Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
česky | english
Akutní medicína (4)
Anatomie (20)
Anesteziologie a intenzivní medicína (9)
Biofyzika (11)
Biologie (3)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (0)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (5)
Farmakologie (9)
Fyziologie a patologická fyziologie (22)
Gastroenterologie, hepatologie (13)
Geriatrie (2)
Hematologie (9)
Histologie, embryologie (22)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (46)
Imunologie, alergologie (8)
Infektologie (11)
Kardiologie, angiologie (11)
Laboratorní diagnostika (5)
Lékařská etika a právo (6)
Lékařská genetika (4)
Lékařská chemie a biochemie (42)
Lékařská informatika a informační věda (19)
Mikrobiologie (5)
Nefrologie (6)
Nelékařské zdravotnické vědy (57)
Neurochirurgie (4)
Neurologie (14)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (7)
Onkologie, radioterapie (16)
Ostatní (23)
Otorinolaryngologie (6)
Patologie a soudní lékařství (26)
Pediatrie, neonatologie (14)
Pneumologie (1)
Porodnictví a gynekologie (23)
Pracovní lékařství a toxikologie (2)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (19)
Radiologie a zobrazovací metody (31)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (5)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (5)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (5)
Vnitřní lékařství (6)
Všeobecné praktické lékařství (7)
Zubní lékařství (23)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Endometrióza

Endometrióza

Tato práce si klade za cíl seznámit studenty lékařské fakulty s onemocněním Endometriózou. Důraz je kladen zejména na klinickou oblast, tedy diagnostiku a medikamentózní a chirurgickou terapii endometriózy. V kapitole o diagnostice onemocnění jsou zmíněny i některé nové metody, které ještě čekají na zavedení do klinické praxe. Práce je doplněna fotografiemi a komentovánými videozáznamy.

 
autor: MUDr. Pavel Tomeš, Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: Endometrióza, diagnostika, medikamentózní léčba, chirurgická léčba | příloh: 2 | zobrazeno: 268x | publikováno: 19.11.2013

SOCIOLOGIE

Studijní text seznamuje studenty nelékařských zdravotnických oborů se základy sociologie v kontextu zdravotní péče. Studenti se seznámí s hlavními směry a teoriemi sociologického myšlení, základními sociologickými pojmy, problematikou sociálních deviací, sociálně patologického chování a problematikou struktury společnosti. Druhá část textu je věnována problematice zdraví a nemoci ze sociologického hlediska. Studijní text by měl pomoci studentům vnímat klienty, zdravotníky, rodinu a další účastníky zdravotní péče jako sociální osobnosti začleněné do systému sociálních vztahů a rolí.

 

PALIATIVNÍ PÉČE V GERIATRII

Distanční text je určen pro výuku studentů v magisterském studijním oboru ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech se zaměřením na geriatrii. Studijní text volně navazuje na výuku paliativní péče v bakalářském studijním programu. Rozšiřuje vědomosti zejména z oblasti koncepce paliativní a hospicové péče a z oblasti thanatologie. Důraz je kladen zejména na specifika poskytování paliativní péče u seniorů. Studenti se seznámí s managementem biologických, psychických, sociálních a duchovních problémů v závěru života seniorů a se základy práce s rodinou terminálně nemocného pacienta.

 

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

Výukový text je určen pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. Seznamuje se základními etickými pojmy, důraz je kladen na zdravotnickou a ošetřovatelskou etiku. Studenti se seznámí s podstatou etických dilematických situací, historickými kořeny zdravotnické a lékařské etiky, nejdůležitějšími etickými principy v současné zdravotní péči, právními normami a etickými kodexy. Text je doplněn etickými zásadami pro chování a jednání zdravotníků, etickými problémy začátku a konce života. Některé kapitoly jsou určeny pouze pro konkrétní studijní obor (např. Etické minimum pro zdravotní laboranty nebo etika v ošetřovatelství pro všeobecné sestry a porodní asistentky).

