Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 36 | SANDBOX - number of results: 1

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)

Interaktivní embryologický atlas člověka je obrazovým doplněním učebních textů embryologie. Atlas v české i anglické verzi přehledně ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů po oplodnění. V atlase jsou použity zcela původní mikrofotografie, které jsou stručně a výstižně popsány, aby bylo dosaženo srozumitelnosti a snadnějšího pochopení vývojových přeměn probíhajících u člověka. Nově obsahuje interaktivní studijní cvičení, která doplňují informace získané při práci s atlasem. Pomůcka je určena zejména pro výuku LF:ZLHE0221c Histologie a embryologie I – cvičení, LF:VSHE0322c Histologie a embryologie II – cvičení, LF:ZLHE0322c Histologie a embryologie II – cvičení.

 
author: Jana Dumková, Marek Stehlík | LF MU | discipline: Histology, Embryology | category: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | keywords: embryologický atlas člověka, zárodek člověka, lidský plod, embryologie | attachment: 1 | viewed: 6265x | published on: 24.6.2013 | last modified on: 22.9.2015

Fotografický interaktivní atlas člověka

Fotografický interaktivní atlas člověka

Fotografický interaktivní atlas člověka představuje výukový portál zaměřený na
oblast topografické a systematické anatomie člověka. Je určen nejen pro posluchače
lékařských a zdravotnických oborů, ale pro všechny zájemce o lidské tělo, tedy i z
řad široké veřejnosti. Projekt vznikl v roce 2007. Vývoj projektu byl podpořen i
grantem FRVŠ a to č. 1135/2009 a 953/2010. V současné době je k dispozici 4. verze
tohoto projektu, jejíž vývoj proběhl v akademickém roce 2011/2012.

 
author: Luňáček Libor, Jakub Konečný, Libor Machálek, Stanislav Laichman | LF UP | discipline: Anatomy | category: Tutoriály | keywords: Anatomie, Atlasy | attachment: 1 | viewed: 16910x | published on: 20.11.2009 | last modified on: 10.11.2012

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka si klade za cíl rozšířit studijní materiály v oblasti morfonologie zubů člověka a její variability studentům oborů, ať již bakalářských či magisterských - primárně Antropologie na Přírodovědecké fakultě a také lékařských oborů na Lékařské fakultě – a obohatit tak výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se student seznámil jednak s anatomickou normou každého zubu a jednak se seznámil s možnými varietami dílčích zubů. Přestože je variabilita morfologie zubů člověka velmi pestrá a nelze ji zcela postihnout v rozsahu předkládaného atlasu, cílem bylo, aby student na základě anatomické normy a nabízené škály variet byl schopen určit typově lidský zub v praxi, ať již antropologické, či stomatologické, a měl tak prohloubenější a ucelenější znalosti v oblasti morfologie.

 
author: Jan Huták | LF MU | discipline: Dentistry | category: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | keywords: zub, dentální antropologie, variabilita morfologie zubů, chrup | attachment: 2 | viewed: 14988x | published on: 8.12.2011 | last modified on: 29.4.2014

Přehled embryologie člověka v obrazech

Přehled embryologie člověka v obrazech  

Učebnice je určena studujícím 1. a 2. ročníku medicíny k názornějšímu pochopení a opakování látky probrané ve výuce předmětu embryologie. Může sloužit i studentům vyšších ročníků k oživení znalostí normálního i prenatálního vývoje člověka, které jsou nezbytné při studiu vývojových anomálií, vrozených vad a teratologických změn jak v patologii tak i v řadě dalších klinických oborů.

