Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 15 | SANDBOX - number of results: 2

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Jedná se o učební text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s problematikou roztroušené sklerózy. Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující mozek, míchu a optické nervy. Poprve byla popsána již v roce 1868 Jean-Martin Charcotem v patologických studiích pod názvem sclérose en plagues. Typickou známkou RS je opakující se demyelinizace CNS, diseminovaná v prostoru a čase. V současnosti postihuje celosvětově asi 2,5 miliónu lidí a je hlavní příčinou neurologické invalidity mladých dospělých osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech stále mírně stoupá. V posledních desetiletích došlo na základě intenzivního výzkumu k výraznému posunu v diagnostice a léčbě tohoto invalidizujícího onemocnění. Původní diagnostická kritéria se opírala především o klinický obraz a vyšetření mozkomíšního moku. Další vývoj laboratorních a zejména zobrazovacích metod významně napomámá diagnostikovat onemocnění již ve velmi časném stadiu a podstatně se uplatňuje také v diferenciální diagnostice. Magnetická rezonance (MR) a její pokročilé metody zobrazení, například magnetizační transfer, difuzně vážený obraz, spektroskopie, funkční MR, pulzní sekvence, relaxometrie a další umožňují hodnotit stupeň poškození tkáně, její reparaci, mozkovou atrofii a také účinnost imunomodulační terapie. Cílem této práce, která vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, je shrnutí současných vědomostí, které se týkají diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby této choroby. Vývoj nové, ještě účinnější, specifické farmakoterapie může podstatně zlepšit prognózu tohoto závažného onemocnění.

 

Zobrazovací diagnostika hrudníku

Zobrazovací diagnostika hrudníku

Prezentace je věnována klasickému standardnímu snímku hrudníku, v úvodu jsou nastíněny možnosti diagnostiky chorob hrudníku a srdce i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleury, hrudní stěny a srdce. Prezentace je určena pro studenty lékařství, bude cennou pomůckou i pro přípravu k závěrečným státním zkouškám, nové informace zde naleznou i začínající lékaři.

 
author: Jaroslav Ort, Martin Mašek | 1.LF UK | discipline: Radiology and Imaging | category: Podklady k přednáškám | keywords: rentgenový snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby srdce | attachment: 1 | viewed: 9598x | published on: 19.2.2007 | last modified on: 1.7.2009

Diagnostika karcinomu prsu

Diagnostika karcinomu prsu

Prezentace seznamuje studenty s nejčastějšími diagnostickými zobrazovacími metodami při chorobách prsu se zaměřením na zjišťování časných stádií karcinomu. Jsou uváděny základy mamografie a způsoby vyšetřování prsu, část prezentace je také věnována mamografickému screeningu. Většinu diagnostických zobrazovacích metod budou mít studenti možnost poznat při praktických stážích v Centru diagnostiky chorob prsu.

 
author: Jan Daneš | 1.LF UK | discipline: Radiology and Imaging | category: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | keywords: zobrazení prsu, mamografie, sonografie, intervenční výkony v prsu, mamografický screening | attachment: 1 | viewed: 6570x | published on: 6.11.2006 | last modified on: 26.4.2012

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii

Encyklopedicky strukturované texty metodik laboratorních vyšetření v gastroenterologii, PowerPoint obrázky, on-line odkazy na abstrakta NLM Medline, národní číselník laboratorních metod na serveru MZ ČR.

 

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze - nás seznamuje s hlavními prvky laboratorního preanalytického procesu v manuálním provedení. Ve videoukázce jsou zachyceny hlavní prvky tohoto procesu v manuálním provedení: Příjem a identifikce biologického materiálu. Zadávání požadavků do LIS (manuálně, v rámci oboustranné komunikace NIS/LIS). Centrifugace – příprava analytických vzorků. Označení primárních a sekundárních zkumavek čarovým kódem (labeling). Rozpipetování (aliquoting). Roztřídení (sorting).

 
author: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | discipline: Medical Chemistry and Biochemistry, Pathology and Forensic Medicine | category: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | keywords: identifikce, centrifugace, labeling, aliquoting, sorting | attachment: 1 | viewed: 7606x | published on: 10.11.2005 | last modified on: 27.10.2011

