Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 29 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia II
.. Skriptá kladú veľký dôraz na tézu o trvalo udržateľnom rozvoji ľudskej spoločnosti a pou.. .. kladú veľký dôraz na tézu o trvalo udržateľnom rozvoji ľudskej spoločnosti a poukazujú na mnohé roz.. ..klíčová slova: prostredie, trvalo udržateľný ro.. ..klíčová slova: prostredie, trvalo udržateľný.. ..klíčová slova: prostredie, trvalo udržateľný rozvoj..

Historie ošetřovatelství
.. roli sehrály válečné konflikty, vědecký rozvoj a některé osobnosti. Pochopení historie a hi..

Nukleární medicína v onkologii
.. období rychlý vývoj. Základem tohoto pokroku je: rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky, rozv.. .. faktory pokroku v bodech: a. Rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky &nbs..

Chirurgická propedeutika
.. (chirurgické propedeutiky) se zaměřením na rozvoj znalostí historie chirurgie ve světě i v regionu ..

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?
.. z prostředků ESF, a to Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.2-Podpora ter..

Traumakurz
.. o hojení popáleninového traumatu od úrazu až po rozvoj trvalých následků. Ostatní materiály se zabývají ..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. v 18. a 19. století je v historické části popsán rozvoj brněnského zdravotnictví ve sledovaném období vče..

Úvod do 3D tlače
.. prešla pozoruhodným vývojom a jej ďalší rozvoj sa očakáva aj v budúcnosti. Svoje miesto našla v ..

Nádory spojovky
.. nádory spojovky sú relatívne vzácne. Ich rozvoj má nielen kozmetické súvislosti, ale v prípade zh..

Imunologie VŠ lékařství
.. MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Rozvoj adaptivní imunitní reakce | 26.8.2014 1.85 MB u..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva, nový fenomén ovplyvňujúci kvali..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
.. dlhý časový interval od vzniku prekancerózy po rozvoj invazívneho zhubného nádoru a prístupnosť krčka m..

Magnetická rezonance
.. v průběhu několik posledních let obrovský rozvoj a získala přednostní postavení v oboru zob..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. prognózy pacienta a jeho odpovědi na léčbu, k rozvoji terapeutických možností a potenciálně i k prev.. .. diagnostiku spíše v pokročilých stádiích rozvoje nemoci (1). Patogeneze nádorového onemocnění by..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. s lekárom. Vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva. Benefity a limitácie ho..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. program v laparoskopickej chirurgii zameraný na rozvoj psychomotoricko-senzorických stereotypov. Šoltés ..

Labyrinty v psychiatrii
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Rozvoj neklidu pacienta po operaci | 23.1.2015 kdokoli..

Obecná a speciální psychiatrie
.. součástí neurověd, které zaznamenávají dynamický rozvoj. I když jsou v současné době k dispozici dvě velm.. .. jedni z prvních mezi kliniky, které využívají rozvoje komunikačních technologií v praktické aplikaci p..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. nemoci, klasifikaci, potvrzení následků abusu (rozvoj encefalopatie)...Z těchto důvodů je ze strany ps..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. alebo na cudzorodých materiáloch, ktoré trvalo súvisia s endokardom a prichádzajú do kontaktu s .. .. látok, čím sa stáva dostupnejšou pre rozvoj trombov s následným mikrobiálnym osídlením. Inku..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. v súvislosti s chemoterapiou a rádioterapiou. Rozvoj mukozitídy prebieha v niekoľkých fázach: Ini..

Akútna myeloblastová leukémia
.. darcu (MUD) 07-08/2016 suspektný rozvoj chron. GvHD kože Aktuálne je pacientka v k..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. na wc pri tom spadla, udrela si hlavu, nastal rozvoj tonicko-klonických kŕčov. Na druhý deň zvracala ž..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. ktoré mechanizmom molekulového mimikri indukujú rozvoj imunopatologických procesov. V skutočnosti, p..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. dôsledku kardiálnych a respiračných príčin. Pre rozvoj chronického respiračného zlyhávania býva potr.. .. dýchacích svalov k poklesu pľúcnych funkcií a rozvoju respiračného zlyhávania. To sa objavuje najskôr ..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. onkologickej pacientky, u ktorej došlo k rozvoju srdcovej tamponády indikovanej na .. .. poškodenie. Perikardiálny výpotok s pomalším rozvojom je obvykle pacientom lepšie tolerovaný. Z t..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. röntgenologickou progresiou nálezu, finálne s rozvojom atelektázy pravého pľúcneho krídla. Sú pre vás .. .. s chemoterapiou v prípade pľúcnych karcinómov. Rozvoj atelektázy u pacientov s bronchogénnym k..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. ukázali, že iNKT-bunky sú nevyhnutné najmä pre rozvoj hyperreaktivity bronchov (AHR), čo je kardinálna ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. nežiadúce účinky VAC terapie, a to predovšetkým rozvoj infekcie v rane. Napriek tomu, že VAC terapia ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].