Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...




VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1




VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 23 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. kazuis.. ..azové .. .. syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako k.. ..ačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako ko.. ..ana.. .. Fyzikálne vyšetrenie: hyperstenický habitus, extrémna obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože do.. .. vyšetrenie: hyperstenický habitus, extrémna obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože dolných kon.. .. Spánková anamnéza: 48-ročný pacient podstúpil celon.. .. Výška: 172 cm,  Hmotnosť: 135 kg BMI: 45,63 kg/m2 Fyzikálne vyšetrenie: hyperstenický h.. .. na 24,10 mmol/l, k nárastu pO2 zo 6,48 na 11,40 kPa a saturácie z 81,50 na 97,40%, zároveň došlo .. ..Anamnéza: Spánková anamnéza: 48-ročný pacient podst.. ..klíčová slova: E66.22 Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou B.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a .. ..klíčová slova: obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia ne..

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2
.. metabolického syndromu (MS) v České republice se udává přibližně .. ..alence metabolického syndromu (MS) v České re.. ..áclav.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Nadváha a obezita | 16.11.2012 12.41 MB uživatel vzdělávací sítě ME.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Me.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: metabolického s.. ..klíčová slova: alence metabolického ..

Obesity hypoventilation syndrome
..suistics in.. ..asuistics in.. ..sity hypoventilation syndrome (OHS) is defined as.. .. hypoventilation syndrome (OHS) is defined as the combined.. .. Paraničová~authors.. ..ana.. ..sis: Sleep anamnesis: 48-year old patient.. .. Anthropometry: Height: 172 cm Weight: 135 kg BMI: 45.63 kg/m2 Physical examination: hypersthenic,.. .. 24.10 mmol/L, and a rise of pO2 from 6.48 to 11.40 kPa and saturation from 81.50 to 97.40%. pH was.. ..Anamnesis: Sleep anamnesis: 48-year old patient.. ..klíčová slova: E66.22 Extreme obesity with alveolar hypoventilation.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure.. ..klíčová slova: obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11..

Horúčka
.. k prednáš.. ..ady k.. .. je nešpecifickým prejavom mnohých ochorení. Vo viac ako .. ..a je nešpecifickým prejavom mnohých ochorení. Vo vi.. .. je nešpecifickým prejavom mnohých ochorení. Vo viac ako 90% ju vyvoláva infekcia, najčastejšie ví.. .. Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo.. ..a Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo K.. .. horúčka špecifikuje odporúčané diagnostické a liečebné post.. .. horúčka špecifikuje odporúčané diagnostické a liečebné po.. ..klíčová slova: a..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
..šky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k .. ..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. výživy, posudzovanie stavu výživy, A-antropometrické vy.. ..amída výživy, posudzovanie stavu výživy, A-an.. .. Os.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia P.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. ..álne pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. .. kurz v prostredí LMS Moodle. E-learningový kurz je z.. ..arningový kurz v prostredí LMS M.. .. Ovšonková~autori.php?tid=116#Mária Zanovitová, Ma.. ..Anna Ovšonková~autori.php?tid=116#Mária Za.. .. E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve. Pre prezeranie e-learningového k.. .. je vytvorený podporou grantu KEGA č. 039UK-4/2012 E-learningové v.. .. a heslom ako do IIKS (napr. do systému AIS). Viac informácií nájdete v manuály pre prihlásenie, na .. ..klíčová slova: pediatria, ošetrovateľská s.. ..klíčová slova: arning, pediatria, ošetrovateľská st..

Ošetrovanie chronických rán
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. ..álne pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. .. -learningový kurz v prostredí LMS Moodle. Prvá lekcia e-learningového ku.. .. -learningový kurz v prostredí LMS Moodle. Prvá le.. .. Tabaková, Katarína Žiaková, Anna Ovš.. ..aela Miertová~autori.php?tid=88#Mária Tabaková, Ka.. .. prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa prihlásiť na e-learningový univerzitný server mo.. .. prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa p.. .. heslom ako do IIKS (napr. do systému AIS). Viac informácií nájdete v manuály pre prihlásenie, na .. ..klíčová slova: rana, ošetrovanie, hojenie, preväz, čistenie r.. ..klíčová slova: á rana, ošetrovanie, hojenie, preväz, čistenie ra..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. kazuis.. ..azové .. ..stika opisuje 24-ročnú pacientku s diagnózou cy.. ..azuistika opisuje 24-ročnú pacientku s diagnózou cy.. .. Malachovská~autori.php?tid=363#Miriam Kozárová, Lenka Ko.. ..ana Malachovská~autori.php?tid=363#Miriam .. .. V súčasnosti 27-ročná pacientka (v čase diagnózy CFRD.. ..Anamnéza: V súčasnosti 27-ročná pacientka (v čase d.. .. - mukoviscidóza) je ako klinická jednotka známa viac ako 80 rokov - r. 1936 ju prvýkrát opísal šv.. ..klíčová slova: stická fibróza, diabetes mellitus, cystická fi.. ..klíčová slova: á fibróza, diabetes mellitus, cystická fibróza, di..

