Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 9

Medicína založená na důkazu

Medicína založená na důkazu

E-learningové materiály pro pregraduální a postgraduální výuku medicíny založené na důkazu. Jsou uspořádány do tří modulů v následující struktuře:

MODUL 1
Úvod do problematiky

MODUL 2
Práce s odbornou literaturou

MODUL 2A
Metoda PICO

MODUL 3
Systematické přehledy

MODUL 3A
Rychlé kritické hodnocení systematických přehledů

MODUL 3B
Meta-analýza z pohledu statistika

 

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, EBM | příloh: 13 | zobrazeno: 6682x | publikováno: 31.5.2013 | poslední úpravy: 7.4.2016

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

V rámci řešení projektu „Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP“ (CZ.1.07/2.3.00/09.0020) byl připraven a prakticky ověřen studijní předmět B006 -Medicína založená na důkazu, který je součástí nabídky Základního kurzu.

Předpokladem pro jeho absolvování je orientace v typologii klinických studií a dobrá znalost metodologie yhledávání lékařských a zdravotnických informací. Měsíc před termínem kurzu obdrží účastníci text klinické studie, kterou analyzují podle přiložených instrukcí a předloží ve formě internetového formuláře. Předmět je zaměřen tématicky na tyto oblasti:

Medicína založená na důkazu z hlediska historického vývoje, současného stavu a perspektiv implementace ve výuce, celoživotním vzdělávání a v klinické praxi.  Formulace klinických otázek ve formátu PICO jako nezbytný předpoklad pro efektivní vyhledávání nejlepších důkazů; metodika a praktické ukázky.  Charakteristika specializovaných informačních zdrojů pro medicínu založenou na důkazu, praktické ukázky. Kategorizace vyhledaných literárních informací dle pyramidy důkazu, kvalitativní hodnocení randomizovaných kontrolovaných studií a systematických přehledů pro rozhodovací procesy v medicíně a zdravotnictví.  Prezentace vlastních zkušeností s uplatňování medicíny založené na důkazu ve výuce pediatrie a klinickém rozhodování na Dětské klinice LF UP v Olomouci.

E-learningové opory, zpracované v programu Moodle, jsou z licenčních důvodů k časopiseckým článkům v plném rozsahu dostupné výhradně doktorandům LF UP v Olomouci na základě platné registrace. Volně dostupné části se aktivují tlačítkem Přihlásit se jako host.

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová, Bohdana Řeháková | LF UP | disciplína: Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, postgraduální studium | příloh: 1 | zobrazeno: 5776x | publikováno: 20.4.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Příručka Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie shrnuje základní metodické podklady, které postupně čtenáře seznamují s publikovanými prameny o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do pregraduální výuky pediatrie. Zde je kladen důraz na uplatnění kazuistiky založené na důkazu a nutnost mezioborové spolupráce, zejména mezi lékaři, biostatistiky a informačními specialisty. Textová část je doplněna pracovními materiály, které usnadní praktické osvojení principů medicíny založené na důkazu. V závěru zaznívá výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání.
 

 
autor: Vladimír Mihál | LF UP | disciplína: Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Medicína založená na důkazu, pediatrie, metodické podklady | příloh: 6 | zobrazeno: 4563x | publikováno: 19.6.2015 | poslední úpravy: 14.9.2016

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, 2.lékařské fakulty byl vytvořen kurz, který se zabývá využitím medicíny založené na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokladem pro uplatnění zásad EBM je správné položení klinické otázky a efektivní vyhledání informací v široké škále dostupných zdrojů. Po těchto dvou krocích musí následovat kritické hodnocení dokumentů za účelem získání nejlepšího důkazu a uplatnění v péči o konkrétního pacienta. Výukové materiály jsou oborově zaměřeny na výuku pediatrie u lůžka pacienta, konkrétně na zpracování kazuistiky založené na důkazu.

 
autor: Jarmila Potomková, Vladimír Mihál, Jitka Feberová, Pavel Hilšer, Martin Volmut, Jindra Reissigová | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Vzdělávání, Informatika, Medicína založená na důkazu | příloh: 6 | zobrazeno: 15732x | publikováno: 21.12.2009 | poslední úpravy: 30.9.2015

