Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou
Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s chronickým liečiteľným ochorením, akým je aj bronchiálna astma. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne nastavená edukácia pacienta s chronickým ochorením je predpokladom pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia.

Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením
Príspevok sa zameriava na dôležitosť spolupráce a dodržiavanie terapeutických odporúčaní u pacienta s chronickým ochorením – bronchiálnou astmou. Vysvetľuje pojmy súvisiace s komplianciou v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle, popisuje prediktory nespolupráce (liekové, neliekové), možnosti monitorovania, merania a zlepšenia kompliancie a adherencie pacienta.
 

 

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Duchennova svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - DMD) je dedičné ochorenie s viazanosťou na X chromozóm. Dochádza k mutácii génu pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a funkcie svalových vlákien a ich nahradeniu tukovým a spojivovým tkanivom. Svalová degenerácia vedie k poruchám hybnosti a strate schopnosti chôdze zvyčajne okolo dvanásteho roku života. Často býva postihnutý aj myokard. Postihnutie dýchacích svalov a ďalšie pridružené komplikácie spôsobujú zhoršovanie pľúcnych funkcií a vedú k respiračnému zlyhaniu. Pri neliečenom ochorení nastáva zvyčajne smrť okolo dvadsiateho roku života, najčastejšie v dôsledku kardiálnych a respiračných príčin. Pre rozvoj chronického respiračného zlyhávania býva potrebné pacientov s DMD nastaviť na liečbu podpornou ventiláciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 94 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. bronchitídou. Dôsledky chronického kašľa. pľúcne príčiny chronického kašľa. Mimopľúcne príčiny chroni..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia .. .. ošetrovateľská starostlivosť a edukácia pacienta. Text obsahuje prehľadové tabuľky a odkazy na rô..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava o.. .. Chirurgická dezinfekce rukou   Vstup pacienta na operační sál, překlad, převoz Připravený video..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. specifikům onemocnění Myopatie III. (Kazuistika pacienta, délka 8:00) je zpracováno jako kazuistika p..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické pr..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, ..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. extrapyramidového systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumbo..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby bolesti .. ..klíčová slova: Vyšetrenie pacienta..

Hygienická starostlivosť
.. pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita ko..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. malignít a vedeli rozpoznať, kedy je potrebné pacienta odoslať k .. .. populácia nádorových buniek. Etiológia Presné príčiny ich vzniku vo väčšine prípadov nepoznáme, za rizi..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. patofyziologické aspekty, najčastejšie príčiny, diagnostický a terapeutický manažment op..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. nález bude doplněn o zjištěné vlastnosti sliny pacienta a ze všech těchto informací vyvodí studenti dop..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. v miestnych nemocniciach, alebo je nutné pacienta odoslať na špecializované liečenie do pop..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. v pleurálnej dutine. Kazuistika opisuje prípad pacienta opakovane hospitalizovaného na Klinike .. .. parenchýmu v závislosti od vyvolávajúcej príčiny. Využíva sa pľúcna rehabilitácia, polohovacie tec.. .. (Obrázok 2) hodnotený ako T4N3M0, ktoré pacienta radilo do klinického štádia IIIB. Vzhľadom na his..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. kovových implantátov Bezpečnosť MRI Príprava pacienta pred MRI vyšetrením Sedácia a monitoring pa..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ak.. .. – – 11. Problematika informavonosti pacienta 15.2.2016 327.11 KB ktokoľvek – – ..

Chirurgie štítné žlázy
.. chirurga zkušenost, trpělivost a pečlivost. Pro pacienta není příliš zatěžující, obávané jsou komplikace t..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. podávanie kyslíka, aplikátory kyslíka, posúdenie pacienta, technika aplikácie kyslíka, chyby pri podávaní k..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
.. – 11. Ošetrovateľstvo - Bezpečnosť pacienta 14.6.2018 231.83 KB ktokoľvek – – .. ..klíčová slova: vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne mode..

Implantace venózního portu
.. venózního portu. Venózní port je pro pacienta bezpečné a pohodlné řešení nutnosti okamžitého a ..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U pacienta s oboustrannou tříselnou kýlou je provedena tr..

Kazuistiky infekčních nemocí
.. názor porovná se skutečnou diagnózou a osudem pacienta. Každý případ je komentován a většina z nich je d..

Implantace venózního portu alternativním přístupem
.. port je pro pacienta bezpečné a pohodlné řešení nutnosti okamžitého a ..

Základy anesteziologie
.. komplexní péči o základní vitální funkce pacienta.. .. či invazivního sledování vitálních funkcí pacienta a z toho vyplývající schopnost vyhodnocení měř..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. je věnována i problematice polohování a fixace pacienta před neurochirurgickým operačním výkonem. Souč..

Morbus Crohn
.. a zobrazovací metody. K vyšetření pacienta se používají radiologické metody: irigografie a e..

Minimálně intervenční stomatologie
.. směrem k detailní diagnostice, poučení pacienta a zastavení další progrese onemocnění zubů a dásn..

Odběr krve
.. vyšetření. Stručně dokumentuje přípravu pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je z..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně odstraňovat a nakonec p..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. péče a na specifické preventivní postupy péče o pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění včetn..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-08-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].