   
 
author: Jiří Malínský, Václav Lichnovský, Zdeňka Malínská | LF UP | discipline: Histology, Embryology | category: Tutoriály | keywords: embryologie člověka, obrazová dokumentace | attachment: 1 | viewed: 11493x | published on: 23.1.2015 | last modified on: 23.4.2015

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců

Projekt se zabývá makroskopickou fotodokumentací 40 zárodků a plodů ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni a mikroskopickou dokumentací histologických sérií 13 z nich. Výsledky byly zpřístupněny studentům a slouží k podpoře výuky embryologie v pregraduálním studiu všeobecného/zubního lékařství. Studenti nyní mají možnost lépe interpretovat embryologické preparáty studované během praktických cvičení, stejně jako navázat na embryologická témata přednášená ve 2. ročníku samostudiem exponátů embryologického muzea, a to včetně vybraných malformací. Výsledky jsou spolu s komentářem zpřístupněny i odborné veřejnosti.

 
author: Zbyněk Tonar, Jaroslav Voller | LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: histologie, embryologie, embryologické preparáty | attachment: 1 | viewed: 5877x | published on: 27.4.2010 | last modified on: 14.11.2012

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka

Orgány lymfatického systému boli od nepamäti zahalené rúškom tajomstva. Ako príklad môžeme uviesť týmus. Ten si môže činiť nárok na poctu, že je posledným dôležitým orgánom nášho tela, ktorý vydal tajomstvo o svojej funkcii.                                                                         

 
author: Štefan Polák, Ivan Varga | LF UK v Bratislave | discipline: Histology, Embryology | category: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | keywords: Lymfatický systém, monocytovo-makrofágový systém, slezina, týmus | attachment: 2 | viewed: 1126x | published on: 11.5.2017

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Představujeme výsledky trojrozměrných rekonstrukcí povrchu těla a orgánů 4 zárodků a plodů člověka (temenokostrční délka 19, 27, 58 a 60 mm) a 3 plodů hlodavce druhu norník rudý (temenokostrční délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni.                                              

 
author: Zbyněk Tonar, Lukáš Nedorost, Vít Martin Matějka, Jitka Kočová | LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: histologie, embryologie, histologie, embryologie | attachment: 1 | viewed: 4606x | published on: 28.4.2010 | last modified on: 14.11.2012

Histologický atlas LF MU

Histologický atlas LF MU

Tento Histologický atlas představuje anotovaný soubor mikrofotografií a elektronogramů určených k výuce kurzů obecné histologie a mikroskopické anatomie na Ústavu histologie a embryologie LF MU. Není zamýšlený jako vyčerpávající učebnice, ale jako doplněk k přednáškám, cvičením a jiným studijním materiálům. Preparáty, které jsou základem tohoto atlasu, vznikly na Ústavu histologie a embryologie LF MU v minulých desetiletích a představují unikátní studijní sbírku používanou mnoha generacemi studentů medicíny i dalších oborů. Jsme rádi, že tuto sbírku můžeme nyní zpřístupnit i dalším zájemcům o mikroskopickou stavbu lidského těla. 

 
author: Petr Vaňhara, Miroslava Sedláčková, Irena Lauschová, Jana Dumková, Veronika Sedláková, Svatopluk Čech, Aleš Hampl | LF MU | discipline: Histology, Embryology | category: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | keywords: histologie, mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mikroskopie | attachment: 1 | viewed: 2048x | published on: 22.6.2018 | last modified on: 21.9.2018

Hypertext atlas of Dermatopathology

Hypertext atlas of Dermatopathology

Hypertext Atlas of Dermatopathology contains thousands of clinical and histological images of skin diseases. Virtual microscope interface is used to access histological images available in very high resolution. The Atlas is available in English and Czech.

 
author: Josef Feit, Hana Jedličková, Zdeněk Vlašín, Günter Burg, Werner Kempf, Luděk Matyska | LF MU | discipline: Dermatology, Pathology and Forensic Medicine | category: Multimedia, Educational websites | keywords: non-tumorous skin diseases, skin tumors, cysts of the skin and subcutis, dermatovenerology | attachment: 1 | viewed: 6270x | published on: 17.4.2008 | last modified on: 2.2.2010

Hypertextový atlas dermatopatologie

Hypertextový atlas dermatopatologie

Hypertextový atlas dermatopatologie obsahuje tisíce klinických a histologických obrazů kožních chorob. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
author: Josef Feit, Josef Feit, Hana Jedličková, Zdeněk Vlašín, Günter Burg, Werner Kempf, Luděk Matyska | LF MU | discipline: Dermatology, Pathology and Forensic Medicine | category: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | keywords: nenádorové kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a podkoží, dermatovenerologie | attachment: 1 | viewed: 14789x | published on: 14.11.2005 | last modified on: 2.2.2010