PRAXE založená na DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ

Výukový text EBP v ošetřovatelství se zabývá problematikou metodiky a aplikace praxe založené na důkazech v ošetřovatelství a v dalších zdravotnických oborech, jejichž absolventi se podílejí na poskytování přímé péče. Kurz zahrnuje zevrubný výklad k úvodním čtyřem krokům EBP (kritický postoj k praxi, formulace klinické otázky, systematické vyhledávání nejlepšího dostupného důkazu, kritické posouzení důkazu), je doplněn rozšiřujícími dokumenty a didaktickými materiály, které mohou posluchači prakticky využívat při studiu tématu praxe založené na důkazech.  
Kurz je určen pro pregraduální výuku v bakalářských a magisterských zdravotnických studijních programech a také pro postgraduální a celoživotní vzdělávání zdravotnických profesionálů.
 

 
autor: Darja Jarošová | LF UP | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: praxe založená na důkazu (EBP), ošetřovatelství, zdravotní vědy, klinická otázka, vyhledání a hodnocení důkazu | příloh: 9 | zobrazeno: 35371x | publikováno: 25.2.2009 | poslední úpravy: 21.9.2012

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu

Artróza je nejčastějším kloubním onemocněním lidí ve středním a starším věku. Je pro ni typická především
bolest provázená různě závažnou ztrátou funkce kloubu. Jde o onemocnění, které nedokážeme vyléčit
a které má tendenci se postupně zhoršovat. Velmi často vede k pracovní neschopnosti, výjimkou není ani
trvalá invalidita. Kromě osobního strádání způsobuje artróza i nezanedbatelné hospodářské ztráty. Podle
údajů zdravotní komise senátu USA činily v roce 2004 přímé i nepřímé medicínské náklady spojené s artrózou
86 miliard dolarů. Jiné statistiky nás zase informují o tom, že artróza je druhým nejčastějším důvodem
pracovní neschopnosti po onemocněních srdce.

Několik slov k vlastní struktuře knížky. Po nezbytné části úvodní, v níž se dotkneme etiologie a patofyziologie
artrózy, následuje část věnovaná klinickému obrazu a diagnostice. Oddíl věnovaný léčbě artrózy byl
připravován tak, aby čtenáři nabídl nejen přehled jednotlivých léčebných modalit, ale umožnil mu i náhled
na posouzení jejich účinnosti.

 
autor: Jiří Gallo, Pavel Horák, Alois Krobot, Jindra Brtková | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Ortopedie, Váhonosné klouby, Medicína založená na důkazu, Rizikové faktory | příloh: 1 | zobrazeno: 6739x | publikováno: 30.1.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Nukleární Medicína v onkologii

Nukleární medicína v onkologii

Nástup nových zobrazovacích modalit (ultrazvuku, výpočetní tomografie, magnetické rezonance), moderních endoskopických metod, cytologické diagnostiky a detekce nádorových markerů poněkud změnil roli nukleární medicíny v onkologii, ale tato přesto zaznamenala v posledním období rychlý vývoj.

Základem tohoto pokroku je: rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky, rozvoj nových moderních radiofarmak a ohnisko zájmu klinických onkologů posunuté od pouhé detekce nádorů ke zjištění jejich charakteristiky.

 
autor: Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Onkologie, radioterapie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nukleární medicína, Radiodiagnostika, Zobrazovací metody, Radiofarmaka | příloh: 1 | zobrazeno: 6806x | publikováno: 30.11.2009 | poslední úpravy: 8.9.2012