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)

Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

 

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Materiál seznamuje formou PPT s patogenezí arytmií, vyšetřovacími metodami a terapií nejčastějších arytmií (tachyarytmie, bradyarytmie). Jednotlivé videosekvence dokreslují studentovi reálné situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, kardioverze, kardiostimulace, katetrizační ablace, implantace ICD a užití transtelefonního záznamníku. U každého výkonu je popsána příprava nemocného, pomůcky, průběh vyšetření a ošetření po výkonu.

 
author: Jana Málková, Hana Svobodová | 3.LF UK | discipline: Cardiology, Angiology, Health Care Sciences | category: Edukační weby, Digitální video | keywords: Arytmie, kardiologie, interní ošetřovatelství | attachment: 7 | viewed: 6931x | published on: 8.11.2010 | last modified on: 23.11.2011

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

Náhlá srdeční smrt je přirozená smrt ze srdeční příčiny, která nastává do jedné hodiny od vzniku příznaků.Nejčastěji se jedná o infarkt myokardu spojený s maligní poruchou srdečního rytmu. Zde pacientovi nedokážeme pomoci. Akutní infarkt myokardu a nestabilní angýna pektoris jsou další dvě akutní formy ICHS, u nichž již můžeme diagnosticky a léčebně zasáhnout.

 
author: Roman Cibulka | FZS ZČU | discipline: Health Care Sciences | category: Vzdělávací materiály | keywords: Infarkt myokardu | attachment: 1 | viewed: 656x | published on: 19.6.2017 | last modified on: 17.10.2019

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Autori v súbornom referáte sumarizujú patofyziologické aspekty, najčastejšie príčiny, diagnostický a terapeutický manažment opuchových stavov v detskom veku. Osobitne rozoberajú generalizované a lokálne opuchy a uvádzajú ich diferenciálnodiagnostický postup. Prvým krokom racionálneho diagnostického algoritmu je detailný anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánovanie laboratórnych vyšetrení a určenie kauzálnej liečby. Prognóza edémov v detskom veku je v drvivej väčšine prípadov dobrá, no zriedkavo sa za klinickým obrazom edému môže skrývať aj závažné životohrozujúce ochorenie.

 
author: Ľudmila Podracká, Lászlo Kovács | UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Paediatrics, Neonatology | category: Podklady k prednáškam | keywords: opuchy v detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna liečba | attachment: 1 | viewed: 6126x | published on: 25.7.2008 | last modified on: 13.10.2011

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

ST-T úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče interpretace, tím nejobtížněji hodnotitelným úsekem. S výjimkou změření QT (QTc) intervalu nemáme v tomto úseku žádnou měřitelnou oporu. Denivelizace ST-T úseku ať již směrem nahoru (elevace), tak směrem dolů (deprese) může být specifickým projevem určité patologie, stejně tak ale může být změnou zcela nespecifickou.

Tento výukový materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit čtenáře formou prezentací jednotlivých EKG obrazů se všemi literárně dosud známými situacemi, které mají vliv na charakteristiku daného úseku EKG křivky.
Každá ze souboru prezentovaných EKG křivek je součástí konkrétní kazuistiky příslušného onemocnění. Je tak nabídnut široký diferenciálně diagnostický pohled na řešenou problematiku.

Zpracovaný materiál je pojat jako autodidaktická pomůcka neomezující se však jen na strohý popis každého EKG záznamu, ale je doplněn animací a slovním komentářem autora tak, aby čtenář získal ucelený pohled na přístup k hodnocení každé zde uvedené EKG křivky.
 

 
author: Čestmír Číhalík, Bohdana Řeháková a kol. | LF UP | discipline: Cardiology, Angiology | category: Tutoriály | keywords: kardiologie, EKG křivky | attachment: 2 | viewed: 13734x | published on: 29.6.2011 | last modified on: 10.11.2012

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
author: Ladislav Groch | LF MU | discipline: Cardiology, Angiology | category: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | keywords: angioplastika, koronarografie, stent | attachment: 1 | viewed: 18046x | published on: 17.3.2006 | last modified on: 7.6.2011

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Výukový text (druhý díl) zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Výukový text zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Kurz laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zaměřeny na problematiku Helicobacter pylori - atrofická gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a přehled algoritmů. Dvě doplňující videosekvence jsou o technologii dechových testů - detekci Helicobacter pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek. Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů zahrnuje on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM Medline.