Hypertextový atlas patologie

Hypertextový atlas patologie

Atlas vychází ze staršího Hypertextového atlasu dermatopatologie, který je postupně budován od roku 1998, kdy byla na Internet uploadována první verze. S tímto atlasem sdílí základní vlastnosti: XML formát zdrojových textů, programové vybavení pro konverzi zdrojových textů do HTML formátu a uživatelské rozhraní umožňující přístup uživatele k obrazům o vysokém rozlišení. Na rozdíl od atlasu dermatopatologického je Atlas patologie cílený na pregraduální výuku patologie. Atlas je budovaný v rámci e-learningového projektu a v rámci tohoto projektu bylo doplněno i počítačové vybavení učebny Ústavu patologie ve FN Brno.

 
author: Josef Feit, Věra Feitová, Karel Dvořák, Eva Hladká, Luděk Matyska | LF MU | discipline: Pathology and Forensic Medicine | category: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | keywords: atlas, patologie | attachment: 1 | viewed: 21591x | published on: 14.11.2005 | last modified on: 2.2.2010

Virtuální mikroskopický atlas

Virtuální mikroskopický atlas

Atlas virtuální mikroskopie slouží posluchačům všech lékařských fakult v ČR a umožňuje jim samostudium histopatologických preparátů. Studenti si mohou selektovat případy dle toho, na které fakultě absolvují výuku histologie či patologie. Vlastní prohlížení mikroskopických preparátů je velmi intuitivní, umožňuje, obdobně jako u skutečného mikroskopu, měnit zvětšení a pohybovat preparátem. Součástí je i možnost samotestování znalostí. Projekt byl finančně podpořen grantem Fondu rozvoje vysokých škol (projekt "Vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů pro pregraduální výuku histologie a patologie", kategorie A, č. projektu 3081/2006).

 
author: Aleš Ryška, Jaroslava Dušková, Jaroslav Mokrý, Marie Ludvíková | LF UK Hr. Králové | discipline: Histology, Embryology, Pathology and Forensic Medicine | category: Recenzovaná díla, Edukační weby | keywords: patologický atlas, preparáty, histologický atlas, mikroskopický atlas | attachment: 1 | viewed: 24698x | published on: 24.2.2008 | last modified on: 10.4.2012

atlas fyziologie a patofyziologie

Atlas fyziologie a patofyziologie

Internetové multimediální výukové pomůcky pro studijní programy lékařských fakult (magisterské i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou - prostřednictvím Internetu s využitím simulačních modelů - pomáhá vysvětlit funkci jednotlivých fyziologických systémů a příčiny a projevy jejich poruch. V interaktivních výukových programech využívajících simulační hry dnes nachází své uplatnění staré Komenského krédo – "škola hrou". Spojení multimediálního prostředí, sloužícího jako zvukové a vizuální uživatelské rozhraní, se simulačními modely totiž umožňuje názorně si "osahat" vykládaný problém ve virtuální realitě. Simulační hrou je možné bez rizika otestovat chování simulovaného objektu – např. zkusit přistávat virtuálním letadlem či léčit virtuálního pacienta nebo, jako v případě navrhovaného projektu, otestovat si chování jednotlivých částí respiračního systému, oběhového systému, vylučovacího systému apod.

 
author: kolektiv: Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory výuky | 1.LF UK | discipline: Physiology and Pathophysiology | category: Interaktivní simulátory, Výukové weby | attachment: 1 | viewed: 20752x | published on: 20.5.2008 | last modified on: 27.11.2009

Hypertext atlas of Pathology

Hypertext atlas of Pathology

Hypertext Atlas of Organ Pathology contains teaching materials for pre-graduate students. It is under construction and in full version so far available in Czech language only. The English version contains only chapters with images to enable image sharing (see bellow). The interface is similar to the Atlas of Dermatopathology. Many macroscopic and microscopic images are available, as well as images from CT and MRI scanners and endoscopes.