Nukleární Medicína v detekci zánětů

Nukleární medicína v detekci zánětů

Detekce a určení lokalizace zánětlivého ložiska v organizmu je významným diagnostickým problémem, jehož řešení bývá někdy neúspěšné přes použití většího počtu rozmanitých vyšetřovacích metod. Významnou výhodou scintigrafie ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je možnost celotělového způsobu vyšetření při pátrání po neznámém ložisku zánětu.
V současné době využívá nukleární medicína při vyšetření zánětů několika různých diagnostických postupů založených na odlišných farmakokinetických mechanismech vedoucích ke kumulaci jednotlivých radiofarmak v zánětlivém ložisku. Tato skutečnost umožouje zvolit nukleárně medicínský vyšetřovací postup, který je optimální pro detekci předpokládaného typu zánětlivého procesu.

 
autor: Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nukleární medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu, Záněty | příloh: 1 | zobrazeno: 6004x | publikováno: 30.11.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Urgentná Medicína pre medikov

Urgentná medicína pre medikov

Predkladaný text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je kolektívnym dielom dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katatrof LF UK a Katedry Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do kolektívu boli prizvaní i autori z iných lekárskych odborov a práva.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Eduard Horovský, Andrea Hudáčková, Jozef Štorek, Katarína Fedorová, Vanda Valkučáková, Adam Žilinek, Dušan Sysel, Hana Belejová | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Všeobecné praktické lékařství, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Urgentná medicína, šok, anafylaxia, diabetes mellitus | příloh: 1 | zobrazeno: 1388x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 5.5.2017
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 50 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Klinické doporučené postupy
.. jsou důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivň.. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM.. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM.. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM.. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM..

Kardiopulmonální resuscitace
.. k předškám~sekce-pkp#Ozvučené pře.. .. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Pojednává o kardiopulmonální resuscitace podle p.. .. předška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeo.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kardiopulmolní resuscitace | 31.1.2008 přístup řízen na exte.. ..klíčová slova: medicína, KPR,.. ..klíčová slova: medicína, KPR, ..

Ošetrovateľský výskum
..šky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. charakteristika, informačné zdroje. Prax založená na dôkazoch, zdroje .. .. predšok k ošetrovateľskému výskumu pre študijný progra.. ..na.. .. vzdelávacej siete MEFANET – – Prax založená na dôkazoch zdroje informácií 19.2.2013 314.62 KB.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Koncepč fáza výskumného procesu - práca s literatúrou 19...

Celková anestézie
.. k předškám~sekce-pkp#Ozvučené pře.. .. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška se zabývá teoretickými i praktickými o.. .. předška je určená pro studenty 5.ročníku, obor všeo.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. .. Celková anestézie | 19.2.2008 přístup řízen na externím úložišti – Předměty/kurzy Neodk.. ..klíčová slova: medicína, anestézie, celková anestézie, historie an.. ..klíčová slova: medicína, anestézie, celková anestézie, historie ..

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem
.. k předškám~sekce-pkp#Ozvučené pře.. .. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Popisuje problematiku tepelného .. .. předška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeo.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. .. a elektrickým proudem | 31.1.2008 přístup řízen na externím úložišti – Předměty/kurzy Neodk.. ..klíčová slova: medicína, tepelné poranění, chladové poranění, úraz elektr.. ..klíčová slova: medicína, tepelné poranění, chladové poranění, úr..

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce
.. k předškám~sekce-pkp#Ozvučené pře.. .. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Pojednává o problematice SIRS, Sepse a M.. .. předška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeo.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. .. dysfunkce | 31.1.2008 přístup řízen na externím úložišti – Předměty/kurzy Neodk.. ..klíčová slova: medicína, SIRS, Sepse, multiorgánová d.. ..klíčová slova: medicína, SIRS, Sepse, multiorgánová dy..

Zajištění dýchacích cest
.. k předškám~sekce-pkp#Ozvučené pře.. .. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška pojednává o problematice zajištění dýc.. .. předška je určená pro studenty 5.ročníku, obor všeo.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. .. dýchacích cest | 19.2.2008 přístup řízen na externím úložišti – Předměty/kurzy Neodk.. ..klíčová slova: medicína, Zajištění dýchacích cest, trojitý manévr, intuba.. ..klíčová slova: medicína, Zajištění dýchacích cest, trojitý manév..