 

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)

Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

 
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 46 | SANDBOX - number of results: 4

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
.. a výkony ve všeobecné chirurgii náleží: • Diagnostika a léčba hernií • Diagnostika a léčba onem..

Poranění pánve a acetabula
.. historie klasifikace a léčby poranění pánve, diagnostika zlomenin pánve, klasifikace zlomenin pánve, i.. .. 63.88 MB registrovaný uživatel – – Diagnostika zlomenin pánve - J. Šprindrich | 29.10.2010 4..

Glaukomové onemocnění
.. Klinicky citlivé [?] Licence 1_Etiopatogeneze a diagnostika glaukomového onemocnění | 7.12.2006 přístup říze.. ..keywords: etiologie, patogeneze, diagnostika..

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody
.. oddělení lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné místo mezi preventivními obory. .. ..keywords: chromozóm, cytogenetika, prenatální diagnostika,..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia farmakologická aj nefarmakologická, o.. ..keywords: choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagnostika, terapia, ošetrovateľská starostlivosť, edu..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. zánětlivé komplikace Diferenciální diagnostika chorob ucha Základy chirurgie ucha .. ..keywords: vady, terapeutické metody, diferenciální diagnostika..

Poranění páteře a míchy
.. diagnostika a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. karcinom - uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léč..

Lymeská borelióza
.. schémat, je bohužel v řadě případů diagnostika tohoto onemocnění velmi problematická. Pr..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
..keywords: etiopatogeneze, patofyziologie, diagnostika..

Coxa vara adolescentium
.. (CVA). V prezentaci si vysvětlíme jak vypadá diagnostika, klinický obraz, dělení dle RTG obrazu, ná..

Endometrióza
..keywords: diagnostika, medikamentózní léčba, chirurgická léčb..

Kazuistiky infekčních nemocí
..keywords: nemoci, kazuistiky, infektologie, diagnostika..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
..keywords: pankreatitis, historie, diagnostika,..

Hrudní chirurgie
.. se zabývají všeobecní chirurgové (viz kapitola Diagnostika a léčba onemocnění prsu v bloku Základní výkony v..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. Mediátory anafylaxie. Alergické choroby - diagnostika, terapia. Hygienická hypotéza. Alergény. Im..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. Metab, 2010, 95(4):1487–149 Raná diagnostika: SlideShow Turner Syndrome: Toward early.. ..keywords: syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sledování v dětství a v dospě..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce
.. V poslední letech se zpřesňuje a zdokonaluje diagnostika poruch poševního prostředí, což umožňuje efekti..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
..keywords: přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Rad..

Psychiatrická propedeutika
..keywords: etiologie, vysetreni, anamneza, psychopatologie, diagnostika..

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři
..keywords: průtoková cytometrie, monoklonání protilátky, diagnostika alergických ..

Biopsia kože
..keywords: spracovanie kože, diferenciálny diagnostika kožných chorôb, eponymá kožných ochorení, psoriá..

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
..keywords: genetický, polymerázová řetězová reakce, DNA diagnostika, molekulární b..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
..keywords: diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance, ..

Karcinóm prsníka
..keywords: prsníka, skríning, diagnostika..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, protože řada nemocí může mít podobné .. .. příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, protože řada nemocí může mít podobné ..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. - vibrací a přetěžování, představena současná diagnostika i posudkové, terapeutické a preventivní aspekty. ..

Otorinolaryngologie - semináře
..keywords: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické n..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
..keywords: porucha, diagnostika, psychofarmaka, sexuální dysfunkce, sexuálně dev..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. Vírusové zápaly pečene – hepatitídy - diagnostika, liečba. HIV. Lymská borelióza. Nové infekcie dýc..

MEF page 1
1
page 2
2
Next
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-10]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].