Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Příručka věnovaná autorskému právu v e-learningu, včetně systémů wiki, licencí Creative Commons, problematiky zaměstnaneckých a školních děl atd. Příručka se zabývá autorským právem v e-learningu zejména pro potřeby učitelů lékařských fakult. V obecné části se věnuje autorskému zákonu a dalším právním předpisům, a to včetně mezinárodních úmluv. Vysvětluje a na příkladech ilustruje základní pojmy autorského práva. Dále se věnuje licenčním smlouvám, včetně Creative Commons. Samostatná kapitola pojednává o zaměstnaneckých dílech, dílech na objednávku a školních dílech. Poslední kapitola obecné části se podrobně zabývá právními aspekty tvorby autorského díla pro výukové účely.

 
autor: Irena Holcová | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | kategorie: Informace pro autory | klíčová slova: Autorské právo, e-learning, wiki, Creative Commons | příloh: 2 | zobrazeno: 5863x | publikováno: 5.10.2009 | poslední úpravy: 13.3.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 31 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
..šky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. s bronchiálnou astmou Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pa.. ..na.. ..klíčová slova: bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo na informácie, edukačný proces, edukačný prog.. ..klíčová slova: ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo na i.. ..klíčová slova: astma, legislatívne aspekty, právo na informácie, edukačný proces, edukačný program, kompliancia, ..

Webcasting a vzdelávanie
.. v zdravotníckych zariadeniach neustále narastá. Vďaka možnostiam ponúkaných modernými infor.. .. Informatika, Matematika, Humanita, Medicína, Právo, Populárno náučné, Veda a výskum a Ekonomika. A.. .. na široký záber problematiky telemedicíny, kde sa v .. .. zo záznamov  uložených v archíve. Informácie o živom vysielaní sú sprístupnené na webovej strá.. ..klíčová slova: na,..

Klinické doporučené postupy
.. jsou důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivň.. ..klíčová slova: Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo,.. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM..

Databázy v MS Access
.. k predškam~clanky.php?s=podklady-k-prednaskam#Digitálne .. .. stroje umožňujú zbierať, uchovávať, sprac.. .. zbierať, uchovávať, spracovávať a vyhodnocovať informácie rôzneho charakteru. Množstvo a kvalita s.. .. z strojov na tvorbu databáz je MS Access z balíka k.. .. zostavy, makrá či moduly. Teoretické informácie o týchto objektoch sú sumarizované v na..

Urgentná medicína pre medikov
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Predšky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. .. dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny k.. .. Horovský, Andrea Hudáčková, Jozef Štorek, Katarína Fedorová, Vanda Valkučáková, Adam Žilinek, Dušan .. .. a medicíny katastrof a povinného predmetu urgent medicína a medicína katastrof, sa ukázalo, na čo .. .. Pochopiteľne, nechceme suplovať základné informácie z iných medicínskych odborov, uvádzame len zá.. ..klíčová slova: medicína, šok, anafylaxia, diabetes m..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. diela~clanky.php?s=pedagogika#Materiály k pred.. .. s následným poklesom vnútrolebkového tlaku a úpravou potenciálne reverzibilných patologických zmien. .. .. patologický stav, pri ktorom v dôsledku nadmerného hromadenia mozgomiechového moku vzniká ro.. .. posúdením mozgovej cirkulácie prináša cenné informácie funkčného charakteru, ktoré sa úspešne uplatňujú .. .. Všetky práva vyhradené. Publikácia ani žiadna jej časť sa nesmie reprodukovať, ukladať do inf.. ..klíčová slova: hydrocefalus, transkraniálna dopplerovská ..

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax
.. LMS Moodle. Tieto učebné texty obsahujú na začiatku všeobecné informácie o e-learningu a e-t.. .. učebné texty obsahujú na začiatku všeobecné informácie o e-learningu a e-teachingu. Ich hlavným .. ..na Korenčiaková~autori.php?tid=68#Juraj M.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia E-learning na JLF UK v Martine – od základov po prax 15.5.2013 ..

Biopsia kože
..šky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. monografia urče pre širokú lekársku verejnosť. Podľa platnej konc.. .. diagnostickej a liečebnej úspešnosti. Získané informácie sú významným zdrojom aj na vyhodnotenie celkovej .. ..na.. .. – – Pracoviská: Ústav patologickej ana..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
.. k pred.. .. je centrálnym metabolickým orgánom. Keďže bol pripravovaný v spolupráci so študentmi, ktorí sami abs.. .. priša základné informácie z anatómie, histológie, bio.. .. prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Multidisciplirny pohľad na pečeň 9.1.2012 9.61 MB používateľ vz.. ..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pat..

