Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6

metodika tvorby bibliografických cita

Metodika tvorby bibliografických citací

Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikacemi EndNoteWeb a Zotero, s jejichž pomocí lze do textového editoru vkládat citační údaje a formátovat je podle podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR) a návod k užívání správce publikační činnosti ResearcherID. První vydání této publikace bylo oceněno Cenou INFORUM 2011 .

 
autor: Jiří Kratochvíl, Petr Sejk, Věra Anthová, Marek Stehlík | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediální učební pomůcky, E-learning, Edukační weby | klíčová slova: bibliografické citace, citování, citační styly, citační etika, publikační etika, scientometrie, impact factor, h-index, SNIP, SJR, EndNoteWeb | příloh: 1 | zobrazeno: 5317x | publikováno: 29.9.2010 | poslední úpravy: 24.10.2011

metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodológia a štatistika predstavuje súbor prednášok, ktorých cieľom je poskytnúť informácie potrebné pre zvládnutie teoretických poznatkov a vedeckých metód vo Verejnom zdravotníctve. Obsiahnuté sú témy ako plánovanie a typy štúdií, etapy výskumu, deskriptívne štatistické metódy, induktívne štatistické metódy, výberové skúmanie, testovanie štatistických hypotéz, parametrické a neparametrické testy, závislosti štatistických znakov – jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štúdie, validita a reliabilita, interpretácia výsledkov, štatistický software i etika vo výskume.

 
autor: Ivan Tkáč, Andrea Madarasová Gecková, Iveta Rajničová, Jaroslav Rosenberger, Daniel Klein | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: metodológia, bioštatistika | příloh: 7 | zobrazeno: 6643x | publikováno: 20.12.2010

metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 427x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.9.2019

eatlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia

Elektrokardiografie jako klinická vyšetřovací metoda je v kardiologii nezastupitelná již více než 100 roků. Přesto, či spíše právě proto, je dobrá znalost elektrokardiografických obrazů nezbytnou součástí vědomostního spektra studentů klinických oborů medicíny. U kardiologů, internistů, pediatrů, anesteziologů či pracovníků v oblasti urgentní medicíny je znalost elektrogardiografie elementární podmínkou pro získání příslušné odbornosti. Těmto požadavkům se snaží vyhovět předložený atlas EKG křivek. Jde o komplexní soubor originálních EKG záznamů postihující celé spektrum dosud známých elektrokardiografických jevů od jednoduchých, se kterými se setkáváme v praxi každodenně, až po unikátní záznamy EKG obrazů objevujících se v praxi jen zcela vyjímečně.
Atlas je doplněn průběžně aktualizovanou nabídkou informačních zdrojů pro podporu výuky a samostudia, většinou se jedná o elektronické informační zdroje.
 

 
autor: Čestmír Číhalík, Jarmila Potomková, Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Klinické vyšetřovací metody, EKG, Atlasy | příloh: 2 | zobrazeno: 25201x | publikováno: 29.5.2009 | poslední úpravy: 28.4.2015

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Prezentace k semináři Životní styl - výživa  v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Energie a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami jejich příjmu.Význam jednotlivých druhů potravin: význam živočišných a rostlinných potravin ve výživě podle druhů. Výživa kojenců: význam kojení, výživová doporučení pro děti do jednoho roku. Výživová doporučení: výživová doporučení pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způsobů alternativního stravování.

 

