Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Fyziologie a patologická fyziologie

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Ústav patologickej fyziológie JLF UK sa v rámci svojho výskumného zamerania venuje problematike ochorení respiračného systému už niekoľko dekád. Jednou z nosných tém sú aj patologické procesy v nosovej dutine a ich vplyv na funkciu dolných dýchacích ciest predovšetkým vo vzťahu k astme a syndrómu chronického kašľa. Pracovisko školí množstvo doktorandov ako aj študentov v rámci ŠVOČ, ktorí so záujmom pracujú v laboratóriách ústavu patologickej fyziológie, píšu svoje diplomové práce a z mnohých sa stávajú naši doktorandi a následne kolegovia.
Druhé, obohatené vydanie sme pripravili ako učebnicu venovanú predovšetkým im – študentom prichádzajúcim na naše pracovisko v rámci ŠVOČ a prípravy diplomovej práce a tým, ktorých zaujíma problematika komplexných vzťahov horných a dolných dýchacích ciest.

 
autor: Mariana Brozmanová, Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: fyziológia a patofyziológia nosa | příloh: 3 | zobrazeno: 318x | publikováno: 24.8.2020

Stres a adaptácia

Stres a adaptácia

Neuroendokrinná stresová reakcia, adaptácia organizmu a vznik chorôb.

Stres predstavuje všeobecne prítomný fenomén. Takmer každý jedinec sa denne stretáva s pôsobením stresorov, podnetov, ktoré vyvolávajú stresovú reakciu. Aj keď sa môže zdať, že stres predstavuje niečo negatívne, samotná stresová reakcia je veľmi dôležitá v prípade, že organizmu hrozí nebezpečenstvo. Nebezpečným sa stres stáva vtedy, keď na organizmus pôsobí dlhodobo.

 
autor: Boris Mravec | LF UK v Bratislave | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Stres, adaptácia | příloh: 1 | zobrazeno: 1289x | publikováno: 26.3.2018

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Patofyziologická analýza 8 kazuistík - Dilučná hyponatriémia u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, Dehydratácia a metabolická acidóza u dojčaťa, Dehydratácia spôsobená nedostatočným príjmom tekutín u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická alkalóza vyvolaná zvracaním kombinovaná s depléciou tekutín, Diabetická ketoacidóza.

 

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: kazuistika, virtuálni pacienti | příloh: 1 | zobrazeno: 2464x | publikováno: 4.1.2016 | poslední úpravy: 17.5.2018

Genetika v zubním lékařství

Genetika v zubním lékařství

Výukový text „Genetika v zubním lékařství“ shrnuje základní pojmy a poznatky z oblasti genetiky a ve speciální části se zaměřením na zubní lékařství. Tato výuková publikace je určena pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně předmětu Genetika v zubním lékařství (ZLGE061p, ZLGE061c).

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků, Lýdie Izakovičová Hollá, Renata Gaillyová | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Genetika, gen, dědičnost, komplexní onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 2820x | publikováno: 12.3.2015

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Tato prezentace navazuje na 2 předchozí komentované přednášky. Seznamuje studenty 2. ročníku všobecného i zubního směru s významem, stavbou a funkcí lymfatického oběhu. Vysvětluje vznik a pohyb lymfy, funkci jednotlivých lymfatických orgánů a jejich účast na imunitních procesech. Na závěr se práce věnuje stavbě a významu tříd a podtříd imunoglobulinů, monoklonálním protilátkám a seznamuje studenty s pojmy aktivní a pasivní imunizace, primární i sekundární imunitní odpověď a transplantace.

 
autor: Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Lymfatické cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, slezina, thymus, imunoglobuliny, aktivní a pasivní imunizace, transplance | příloh: 1 | zobrazeno: 4035x | publikováno: 2.9.2014 | poslední úpravy: 9.12.2014

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Studijní materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o mechanismech kontrakce srdečního svalu, srdečním cyklu a zevních projevech srdeční činnosti.                                                                                                                                                              

 
autor: Lukáš Nalos | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: kontrakce srdečního svalu, srdeční cyklus, srdeční výdej | příloh: 1 | zobrazeno: 3926x | publikováno: 8.7.2014 | poslední úpravy: 13.1.2017