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
.. – ako pracuje imunitný systém je urče pre študentov medicíny, zubného lekárstva, nel.. .. systému. Čitateľ získava krok po kroku základné informácie o tom, ako pracuje imunitný systém od molekúl, bu.. ..na Neuschlová~autori.php?tid=135#Elena Nováková, Ja.. ..klíčová slova: nešpecifická imunit odpoveď, špecifická imunita, antigén, lymfocyty, ..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
.. k pred.. .. ako aj patológie obličky. Keďže bol pripravovaný v spolupráci so študentmi, ktorí sami abs.. .. priša základné informácie z anatómie, histológie, bio.. .. prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako.. .. Oravský, Andrea Pavlíková, Maroš Rudnay, Anna Birková, Jarmila .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Multidisciplirny pohľad na obličky 30.11.2011 3.24 MB p.. ..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pat..

Farmakológia oxidu dusnatého
.. pregraduálneho a postgraduálneho štúdia na lekárskych fakultách. Poskytujú základné info.. .. na lekárskych fakultách. Poskytujú základné informácie o oxide dusnatom (NO), ktorý bol pre svoje .. ..na.. .. citlivé [?] Licencia Farmakológia oxidu dusnatého 9.7.2013 2.57 MB ktokoľvek – – I.. ..klíčová slova: dusnatý, L-arginín, argináza, NO-syntázy, nitráty, inhi..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. je jedným z najčastejších symptómov pľúcnych ochorení a zárove.. .. a farmaceutických fakultách. Poskytujú základné informácie o farmakoterapii kašľa. Úvodné kapitoly sú zame.. ..ňa Fraňová~autori.php?tid=126#Martina Š.. .. – Recenzný posudok - prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 11.12.2017 991.59 KB ktokoľvek &nd..

Príprava a aplikácia liekov
..šky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. liekov a informácie o liekoch, individuálne pripravované lieky, účinky liekov, podávanie liekov, tuhé .. .. pojmy farmakoterapie, zvoslovie liečiv a liekov, indikačné skupiny li.. .. indikačné skupiny liekov, balenie liekov a informácie o liekoch, individuálne pripravované lieky, ú.. .. KB ktokoľvek – – Podávanie liekov na kožu - prezentácia 9.11.2011 644.58 KB ktokoľvek ..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. k pred.. .. referáte sumarizujú patofyziologické aspekty, najčastejšie príčiny, diagnostický a terapeutický ma.. .. fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánovanie laboratórnych vyšetrení a určenie .. .. (edém) predstavuje nadmerné hromadenie vody a soli v organizme mimo .. ..klíčová slova: v detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. text je určený ako príprava na vypracovanie záverečnej práce pre študentky bak.. .. štúdia predovšetkým v odbore pôrodná asistencia, informácie sú však aktuálne aj pre viaceré príbuzné odbory, .. ..na.. ..klíčová slova: metodológia, pôrod asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, z..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k pred.. .. hospitalizácie poskytuje nepretržitá zdravot starostlivosť pacientom s najťažšími ocho.. .. sú doplnkom učebníc internej propedeutiky. Prišajú ma jednom mieste sústredené základné infor.. .. Prinášajú ma jednom mieste sústredené základné informácie o nemocniciach a v nemocniciach poskytovanej..

Schizofrénia
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Predšky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. .. študentom lekárskej fakulty ako doplnenie a nadstavba nad problematikou schizofrénie, ktorá je o.. .. Pečeňá.. .. je problematika rôznych koncepcií schizofrénie ta.. .. v textových poliach sú zhrnuté niektoré základné informácie v zhustenej podobe. Schizofrénia patrí medzi n..

Vybrané kapitoly z angiológie
.. ochorenia patria k základným príčim morbidity a mortality vo vyspelých krajinách. U.. .. jednotlivých kapitolách sú stručne analyzované rizikové faktory ochorení, ich klinický o.. .. terapie. Prioritou autorky bolo prezentovať informácie logicky, zaujímavo a zrozumiteľne pre študentov a.. ..klíčová slova: aneuryzma, abdomilna aorta, periférne artérie, trombóza, tr..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. výsledky distribuovať ďalej buď v natívnej forme tabuľkového procesora al.. .. textové, dátumové, logické a ďalšie špeciálne informácie. Po ich spracovaní je možné vý.. ..Na riešenie čiastkových úloh pri spracovaní údaj.. ..klíčová slova: spracovanie údajov, MS Office Excel, video ..

