Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Patofyziologická analýza 8 kazuistík - Dilučná hyponatriémia u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, Dehydratácia a metabolická acidóza u dojčaťa, Dehydratácia spôsobená nedostatočným príjmom tekutín u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická alkalóza vyvolaná zvracaním kombinovaná s depléciou tekutín, Diabetická ketoacidóza.

 

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: kazuistika, virtuálni pacienti | příloh: 1 | zobrazeno: 1874x | publikováno: 4.1.2016 | poslední úpravy: 17.5.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
..zové .. .. megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických syndrómov rôznej pat.. .. v neprítomnosti stavebných prvkov ako sú vitamín B12 alebo kyselina listová, v dôsledku pôsobenia ni.. .. V krvnom obraze bola prítomná ťažká makrocytová anémia: hemoglobín 32,9 g/l, hematokrit 0,10, stredný o.. ..za: Osobná anamnéza: Dlhodobo neliečená na žiadne o.. .. anémia (morbus Addison-Biermer) vzniká z nedostatku vitamínu B12 v dôsledku absencie alebo porušenej .. .. vyššie hladiny kreatínkinázy, nízke hodnoty vitamínu B12 (31,04 pmol/l), normálne hodnoty sérového že.. .. hladiny kreatínkinázy, nízke hodnoty vitamínu B12 (31,04 pmol/l), normálne hodnoty sérového železa .. .. B12 v dôsledku absencie alebo porušenej funkcie vnútorného faktora. Vitamín B12 (kobalamín) je obsiahnutý na.. .. absencie alebo porušenej funkcie vnútorného faktora. Vitamín B12 (kobalamín) je obsiahnutý najmä v mä.. ..klíčová slova: D51.0 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedo.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená ned.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom v.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného f.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, p.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, pern.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna an.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt m.. ..klíčová slova: nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt m.. ..klíčová slova: vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt m..

Choroby nadobličiek v detskom veku
.. patria medzi najdôležitejšie žľazy s vnútornou sekréciou, kto.. .. súčasné možnosti diagnostiky a liečby pri nedostatku a nadbytku jednotlivých hormónov kôry a drene na.. .. 1.07 MB ktokoľvek – – Recenzia - MUDr. Adriana Dankovčíková 19.12.2017 134.06 .. ..klíčová slova: nadobličiek, kongenitálna adrenálna hyperpláz..

Stres a adaptácia
.. stresová reakcia, adaptácia organizmu a vznik chorôb. Stres predstavuje všeobecne p.. .. ale termín stres znamená? Jednotná a všeobecná definícia stále neexi.. .. tomu, že od čias Bernarda, ktorý popísal význam vnútorného protredia, Cannona, ktorý sa venoval štúdiu úč..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. videa se týkají první, tedy chirurgické fáze implantace. Sestávají se z náhledu před imp.. .. AstraTech - sólo pilíře a uzavřený sinuslift Ukázka švédského implantačního s.. .. Je zde ukázka implantace při horizontálním nedostatku kosti. Tento postup není obsolentním.   B.. ..klíčová slova: jednofázový, dvoufázový, závitový, fixtura, preparační vrt..

Pleuropneumonia
.. HCT 0.28, MCV 74.74 fL, MCH 24.9 pg - microcytic anemia WBC 13.20x109 /L, Neu abs 11.89 x109 /L, Ly abs.. .. because of an X-ray finding of pneumonia localized in the inferior lobe of the right lung. She..

Autoimmune hepatitis
.. GP because of long-term cholestatic hepatic enzymes (GMT, ALP) elevation. He was admitted to 2nd.. .. IgG, IgD, iron, folate, haptoglobin, transferin, B12, ceruloplasmin, C3, C4, AFP, CA 19-9, CEA,.. ..klíčová slova: type 1 autoimmune hepatitis, elevated hepatal enzymes, jaundice,..

Pleuropneumónia
..zové .. .. pneumonia – CAP) predstavuje dôležitý problém verejného zdravia. Napriek pokrokom v .. .. 0,28, MCV 74,74 fl, MCH 24,9 pg - mikrocytová anémia.. ..za: Terajšie ochorenie: 48-ročná pacienta bola od..

Autoimunitná hepatitída
..zové .. .. autoprotilátok, ktoré vo väčšine prípadov priaznivo reagujú na imunosupresívnu terapiu. D.. ..za: 69-ročný pacient bol dlhodobo ambulantne s.. .. IgD, železo, folát, haptoglobín, transferín, B12,ceruloplazmín, C3, C4, AFP, CA 19-9, CEA, .. ..klíčová slova: hepatitída 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, ikterus, ..

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma
.. resolved completely, there were no signs of anemia, the patient was discharged with the.. .. in the morning, feeling of tightness and wheezing on the chest. No haemoptysis or chest pain..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
..zové .. .. ileus je zriedkavý prípad náhlej príhody brušnej, pred.. ..za: Pacientka, 64 ročná bola vyšetrená na chi.. .. dehydratácie. Pacientka nebola anemická. Z vnútorného prostredia boli mierne elevované hepatálne t..

Diverticulitis appendicis vermiformis
..zové .. .. appendicis vermiformis je raritná diagnóza s incidenciou 0,004 - 2 %. Pacienti vzhľadom .. ..za: Pacient, 59 ročný bol prijatý na chirurgickú .. .. a zvýšený hematokrit v dôsledku dehydratácie. Z vnútorného prostredia bolo zvýšené CRP na hodnotu 182 mg/l a..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
..zové .. ..Zvýšenie intraperikardiálneho tlaku následkom nah.. .. obraze stredne ťažká normocytová normochrómna anémia s ľahkou leukopéniou. Zobrazovacie metódy: RTG po.. ..za: 63-ročná pacientka bola prijatá na IV. internú ..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
..zové .. .. leukémia (ALL) je ochorenie, ktoré vzniká malígnou transformáciou kmeňovej hem.. .. Dedinská~autori.php?tid=376#Juliana Gabz.. ..za: Pacient: žena, 26.r v čase dg. OA: art. h.. .. ale tiež vzostup von Willebrandovho faktora, inhibítora plazminogénaktivátora-1, pr.. ..klíčová slova: lymfoblastová leukémia, hematoonkológia, kaz..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
..zové .. .. je endovaskulárna mikrobiálna infekcia lokalizovaná na natívnych chlopniach, nástennom en.. .. (94,0...90,2%), normocytová normochrómna anémia ľahkého stupňa, spontánne predĺžené INR, poziti.. ..za: 21-ročný pacient bol prijatý na Kliniku pn..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-07-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].