 

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Nosová dutina je prvou časťou dýchacieho systému, ktorá sa dostáva do kontaktu s vdychovaným vzduchom, monitoruje jeho kvalitu, podieľa sa na jeho zohrievaní, zvlhčovaní, odstraňovaní korpuskulárnych nečistôt, a tak chráni dolné dýchacie cesty a pľúca pred prienikom týchto potenciálne nebezpečných faktorov. Chladný a suchý vzduch, alergény, korpuskulárne znečisteniny, chemikálie – všetky uvedené skupiny ovplyvňujú fyziológiu dolných dýchacích ciest a môžu viesť k vzniku patologických procesov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života pacientov.

 
autor: doc. MUDr. Jana Plevková, PhD | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: horné dýchacie cesty, funkcia, reflex, zápal, dolné dýchacie cesty, kašeľ | příloh: 4 | zobrazeno: 437x | publikováno: 8.10.2013 | poslední úpravy: 10.10.2013

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení

Učebný materiál prezentuje v prehľade problematiku rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení podľa európskych odporúčaní, možnosti prevencie a oblasti edukácie.

 

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku hygieny rúk v klinickej praxi v širších súvislostiach. Dodržiavanie hygieny rúk podľa odporúčaných smerníc pre nemocničné prostredie zdravotníckymi pracovníkmi (ZP) je veľmi neuspokojivé. Viaceré krajiny prijali smernice hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach, však compliance zdravotníckych pracovníkov s hygienou rúk je veľmi nízka, a to z rôznych dôvodov. V rámci WHO multimodálnej stratégie pre zlepšenie hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov sa odporúčajú edukačné stratégie, ktoré sú významné pre zmenu postoja na nápravu nesprávnych postupov hygieny rúk v klinickej praxi. V rámci zdravotníckych i vzdelávacích inštitúcií sa kladie dôraz na efektívne vzdelávanie v tejto problematike, ako na kľúčový faktor prevencie vzniku nemocničných infekcii.
Vysokoškolské skriptá sú určené študentom všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, pôrodnej...

 

Farmakológia oxidu dusnatého

Farmakológia oxidu dusnatého

Skriptá sú určené predovšetkým študentom pregraduálneho a postgraduálneho štúdia na lekárskych fakultách. Poskytujú základné informácie o oxide dusnatom (NO), ktorý bol pre svoje účinky vyhlásený „molekulou 20.storočia“. V jednotlivých kapitolách je charakterizovaná syntéza, metabolizmus a mechanizmus účinku tohto mediátora. V ďalších častiach je rozpísaný jeho duálny – fyziologický a patologický efekt v najdôležitejších systémoch ľudského organizmu (nervový systém, imunitný systém, dýchací a tráviaci systém, urogenitálny systém a muskuloskeletárny systém). Zaujímavou je aj kapitola zameraná na možnosti detekcie oxidu dusnatého alebo jeho metabolitov, ktorá koncentruje najnovšie poznatky a ponúka prehľad najmodernejších technických riešení a metód detekcie využiteľných aj v klinickej praxi. V poslednej časti skríp sú zosumarizované súčasné možnosti ovplyvnenia homeostázy oxidu...

 
autor: Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA.. | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: oxid dusnatý, L-arginín, argináza, NO-syntázy, nitráty, inhibítory NO-syntáz | příloh: 3 | zobrazeno: 389x | publikováno: 8.7.2013 | poslední úpravy: 9.7.2013

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou
Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s chronickým liečiteľným ochorením, akým je aj bronchiálna astma. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne nastavená edukácia pacienta s chronickým ochorením je predpokladom pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia.

Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením
Príspevok sa zameriava na dôležitosť spolupráce a dodržiavanie terapeutických odporúčaní u pacienta s chronickým ochorením – bronchiálnou astmou. Vysvetľuje pojmy súvisiace s komplianciou v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle, popisuje prediktory nespolupráce (liekové, neliekové), možnosti monitorovania, merania a zlepšenia kompliancie a adherencie pacienta.
 