Základy informačných technológií
.. k pred.. .. začiatočníkov, ale užitočné informácie tu môžu jsť aj skúsenejší používatelia. Obsahovo sú zamera.. .. predovšetkým pre začiatočníkov, ale užitočné informácie tu môžu nájsť aj skúsenejší používatelia. Obsahov.. .. svojím rozsahom nemôžu nahradiť rozsiahle odborne zamerané knihy či pr.. ..klíčová slova: hardvér, softvér, počítačová sieť, informač..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Predšky~clanky.php?s=Prednasky#Edukačné we.. .. KARDIOLÓGIE - MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII Uvede publikácia predstavuje prvé podrobné učebné text.. .. pre dospelých, rádiológia, ale užitočné informácie v nej nájdu aj pediatri, či študenti lekárskych f.. .. Olejník~autori.php?tid=435#Zuzana Berecová, Peter Bořuta, Jozef M.. .. komôr pomocou volumetrie Hodnotenie regiolnych funkčných abnormalít komôr Hodnotenie kva..

Nervus vagus
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Predšky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. .. funkcie a úloha v etiopatogenéze chorôb. Označenie nervus vagus, blúdivý nerv, vychádza z lat.. .. Mravec~autori.php?tid=308#Katarína.. .. výrazný rast množstva poznatkov o zapojení nervus vagus d.. .. chorôb. Viaceré kapitoly sú doplnené aj o informácie o diagnostických a terapeutických možnostiach, vy..

Novinky v infektológii
.. publikácia "Novinky v infektológii" p.. .. Jarčuška~autori.php?tid=91#Pavol Kristian, Zuzana Paraličová, Martin Novotný, Ivana Ho.. .. napísal kolektív spolupracovníkov z Kliniky in.. .. Veríme, že čitateľ nájde v publikácii aktuálne informácie, ktoré použije v dennej praxi. Publikácia bola vy.. ..klíčová slova: C, infekcie, zoonózy, bazilárna meningitída, hemoragická horúčka, hojenie rán, gr..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
..na vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a.. .. K., Ovšonková, A. a kol. 2015. Multimediálna vysokoškolská učebnica techník a zručností. [onli.. .. ISBN 978-80-89544-88-2. Upozornenie Všetky informácie k riešenej problematike boli získané z do..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. procesu. Poskytuje komplexný pohľad na problematiku, teoretické poznatky o metóde sú pr.. ..na Tomagová~autori.php?tid=70#Ivana .. .. starostlivosť je starostlivosť poskytova sestrou/pôrodnou asistentkou jednotlivcovi, .. .. programe Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia. Informácie o metóde sú známe z rôznych zahraničných aj domác..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. k pred.. .. a štatistika predstavuje súbor predšok, ktorých cieľom je poskytnúť informácie potre.. .. súbor prednášok, ktorých cieľom je poskytnúť informácie potrebné pre zvládnutie teoretických poznatkov a .. .. predmetu je zozmiť sa so základnými metódami klinických štúdií a ..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. k pred.. .. – od jednoduchého k zložitému. Je to písa forma názorov a skúseností, ktoré by mohol vyu.. ..na a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr.. .. ale najmä tým, ktorí v nej nájdu potrebné informácie a povznášajúce podnety podľa vlastného záujmu, že..

Nekonvenčné T-lymfocyty
..šky~clanky.php?s=Prednasky#Edukačné we.. .. veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej praxi najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK.. .. subpopulácií. V ostatnej dobe však pribúdajú informácie aj o iných populáciách T-lymfocytov. Označuje ich.. .. veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej praxi najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK.. .. a možno aj Th25). V ostatnej dobe však pribúdajú informácie aj o iných populáciách T-lymfocytov. Označuje ich..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
..šky~clanky.php?s=Prednasky#Multimediálne p.. .. programovacieho jazyka PHP a databázou MySQL. Na získanie polygonálnych modelov boli použité pov.. .. 400mm - 0,250mm. Výsledný materiál sme následne upravovali v programoch InnovMetric Polyworks v.10,.. .. Anatómia je jeden zo základných kameňov medicíny a je.. ..klíčová slova: kostí, 3D vizualizácia, polygolne modely, študijný materiál, 3D an..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-12-09]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].