Venujeme sa Gordonovej funkčným a dysfunkčným vzorcom zdravia. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v ošetrovateľstve | příloh: 8 | zobrazeno: 276x | publikováno: 17.12.2018

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů je obrazovým doplněním učebních textů histologie. Elektronově mikroskopické snímky jsou zcela původní, jsou popsány a doplněny textem, který shrnuje morfologické a funkční charakteristiky dané oblasti. Jednotlivé kapitoly atlasu obsahují nejen základní medicínské informace, ale jsou přidány i recentní odborné informace. Atlas obsahuje zcela nové kapitoly z obecné histologie.

 
autor: Jana Dumková | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: elektronová mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně, histologie | příloh: 1 | zobrazeno: 316x | publikováno: 4.12.2018 | poslední úpravy: 2.5.2019

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Učební text je zaměřen na základy speciální neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Poskytuje základní informace o nejčastějších typech neurologických onemocnění dospělého i dětského věku. Důraz je kladen na klinické projevy jednotlivých onemocnění s cílem zajistit jejich správné rozpoznání ošetřujícím personálem v odpovídající klinické situaci (v relevantních případech včetně případných ošetřovatelských problémů a vhodného přístupu k nim). Pozornost je věnována také diagnostickým a terapeutickým možnostem jednotlivých diagnostických jednotek.

 
autor: Vlčková Eva, Blanka Adamová, Josef Bednařík, Yvonne Benešová, Martina Bočková, Katarína Česká, Irena Doležalová, René Jura, Zdeněk Kadaňka, David Kec, Lenka Krajčovičová, Lenka Krbková, Adéla Mitášová, Hana Ošlejšková, Iva Šrotová, Michaela Tomečková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: epilepsie, epileptický záchvat, synkopa, tetanie, spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, roztroušená skleróza mozkomíšní, neuroinfekce | příloh: 1 | zobrazeno: 1040x | publikováno: 7.9.2018 | poslední úpravy: 22.11.2018

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb

Imunitný systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, ktorého fungovanie už dávno nemôže byť vnímané len v zmysle ochrany pred infekciami. Najmä vo vyspelých krajinách v posledných rokoch pozorujeme výrazný nárast chorôb, ktorých podkladom je práve porucha fungovania imunitného systému – nie však v zmysle nárastu infekčných chorôb (ako to ešte stále môžeme pozorovať v rozvojových krajinách), ale zlyhania imunitného dohľadu v podobe imunodeficientných stavov a nádorových ochorení, resp. naopak premrštenej reakcie imunitného systému na vonkajšie podnety (alergické choroby) alebo dokonca na telu vlastné molekuly (autoimunitné choroby).
Práve posledné menované sa v ostatných rokoch dostávajú na popredné priečky morbidity a mortality (u žien v strednom veku už zaberajú tretiu priečku hneď za srdcovo-cievnymi chorobami a malignitami). Autoimunitný proces – teda reakcia organizmu voči...

 
autor: Daniela Kantárová | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: autoimunitné chorôby | příloh: 5 | zobrazeno: 385x | publikováno: 20.7.2018

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor, jeho koncepciu, profesijné a legislatívne normy, registráciu a reguláciu ošetrovateľského povolania. Ďalej sa venujeme odbornej terminológii, klasifikačným systémom v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, tiež kvalite poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardom a mapám ošetrovateľskej starostlivosti. Prednášky sú ďalej zamerané na vznik a vývoj konceptuálnych modelov. Charakterizujeme biomedicínsky model, hlavné východiská vzniku konceptuálnych modelov, metaparadigmatický systém ošetrovateľstva. Podrobnejšie sa venujeme Nightingaleovej environmentálnemu modelu, Hendersonovej modelu štrnástich ľudských potrieb a Oremovej modelu sebaopatery. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 

Úvod do nemocničnej medicíny

Úvod do nemocničnej medicíny

Vysokoškolské skriptá pre študentov lekárskych fakúlt.
Nemocnice tvoria dôležitú súčasť zdravotníckych systémov. V nemocniciach sa počas hospitalizácie poskytuje nepretržitá zdravotná starostlivosť pacientom s najťažšími ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná operácia. V nemocniciach je v rámci ústavnej pohotovostnej služby 24 hodín denne 7 dní v týždni zabezpečená možnosť vyšetrenia pri akútnych zdravotných problémoch, diagnostika bezprostredne ohrozujúcich ochorení a ich okamžitá liečba. Nemocnice plnia aj dôležitú vzdelávaciu úlohu, ktorá je úzko previazaná s vedecko – výskumnou činnosťou.