 
author: Josef Feit, Věra Feitová, Karel Dvořák, Eva Hladká, Luděk Matyska | LF MU | discipline: Pathology and Forensic Medicine | category: Multimedia, Educational websites | keywords: atlas, pathology | attachment: 1 | viewed: 6300x | published on: 21.1.2010 | last modified on: 9.4.2010

atlas řezů mozkem

Atlas řezů mozkem

Atlas Řezy mozkem nabízí přístup k patnácti frontálním, pěti horizontálním a sedmi sagitálním řezům mozkem, které svou posloupností odpovídají asi 0,5 cm řezům ve směru frontookcipitálním, kraniokaudálním a lateromediálním. Každý z řezů je opatřen popisem struktur, v levém horním poli snímku je uvedeno orientační schéma vedení řezu. Atlas byl vytvořen jako studijní pomůcka pro pregraduální studenty lékařství, může být ale užitečnou pomůckou i pro předatestační přípravu zejména radiodiagnostiků.

 
author: David Štěpánek, Pavel Fiala, Petr Vais, Tomáš Junek, Lada Eberlová | LF UK Plzeň | discipline: Anatomy | keywords: mozek, řezy mozkem | viewed: 24345x | published on: 8.12.2009 | last modified on: 12.9.2013

atlas of Radiological Images

Atlas of Radiological Images

A web based atlas of thousands of radiological images grouped into clinical cases with concise description of the case and the finding. Images are grouped according to topography, organ, and modality. A number of images have set a skill level to guide pregraduate students. Numerous keywords link to their respective cases. The atlas issues a Google gadget "Radiology case of the day", which displays every day a different imaging case on your desktop.

 
author: Lukáš Lambert | 1.LF UK | discipline: Radiology and Imaging | category: Learning sites | keywords: Atlas, Radiology, Images | attachment: 1 | viewed: 7622x | published on: 24.11.2010 | last modified on: 26.4.2012

atlas řezů míchou

Atlas řezů míchou

Předkládaný elektronický atlas jsme vytvořili jako studijní pomůcku k látce obtížné, na prakticích těžko demonstrovatelné. Jedná se o doplňkový studijní materiál, možnost skrytí popisek umožňuje opakování dříve nastudované látky. Atlas sestává z deseti transverzálních řezů míchou, nabízí tedy i srovnání stavby jednotlivých segmentů. Zachyceny jsou také cévy a obaly. Vertebromedulární orientaci usnadňuje nadpis obrázku i schématický rozcestník.

 
author: David Štěpánek, Lada Eberlová | LF UK Plzeň | discipline: Anatomy | keywords: Transverzální řez | attachment: 1 | viewed: 3721x | published on: 12.8.2014 | last modified on: 14.8.2014

Hypertext atlas of Fetal Pathology

Hypertext atlas of Fetal Pathology

Hypertext Atlas of Fetal and Neonatal Pathology contains clinical and histological images of various form of developmental anomalies. Virtual microscope interface is used to access histological images available in very high resolution. The Atlas is available in English and Czech.

 
author: Marta Ježová, Sylva Hotárková, Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef Feit | LF MU | discipline: Anatomy, Pathology and Forensic Medicine, Paediatrics, Neonatology | category: Multimedia, Educational websites | keywords: neonatology, foetopathology, foetus, neonatal, foetal, newborn, pregnancy | attachment: 2 | viewed: 7142x | published on: 17.4.2008 | last modified on: 2.2.2010

Hypertextový atlas fetální patologie

Hypertextový atlas fetální patologie

Atlas fetální a novorozenecké patologie je dílem kolektivu autorů Ústavu patologie LF MU a FN Brno pod vedením MUDr. Marty Ježové. Pro přístup k velkým histologickým obrazům využívá rozhraní virtuálního mikroskopu. Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem vývojových poruch. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
author: Marta Ježová, Sylva Hotárková, Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef Feit | LF MU | discipline: Anatomy, Pathology and Forensic Medicine, Paediatrics, Neonatology | category: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | keywords: neonatologie, fetopatologie, fetus, neonatální, fetální, novorozenec, těhotenství, plod | attachment: 2 | viewed: 13326x | published on: 17.4.2008 | last modified on: 2.2.2010

