Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0 | SANDBOX - number of results: 2
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 18 | SANDBOX - number of results: 5

Introduction to Biological Psychiatry
..keywords: neurotransmitter, receptor, psychotropic drug, schizophrenia, affective..

Biologická psychiatrie
..keywords: synapse, neurotransmiter, neurotrofin, receptor..

B lymphocytes and plasma cells
.. each antigen. An antigen binds to the membrane receptors on specific B cells and initiates a series of.. .. immunoglobulins that act as antigenic receptors. Every B cells develops a unique B..

Management of breast cancer
.. infiltrating ductal carcinoma, estrogen receptor (ER)-positive, progesterone receptor..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR), ich delíme na dve základné populácie, s a.. .. populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR) ich delíme na dve základné populácie, s al..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. pretože vlastnia súčasne antigénový receptor oboch. Najtypickejšou vlastnosťou NKT-buniek je, .. .. je to NKp46 a CD16. CD16 je nízkoafinitný receptor pre Fc-fragment IgG (Fc-gama RIII) a okrem..

Manažment karcinómu prsníka
.. infiltrujúci duktálny karcinóm, estrogén receptor (ER)-pozitívny, progesterón receptor (..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. len pár hodín a variabilita ich antigénového receptora (TCR) je veľmi malá, z čoho vyplýva, že rozp..

Prezentácia antigénov
.. buniek prezentujúcich antigén aj antigénový receptor T-lymfocytov, čím aktivujú oba typy buniek. Sp.. .. opakujúce sa epitopy dokážu prekrížiť susedné receptory, čo postačuje na aktiváciu B-lymfocytu a jeho di..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. v blízkosti génov pre gamaglobulíny alebo pre receptor T buniek (TCR ). ALL je ochorením kostnej drene, ..

Úvod do biologické psychiatrie
.. o neuronech, synapsích, neurotransmiterech a receptorových systémech uplatňujících se při přenosu nervo.. ..keywords: neurotransmitery, receptory, psychofarmaka, schizofrenie, poruchy nálady, ..

Nukleární medicína v onkologii
.. nádorů Zobrazování somatostatinových a jiných receptorů Pozitronová emisní tomografie v onkologické d..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. Cytokiny působí prostřednictvím specializovaných receptorů, často mají redundantní účinek a řadí se do různ..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje receptory nespecifického imunitního systému a adhezivní mo..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť
.. zaměřením na vývoj a morfologii orgánu čichu a receptorů pro chuť. Text je doplněn schématy, která ilus..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. tyrozínkinázy sprostredkúvajú prenos signálu z receptorov pre tie cytokíny, ktoré využívajú spoločný gama..

Nervus vagus
.. dráh? Alebo je to podmienené rôznorodosťou receptorov, nachádzajúcich sa na senzitívnych za..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. B12 komplex ktorý sa viaže na špecifické receptory sliznice ilea (Obrázok 2). Po prestupe do ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-11-19]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].