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Data mining (DM; dolování z dat nebo vytěžování dat) je široce používanou metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory dat. DM obecně využívá metod, které jsou dostupné i v běžných statistických nástrojích, nicméně nabízí jednotlivé postupy v souvislostech a vazbách, které ve formě standardizované komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti jde tedy o metodický koncept zahrnující velkou šíři metod a způsobů práce. Celý systém je podřízen jedinému cíli, nalézt v datech zajímavé, netriviálně skryté, ale potenciálně užitečné informace. Hovoříme-li o dolování z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato koncepce byla využita i při přípravě výukového kurzu „Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky“ dostupného v rámci e-learningového portálu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 
autor: Jiří Jarkovský, Danka Némethová, Eva Gelnarová, Eva Budinská, Klára Kubošová, Lukáš Kokrment, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediální učební pomůcky, E-learning | klíčová slova: data mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, databáze | zobrazeno: 7893x | publikováno: 25.11.2005 | poslední úpravy: 25.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 38 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Výukové materiály - první pomoci
..ální učební po.. .. záchrana tonoucího, rizika pohybu v horách, metodika výuky první pomoci v souladu s požadavky Rámcově .. .. materiálů, jejichž cílem je podpora výuky první pomoci (resuscitace, úrazové a neúrazové st.. .. (resuscitace, úrazové a neúrazové stavy, záchrana tonoucího, rizika pohybu v horách, metodika v.. .. několika e –learningových materiálů, jejichž cílem j.. .. Zuchová, Jana Kubalová, Radek Turin a .. ..a Kubíková~autor-179955-zdenka-kubikova#Barbora Z.. .. obsah je dostupný prostřednictvím externích webových z.. ..klíčová slova: tonoucího, záchrana v horách - lavinová nehoda, metodika výuky na ZŠ a S.. ..klíčová slova: záchrana v horách - lavinová nehoda, metodika výuky na ZŠ a .. ..klíčová slova: pomoc, resuscitace Guidelines 2010, záchrana tonoucího, záchrana v horách - lavinová nehoda, m.. ..klíčová slova: v horách - lavinová nehoda, metodika výuky na a.. ..klíčová slova: pomoc, resuscitace Guidelines 2010, záchrana tonoucího, záchrana v.. ..klíčová slova: horách - lavinová nehoda, metodika výuky na ZŠ a ..

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby
..ální učební po.. .. účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé č.. .. krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojedvá o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro t.. .. a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krve.. .. Kořístek~autor-39970-zdenek-koristek#Milan Navrátil, Jaroslav .. .. Kořístek~autor-39970-zdenek-koristek#Milan Navrátil, .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: dřeň, separátor, transplantace kostní d..

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?
..á.. .. absolventů doktorského studijního programu na LF UP" financovaného z prostředků ESF, a to .. .. miniskriptum vzniklo jako součást řešení projektu "Zvýšení kvalifi.. ..a Ulrichová~autori.php?tid=19#Václav H.. .. Publikování v odborných časopisech Metodika publikování Mluvená (ústní) prezentace Plak.. .. časopisech Metodika publikování Mluve (ústní) prezentace Plakátové sdělení (poster) .. ..AH: Publikování v odborných časopisech Met.. ..klíčová slova: ace, Vzdělávání, Věd..

Atlas fyziologie a patofyziologie
..aktivní simulátory~sekce-simulatory#Výukové web.. .. oblasti normální a patologické fyziologie, který zornou cestou - prostřednictvím Internetu s v.. .. multimediální výukové pomůcky pro studijní programy léka.. .. Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory výuky.. .. Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory výu.. .. a patofyziologie | 21.9.2017 přístup řízen na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patol.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..áleno Ediční komisí LF UK..

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců
.. byly zpřístupněny studentům a slouží k podpoře výuky embryologie v pregraduálním studiu v.. .. studované během praktických cvičení, stejně jako navázat na embryologická témata přednášená ve 2. roč.. .. se zabývá makroskopickou fotodokumentací 40 zárodků a p.. .. Tonar~autori.php?tid=19#Jaroslav.. .. Tonar~autori.php?tid=19#Jaroslav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: embryologie, embryologické prepa..

Odběr krve
..ální učební po.. .. je určen pro doplnění výuky v biomedicínských oborech a zabývá se popisem pos.. ..nam je určen pro doplnění výuky v biomedicínských ob.. ..áznam je určen pro doplnění výuky v bio.. .. Táborská~autor-22464-eva-taborska#Hana Bochořáková, Hana Paulová, Josef Tomandl, Jar.. ..a Táborská~autor-22464-eva-taborska#Hana B.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. k předškám~sekce-pkp#Výukové web.. ..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. Laboratoře biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové ad.. .. virtuálních experimentů se svalem (nahrazuje a doplňuje praktická cvičení se živým obje.. ..aktivní výukový simulátor, provázený vysvětlujícím .. ..áš Kripner~autor-128-tomas-kripner#Zdeněk Wunsch, J.. .. muscle simulator | 6.2.2013 přístup řízen na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patol.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-..