Klasifikácia v psychiatrii
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..sifikačné systémy v medicíne umožňujú profes.. ..asifikačné systémy v medicíne umožňujú profes.. ..án.. .. psychiatrii je problém klasifikácie veľmi di.. .. psychiatrii je problém klasifikácie veľmi diskutovaný a p.. .. diskutovaný a princípom klasifikácie sa (možno viac ako v iných odboroch) venuje viac pozornosti v .. ..klíčová slova: sifikácia, psychiatria, .. ..klíčová slova: asifikácia, psychiatria, ..

Manažment karcinómu prsníka
.. kazuis.. ..azové .. .. prsníka je najčastejším typom karcinómu post.. ..arcinóm prsníka je najčastejším typom karcinómu pos.. .. Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. .. gény, časté vyšetrenie RTG a CT hrudníka, obezita, stres, depresie. Liečba je multidisciplinárna, .. .. 57- ročná pacientka bola odoslaná na chirurgickú kliniku. Pacientka udávala, že.. .. 2 roky v skupine 50–69 rokov. V skupine 40–49 rokov sa názory na skríning líšia, no u .. ..Anamnéza: 57- ročná pacientka bola odoslaná na chi.. .. systém do prvej uzliny, aby modrá farba ešte viac napomohla detekcii Sentinelovej uzliny (Obrázok .. ..klíčová slova: Carcinoma in situ prsu, karcinóm prsníka, diagnostika, c.. ..klíčová slova: Carcinoma in situ prsu, karcinóm prsníka, d..

Urgentná medicína pre medikov
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. .. text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je k.. ..adaný text je doporučenou literatúrou pre št.. .. Masár~autori.php?tid=35#Jan Pokorný, Jaroslav K.. .. Masár~autori.php?tid=35#Jan Pokorný, Jaroslav K.. .. Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof a povinného predmetu urgentná medicína a me.. ..a je už druhá v poradí, ktorú kolektív vytvoril. Za.. .. už druhá v poradí, ktorú kolektív vytvoril. Za viac ako 5 rokov fungovania Kliniky urgentnej.. ..klíčová slova: medicína, šok, anafylaxia, diabetes.. ..klíčová slova: á medicína, šok, anafylaxia, diabetes m..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Edukačné w.. ..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Edukačné we.. .. Preto táto knižka nie je učebnicou a nemá ani usporiadanie – od jednoduchého k zložitému. Je.. .. bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto kni.. .. Hulín~autori.php?tid=23#Daniela Ostatníková a k.. ..an Hulín~autori.php?tid=23#Daniela Ostatníková a ko.. .. a vedecké bádanie potrebujú hlboko premýšľajúcich profesionálov. Medicína sa nemôže hrdiť s.. ..a a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr.. .. s vedeckým prínosom obsahu, ktorého meranie je viac taxáciou ako kvantifikáciou.   OBSAH N.. ..klíčová slova: bádanie, vedecká publikácia, abs.. ..klíčová slova: bádanie, vedecká publikácia, a..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou .. .. predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť štude.. ..Alexandra.. .. text je doplnený o kapitolu o najčastejších dlhodobých následkoch po liečbe. Posledná .. .. text je doplnený o kapitolu o najčastejších dlhodobých následkoch po li.. .. liečby, chemoterapie a rádioterapie vyliečiť viac ako 75 % pacientov s detským onkologickým o.. ..klíčová slova: lymfómy, extrakraniálne solídne .. ..klíčová slova: a, lymfómy, extrakraniálne solídne ná..