 

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Tematický soubor instruktážních videozáznamů o principech metod kapalinové chromatografie a jejich využití v biomedicínských oborech. Zahrnuty jsou tenkovrstvá chromatografie, iontově výměnná, gelová a vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Videozáznamy vznikly za podpory projektu FRVŠ 1344/2012 a mohou být využity při praktické výuce studentů na LF MU, PřF MU a FEKT VUT. 

 
autor: PharmDr. Kristýna Pěnčíková, Mgr. Jana Urbanová, Mgr. Ondřej Peš, Ph.D., prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: separace, chromatografie, gelová, ionex, adsorpce, hplc, tlc | příloh: 4 | zobrazeno: 1403x | publikováno: 30.5.2013

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

Učebné texty pre učiteľov – tvorba e-kurzov, e-testov a ďalších aktivít v prostredí LMS Moodle.

Tieto učebné texty obsahujú na začiatku všeobecné informácie o e-learningu a e-teachingu. Ich hlavným zameraním je však popis spôsobu prípravy elektronických kurzov a elektronického testovania, využitím špeciálne vytvoreného prostredia (moodle), ktorý sa Univerzita Komenského rozhodla využívať. Autori dúfajú, že budú nápomocné pri základnej orientácii užívateľov a najmä že s ich pomocou dôjde k postupnému zintenzívneniu využívania tohto prostredia pre výučbové aktivity.

 
autor: Ing. Katarína Korenčiaková, doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. | JLF UK v Martine | disciplína: Ostatní | kategorie: Pre autorov | klíčová slova: e-learning, moodle, e-testovanie, e-teaching, Mefanet | příloh: 1 | zobrazeno: 621x | publikováno: 9.5.2013 | poslední úpravy: 10.5.2013

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty predstavujú heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR), ich delíme na dve základné populácie, s alfa/beta- (~ 95 %) a gama/delta-receptorom (~ 5 %). Alfa/beta T-lymfocyty sa ďalej delia na tri základné populácie - pomocné (TH), cytotoxické (Tc alebo CTL) a prirodzene regulačné (nTreg). Pomocné T-lymfocyty sú tiež heterogénne a delíme ich na 5 subpopulácií: Th1, Th2,Th9, Th 17 a Th22.
Každý biologický systém zahŕňa v sebe nielen efektorové, ale aj kontrolné mechanizmy, ktoré udržujú homeostázu organizmu. Najdôležitejšími imunitnými mechanizmami sú tie, ktoré sprostredkúvajú regulačné T-lymfocyty, ktoré delíme na prirodzené (nTreg) a indukované (iTreg). Kým nTreg bránia rozvoju autoagresívnych procesov (autoimunitných a alergických), tak iTreg-lymfocyty zabezpečujú priebeh imunitných reakcií vo fyziologických hraniciach.
T-lymfocyty po...

 
autor: Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: T-lymfocyty, subpopulácie, HLA-molekuly, CD1-molekuly | příloh: 1 | zobrazeno: 1657x | publikováno: 28.3.2013

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Výukový modul vznikl s cílem doplnit studijní materiál pro studium anatomie, histologie a embryologie ucha. Studijní materiály jsou tvořeny mikrofotografiemi, schématy i doprovodným textem. V embryologické tabulce jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje ucha, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: MUDr. Věra Křížková, Ph.D., MUDr. Lada Eberlová, MUDr. Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE | příloh: 1 | zobrazeno: 876x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 6.8.2013

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie

Přehledná výuková schémata doplňující jednak výuku praktických cvičení z histologie, jednak materiály k přípravě na zkoušku z Histologie a embryologie v zimním semestru 2. ročníku. Obsah koresponduje s "Manuálem pro praktikum ze speciální histologie" dostupným na Mefanetu.

 
autor: MUDr. Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: Trávící systém, dýchací systém, močový systém, pohlavní systém | příloh: 1 | zobrazeno: 1427x | publikováno: 13.3.2013 | poslední úpravy: 26.8.2013

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu

Detský hydrocefalus predstavuje patologický stav, pri ktorom v dôsledku nadmerného hromadenia mozgomiechového moku vzniká rozšírenie mozgových komôr a zvýšenie vnútrolebkového tlaku s negatívnym ovplyvnením funkcie a štruktúry mozgu. Cieľom drenážnych výkonov u detí s hydrocefalom je zabezpečiť alternatívnu drenáž mozgomiechového moku s následným poklesom vnútrolebkového tlaku a úpravou potenciálne reverzibilných patologických zmien. Úspešná, správne a skoro vykonaná drenážna operácia vytvára základné podmienky na dosiahnutie dobrého výsledného neurologického stavu dieťaťa – bohužiaľ, automaticky ho nezaručuje. Štandardne sa pri indikácii drenážneho výkonu zohľadňuje hlavne klinický obraz dieťaťa a výsledky pomocných zobrazovacích vyšetrení. Včlenenie transkraniálnej dopplerovskej sonografie s neinvazívnym, pri lôžku pacienta dostupným a ľahko opakovateľným, posúdením mozgovej cirkulácie...