Kapitoly z lékařské etiky
.. díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k před.. .. publikace a autorská .. .. výběru témat byla dána formátem a strukturou výuky lékařské etiky v rámci oboru všeobecného lékař.. .. etiky v medicíně. Je studijním materiálem semiřů lékařské etiky pro studenty všeobecného lékařs.. .. text “ Kapitoly z lékařské etiky“ podává úvod do pro.. .. Kuře~autor-38228-josef-kure#Jana Halámková, Kateřina Kintrová, Marie Mikošková, Ma.. .. Kuře~autor-38228-josef-kure#Jana Halámková, Kateřina Ki.. .. deset kapitol vzniklo ze zkušenosti výuky lékařské etiky formou seminářů pro menší studijn.. .. ze zkušenosti výuky lékařské etiky formou semiřů pro menší studijní skupiny studentů a stude.. ..aných deset kapitol vzniklo ze zkušenosti výuky lé.. ..klíčová slova: transplantace, onkologie, práva pacientů, mar léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, gene.. ..klíčová slova: ařská etika, transplantace, onkologie, práva pa..

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech
..avujeme výsledky trojrozměrných rekonstrukcí pov.. .. Tonar~autori.php?tid=19#Lukáš Nedorost, Vít Martin Ma.. .. Tonar~autori.php?tid=19#Lukáš Nedorost, Vít Martin Ma.. .. 133 komentovaných obrázcích a slouží k podpoře výuky embryologie v pregraduálním studiu v.. .. možnost lépe chápat schémata a projekce při předškách z embryologie i embryologické preparáty stu.. .. jsou doplněny mikroskopickou dokumentací řezů korespondujících s rekonstrukcemi celkem v..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. k před.. ..ady k.. .. konstruovány a reprodukovány. Naše zkušenosti z výuky a zkoušení nás vedou k připomenutí několika zákla.. .. způsobem, jak zapsat data, jsou grafy. Na poměrně malém prostoru mohou nahradit jeden či ví.. .. pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní o.. .. Fyziologického ústa.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: cvičení, Fyziologie, vody,.. ..klíčová slova: aktická cvičení, Fyziologie, návody, pra..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. publikace a autorská .. .. považujeme za dostatečný v rámci pregraduální výuky. V obecné části jsou představeny základy nádo.. .. výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkologie v ro.. .. základní témata obecné a speciální onkologie v rozsahu, který považujeme za dostatečný v rámci preg.. .. výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkolo.. ..av Vyzula~autor-39830-rostislav-vyzula#Ondřej .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: dorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, .. ..klíčová slova: nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, ..

Radiologické zobrazovací metody
.. k před.. ..ační weby~clanky.php?cat=edukacni-weby#Materiály k .. .. ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a zobrazovacích metod na lékařské fak.. .. ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a z.. ..aná ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a .. ..an.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: skiagrafie, rtg snímkování, rtg projekce, analogový a digitální ob.. ..klíčová slova: adiologie, zobrazovací modality, skiagrafie, rtg ..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
..á.. .. pro efektivní vyhledávání nejlepších důkazů; metodika a praktické ukázky.  Charakteristika s.. .. absolventů doktorských studijních programů na LF UP“ (CZ.1.07/2.3.00/09.0020) byl.. .. rámci řešení projektu „Roíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktor.. .. rámci řešení projektu „Rozšíření kvalif.. .. Mihál~autori.php?tid=3#Jarmila Potomková, Kateřina Langová, Bohdana .. ..adimír Mihál~autori.php?tid=3#Jarmila Potomková, Ka.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Medicína založená na důkazu v doktorském studijním prog.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: na založená na důkazu, postgraduální stud.. ..klíčová slova: a založená na důkazu, postgraduální stud..