 

 

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód

Molekulová patológia sa zaoberá mechanizmami vzniku a progresie nádorových ochorení. Využíva pritom aj metódy molekulovej genetiky. Text je rozdelený do troch kapitol. V prvej kapitole je popísaná štruktúra a funkcia DNA. V druhej časti textu je rozobraná problematika etiopatogenézy vybraných nádorových ochorení a záverečná kapitola je venovaná metodikám molekulovej biológie. Dôležitou súčasťou predloženého textu sú aj ilustrácie uľahčujúce pochopenie textu. Predložený učebný text je určený študentom všeobecného a zubného lekárstva, ale verím, že ho radi využijú aj študenti prírodovedeckých fakúlt ale aj ľudia, ktorí si radi doplnia poznatky z problematiky nádorových ochorení, základov bunkovej a molekulovej biológie a súvisiacich laboratórnych metód.

 

Psychológia v pôrodnej asistencii

Psychológia v pôrodnej asistencii

Poznanie a porozumenie psychologického prežívania tehotnej a rodiacej ženy napomáha efektívnej komunikácií medzi pôrodnou asistentkou a klientkou, a prispieva tak k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento učebný text určený predovšetkým študentkám pôrodnej asistencie si kladie za cieľ priblížiť tie oblasti v rámci poskytovania starostlivosti v pôrodnej asistencii, kde poznanie psychologických súvislostí zohráva svoju významnú rolu. Prezentované poznatky sa zaoberajú psychologickými aspektami prežívania tehotenstva, pôrodu a popôrodného obdobia (s dôrazom na základný prehľad psychopatológie v tehotenstve a po pôrode). Učebný text sa venuje tiež významu vhodnej komunikácie a prístupu k rodiacej žene, rovnako ako špecifickým situáciám v pôrodnej asistencii z psychologického pohľadu (napr. situácia perinatálnej straty a narodenie dieťaťa so zdravotnými komplikáciami).

 

 

Onkologické ochorenia v detskom veku

Onkologické ochorenia v detskom veku

Cieľom predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou z pediatrie a lekárom v príprave na špecializačnú skúšku z pediatrie základné a najnovšie poznatky o klinickom priebehu, diagnostike a liečbe onkologických ochorení, ktoré sú typické pre detský vek.

 
autor: Alexandra Kolenová | LF UK v Bratislave | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Leukémia, lymfómy, extrakraniálne solídne nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 535x | publikováno: 26.3.2018

Stres a adaptácia

Stres a adaptácia

Neuroendokrinná stresová reakcia, adaptácia organizmu a vznik chorôb.

Stres predstavuje všeobecne prítomný fenomén. Takmer každý jedinec sa denne stretáva s pôsobením stresorov, podnetov, ktoré vyvolávajú stresovú reakciu. Aj keď sa môže zdať, že stres predstavuje niečo negatívne, samotná stresová reakcia je veľmi dôležitá v prípade, že organizmu hrozí nebezpečenstvo. Nebezpečným sa stres stáva vtedy, keď na organizmus pôsobí dlhodobo.

 
autor: Boris Mravec | LF UK v Bratislave | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Stres, adaptácia | příloh: 1 | zobrazeno: 564x | publikováno: 26.3.2018
MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
strana 10
10
strana 11
11
strana 12
12
strana 13
13
strana 14
14
strana 15
15
strana 16
16
strana 17
17
strana 18
18
strana 19
19
strana 20
20
strana 21
21
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-05-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].