Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 13 | SANDBOX - number of results: 2

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. kapitola s názvom OŠETROVATEĽSKÉ KONCEPTUÁLNE MODELY sa venuje témam: charakteristika a klasifikácia k.. ..  2  Ošetrovateľské konceptuálne modely    2.1 ..

Aktuální genetika / Current Genetics
..keywords: farmakogenetika, proteomika, experimentální modely..

Praktikum z patologické fyziologie
..keywords: fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. vyhľadanie štruktúry a zobrazenie na 3D modely, stručnú tabuľku s kľúčovými informáciami o kosti.. .. však dodať, že napriek tomu, že všetky naše modely sú reálne ľudské kosti, ich prezeranie v int.. ..keywords: kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, študijný materiál, 3D an.. ..keywords: kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, študijný materiál, 3D an..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
..keywords: etiologie, patogeneze, experimentální modely..

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu
..keywords: dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad, adaptivní fil..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. a vizuální uživatelské rozhraní, se simulačními modely totiž umožňuje názorně si "osahat" vykl..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
..keywords: v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v o..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. – – 7.Humanistické konceptuálne modely 14.12.2018 87.72 KB ktokoľvek – – ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. biodiverzity, ale i méně často používané modely rozdělení druhových abundancí a problematiku vyu..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. MU) bude pomáhat v tom, jak používat a vytvářet modely v systému počítačové algebry Maple. K tomu jim bu..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. modelování 8.2.  Zobecněné lineární modely 8.3.  Regresní modelování v programu St..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. přípravy na státní rigorosní zkoušku. Vytvořené modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické roz.. .. mini PACS serveru HP ProLiant. Vytvořené modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické roz..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-11]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].