Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

V správne indikovaných a načasovaných prípadoch je dvojfázová liečba distooklúzie s protrúziou rezákov (AII/1) pre pacienta efektívna a rýchla. V období rastového špurtu sa nasádza funkčný aparát (v tomto prípade bionátor) na posun zhryzu do AI a na zvýšenie zhryzu výbrusom aparátu. Druhá fáza liečby fixným aparátom je tým výrazne časovo redukovaná, upravujú sa len odchýlky polôh jednotlivých zubov.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Renáta Urban, Vladimíra Schwartzova | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: dvojfázová liečba, distooklúzia, protrúzia rezákov | příloh: 6 | zobrazeno: 841x | publikováno: 31.12.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 30 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Choroby nadobličiek v detskom veku
.. preto včasné rozpoznanie symptómov a adekvátna liečba sú nevyhnutné pre záchranu života a jeho nás..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. zápaly pečene – hepatitídy - diagnostika, liečba. HIV. Lymská borelióza. Nové infekcie dýchacích c..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
..klíčová slova: detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna liečba..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. mykotické infekcie. Moderná protinádorová liečba prináša okrem významnej účinnosti aj komp..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. syntézou IgG, ktoré sú typicky oligoklonové. Liečba SM je komplexná, k dispozícii sú viaceré imu.. .. kmeňa miechy. Staršie ložiská o veľkosti od 1 mm až po niekoľko cm tento zápalových infiltrát nema.. .. syntézou IgG, ktoré sú typicky oligoklonové. Liečba SM je komplexná. Používajú sa IFN-β, gal.. .. kmeňa miechy. Staršie ložiská o veľkosti od 1 mm až po niekoľko cm tento zápalových infiltrát nema..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
..klíčová slova: purpura, liečba,..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a sy.. .. oblasti Bauhinskej chlopne či hrubého čreva. Liečba je kontroverzná: Enterolitotómia a extrakcia k.. ..klíčová slova: ileus, chirurgická liečba, biliárny ileus, chirurgická l..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Liečba syndrómu cauda equina 23.4.2010 305.67 KB .. .. používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Summary 23.4.2010 96.4 KB používateľ vzdelávacej sie..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. do skupiny VHR (very high risk) Terapia: Začatá liečba podľa protokolu GMALL 07/2003: pre pozitivitu .. .. BCR-ABL minor  Diagnóza: WHO: common B- ALL, bcr-abl1  minor + s..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. aj ako diabetik 2. typu od r. 2007. Chronická liečba diabetu spočívala v čase prijatia v monoterapii m.. .. – 10,8 x 109/l a hyperglykémiu - 18,6 mmol/l bez ďalších klinicky významných odchýlok od n..

Urgentná medicína pre medikov
.. Základy lekárskej prvej pomoci u detí Liečba bolesti v prednemocničnej etape Akútne stavy v ..

Pleuropneumónia
.. pneumónia (community-acquired pneumonia – CAP) predstavuje.. .. manažment liečby pacienta a určenie, či bude liečba prebiehať v domácom alebo nemocničnom prostredí, .. .. nálezy: S-Alb 34,6 g/l, S-CB 58,4 g/l, S-K 3,0 mmol/l Hematológia: Hgb 9,28 g/dl, RBC 3,72 x109 ..