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie
.. podporu výuky biofyziky jsou předkládány vzdělávací video.. .. při realizaci experimentů a měření v rámci sledujících praktických cvičení: „Relativní .. .. podporu výuky biofyziky jsou předkládány vzdělávací videomateriály, popisující exaktn.. .. Beneš, Jiří Růžička, Zdeněk Kubeš, Pavlína.. ..áš Bolek~autori.php?tid=9#Jiří Beneš, Jiří Růžič.. .. sítě MEFANET – Výpočet objemu tlakové doby | 14.7.2010 17.72 MB uživatel vzdělávací sít.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: expiračního tlaku, Výpočet objemu tlakové .. ..klíčová slova: ativní vlhkost, rosný bod, Absolutní vlhkost, Mě..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
..á.. .. zkušenostmi se zaváděním EBM do pregraduální výuky pediatrie. Zde je kladen důraz na uplatnění ka.. .. Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie shrnuje zák.. ..a Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie sh.. ..adimír .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie - met.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: na založená na důkazu, pediatrie, metodické pod.. ..klíčová slova: a založená na důkazu, pediatrie, metodické pod..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. textu je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního ele.. .. je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medic.. .. je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jak.. ..antišek .. .. - Základy měření a zpracování biosiglů | 29.7.2014 3.1 MB uživatel vzdělávací sítě MEF.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: biosigly, Biopac student.. ..klíčová slova: a, biosignály, Biopac student ..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. objektů~sekce-archiv#Podklady k předškám~sekce-pkp#E-learningové ku.. ..Archiv e-learningových .. .. a dovedností zdravotníků první linie pomocí výuky algoritmů pro léčbu onemocnění, která jsou hlavn.. .. dětských onemocnění (IMCI – Integrated Management of Childhood Illness) vypracované Světovou .. .. růstu a vývoje. V současnosti ji v různém rozsahu provádí více než 100 zemí s vysokou nebo stře.. ..ané vedení dětských onemocnění (IMCI – Integ.. .. – Integrated Management of Childhood Illness) vypracované Světovou zdravotnickou organizací a .. ..a.. .. onemocnění (IMCI) | 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti – Pracoviště: Ústav hygie.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: dětská nemocnění, strategie WHO, průjmová onemocnění, ak..