 
 

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Učebný text je určený pre vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú na vykonávanie sesterskej profesie, ako aj sestrám a pedagógom, ktorí sa venujú starostlivosti a edukácii o nevyliečiteľne chorých v domácom prostredí, či inštitúciách.
Text je členený na štyri kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na historické súvislosti, súčasné definovanie, charakteristiku a ciele paliatívnej starostlivosti. Ďalšie tri kapitoly sú venovanné najčastejším obťažujúcim symptómom a problémom v telesnej, psychickej a spirituálnej oblasti. Jednotlivé obťažujúce symptómy a problémy sú opísané so zreteľom na ich prejavy, posudzovanie a odporúčané intervencie pre ich odstránenie, či zmiernenie.

 
autor: PhDr. Jana Nemcová, PhD. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: paliatívna ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne chorý, umierajúci, obťažujúce symptómy a problémy | příloh: 4 | zobrazeno: 489x | publikováno: 28.10.2013 | poslední úpravy: 31.10.2013

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ

Distanční text je určen pro studenty magisterských zdravotnických nelékařských oborů. Seznamuje studenty s přípravou, realizací a odevzdáním závěrečné práce a to zejména z organizačního, formálního a strukturálního hlediska. Studijní texty by měly přispět k tomu, aby studenti zachovali správný postup tvorby písemné práce i jejich náležitostí. Uvedené pokyny jsou určeny zejména studentům Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence. Některé obecné zásady platí i pro studenty jiných vysokých škol, rozhodující jsou však pokyny příslušné katedry nebo fakulty.

 
autor: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D. | LF Ostrava | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: diplomová práce, plagiátorství, sumarizace, citace, parafráze, výzkum, diplomová práce, plagiátorství, sumarizace, citace, parafráze, výzkum | příloh: 1 | zobrazeno: 140x | publikováno: 11.10.2013 | poslední úpravy: 4.12.2013

PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE

Studijní text je určen pro studenty bakalářského studia oboru ošetřovatelství. Poskytuje základní poznatky v oboru paliativní péče. Seznamuje studenty se základními pojmy, vývojem hospicové a paliativní péče, základními principy péče o potřeby pacienta a jeho rodiny v závěru života. Důraz je kladen na péči o symptomy nemoci, psychosociální a spirituální problematiku umírajícího pacienta. Součástí textu jsou také úkoly, cvičení a kontrolní otázky.

 

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce

Študijný text je určený ako príprava na vypracovanie záverečnej práce pre študentky bakalárskeho a magisterského stupňa vysokoškolského štúdia predovšetkým v odbore pôrodná asistencia, informácie sú však aktuálne aj pre viaceré príbuzné odbory, ako je psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo. Text je zameraný na vysvetlenie a priblíženie základných pojmov z oblasti metodológie vedeckej práce, ako napríklad formulácia vedeckých cieľov a hypotéz, metódy a postupy pri zbere údajov a ich spracovaní, zvolenie zodpovedajúceho výskumného designu. Značná časť textu je venovaná problematike postupu pri písaní záverečnej práce, jej teoretickej a metodologickej časti, a postupu pri prezentovaní výsledkov a ich interpretácie a diskusie. Prehľad teoretických poznatkov je doplnený o množstvo praktických príkladov, keďže cieľom učebného textu je čo najviac zrozumiteľným a praktickým spôsobom vysvetliť...

 
autor: Mgr. Zuzana Škodová, PhD. | JLF UK v Martine | disciplína: Ostatní, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: vedecká metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, záverečné práce | příloh: 4 | zobrazeno: 435x | publikováno: 10.10.2013

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D., Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: patologická fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 1308x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013

Základy speciální receptury léčivých přípravků

Základy speciální receptury léčivých přípravků

Skripta jsou určena pregraduálním studentům oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity pro výuku speciální receptury v rámci praktických cvičení v předmětu Farmakologie – cvičení I a Farmakologie – cvičení II. Obsahem navazují na dříve vydaný učební text Praktická cvičení z farmakologie. Tato část je doplňkem k výukovému materiálu „Úvod do preskripce léčivých přípravků“.

