Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ KARDIOLÓGIE - MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

Uvedená publikácia predstavuje prvé podrobné učebné texty zamerané na využitie MRI vyšetrenia v detskej kardiológii. Obrázky uvedené v učebných textoch sú použité z materiálov IZD Trnava, Rádiologickej kliniky LF SZU, z archívu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s., a Kliniky detskej kardiológie LFUK. Predkladané učebné texty predstavujú súhrn najnovších poznatkov o teoretických princípoch a praktickom využití MR v detskej kardiológii. Táto publikácia je určená najmä pre lekárov zaradených do špecializačného odboru detská kardiológia, kardiológia pre dospelých, rádiológia, ale užitočné informácie v nej nájdu aj pediatri, či študenti lekárskych fakúlt bližšie sa zaujímajúci o uvedenú problematiku.

 

 
autor: Peter Olejník, Zuzana Berecová, Peter Bořuta, Jozef Mašura | LF UK v Bratislave | disciplína: Kardiologie, angiologie, Pediatrie, neonatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Detská kardiológia, MRI | příloh: 3 | zobrazeno: 2141x | publikováno: 7.4.2015 | poslední úpravy: 15.4.2015

Základné princípy laparoskopickej chirurgie

Základné princípy laparoskopickej chirurgie

Monografia podrobne analyzujúca základné princípy laparoskopickej chirurgie určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom v špecializačnej príprave v odbore chirurgia, chirurgom, gynekológom, urológom, traumatológom, gastroenterológom a lekárom prvého kontaktu so záujmom o laparoskopickú chirurgiu.

Šoltés M., Radoňak J.: Základné princípy laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, ISBN 978-80-8152-074-7 (tlačená verzia publikácie), ISBN 978-80-8152-075-4 (e-publikácia).

 
autor: Marek Šoltés, Jozef Radoňak | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: laparoskopia, chirurgia | příloh: 2 | zobrazeno: 2803x | publikováno: 14.1.2014 | poslední úpravy: 16.1.2014

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb

Imunitný systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, ktorého fungovanie už dávno nemôže byť vnímané len v zmysle ochrany pred infekciami. Najmä vo vyspelých krajinách v posledných rokoch pozorujeme výrazný nárast chorôb, ktorých podkladom je práve porucha fungovania imunitného systému – nie však v zmysle nárastu infekčných chorôb (ako to ešte stále môžeme pozorovať v rozvojových krajinách), ale zlyhania imunitného dohľadu v podobe imunodeficientných stavov a nádorových ochorení, resp. naopak premrštenej reakcie imunitného systému na vonkajšie podnety (alergické choroby) alebo dokonca na telu vlastné molekuly (autoimunitné choroby).
Práve posledné menované sa v ostatných rokoch dostávajú na popredné priečky morbidity a mortality (u žien v strednom veku už zaberajú tretiu priečku hneď za srdcovo-cievnymi chorobami a malignitami). Autoimunitný proces – teda reakcia organizmu voči vlastnému tkanivu – môže pritom postihovať ktorýkoľvek orgán alebo tkanivo, ale tiež celý organizmus bez orgánovej špecificity. Vo všeobecnosti je veľkým úskalím diagnostiky autoimunitných chorôb ich mimoriadne nešpecifický klinický obraz s postupným nenápadným začiatkom a často viac rokov trvajúcim obdobím, kedy pacient navštevuje viacero odborných ambulancií bez stanovenia správnej diagnózy. Nápomocné v tomto procese sú najmä imunologické laboratórne vyšetrenia – v texte popisujeme vyšetrovacie metódy využívané vo viacerých odboroch medicíny práve s ohľadom na možnosti ich využitia pri diagnostike autoimunitných chorôb. Rovnako sa venujeme princípom imunosupresívnej liečby, ktorá je jedinou kauzálnou liečbou autoimunitných chorôb a ktorá v posledných rokoch zažíva nebývalý rozmach.
Predkladaným rukopisom chceme teda prispieť k lepšiemu poznaniu princípov diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb medzi študentmi lekárskych fakúlt s cieľom skvalitniť tak diagnostický, ako aj terapeutický proces v každodennej praxi.