Šok, jeho druhy a fáze
.. k předškám~sekce-pkp#Ozvučené pře.. .. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Rozsáhlá přednáška pojednává o šoku z pohledu an.. .. předška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeo.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína.. .. | 30.1.2008 přístup řízen na externím úložišti – Předměty/kurzy Neodk..

Kapitoly z lékařské etiky
.. díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k před.. .. etiky v medicíně. Je studijním materiálem semiřů lékařské etiky pro studenty všeobecného lékařs.. .. Kuře~autor-38228-josef-kure#Jana Halámková, Kateřina Kintrová, Marie Mikošková, Ma.. .. souvislostem pak má sloužit interaktivní výuka založena na vzájemném dialogu, jehož cílem je porozumění p.. .. ze zkušenosti výuky lékařské etiky formou semiřů pro menší studijní skupiny studentů a stude.. ..klíčová slova: práva pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medic.. ..klíčová slova: transplantace, onkologie, práva pacientů, mar léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, gene..

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou
.. vaginal tape“), je metoda založena na experimentálním výzkumu uzavíracího mech.. .. („tension-free vaginal tape“), je metoda založena na ..

Akutní stavy v neurochirurgii
.. - například chirurgie, neurologie a akutní medicína. Toto platí i pro problematiku akutních stavů v n.. .. době je neurochirurgická tématika rozptýlena do několika předmětů studia na lékařské fakultě -.. .. Chrastina~autor-179952-jan-chrastina#Zdeněk Novák, Pavel C.. .. Neurologie - přednáška [VLNE9X1p] Intenzivní medicína - přednáška [VLAM9X1p] Intenzivní medicína - před.. .. III - cvičení [VLCH9X33c] Chirurgie III - předška [VLCH9X33p] Neurologie - přednáška [VLNE9X1p] ..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. k před.. .. (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní .. .. resuscitace a intenzivní medicíny. Čteř se prostřednictvím powerpointové prezentace, čte.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kardiopulmolní resuscitace | 31.1.2008 přístup řízen na exte.. ..klíčová slova: anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní me.. ..klíčová slova: anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní me..

Vyšetření moče diagnostickými proužky
.. vyšetření moče, založené na důkazu tzv. patologických složek moče, patří mezi.. .. vyšetření moče, založené na důkazu tzv. patologických složek moče, patří mezi zákl.. .. Slanina~autor-22455-jiri-slanina#Ondřej Peš, Martina Č..

Choroby gingív
.. k pred.. .. ochorenia gingív patria medzi najrozšírenejšie formy zápalov v ústnej dutine. Napr.. .. Parodontológia [PAR-2] Parodontológia a orálna medicína [POM-ZL1] Parodontológia a orálna medicína [P.. .. siete MEFANET Prehľad chorobných príznakov a stavov na gingívach 18.12.2009 383.9 KB ..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. portál AKUTNE.CZ nabízí svým uživatelům mimo jiné také možnost, jak o.. .. okruhy: anesteziologie, intenzivní medicína, urgentní medicína, první pomoc, ac.. .. se jed o následující okruhy: anesteziologie, in.. ..klíčová slova: medicína, elektronický .. ..klíčová slova: medicína, elektronický ..

Webináre z internej medicíny
..šky~clanky.php?s=Prednasky#Multimediálne p.. .. internej medicíny širokému publiku poslucháčov. Najnovšie poznatky z uvedenej oblasti .. .. Klinicky citlivé [?] Licencia Webinár - interná medicína | 18.10.2019 ktokoľvek – – .. .. je to webir: Skratka webinár vznikla spojením pojmu webový s.. ..klíčová slova: interná medicína.. ..klíčová slova: r, interná ..

Léčba poruch plodnosti
.. ultrazvukovou kontrolu. V prezentaci je dále zzorněno oplození a kultivace embryí in vitro. Ná.. ..klíčová slova: reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína.. ..klíčová slova: asistova reprodukce, mikromanipulace, reprodukční m..