Hypertext atlas of Rare Lymphomas

Hypertext atlas of Rare Lymphomas

Hypertext Atlas of Rare Lymphomas contains clinical and histological images of some rare hematologic/lymphatic malignancies of children. Virtual microscope interface is used to access histological images available in very high resolution. The Atlas is available in English and Czech.

 
author: Josef Feit, Leoš Křen, Mojmír Moulis, Zdenka Křenová | LF MU | discipline: Pathology and Forensic Medicine | category: Multimedia, Educational websites | keywords: atlas, lymphoma, pathology | attachment: 1 | viewed: 5234x | published on: 21.1.2010 | last modified on: 9.4.2010

Hypertextový atlas vzácných lymfomů

Hypertextový atlas vzácných lymfomů

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých vzácných hematologických a lymfatických malignit dětského věku. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
author: Josef Feit, Leoš Křen, Mojmír Moulis, Zdenka Křenová | LF MU | discipline: Pathology and Forensic Medicine | category: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | keywords: atlas, patologie, lymfom | attachment: 1 | viewed: 6040x | published on: 21.1.2010 | last modified on: 2.2.2010

Hypertext atlas of Neonatal Pathology

Hypertext atlas of Neonatal Pathology

Hypertext Atlas of Neonatal Pathology contains clinical and histological images of various forms of neonatal pathology. Virtual microscope interface is used to access histological images available in very high resolution. The Atlas is available in English and Czech.

 
author: Marta Ježová, Sylva Hotárková, Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef Feit | LF MU | discipline: Anatomy, Pathology and Forensic Medicine, Paediatrics, Neonatology | category: Multimedia, Educational websites | keywords: neonatology, foetus, neonatal, foetal, newborn, pregnancy | attachment: 1 | viewed: 6816x | published on: 27.1.2010 | last modified on: 9.4.2010

Hypertextový atlas novorozenecké patologie

Hypertextový atlas novorozenecké patologie

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie novorozence. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Patologie novorozence je odvětví patologie, které se věnuje časnému postnatálnímu vývoji.  Toto dílo je od roku 2009 vytvářeno kolektivem autorů z Ústavu patologie FN Brno. Přístup k atlasu je chráněn registračním formulářem. Po registraci, která je zdarma, je atlas veřejně přístupný. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
author: Marta Ježová, Sylva Hotárková, Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef Feit | LF MU | discipline: Anatomy, Pathology and Forensic Medicine, Paediatrics, Neonatology | category: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | keywords: neonatologie, fetus, neonatální, novorozenec, těhotenství, plod | attachment: 1 | viewed: 10743x | published on: 27.1.2010 | last modified on: 27.9.2011

Praktický atlas lékařské parazitologie II.

Praktický atlas lékařské parazitologie II.

Interaktivní a dále se vyvíjející parazitologický atlas volně přístupný na síti Internet. Jeho cca 400 fotografii (doplněných podrobným učebním textem) není určeno pouze pro zdravotnické školy a lékařské fakulty, při přípravě k atestaci z lékařské mikrobiologie nebo kolegům se zájmem o obor, ale rádi bychom zaujali opravdu kohokoliv.

 
author: Miroslav Förstl, Zuzana Čermáková, Barbora Voxová, Vladimír Buchta, Libuše Kolářová, Vladimír Bádr, Petr Prášil | LF UK Hr. Králové | discipline: Microbiology | category: Recenzovaná díla, Edukační weby | keywords: parazitologie, atlas, lékařská, parazitologie, atlas, lékařská | attachment: 1 | viewed: 14887x | published on: 14.2.2011 | last modified on: 1.6.2012

atlas histologie tvrdých tkání

Atlas histologie tvrdých tkání

Projekt se zabýval vytvořením volně dostupného on-line atlasu nedemineralizovaných mikroskopických preparátů zubu a kosti. Celkem 41 tkáňových bločků bylo zpracováno, vybroušeno, obarveno a nasnímáno. Textová část atlasu, která pokrývá přehled histologie zubu, vývoj zubu, morfologii kostní tkáně a osifikaci a růst kosti, je doplněna 33 schématy a 7 mikrosnímky. Metodická část atlasu popisuje kompletní zpracování tvrdých tkání spolu s výhodami a nevýhodami jednotlivých variant. Obrazová část atlasu obsahuje 69 mikro- a makrofotografií zubů a 67 mikrofotografií kosti. Každá z celkem 203 ilustrací je popsána.Výsledky podporují výuku studijního programu Všeobecné lékařství i programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Preklinické zubní lékařství.