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy
..suistics in.. ..asuistics in.. .. muscular dystrophy (DMD) is a hereditary progressive.. .. muscular dystrophy (DMD) is a hereditary progressive.. .. Paraničová~authors.. ..ana.. ..sis: Current disease: 20-year old student with DMD.. .. Anthropometry: Height: 178 cm Weight 36 kg BMI: 11.36 kg/m2 Physical examination: eupnoea,.. .. is about 27 years with some living up to 40 years. In Slovakia noninvasive ventilation is.. ..Anamnesis: Current disease: 20-year old student.. ..klíčová slova: Muscular dystrophy, J96.11 Chronic respiratory.. ..klíčová slova: Muscular dystrophy, J96.11 Chronic respiratory failure..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. ..sp;  Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu p.. .. Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne .. .. od 0,01 % až po 1 %, pričom u žien je ich viac. Na imunitných reakciách sa napokon zúčastňujú aj.. ..an.. ..sp;  Dlhé roky sa populácia lymfocytov delila .. .. Dlhé roky sa populácia lymfocytov delila iba na dve základné s.. .. NK-bunkami majú menej CD56, ale za to omnoho viac CD16-molekúl; majú aj NKp46. Tieto NK-bunky sa n.. ..klíčová slova: NK, NKT, LAK, TIL, MAIT,..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. kazuis.. ..azové .. .. mukozitída je špecifický typ postihnutia sliznice a .. ..álna mukozitída je špecifický typ postihnutia sl.. ..slav Ďurica~autori.php?tid=368#Lucia Kovácsová, Vl.. ..aroslav Ďurica~autori.php?tid=368#Lucia Kovácsová, .. .. 17-ročný pacient hospitalizovaný na oddelení detskej onkológie a he.. ..Anamnéza: 17-ročný pacient hospitalizovaný na odd.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 .. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy sto..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. kazuis.. ..azové .. .. svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - .. ..a svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - .. ..ana.. .. Terajšie ochorenie: 20-ročný študent s Duchennovou sv.. .. Antropometria: Výška: 178 cm Hmotnosť: 36 kg BMI: 11,36 kg/m2 Fyzikálny nález: eupnoe, n.. .. 27 rokov, niektorí pacienti sa dožívajú takmer 40 rokov. Na Slovensku je podľa metodických o.. ..Anamnéza: Terajšie ochorenie: 20-ročný študent s Du.. ..klíčová slova: Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná ins.. ..klíčová slova: Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná ins..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. kazuis.. ..azové .. ..stika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s M. .. ..azuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s.. ..š.. ..áš .. .. liečený pre arteriálnu hypertenziu, matka diabetes mellitus LA: sine AA: ibuprofen (opuch) NA:.. .. et valvuloplastica mitralis cum ring Physio No. 40, sutura A2-P2 – ECC (extrakorporálny .. ..Anamnéza: 26-ročný muž OA: doteraz neliečený pre ži.. .. prstenca - 4,5cm, objem regurgitácie závažný, viac ako 60 ml, LVD: 6,5, LVS: 4,5cm - dilatovaná, .. ..klíčová slova: Barlow, insuficiencia mitrálnej .. ..klíčová slova: Barlow, insuficiencia mitrálnej ..

Autoimunitná hepatitída
.. kazuis.. ..azové .. .. hepatitídy sú chronické hepatitídy spojené s hyp.. ..Autoimunitné hepatitídy sú chronické hepatitídy spo.. ..atarína .. .. 69-ročný pacient bol dlhodobo ambulantne sledovaný pre eleváciu cholestatických hepatálnych .. .. posterior bilat hmatné EKG: SR, fr. 91/min., PQ 140 ms, QRS 80 ms, ST bez denivelizácie, T pozit., .. ..Anamnéza: 69-ročný pacient bol dlhodobo ambulantne .. .. f-kappa 42,96 mg/l*, f-lambda 33,13 mg/l*, SLA viac ako 600*, APCA výrazne pozit.*, Cu 25,86 .. ..klíčová slova: 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, ikterus,.. ..klíčová slova: Autoimunitná hepatitída, autoimunitná hepatitída 1...

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. kazuis.. ..azové .. ..sis a diverticulitis appendicis vermiformis je.. .. a diverticulitis appendicis vermiformis je.. .. Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. .. kliniku pre trojdňovú anamnézu tupých bolestí brucha, lokalizovaných s maximom v oboch h.. ..Anamnéza: Pacient, 59 ročný bol prijatý na chi.. .. oboch hypogastrií, no bolesti boli lokalizované viac vpravo a už s rozvinutými príznakmi pe.. ..klíčová slova: apendixu, divertikulitída apendixu, diagnostika,.. ..klíčová slova: Divertikl apendixu, divertikulitída apendixu, diagnostika, ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
..šky~clanky.php?s=Prednasky#Elearningové .. ..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Elearningové k.. .. choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna kolitída (UC - ulcerative c.. ..a choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna .. ..an.. .. zápalovým chorobám čreva, ktoré nevyvolávajú špecifické patogénne mikroorganizmy, ale ide o n.. ..a choroba a ulcerózna kolitída patria k chronickým .. .. UC a tí, ktorí sú nositeľmi HLA_DRB1*01:03 sú viac náchylnejší na vývoj pankolitídy. Haplotyp HLA-.. ..klíčová slova: a kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, ..

Pleuropneumónia
.. kazuis.. ..azové .. .. pneumónia (community-acquired pneumonia – CAP) predstavuje dôležitý problém verejného zdr.. ..á pneumónia (community-acquired pneumonia – .. ..ana.. .. Terajšie ochorenie: 48-ročná pacienta bola odoslaná ob.. ..Anamnéza: Terajšie ochorenie: 48-ročná pacienta bol.. .. verejného zdravia. Streptococcus pneumoniae má viacero faktorov virulencie, najdôležitejším je pol.. ..klíčová slova: Pneumónia, pneumónia, pleuritída, streptococcus.. ..klíčová slova: Pneumónia, pneumónia, pleuritída, streptococcus p..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. k prednáš.. ..ady k.. .. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie inf.. .. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o po.. ..š Toporcer~autori.php?tid=299#Jozef.. ..áš Toporcer~autori.php?tid=299#Jozef .. .. Väčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vplyv .. .. je viac účinná, biela špongia s priemerom pórov 400μm sa používa ak granulačné tkanivo prerastá d.. .. Väčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vply.. .. Čierna špongia s priemerom pórov 600μm je viac účinná, biela špongia s priemerom pórov 400μm .. ..klíčová slova: AC terapia, hojenie..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-04-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].