Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Funkčné Vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diagnózu, vždy je nevyhnutná anamnéza, posúdenie klinických prejavov, fyzikálne vyšetrenie a posúdenie výsledkov ďalších vyšetrovacích metód.

Funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému - štandardné 12-zvodové (pokojové) EKG, 24-48 hodinové sledovanie EKG (dynamické EKG) – Holter EKG, 24 hodinové sledovanie TK – tlakový Holter, záťažové vyšetrenie na bicykli – ergometria.

Funkčné vyšetrenie obličiek - klírens endogénneho kreatinínu (GFR), glomerulárna filtrácia, clearance kreatinínu, koncentračný pokus.

 

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: funkčné vyšetrenie, spirometria, ergometria, Holter, obličkové testy | příloh: 1 | zobrazeno: 913x | publikováno: 10.5.2016

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou
Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s chronickým liečiteľným ochorením, akým je aj bronchiálna astma. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne nastavená edukácia pacienta s chronickým ochorením je predpokladom pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia.

Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením
Príspevok sa zameriava na dôležitosť spolupráce a dodržiavanie terapeutických odporúčaní u pacienta s chronickým ochorením – bronchiálnou astmou. Vysvetľuje pojmy súvisiace s komplianciou v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle, popisuje prediktory nespolupráce (liekové, neliekové), možnosti monitorovania, merania a zlepšenia kompliancie a adherencie pacienta.
 

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 70 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. odber krvi otvoreným systémom, biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia krvi, odber k.. .. pomôcky k odberu, odber krvi - posúdenie pacienta, odber krvi uzavretým systémom (VACUTAINER, S..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. Definícia bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby b.. .. bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby bolesti .. ..klíčová slova: Vyšetrenie.. ..klíčová slova: Vyšetrenie pacienta..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava o.. .. Chirurgická dezinfekce rukou   Vstup pacienta na operační sál, překlad, převoz Připravený video..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. specifikům onemocnění Myopatie III. (Kazuistika pacienta, délka 8:00) je zpracováno jako kazuistika p..

Punkcie
.. punkcia, odber kostnej drene na cytologické vyšetrenie – náter, punkcia ..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické pr..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, ..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. sa zaoberajú týmito témami: Endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. Re..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. extrapyramidového systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumbo..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. diagnostické metódy v rentgenológii. Vyšetrenie klasickým rentgenovým prístrojom. Angiografia. Po..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. na nestabilnú anginu pectoris. Koronarografické vyšetrenie vylučuje ICHS. Pri echokardiografickom vyšetrení .. .. ICHS. Pri echokardiografickom vyšetrení u pacienta zistené kalcifikácie v oblasti bazálneho se..

Hygienická starostlivosť
.. pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita ko..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. zubov vpravo na podnet Vyšetrenia: Extraorálne vyšetrenie (r. 2008)  Dieťa nízkeho vzrastu s výraznou ..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. 3, 4). Materiál bol zaslaný na histopatologické vyšetrenie s výslednou diagnózou: BCC-zmiešaný nodulárny, me.. .. V práci opisujeme kazuistiku 52 ročného pacienta, ktorý bol poukázaný na naše odd. pre nehojacu sa..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. kovových implantátov Bezpečnosť MRI Príprava pacienta pred MRI vyšetrením Sedácia a monitoring pa..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ak.. .. – – 11. Problematika informavonosti pacienta | 15.2.2016 327.11 KB ktokoľvek – – ..

Chirurgie štítné žlázy
.. chirurga zkušenost, trpělivost a pečlivost. Pro pacienta není příliš zatěžující, obávané jsou komplikace t..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. podávanie kyslíka, aplikátory kyslíka, posúdenie pacienta, technika aplikácie kyslíka, chyby pri podávaní k..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánov..

Implantace venózního portu
.. venózního portu. Venózní port je pro pacienta bezpečné a pohodlné řešení nutnosti okamžitého a ..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U pacienta s oboustrannou tříselnou kýlou je provedena tr..

Kazuistiky infekčních nemocí
.. názor porovná se skutečnou diagnózou a osudem pacienta. Každý případ je komentován a většina z nich je d..

Implantace venózního portu alternativním přístupem
.. port je pro pacienta bezpečné a pohodlné řešení nutnosti okamžitého a ..

Základy anesteziologie
.. komplexní péči o základní vitální funkce pacienta.. .. či invazivního sledování vitálních funkcí pacienta a z toho vyplývající schopnost vyhodnocení měř..

Morbus Crohn
.. a zobrazovací metody. K vyšetření pacienta se používají radiologické metody: irigografie a e..

Minimálně intervenční stomatologie
.. směrem k detailní diagnostice, poučení pacienta a zastavení další progrese onemocnění zubů a dásn..

Odběr krve
.. vyšetření. Stručně dokumentuje přípravu pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je z..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně odstraňovat a nakonec p..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. péče a na specifické preventivní postupy péče o pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění včetn..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. patologické chromosomové změny v karyotypu pacienta či plodu. Přítomnost VCA potvrzuje genetickou po.. .. počínaje narozením a v průběhu celého života pacienta. Přítomnost vrozených chromosomových aberací v ka..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-02-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].