Učební text se zabývá předepisováním léčivých individuálně připravovaných léčivých přípravků v rámci vybraných lékových skupin, které jsou rozčleněny do 8 hlavních kapitol. Autorský kolektiv aktualizoval starší vydání skript „Praktická cvičení z farmakologie. Na modelových příkladech provází studenty problematikou preskripce dle aktuálně platného vydání Českého lékopisu vč. doplňků a aktuálních právních norem a prováděcích vyhlášek. Modelové...

 
autor: PharmDr. Jan Juřica, Ph.D., Barbora Říhová, Jana Nováková, Miroslav Turjap, Ondřej Zendulka, Jana Pistovčáková, Eva McCaskey Hadašová, Alexandra Šulcová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: preskripce, IPLP, farmakologie, receptura | příloh: 1 | zobrazeno: 1483x | publikováno: 12.8.2013 | poslední úpravy: 9.1.2014

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii

Ilustrovaný přehled technik a vysvětlení principů optické a elektronové mikroskopie, s nimiž se studenti lékařství setkávají ve studiu biologie, histologie, embryologie a patologie.

                       

 
autor: MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: optická mikroskopie, elektronová mikroskopie, optická mikroskopie, elektronová mikroskopie | příloh: 1 | zobrazeno: 537x | publikováno: 19.7.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013

Interaktivní embryologický atlas člověka

Interaktivní embryologický atlas člověka

Embryologický atlas je obrazovým doplněním učebních textů embryologie. Atlas přehledně ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů po oplodnění. V atlase jsou použity zcela původní mikrofotografie, které jsou stručně a výstižně popsány, aby bylo dosaženo srozumitelnosti a snadnějšího pochopení vývojových přeměn probíhajících u člověka. V této podobě je atlas předkládán poprvé.

 
autor: MUDr. Jana Dumková | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: embryologický atlas člověka, zárodek člověka, lidský plod, embryologie | příloh: 1 | zobrazeno: 1197x | publikováno: 24.6.2013 | poslední úpravy: 6.2.2014

Medicína založená na důkazu

Medicína založená na důkazu

E-learningové materiály pro pregraduální a postgraduální výuku medicíny založené na důkazu. Jsou uspořádány do tří modulů v následující struktuře:

MODUL 1
Úvod do problematiky

MODUL 2
Práce s odbornou literaturou

MODUL 2A
Metoda PICO

MODUL 3
Systematické přehledy

MODUL 3A
Rychlé kritické hodnocení systematických přehledů

MODUL 3B
Meta-analýza z pohledu statistika

 

 
autor: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., Mgr. J. Potomková, Ph.D., Mgr. K. Langová, Ph.D. | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, EBM | příloh: 1 | zobrazeno: 866x | publikováno: 31.5.2013

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Predložené učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť študentom všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov aktuálne poznatky z oblasti antimikrobiánych látok. Autori sú si vedomí, že v tomto rozsahu nebolo možné zachádzať do podrobností. Naopak cieľom bolo prehľadne poukázať na hlavné vlastnosti jednotlivých skupín liekov. Pri štúdiu sa predpokladá súčasné používanie aj iných literárnych a elektronických zdrojov, najmä z oblasti lekárskej biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. Každá kapitola má na záver niekoľko kontrolných otázok a úloh, ktorých zvládnutie by malo čitateľovi napomôcť pri "autoevaluácii" dosiahnutých znalostí príslušnej časti. Autori sa zároveň podujali pripraviť aj druhý diel učebných textov venovaných prepojeniu teoretických poznatkov o antimikrobiálnych látkach s vybranými klinickými aplikáciami, jednak...