 
author: Lukáš Nedorost, Zbyněk Tonar, Věra Tomanová, Lada Eberlová, Omid Moztarzadeh, Vladimíra Adlerová, Hana Hecová, Jitka Kočová, Pavel Fiala, Jaroslav Slípka | LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: nedemineralizované mikroskopické preparáty | attachment: 1 | viewed: 5714x | published on: 27.4.2010 | last modified on: 14.11.2012

atlas onemocnění hlasu a řeči

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Ve spolupráci Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN a Katedry teorie obvodů FEL, ČVUT v Praze vznikla výuková aplikace „Atlas onemocnění hlasu a řeči“. Aktuálně je prezentován přehled základních poruch hlasu, se kterými se můžeme v oblasti foniatrie a otorinolaryngologie setkat. Jsou zde uvedeny stručné lékařské popisy, které jsou doplněny v záložkách konkrétními nálezy a analýzami. Audiovizuální ukázky - pohled do hrtanu při stroboskopickém záznamu kmitání hlasivek. V analýzách jsou prezentovány zvukové ukázky prodloužené fonace vokálů a čtení textu; jsou doplněny o ukázku objektivní akustické analýzy hlasu a řeči.

 
author: Tomáš Nikl | 1.LF UK | discipline: Otorhinolaryngology | keywords: fonace, onemocnění, hlas, hlasivky, poruchy | attachment: 1 | viewed: 6563x | published on: 5.6.2012

Krev, atlas krevních elementů

Krev, atlas krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých krevních elementů, tak i jejich vybraných patologických odchylek. Zahrnuty jsou také elektronogramy a schémata vzniklá na jejich podkladě. Přehledně jsou znázorněny v panoptickém barvení i jednotlivé typy krevních buněk. Získané vědomosti je možné využít při prohlížení naší flashové animace a otestovat si tak své znalosti. Doplňkem je přehledný popis krevních skupin a jejich vývoje. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka nejen pro studium histologie.

 
author: Věra Křížková, Jana Jeriová, Michaela Miklíková | LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: Krev, erytrocyt, trombocyt, leukocyt, neutrofil, eozinofil, bazofil, monocyt, makrofág, lymfocyt | attachment: 1 | viewed: 4509x | published on: 21.8.2014 | last modified on: 9.1.2015

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie kostní dřeně. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Cílem tohoto atlasu je přispět k rozšíření nabídky výukových materiálů, které se zabývají poměrně specifickou oblastí hematopatologie. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
author: Josef Feit, Mojmír Moulis | LF MU | discipline: Pathology and Forensic Medicine | category: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | keywords: atlas, patologie, kostní dřeň | attachment: 1 | viewed: 7140x | published on: 21.1.2010 | last modified on: 2.2.2010

Hypertext atlas of Bone Marrow Pathology

Hypertext atlas of Bone Marrow Pathology

Hypertext Atlas of Bone Marrow Pathology Pathology contains clinical and histological images of various forms of bone marrow diseases. Virtual microscope interface is used to access histological images available in very high resolution. The Atlas is available in English and Czech. 

 
author: Josef Feit, Mojmír Moulis | LF MU | discipline: Pathology and Forensic Medicine | category: Multimedia, Educational websites | keywords: atlas, bone marrow, pathology | attachment: 1 | viewed: 5540x | published on: 21.1.2010 | last modified on: 23.2.2010

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
author: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | discipline: Physiology and Pathophysiology | category: Výukové publikace a autorská díla | keywords: patologická fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět | attachment: 1 | viewed: 7991x | published on: 25.9.2013 | last modified on: 18.10.2013