Embryologické metody asistované reprodukce
..Na tomto videu jsou znázorněny laboratorní techniky .. ..na Žáková~autor-50439-jana-zakova#Martin Huser, Ig.. ..klíčová slova: reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína.. ..klíčová slova: asistova reprodukce, mikromanipulace, reprodukční m..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. k pred.. .. – od jednoduchého k zložitému. Je to písa forma názorov a skúseností, ktoré by mohol vyu.. ..Medicína a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr.. ..na a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. výukovém textu s zvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a ces.. ..na.. ..klíčová slova: bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medicína.. ..klíčová slova: bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medicína..

Základy intenzivní medicíny
.. k před.. .. medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se.. .. medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se.. .. vám zde vybrané předšky, které by měli přiblížit některé z důležitých .. ..klíčová slova: medicína, koma, infekce,.. ..klíčová slova: medicína, koma, infekce,..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
.. a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující porozumění vyšetřovacím postu.. .. zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana | 23.9.2019 kdokoli – Pracoviště: Klinika n.. ..klíčová slova: Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační o.. ..klíčová slova: Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační o..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Predšky~clanky.php?s=Prednasky#Konferencie a .. .. Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzirodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (.. .. Masár~autori.php?tid=35#Gabika Ďuricová, Ilona.. .. – Predmety/kurzy Prvá pomoc [014] Urgentná medicína [086] Pracoviská: Klinika Urgentnej medicíny a m.. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Manažment bolesti v urgentnej medicíne | 28.4.2017 1..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá .. .. je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medic.. .. - Základy měření a zpracování biosiglů | 29.7.2014 3.1 MB uživatel vzdělávací sítě MEF.. ..klíčová slova: biosigly, Biopac student..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. medicína, v čele s hyperbarickou oxygenoterapií, tedy l.. .. medicína, v čele s hyperbarickou oxygenoterapií, tedy l..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. dokáže na náhle vzniklé situace, jimiž se akutní medicína hemží, reagovat efektivněji, rychleji a ek.. .. Je zřejmé, že procesně myslící lékař dokáže na náhle vzniklé situace, jimiž se akutní medicína h.. .. a léčba bolesti I [VSAL081] Intenzivní medicina [STAM9X1] Intenzivní medicína [VLAM9X1] I.. .. nedílnou součástí moderních učebnic a pro svoji zornost bývají studenty vnímány jako nej.. ..klíčová slova: medicína, postpunkční syndrom, synkopa, analgezie, a.. ..klíčová slova: medicína, postpunkční syndrom, synkopa, analgezie, a..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k před.. .. elektronická skripta se věnují jednak metodám, kt.. .. metody též mohou přinést zpřesňování znalostí o patofyziologii nemoci, což dále umožňuje ú.. .. a jejich výsledky přináší jeden z hlavních důkazů o tom, že duševní nemoci mají korelát v pato.. ..klíčová slova: morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza o..

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne
.. spoločného projektu autorov. Má byť primárne urče pre študentov lekárskych fakúlt, ktorí by ju mal.. ..na Valočiková~autori.php?tid=62#Ingrid Dravecká, Ma.. .. odboroch vnútorného lekárstva. Zahrnuté sú najnovšie laboratórne, ako aj zobrazovacie v.. ..klíčová slova: metódy, interná medicína, gastroenterológia, nefrológia, hepatológia, di.. ..klíčová slova: metódy, inter medicína, gastroenterológia, nefrológia, he..

Stavba atomu - atomové jádro
.. díla~clanky.php?s=pr#Edukační we.. .. a charakter ionizujícího záření. Zároveň pojedvá o interakcích záření s hmotou, o měření v oblas.. .. pro studenty lékařských fakult, kteří mají zt podstatné informace z lékařské chemie a lék.. ..klíčová slova: ionizujícího záření, radioaktivita, nukleární medicína.. ..klíčová slova: záření, radioaktivita, nukleární medicína..

Klinické doporučené postupy I a II
.. postupy jsou „systematicky vytváře stanoviska, pomáhající lékařům a pacientům ve spe.. ..klíčová slova: doporučené postupy, medicína,.. ..klíčová slova: doporučené postupy, medicína,..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].