 
autor: doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD, Mgr. Igor Porvazník , MUDr. Juraj Váňa, PhD. | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie, Infektologie, Mikrobiologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: antibiotiká, antivirotiká, antimykotiká, antiprotozoárne látky, antituberkulotiká, rezistencia na antibiotiká, farmakológia | příloh: 1 | zobrazeno: 817x | publikováno: 25.5.2013

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

   Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- a T-lymfocyty a trochu zabúdame na ďalšie, dnes už veľmi dobre definované skupiny buniek – NK- a NKT-bunky.
   NK-bunky sa diferencujú v kostnej dreni, ale časť môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymfocyty - LGL (large granular lymphocytes). Sú to bunky s priemerom 10  - 12 µm, s veľkým obličkovým jadrom a bohatou cytoplazmou, v ktorej sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi je ich približne 5 až 10 % z celkového množstva lymfocytov. Dokážu zničiť celé spektrum nádorových a vírusom infikovaných buniek a svojou produkciou početných cytokínov sa zapájajú aj do regulácie imunitných procesov. NK-bunky pod vplyvom IL-2 sa diferencujú do agresívnejšej skupiny buniek, ktoré označujeme...

 
autor: Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky | klíčová slova: Bunky NK, NKT, LAK, TIL, MAIT, lymfocyty | příloh: 1 | zobrazeno: 1624x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013

Prezentácia antigénov

Prezentácia antigénov

Špecifická imunitná odpoveď začína po vstupe cudzorodých antigénov do organizmu alebo po objavení sa autoantigénov pri poruche imunitnej tolerancie. Charakter imunitnej odpovede (IO), ktorý vyvolajú (protilátkový alebo bunkový) závisí od ich biochemickej štruktúry. Niektoré na to, aby imunitnú odpoveď vyvolali, sa musia najprv opracovať v tzv. bunkách prezentujúcich antigén, nadviazať na prezentačné molekuly a až takto ich T-lymfocyty dokážu rozpoznať, následne sa aktivovať a sprostredkúvať svoje špecifické efektorové funkcie. Patria sem predovšetkým proteíny, glykolipidy a niektoré metabolity, ktoré vznikajú pri biosyntéze vitamínov. Antigény proteínového charakteru spracúvajú bunky prezentujúce antigén (APC) a prezentačnými molekulami sú HLA-molekuly prvej triedy (endogénna dráha prezentácie) alebo druhej triedy (exogénna dráha prezentácie). Pre glykolipidy sú prezentačné molekuly...

 
autor: Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Prezentácia antigénov, HLA, CD1, MR1, superantigén | příloh: 1 | zobrazeno: 1276x | publikováno: 27.3.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Výukový modul vznikl s cílem doplnění studijních materiálů při studiu anatomie, histologie a embryologie oka. Studijní materiály tvoří přehledná schémata, mikrofotografie i doplňující text. V embryologické tabulce jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje oka, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: MUDr. Věra Křížková, Ph.D., MUDr. Lada Eberlová, MUDr. Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: bulbus oculi, sclera, cornea, choroidea, corpus ciliare, iris, pupilla | příloh: 1 | zobrazeno: 982x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 10.2.2014

Ošetrovateľský výskum

Ošetrovateľský výskum

Súbor prednášok k ošetrovateľskému výskumu pre študijný program Ošetrovateľstvo.

Koncepčná fáza výskumného procesu - práca s literatúrou (druhy literárnych a iných dokumentov, vybrané zdroje pre ich vyhľadávanie). Klinický odporúčaný postup - definícia, charakteristika, informačné zdroje. Prax založená na dôkazoch, zdroje informácií.

 
autor: Mgr. Ivana Bóriková, PhD. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: literatúra, informačné zdroje, klinicky odporúčaný postup | příloh: 3 | zobrazeno: 1715x | publikováno: 18.2.2013 | poslední úpravy: 20.2.2013

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Kurz laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zaměřeny na problematiku Helicobacter pylori - atrofická gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a přehled algoritmů. Dvě doplňující videosekvence jsou o technologii dechových testů - detekci Helicobacter pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek. Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů zahrnuje on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM Medline.

 
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
strana 10
10
strana 11
11
strana 12
12
strana 13
13
strana 14
14
strana 15
15
strana 16
16
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2014-04-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.6 [2011].