Manažment karcinómu prsníka
.. po predstavení prsníkovej komisie bola zahájená liečba chemoterapiou a rádioterapiou. Nasadila sa .. .. ho na rýchlu histológiu (Obrázok 6 až 9). Gamma detekčná sonda sa prekryje sterilnou fóliu a vl.. ..klíčová slova: prsu, karcinóm prsníka, diagnostika, chirurgická liečba..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. období bola u pacienta realizovaná ATB liečba a aplikované LMWH.  Histologický z.. .. prečnievanie tumoru veľkosti cca 10x8x3mm (Obrázok 1,2). Po doplnení predoperačných vyš.. ..klíčová slova: liečba MM, melanóm, liečba M.. ..klíčová slova: liečba MM, melanóm, liečba M..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. krvných plynoch (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hyp.. .. epizód. Týmto spôsobom je naraz zabezpečená liečba hypoventilácie aj obštrukčného spánkového apnoe. .. .. 7,344, pCO2 7,20 kPa, pO2 6,48 kPa, HCO3 28,70 mmol/l, SaO2 81,50% - chronická ..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. bez výsledku kultivačného nálezu. Konzervatívna liečba mala iba prechodný efekt zníženia teplôt. Vzh.. .. nálezom hypoechogénneho útvaru o veľkosti 63x58 mm s bublinami vzduchu v pravom hypochondriu bolo..

Autoimunitná hepatitída
.. v kombinácii s azatioprinom. Imunosupresívna liečba je vo väčšine prípadov celoživotná. Alternatívna .. .. iba príležitostne. Status praesens: TK 115/80 mmHg, TT: afebr. ..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. stupňa. U pacientky bola započatá štandardaná liečba srdcového zlyhávania a koronárneho syndrómu. Pre .. .. dolných končatín a varixy v kľude. TK: 150/90 mmHg, výška: 168 cm, hmotnosť: 50kg. EKG pri pr..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. funkcií jeho produktu. Moderná symptomatická liečba zlepšuje kvalitu a dĺžku života pacientov, ktorí .. .. nalačno (glykémia z venóznej krvi: 8,1; 8,7 mmol/l), čo bolo indikáciou na diabetologické vy..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. a laktátu) bola zahájená plná antikoagulačná liečba nízkomolekulárnym heparínom a paranterálna ant.. .. na hrote, krvný tlak v pásme hypotenzie (90/60 mmHg), brucho v niveau hrudníka, voľné, priehmatné, ..

Klasifikácia v psychiatrii
.. k presne indikovanej liečbe, pokiaľ je táto liečba dostupná. Indikácia na liečbu je v čase medicíny ..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. ohrozujúcich ochorení a ich okamžitá liečba. Nemocnice plnia aj dôležitú vzdelávaciu úlohu, k..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. Terapia: Po príjme bola nasadená konzervatívna liečba: pacientke bola zavedená nazogastrická sonda, p.. .. lúmenu pravej vetvy a. hepatica (12x19 mm) a hemoragické kolekcie v oblasti hílu pečene ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. poznáme pod anglickou skratkou IBD  (inflammatory bowel diseases). V ostatnej dobe sa urobili.. .. najmä IL-33 a IL-9. Otázka je, ako predvídať či liečba bude úspešná. Určité náznaky tu sú. Zistilo sa, ž.. .. ide o nešpecifický zápalový proces čreva (inflammatory bowel disease – IBD). Ulcerózna ..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. BCC, ktorých výskyt pozorujeme častejšie a ich liečba s prognózou býva dobrá. Agresívne typy pre..

Diverticulitis appendicis vermiformis
..klíčová slova: apendixu, divertikulitída apendixu, diagnostika, liečba..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. 37°C, pulz mal 90 /min. a tlak 130/80 mmHg. Vyšetrenie moču bolo bez patologického ná.. ..klíčová slova: apendicitída, diagnostika, chirurgická liečba..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. lokalizáciu a možný hemodynamický dopad. Liečba hemodynamicky závažnej srdcovej tamponády vy.. .. dyspnoe, hypotenzia (70/50...90/60...90/60 mmHg), tachykardia (akcia srdca pravidelná, ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. glukokortikoidov, ktoré znižujú ich počty. Liečba pacientov s asthma bronchiale, resp. chronickej.. .. choroba viazaná na pohlavie (X-linked immunoproliferative disorder). MAIT-bunky..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. onkologickej liečbe (posledne cytostatická liečba erlotinibom) bol pacient onkológom odoslaný na n..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].