Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

RTG dynamické metody a kontrastní látky

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

 Komentovaná ppt prezentace podává přehled dynamických vyšetřovacích metod konvenční radiodiagnostiky. Zahrnuje též výklad o kontrastních látkách, principu jejich užití a ukázky hlavních vyšetřovacích metod s jejich použitím.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Skiaskopie přímá a nepřímá, seriografie, rtg kinematografie, videozáznam, RTG kontrastní látky | příloh: 3 | zobrazeno: 8241x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Predložené učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť študentom všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov aktuálne poznatky z oblasti antimikrobiánych látok. Autori sú si vedomí, že v tomto rozsahu nebolo možné zachádzať do podrobností. Naopak cieľom bolo prehľadne poukázať na hlavné vlastnosti jednotlivých skupín liekov. Pri štúdiu sa predpokladá súčasné používanie aj iných literárnych a elektronických zdrojov, najmä z oblasti lekárskej biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. Každá kapitola má na záver niekoľko kontrolných otázok a úloh, ktorých zvládnutie by malo čitateľovi napomôcť pri "autoevaluácii" dosiahnutých znalostí príslušnej časti. Autori sa zároveň podujali pripraviť aj druhý diel učebných textov venovaných prepojeniu teoretických poznatkov o antimikrobiálnych látkach s vybranými klinickými aplikáciami, jednak prehľadne ako aj na konkrétnych klinických prípadoch. Druhý diel je v štádiu prípravy a jeho vydanie bude nasledovať už čoskoro.

 
autor: Juraj Mokrý, Igor Porvazník, Juraj Váňa | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie, Infektologie, Mikrobiologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: antibiotiká, antivirotiká, antimykotiká, antiprotozoárne látky, antituberkulotiká, rezistencia na antibiotiká, farmakológia | příloh: 1 | zobrazeno: 5277x | publikováno: 25.5.2013

RTG kostí – semiologie

Rtg kostí – semiologie

Výukový program je úvodem do interpretace rtg snímků v osteologii.
Úvodem jsou shrnuty současné možnosti radiologie při zobrazování kostí a jejich afekcí.
Po stručném uvedení základních poznatků o fysiopatologii kosti jsou rozebrány jednotlivé typy strukturálních i morfologických změn kosti a ilustrovány rtg nálezy u běžných afekcí kosti: metabolických, degenerativních, zánětlivých, nádorových, traumatických a vývojových včetně anomalií.
K programu je připojen kontrolní multiplechoice test.
 

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Rtg skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny skeletu, osteoporóza, osteoskleróza, osteolýza, periostóza, anomálie skeletu | příloh: 2 | zobrazeno: 10195x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Kostní traumatologie - základní RTG nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
autor: Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | příloh: 1 | zobrazeno: 9820x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu patří mezi nejčastější metabolická onemocnění a jeho prevalence ve vyspělých zemích neustále roste. Základem léčby pacientů s diabetem 2. typu je (kromě režimových opatření) podávání perorálních antidiabetik a jiných látek s hypoglykemizujícím účinkem, často v kombinaci. Pokud není kompenzace dostatečná, přidává se inzulin. Ve skupině léčiv používaných ke snižování hladiny glukózy se objevilo v poslední době několik nových látek a také nových doporučení pro jejich podávání. Text uvádí základní charakteristiky jednotlivých skupin látek s hypoglykemizujícím účinkem a má pomoci studentům farmakologie lépe se orientovat v této problematice.

 
autor: Monika Bludovská | LF UK Plzeň | disciplína: Farmakologie | klíčová slova: Biguanidy, Glitazony, Glifloziny | příloh: 1 | zobrazeno: 3045x | publikováno: 5.4.2013 | poslední úpravy: 9.4.2015

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Autorka je studentkou 6. ročníku programu všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a předkládá ke zveřejnění výsledky své studentské vědecké odborné činnosti na Radiologické klinice pod odborným vedením doc. MUDr. Jany Chmelové, Ph.D. s konzultační podporou MUDr. Zuzany Sedláčkové. Jedná se o kolekci téměř 100 rentgenových snímků s popisem, tématicky rozdělených do těchto sekcí:

1) Normální nálezy bez známek patologie,
2) Hodnocení fraktur,
3) Luxace a subluxace,
4) Fraktury dětského věku,
5) Eponyma fraktur horní končetiny.

 
autor: Kristýna Šťastná, Jana Chmelová, Zuzana Sedláčková | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: rtg, horní končetina, fraktury, luxace | příloh: 1 | zobrazeno: 4842x | publikováno: 7.4.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 53 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. zářením, základy skiagrafie, dynamické RTG metody a kontrastní látky, výpořetní tomografie, .. .. základy skiagrafie, dynamické RTG metody a kontrastní látky, výpořetní tomografie, nukleární magne.. .. skiagrafie, dynamické RTG metody a kontrastní látky, výpořetní tomografie, nukleární magnetická rezon.. .. uživatel – – Základy skiagrafie, rtg snímkování | 23.11.2010 1.33 MB registrovaný uži.. .. – – RTG metody dynamické, RTG kontrastní látky | 23.11.2010 884.39 KB registrovaný u.. .. – RTG metody dynamické, RTG kontrastní látky | 23.11.2010 884.39 KB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance, ..