INTERAKTÍVNY 3D atlas ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA

www.skeletopedia.sk

Vytvorenie 3D atlasu ľudských kostí v podobe internetovej stránky realizovanej pomocou HTML5, Javascriptu, programovacieho jazyka PHP a databázou MySQL. Na získanie polygonálnych modelov boli použité povrchové skenery a CT i-CAT skener. Skenovali sa skutočné ľudské kosti z Anatomického ústavu Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Atlas je určený primárne študentom medicíny a obsahuje aj interaktívne označovanie štruktúr kostí, automatické vyhľadanie štruktúry a zobrazenie na 3D modely, stručnú tabuľku s kľúčovými informáciami o kostiach a kvíz.

 
author: Tomáš Havran, Michal Slabej, Peter Šulík | LF UK v Bratislave | discipline: Anatomy | category: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video, Materiály k prednáškam | keywords: atlas kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, študijný materiál, 3D anotácie | attachment: 2 | viewed: 7338x | published on: 25.4.2014

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu

Ve výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě najít mnohočetné využití normálních, nepatologických zobrazovacích studií v rámci výuky nejen vlastní radiologie a nukleární medicíny, ale stejně dobře i při výuce anatomie, fyziologie, biofyziky, chirurgických i interních klinických oborů apod., protože teprve po zevrubném zvládnutí toho, jak vypadá normální zobrazovací vyšetření a jeho nepatologické varianty lze pokročit k posuzování patologických stavů a hodnocení jejich vážnosti.

 
author: Jan Křístek, Škorňová | LF MU | discipline: Radiology and Imaging | category: Multimediální učební pomůcky | keywords: DICOM, PACS, telemedicína | viewed: 12642x | published on: 2.12.2006 | last modified on: 27.9.2011

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů je obrazovým doplněním učebních textů histologie. Elektronově mikroskopické snímky jsou zcela původní, jsou popsány a doplněny textem, který shrnuje morfologické a funkční charakteristiky dané oblasti. Jednotlivé kapitoly atlasu obsahují nejen základní medicínské informace, ale jsou přidány i recentní odborné informace. Atlas obsahuje zcela nové kapitoly z obecné histologie.

 
author: Jana Dumková | LF MU | discipline: Histology, Embryology | category: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | keywords: elektronová mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně, histologie | attachment: 1 | viewed: 624x | published on: 4.12.2018 | last modified on: 2.5.2019

atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum

Interaktivní atlas Mozkový kmen a mozeček je určen zejména studentům prvních ročníků lékařských fakult. Nabízí laterální, kaudální a kraniální projekce této části mozku ve třech úrovních. Kromě základních makroskopických struktur je zde i detailní popis mozečkových cév. Atlas je základně určený pro studenty prvních ročníků lékařství, avšak může být užitečnou pomůckou pro opakování morfologie i v klinických oborech, zejména radiodiagnostice či neurověd.

 
author: David Štěpánek, Lada Eberlová, Tomáš Junek | LF UK Plzeň | discipline: Anatomy | keywords: mozkový kmen, mozeček, atlas | viewed: 8241x | published on: 18.10.2012 | last modified on: 7.10.2019

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Atlas bude sloužit k pre- i postgraduální výuce. Cílovou skupinou jsou především studenti lékařské fakulty a medicínsky orientovaných směrů bakalářského studia (ošetřovatelství, rehabilitace aj.), ale i lékaři a další pracovníci řady medicínských oborů: neurologie, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie aj. Atlas však může najít uplatnění i mezi pregraduálními studenty a specialisty některých dalších oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou kognitivních poruch, zejména logopedie a psychologie. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru projektu se na jeho tvorbě podílejí kliničtí neurologové, logoped a radiolog za technické spolupráce pracovníků Institutu biostatistiky a analýz.

 
author: Milena Košťálová, Josef Bednařík, Marek Mechl, Stanislav Voháňka, Ivo Šnábl | LF MU | discipline: Neurology | category: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby, Digitální video | keywords: porucha řeči, kognitivní funkce | attachment: 1 | viewed: 19226x | published on: 14.12.2005 | last modified on: 12.12.2019