Rozštěpové vady obličeje
.. díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k před.. .. publikace a autorská .. .. v rozsahu odpovídajícím cílům pregraduální výuky zubního lékařství. Obsáhlá problematika je dokum.. .. digitální skripta jsou určena studentům zubního lékařství jako výukový text pro.. .. předmět ortodoncie. Zabývá se problematikou rotěpových vad v oblasti obličeje. Pacienti s tě.. ..ato digitální skripta jsou určena studentům zub.. ..na Černochová~autor-72661-pavlina-cernochova#Ivana H.. ..avlína .. .. I - cvičení [ZLOR0641c] Ortodoncie I - předška [ZLOR0641p] Ortodoncie II - cvičení [Z.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Rotěpové vady obličeje | 29.9.2010 4.03 MB uživatel .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: těpové vady, rozštěp rtu, rozštěp patra, ortod.. ..klíčová slova: vady, rozštěp rtu, rozštěp patra, ortodontická léčb.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
.. díla~clanky.php?s=pr#Edukační we.. ..aná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. .. učební portál dostupný v elektronické podobě na internetu pro studenty medicíny i další zd.. .. je multimediální učební portál dostupný v elektronické podobě n.. .. Klein~autori.php?tid=713#Ondřej Malý, Jakub Č.. .. e-learningu jako moderního způsobu individuální výuky přes internet na Fakultě vojenského zd.. .. Epomed.cz vzniká na podporu e-learningu jako moderního způsobu i.. .. znalostí. Předností projektu je jeho snadná roiřitelnost o další kapitoly a nové poznatky, a tím.. .. Epomed.cz vzniká na podporu e-learningu jako moderního způsobu i.. ..klíčová slova: álení, popáleniny, traumatologie, plastická ch..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k pred.. ..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a.. .. učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zame.. .. Celec~a.. .. a porovnať výsledky. Okrem opakovania je metodika dôležitá aj pre hodnotenie a interpretáciu výs.. .. človek mohol stať neobyčajným vedcom, musí mať na to predpoklady. Tie základné sú, že musí vedieť t.. .. a interpretácie, v stručných vetách a s množstvom konkrétnych číselných údajov. Výsledky by mal.. ..ah Predhovor 1. Vedecká práca 2. Úvod 3. Metódy .. .. Vedecká online komunikácia Open Access.. ..klíčová slova: biomedicína, vedecká .. ..klíčová slova: anie, biomedicína, vedecká p..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
..ální učební po.. .. a osobní zkušenost je jedna z nejlepších forem výuky. Je to vlastně poslední předstupeň před tím, aby .. .. zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejlepších forem výuky. Je to vlastně poslední .. ..ální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejl.. ..adislav Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Martin .. .. kdokoli – – Neurofibrom cauda equina | 16.12.2015 kdokoli – – MIRPE |.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ační video, dětská chirurgie, neu..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
..ální učební po.. .. těla. Vytváření pomůcek se zaměřením pro účely výuky onkologie, chirurgické propedeutiky, .. .. pracoviště neurochirurgie je projekt zaměřený na vytváření výukových materiálů založených na vytvo.. .. pracoviště neurochirurgie je projekt zaměřený na vytv.. .. Novák~autor-73208-zdenek-novak#Ivo.. .. jsme řešili otázku pojetí teoretické a praktické výuky studentů LF a postgraduální edukace lékařů spolu .. .. komunikaci studentů a vyučujících pro posílení zornosti výuky. Obr. 1: Schéma zapojení te.. .. na linkách s menší propustností, respektive nižší šířkou přenosového pásma, jako je například ISDN.. .. nově vybudovaným pracovištěm neurochirurgické kliniky LF MU FN .. .. In Proceedings of 17th International Congress and Exhibition CARS 2003. London, England:.. ..klíčová slova: surface-rendering, PACS, Telemedicína,.. ..klíčová slova: stereotaktický prostor, 3D, modelování, volume-rendering, ..

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult
..á.. .. materiál. Ostatně jím ani být nemůže, Účelem výuky ortopedie na lékařských a zdravotnických fak.. .. lékařských a zdravotnických fakult“, bylo m jasné, že nejde o vyčerpávající studijní materi.. .. jsme v roce 2011 připravovali k 1. vydání učebnici "Ortopedie pro st.. .. Gallo~autori.php?tid=11#Petr Kamínek, Jiří Lo.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: komplika..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
..á.. .. oporu. Denivelizace ST-T úseku ať již směrem nahoru (elevace), tak směrem dolů (deprese) může být.. .. úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče.. .. Číhalík~autori.php?tid=18#Bohdana Řeháková a ko.. .. Číhalík~autori.php?tid=18#Bohdana Řeháková a kol.. .. způsobu průběhu komorové depolarizace. Metodika: Vycházíme při tom výhradně z rozsáhlého souboru .. .. Cílem našeho sdělení je multimediální, přehledná a komple.. .. Metodika: Vycházíme při tom výhradně z rozsáhlého souboru vlastního originálního materiálu, k.. .. Cílem našeho sdělení je multimediální, přehledná a komple.. ..klíčová slova: ardiologie, EKG..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. publikace a autorská .. .. k upevnění dovedností při nácviku v rámci výuky předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v &n.. .. péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na specifické prev.. ..á podpora pro ošetřovatelskou péči v&n.. ..na Saibertová~autor-179986-simona-saibertova#Petra .. ..a Saibertová~autor-179986-simona-saibertova#Petra .. .. Juřeníková, Libor Sobek, Petr Jašš.. .. publikace vznikla na Masarykově univerzitě v rámci projektu MU.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Nejnižší ochrana před běžnými infekcemi – BSL 1 (ústenka .. ..ato publikace vznikla na Masarykově univerzitě v r.. ..klíčová slova: onemocnění, BSL 1-4, bariérová p..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
..á.. .. kurz, který se zabývá využitím medicíny založené na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzděl.. .. spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, lékařské fak.. ..armila Potomková~autori.php?tid=17#Vladimír Mihál, .. .. Feberová, Pavel Hilšer, Martin Volmut, Jindra Reiss.. .. Výuka pediatrie: Kazuistika založená na důkazu - metodika přípravy Téma I: "Psychoterapie u Cr.. .. Lekce 1 Lekce2 Definice medicíny založené na důkazu (EBM) Proces EBM EBM a vzdělávání   .. .. Evidence-based decision making (F. Porzsolt, 2003) [Archiv]  Přílohy: P.. ..A KURZU Lekce 1 Lekce2 Definice medicíny .. ..klíčová slova: Informatika, Medicína založená na d.. ..klíčová slova: ávání, Informatika, Medicína založená na důka.. ..áleno Ediční komisí LF..