Krevní skupiny

Krevní skupiny

Tento výukový materiál je určen především pro studenty druhého ročníku všeobecného lékařství. Text obsahuje shrnutí dosavadních znalostí o erytrocytárních antigenech a jejich klasifikaci. Podrobněji se pak věnuje fyziologii klinicky nejdůležitějších systémů krevních skupin, jejich stanovení a využití v transfuzním lékařství. Úkolem tohoto materiálu je usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z fyziologie.

 
autor: Magdaléna Chottová Dvořáková | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: krevní skupiny, aglutinogeny, aglutininy, test kompatibility | příloh: 1 | zobrazeno: 3451x | publikováno: 12.6.2014 | poslední úpravy: 11.8.2014

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Nosová dutina je prvou časťou dýchacieho systému, ktorá sa dostáva do kontaktu s vdychovaným vzduchom, monitoruje jeho kvalitu, podieľa sa na jeho zohrievaní, zvlhčovaní, odstraňovaní korpuskulárnych nečistôt, a tak chráni dolné dýchacie cesty a pľúca pred prienikom týchto potenciálne nebezpečných faktorov. Chladný a suchý vzduch, alergény, korpuskulárne znečisteniny, chemikálie – všetky uvedené skupiny ovplyvňujú fyziológiu dolných dýchacích ciest a môžu viesť k vzniku patologických procesov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života pacientov.

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: horné dýchacie cesty, funkcia, reflex, zápal, dolné dýchacie cesty, kašeľ | příloh: 4 | zobrazeno: 2666x | publikováno: 8.10.2013 | poslední úpravy: 10.10.2013

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Výukový materiál je věnován fyziologii gastrointestinálního traktu (GIT). Skládá se z deseti kapitol, úvodní část je věnována obecným vlastnostem GIT, druhá kapitola pojednává o motilitě trávicí trubice, závěrečná kapitola je věnována humorální regulaci GIT a zbylé kapitoly se zabývají funkcí jednotlivých orgánů GIT. Materiál je určen pro studenty zubního lékařství.

 
autor: Jitka Švíglerová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: gastrointestinální trakt, dutina ústní, žaludek, játra, slinivka břišní | příloh: 1 | zobrazeno: 12310x | publikováno: 23.6.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014

Imunokompetentní buňky

Imunokompetentní buňky

Výukový materiál určený pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsahuje základní charakteristiku a funkce imunokompetentních buněk. Vysvětluje pojmy a definice s tímto tématem spojené.                                                 

 
autor: Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Imunita, Cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 5511x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 14.1.2015

Plicní ventilace

Plicní ventilace

Výukový materiál je určen pro studenty zubního lékařství. První část je věnována anatomii a funkci dýchacích cest, druhá část vysvětluje podstatu plicní ventilace včetně funkce dýchacích svalů, popisu dechového cyklu, poddajnosti plic a hrudníku.

                                      

 
autor: Jana Slavíková, Jitka Švíglerová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: dýchací cesty, plicní ventilace, dýchací svaly, dechový cyklus | příloh: 1 | zobrazeno: 5109x | publikováno: 12.3.2013 | poslední úpravy: 26.2.2015

Elektrokardiografie

Elektrokardiografie

Výukový materiál "Elektrokardiografie" popisuje vznik a šíření elektrického signálu v srdci, metody registrace a postup při hodnocení EKG.                                                                                                           

 
autor: Jitka Švíglerová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Elektrokardiografie | příloh: 4 | zobrazeno: 10905x | publikováno: 23.6.2012 | poslední úpravy: 6.3.2015

Multidisciplinárny pohľad na obličky

Multidisciplinárny pohľad na obličky

Príspevok prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie obličky. Keďže bol pripravovaný v spolupráci so študentmi, ktorí sami absolvovali všetky predklinické disciplíny, mal by predovšetkým pomôcť študentom medicíny v komplexnom pohľade na obličky a deje, ktoré sa v nich odohrávajú. Určite bude vhodnou pomôckou aj pre starších medikov, ktorí si budú chcieť svoje vedomosti "oprášiť".