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
.. diagnostickými metodami s použitím baryové kontrastní látky (vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva, .. .. metodami s použitím baryové kontrastní látky (vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva, irrigo.. ..klíčová slova: RTG vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšet..

Radiologické zobrazovací metody
.. analogovému i digitálnímu obrazu a zásadám rtg projekcí. K prezentaci jsou připojeny kontrolní .. ..klíčová slova: zobrazovací modality, skiagrafie, rtg snímkování, rtg projekce, analogový a digitální o..

Databáze obrazů v gastroenterologii
.. endoskopické, sonografické, endosonografické a RTG obrazy z obrazové dokumentace 4.interní kliniky V.. ..klíčová slova: data, databáze, gastroenterologie, endoskopie, RTG, sonografie, endo-sonografie, lékařská in..

Interaktivní výuka anatomie
.. anatomické části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na in.. ..klíčová slova: RTG, CT,..

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření
.. vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým ozn..

Atlas řezů míchou
.. popisek umožňuje opakování dříve nastudované látky. Atlas sestává z deseti transverzálních řezů mích..

Přehled embryologie člověka v obrazech
.. medicíny k názornějšímu pochopení a opakování látky probrané ve výuce předmětu embryologie. Může slou..

Výpočetní tomografie - CT
.. které usnadňují pochopení probírané látky a ukazují veškeré možnosti tohoto vyšetření. K pr..

Coxa vara adolescentium
.. vypadá diagnostika, klinický obraz, dělení dle RTG obrazu, následnou léčbu a komplikace které mohou ..

Magnetická rezonance
.. schopnosti a nepochybně také jen velmi malé (kontrastní látka) až žádné vedlejší účinky na lidský organis..

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část
.. obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v náva..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. nitrožilně podaném malém množství radioaktivní látky značené pozitronovým zářičem získáme tomogra..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. Farmakoterapie; Alkohol a další návykové látky; Akutní psychické poruchy; Afektivní poruchy v kl..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. 5.5.2008 6.17 KB ktokoľvek – – Prvá rtg snímka ruky 5.5.2008 46.19 KB ktokoľvek – &..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. případně možnosti terapie a komentované RTG..

Základy biologické psychiatrie
..klíčová slova: antidepresiva, antipsychotika, psychoaktivní látky, schizofrenie, depresivní ..

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie
.. proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami j..

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV
.. ale může také zvyšovat riziko interakcí určité látky s jinými ..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. změnám páteře, kde je uváděn i klinický obraz RTG a MR nálezy. V poslední části prezentace jsou typ..

Otorinolaryngologie - semináře
..Rtg dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích m..

Aneuryzma abdominální aorty
.. CT či CT angiografie. U pacientů alergických na kontrastní látku můžeme s výhodou využít vyšetření magnetic..

Chirurgická propedeutika
.. vzdělávací sítě MEFANET – Endoskopie RTG a UZ | 7.1.2009 1.37 MB uživatel vzdělávací sítě ..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. podle struktury, převažujícího účinku ad. Tyto látky představují hlavní regulační mechanismy imun..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
.. hypertextových dokumentů, by zejména kapitoly o RTG diagnostice a chirurgických postupech při e..

Pleuropneumónia
.. pacienta bola odoslaná obvodným lekárom pre RTG nález pravostrannej pneumónie. Subjektívne ud..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. nález v medziach normy. Zobrazovacie metódy: RTG posteroanteriórna snímka hrudníka: pľúcny pare..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. ponechaná permanentná fibrilácia predsiení. RTG a CT vyšetrenie potvrdzuje pericarditis ..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. infiltratívne zmeny pľúcneho parenchýmu podľa RTG hrudníka. Pacient bol bez významnejšieho pr.. .. pravej pľúcnej artérie. Stop náplne kontrastnej látky niektorých subsegmentálnych a segmentálnych ve..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. Ponechaný na spontánnu resorbciu, kontrolný RTG bez PNO. Na 8. pooperačný deň prepustený do amb..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-08-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].