Biostatistika
.. díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k před.. .. publikace a autorská .. .. čteři této publikace jsou studenti matematické bi.. .. biologických a klinickch dat. Vzhledem k rozsahu skript však bylo nutné vybrat pouze klíčové me.. .. čtenáři této publikace jsou studenti matematické bi.. ..áš Pavlík~autor-78059-tomas-pavlik#Ladislav D.. .. který je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření výuky klíčových předmětů studijního oboru &bdquo.. .. publikace nemá v žádném případě ambici nahradit jakýkoli stávající učební text o biost.. .. který je zaměřen na zkvalitnění a roíření výuky klíčových předmětů studijního oboru &b.. ..ato publikace nemá v žádném případě ambici nahrad.. ..klíčová slova: atistika, základní m..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové k.. ..aná díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ku.. .. přiší inovovanou verzi laboratorních úloh pro pra.. ..ateriál přináší inovovanou verzi laboratorních úloh.. ..áš Nosek~autori.php?tid=371#Aleš Bezrouk, Jiří Záh.. .. na praktikum, aby následná zkušenost z praktické výuky zasedla do předloženého teoretického konceptu. So.. .. v programu Všeobecné lékařství a Stomatologie. Naším cílem je, aby studenti kurzy navštěvovali před.. .. Šestice e-learningových kurzů vytvořených v LMS Moodle vznikla .. ..klíčová slova: I02.358.399.450, biofyzika, praktika, výuka, e-learningový k..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové k.. ..aná díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ku.. .. umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah .. .. kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které vede ke stu.. ..arningový kurz je cílen na studenty všeobecného lék.. .. Há.. .. a vyplnit citelnou mezeru nejen v sylabech výuky, ale i v motivaci studentů. Vlastními texty, p.. .. Článek se odkazuje na E-learningový kurz Topografická anatomie dolní ko.. .. praktičtější než anatomie systematická a je bližší vnímání klinických lékařů. Cíle Specifikum naší .. .. Článek se odkazuje na E-learningový kurz .. .. plánu, jsou materiály otevřeny i studentům vyšších ročníků k zopakování anatomických vztahů v jed.. ..klíčová slova: H01.158.100, topografická anatomie, dolní .. ..klíčová slova: A01.378.610, H01.158.100, topografická anatomie, ..

Obecná a speciální psychiatrie
.. díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k před.. .. publikace a autorská .. .. našeho oboru dochází ke změnám. Texty seminářů z výuky psychiatrie se snaží tyto změny zachytit, př.. .. je součástí neurověd, které zaznamenávají dynamický rozvoj. I když jsou v současné .. ..atrie je součástí neurověd, které zaznamenávají dyn.. .. Češková, Ivana Drtílková, Tomáš Kašpárek, Hana Kučerová, Lucie P.. ..Alexandra.. .. zveřejnění prezentací je usnadnění získání přehledu klíčových témat psychiatr.. .. zveřejnění prezentací je usnadnění získání přehledu klíčových témat p.. ..klíčová slova: atrické vyšetření, poruchy emotivity, sch.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].