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
author: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | LF MU | discipline: Dentistry | category: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | keywords: retence, chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, komplikace | attachment: 1 | viewed: 10874x | published on: 19.2.2009
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 25 | SANDBOX - number of results: 6

Virtuální mikroskop
.. atlasy budované na Ústavu patologie jsou k dispozici j.. .. daného obrazu a aktivovat šipky k těmto znakům. Atlasy jsou výsledkem spolupráce řady autorů, a to vče.. ..keywords: patologie, novorozenecká patologie, hypertextový atlas..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. kašľa. Sliznica dýchacích ciest zdravého človeka. Sliznica dýchacích ciest človeka s akútnou bro..

Obecná histologie
.. hypertextového Atlasu obecné histologie je uvést studující lékařství d.. .. atlas obecné histologie je primárně určen posluchačům m..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka. Výukové podklady jsou určeny pro studenty kurzu ..

Mikrobiologie on-line
.. LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Mikrobiologický atlas, který obsahuje stovky makrofotografií i m.. .. zahrnují: Mikrobiologický atlas Protokoly k praktickým cvičením shodující se s .. ..keywords: atlas, bakteriologie, mykologie, parazitologie,..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. Těmto požadavkům se snaží vyhovět předložený atlas EKG křivek. Jde o komplexní soubor originálních E.. .. leden 2010] Tipy na vyhledávání Atlas EKG Normální EKG Abnormality vlny P Z.. ..keywords: vyšetřovací metody, EKG, Atlas..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. Předměty/kurzy Ošetřovatelský proces a potřeby člověka [BSPC011] Odborná ošetřovatelská praxe I [BS..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. Předměty/kurzy Ošetřovatelský proces a potřeby člověka [BSPC011] Ošetřovatelské postupy [BSOP021] Od..

Úvod do Pediatrie
.. zostupu. Náplňou pediatrie je starostlivosť o človeka v prvom období, v období rozvoja. Obdobie d..

Histologie
.. buňky a všech typů tkání, které tvoří tělo člověka. Zároveň se jedná o publikaci, která byla tvo..

Kazuistika - Tungóza
.. samičky žijí v podkoží různých hostitelů včetně člověka. V době, kdy začínají samičky produkovat svá vají..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. ochorení a zároveň častou príčinou, ktorá núti človeka vyhľadať lekársku pomoc. Aj napriek výskumu v obl..

Heart and respiratory system - study quide
.. combine the study with using of anatomy atlases (Sobotta´s, Gray´s, Gilroy..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. KB ktokoľvek – – 2. Rôzne koncepcie človeka 15.2.2016 488.65 KB ktokoľvek – – ..

Stres a adaptácia
.. a stres a Neuroendokrinná reakcia v strese u človeka.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] ..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Atlas Základy neuroanatomie a nervových drah 29.9.2010 ..

Rohovka - 1.časť
.. fibróznej vrstvy očnej gule. Priemer u dospelého človeka je vertikálne približne 11,6 mm, horizontálne pr..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. Pri príchode na našu kliniku v mysli nejedného človeka často vyvstanú otázky zmyslu života a smr..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. atlasu Základní taxonomii atlasu tvoří stromová stru..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. postaveniu rohovky v imunitnom systéme človeka (hematookulárna bariéra, neprítomnosť ciev v roh..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. distribúcia, menšia časť je v periférnej krvi (u človeka 0,2 - 20,0 %), slezine a v lymfatických .. .. distribúcia, menšia časť je v periférnej krvi (u človeka 0,2 - 20,0 %), slezine a v lymfatických ..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. azurofilné granuly. V periférnej krvi dospelého človeka je ich približne 10 % z celkového počtu ly..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. nad příslušnou část schematického obrázku těla člověka (v případě schematického obrázku) nebo přímo na n..

Topographical anatomy of limbs
.. At the same time, a similarly oriented Internet atlas was created by students of Palacky University in..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. (gama 9, delta 2) sa nachádza v periférnej krvi človeka (1 – 10 %) a v lymfoidnom tkanive, podobne..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-16]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].