 
autor: Daniela Kantárová | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: autoimunitné chorôby | příloh: 5 | zobrazeno: 513x | publikováno: 20.7.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 56 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Základy magnetické rezonance - MR technika
.. zájmem o radiologii. Jsou popisovány základní principy zobrazování magnetickou rezonancí a její tec.. .. jsou rozebírány hlavní indikace a kontraindikace MRI.. ..klíčová slova: principy MRI, technika MRI, přístroje pro MRI, indikace a .. ..klíčová slova: MRI, technika MRI, přístroje pro MRI, indikace a k..

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. na základě podobných neurozobrazovacích (MRI) nálezů. V písemnictví ji lze naleznout pod růz.. ..klíčová slova: encephalopathy syndrom (PRES), Děti, Kazuistiky, MRI,..

Magnetická rezonance
.. se setkáváme v dnešní době. Popisuje fyzikální principy, které vedou ke vzniku obrazu v průběhu MR a je.. .. v angl. literatuře magnetic resonance imaging (MRI) jsou označení pro neinvazivní zobrazovací met..

Pelvic organ Prolaps
.. je doplněna obrazovou dokumentací z USG a MRI..

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv
.. cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmí..

Biofyzika vidění
.. se zabývá základními principy vidění, principy vnímání barvy a jasu a zmiňuje t..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mechanismy re..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
.. publikácie 1. Princípy laparoskopickej chirurgie – základné pojmy ..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. dlouhých kostí končetin“ jsou popsány principy a postupy equalizace délky dolních , resp i h..

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. prsu jsou zobrazeny a v komentáři popsány principy biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu a ..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. a některé typické patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyšetření břicha, žlučových cest,..

Vrozená dysplasie kyčelních kloubů
.. vysvětlující diagnosu, principy konservativní i operativní léčby vrozené dysp..

Kapitoly z ortopedie
.. výukovém textu Artroskopie jsou popsány principy diagnostických artroskopií, indikace a možnosti. .. .. páteře obsahuje diagnostiku – rtg, CT, MRI, u nádorů páteře a těžkých poranění páteře. Naplá..

Význam ultrasonografie v těhotenství
.. v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v gravi..

Poruchy acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia
.. shrnuje základní patofyziologické principy a klinický význam poruch acidobazické rovnováhy a..

Orthopaedics
.. In spine involvement diagnostics (X-ray, CT, MRI, bone scan) and surgeries (anterior, posterior..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malf..

Ultrasonografie
..klíčová slova: principy ultrazvuku, zobrazovací metody ultrazvukového v..

Poruchy metabolismu sodíku a vody
.. shrnuje základní patofyziologické principy a klinický význam poruch metabolismu sodíku a vo..

Coxa vara adolescentium
.. popisující vznik, diagnostiku a základní principy léčby Coxa vara adolescentium (CVA). V p..

Neuromodulácia dolných močových ciest
.. štúdiu v odbore urológia. Video objasňuje princípy a postupy liečby dysfunkcii dolných močových cie..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení ob.. ..klíčová slova: morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, vo..

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY
.. Měl by studentům pomoci pochopit základní principy charakterizující eliminační procesy prvního a nul..

Perimetrie
.. může perimetrie nabídnout. V knize jsou popsány principy perimetrie s důrazem na nejrozšířenější static..

Optické metody používané v biochemii
.. vysvětluje principy a použití optických metod v lékařské biochemii. P..

Chromatografie
.. především se však snaží vysvětlit principy jednotlivých technik, se kterými se v praxi m..

Elektroforéza
.. především se však snaží vysvětlit principy jednotlivých technik, se kterými se v praxi m..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
..Principy, pracovní postupy, protokoly pro výsledky, k..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové léčby, zásady podpůrné a paliat..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. zdravotnických oborů. Uvedeny jsou základní principy a indikace včetně seznámení s průběhem vyšetření ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].