Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Funkčné Vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diagnózu, vždy je nevyhnutná anamnéza, posúdenie klinických prejavov, fyzikálne vyšetrenie a posúdenie výsledkov ďalších vyšetrovacích metód.

Funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému - štandardné 12-zvodové (pokojové) EKG, 24-48 hodinové sledovanie EKG (dynamické EKG) – Holter EKG, 24 hodinové sledovanie TK – tlakový Holter, záťažové vyšetrenie na bicykli – ergometria.

Funkčné vyšetrenie obličiek - klírens endogénneho kreatinínu (GFR), glomerulárna filtrácia, clearance kreatinínu, koncentračný pokus.

 

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: funkčné vyšetrenie, spirometria, ergometria, Holter, obličkové testy | příloh: 1 | zobrazeno: 836x | publikováno: 10.5.2016

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou
Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s chronickým liečiteľným ochorením, akým je aj bronchiálna astma. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne nastavená edukácia pacienta s chronickým ochorením je predpokladom pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia.

Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením
Príspevok sa zameriava na dôležitosť spolupráce a dodržiavanie terapeutických odporúčaní u pacienta s chronickým ochorením – bronchiálnou astmou. Vysvetľuje pojmy súvisiace s komplianciou v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle, popisuje prediktory nespolupráce (liekové, neliekové), možnosti monitorovania, merania a zlepšenia kompliancie a adherencie pacienta.
 

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 65 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. odber krvi otvoreným systémom, biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia krvi, odber k.. .. pomôcky k odberu, odber krvi - posúdenie pacienta, odber krvi uzavretým systémom (VACUTAINER, S..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. Definícia bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby b.. .. bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby bolesti .. ..klíčová slova: Vyšetrenie.. ..klíčová slova: Vyšetrenie pacienta..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava o.. .. Chirurgická dezinfekce rukou   Vstup pacienta na operační sál, překlad, převoz Připravený video..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. specifikům onemocnění Myopatie III. (Kazuistika pacienta, délka 8:00) je zpracováno jako kazuistika p..

Punkcie
.. punkcia, odber kostnej drene na cytologické vyšetrenie – náter, punkcia ..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. sa zaoberajú týmito témami: Endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. Re..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické pr..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, ..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. diagnostické metódy v rentgenológii. Vyšetrenie klasickým rentgenovým prístrojom. Angiografia. Po..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. extrapyramidového systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumbo..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. zubov vpravo na podnet Vyšetrenia: Extraorálne vyšetrenie (r. 2008)  Dieťa nízkeho vzrastu s výraznou ..

Hygienická starostlivosť
.. pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita ko..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. 3, 4). Materiál bol zaslaný na histopatologické vyšetrenie s výslednou diagnózou: BCC-zmiešaný nodulárny, me.. .. V práci opisujeme kazuistiku 52 ročného pacienta, ktorý bol poukázaný na naše odd. pre nehojacu sa..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánov..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. kovových implantátov Bezpečnosť MRI Príprava pacienta pred MRI vyšetrením Sedácia a monitoring pa..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ak.. .. – – 11. Problematika informavonosti pacienta | 15.2.2016 327.11 KB ktokoľvek – – ..

Chirurgie štítné žlázy
.. chirurga zkušenost, trpělivost a pečlivost. Pro pacienta není příliš zatěžující, obávané jsou komplikace t..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. podávanie kyslíka, aplikátory kyslíka, posúdenie pacienta, technika aplikácie kyslíka, chyby pri podávaní k..

Implantace venózního portu
.. venózního portu. Venózní port je pro pacienta bezpečné a pohodlné řešení nutnosti okamžitého a ..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U pacienta s oboustrannou tříselnou kýlou je provedena tr..

Kazuistiky infekčních nemocí
.. názor porovná se skutečnou diagnózou a osudem pacienta. Každý případ je komentován a většina z nich je d..

Implantace venózního portu alternativním přístupem
.. port je pro pacienta bezpečné a pohodlné řešení nutnosti okamžitého a ..

Základy anesteziologie
.. komplexní péči o základní vitální funkce pacienta.. .. či invazivního sledování vitálních funkcí pacienta a z toho vyplývající schopnost vyhodnocení měř..

Morbus Crohn
.. a zobrazovací metody. K vyšetření pacienta se používají radiologické metody: irigografie a e..

Minimálně intervenční stomatologie
.. směrem k detailní diagnostice, poučení pacienta a zastavení další progrese onemocnění zubů a dásn..

Odběr krve
.. vyšetření. Stručně dokumentuje přípravu pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je z..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně odstraňovat a nakonec p..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. péče a na specifické preventivní postupy péče o pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění včetn..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. patologické chromosomové změny v karyotypu pacienta či plodu. Přítomnost VCA potvrzuje genetickou po.. .. počínaje narozením a v průběhu celého života pacienta. Přítomnost vrozených chromosomových aberací v ka..

Obväzový materiál a obväzová technika
.. podľa materiálu a techniky zhotovenia, posúdenie pacienta, fyziologické postavenie končatín pri ob..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2017-12-11]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].