Výučbový materiál bol pripravený a vydaný s podporou projektu KEGA – 3/7130/09.

 
autor: Mária Mareková, Roland Oravský, Andrea Pavlíková, Maroš Rudnay, Anna Birková, Jarmila Veselá | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Anatomie, Histologie, embryologie, Lékařská chemie a biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: oblička, anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, patológia | příloh: 2 | zobrazeno: 8277x | publikováno: 23.11.2011 | poslední úpravy: 9.1.2012

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita

Obranná imunitní reakce a imunitní tolerance zajišťují obrana organismu proti "nebezpečí" a zároveň toleranci „vlastních“ a „bezpečných“ antigenů. Selhání imunitní tolerance vlastních antigenů a běžných antigenů okolního prostředí vede k rozvoji patologické imunitní reakce: autoimunity nebo alergie

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Imunologie, alergologie | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: imunitní tolerance, negativní selekce, lymfocyty, cytokiny, apoptoza | příloh: 2 | zobrazeno: 9496x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses

Učební text je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný úvod do dané problematiky a popis provedení jednotlivých experimentálních praktických cvičení. Výukový materiál má podobu skript rozdělených do několika ucelených tematických celků.

 
autor: Kateřina Kaňková, Lukáš Pácal, Michal Jurajda, Lydie Izakovičová Hollá, Julie Bienertová Vašků, Michal Masařík, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patofyziologie, etiologie, patogeneze, experimentální modely | příloh: 1 | zobrazeno: 7224x | publikováno: 30.4.2010 | poslední úpravy: 3.6.2011
 

Nervus vagus

Nervus vagus

Fyziologické funkcie a úloha v etiopatogenéze chorôb.
Označenie nervus vagus, blúdivý nerv, vychádza z latinského slova vagus. Od tohto slovného základu možno odvodiť aj slovo vague (vágny, nejasný, neurčitý, hmlistý, matný). Tento pojem v minulosti priliehavo vystihoval vedomosti o tomto hlavovom nerve. V poslednom období však došlo k významnému posunu v poznaní funkcií nervus vagus. Asi najväčšiu zásluhu na tom má štúdium mechanizmov, prostredníctvom ktorých sa signalizácia prenášaná aferentnými a eferentnými dráhami nervus vagus podieľa na neuro-imunitných reguláciách. Modulačné pôsobenie centrálneho nervového systému na činnosť imunitných buniek, ktoré sprostredkováva nervus vagus, zohráva dôležitú úlohu nielen v regulácii fyziologických funkcií organizmu, ale významne sa tento vplyv prejavuje aj počas patologických stavov spojených so zápalom (napr. autoimunitné,...

 
autor: Boris Mravec, Katarína Ondičová | LF UK v Bratislave | disciplína: Endokrinologie, metabolismus, Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Nervus vagus, choroba | příloh: 1 | zobrazeno: 1333x | publikováno: 29.3.2018 | poslední úpravy: 3.4.2018

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii

Predložené učebné texty ponúkajú pedagógom a študentom návody, ako obohatiť a najmä uľahčiť pochopenie niektorých oblastí a zvýšiť retenciu získaných vedomostí z kľúčových funkčných predmetov, t.j. fyziológie, patologickej fyziológie a farmakológie. Rozdelené sú do troch hlavných častí, v ktorých postupne popisujeme dostupné simulátory, softvéry, ale aj demonštrujeme príklady kazuistík a prehľady vybraných ilustratívnych videofilmov verejne dostupných na internete.
Väčšina simulátorov je dostupná v Simulačnom a výučbovom centre JLF UK v Martine. Softvéry sú dostupné buď vo vnútrofakultnej sieti alebo nimi disponujú samotné pracoviská.
Vyzývame študentov, ale aj pedagógov, aby sa s textami oboznámili, využívali ich na obohatenie výučby, či samoštúdia, a najmä aby autorom poskytli následne spätnú väzbu, prípadne navrhli ďalšie možnosti využívania moderných technológií a pedagogických...

 
autor: Juraj Mokrý, Daniela Mokrá, Ingrid Tonhajzerová, Jana Plevková, Martina Antošová | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie, Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: fyziológia, patofyziológia, farmakológia, patologická fyziológia, simulačná výučba, videofilm, kazuistika, softvér, fyziológia, patofyziológia, farmakológia, patologická fyziológia, simulačná výučba, videofilm, kazuistika, softvér | příloh: 1 | zobrazeno: 1692x | publikováno: 14.12.2016 | poslední úpravy: 17.2.2020

O vedeckom bádaní v medicíne

O vedeckom bádaní v medicíne

Vedecké bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto knižka nie je učebnicou a nemá ani usporiadanie – od jednoduchého k zložitému. Je to písaná forma názorov a skúseností, ktoré by mohol využiť záujemca v oblasti biologicko-lekárskych vied. Štyri menšie časti sú prevzaté z knihy Úvod do vedeckého bádania, ktorá vyvolala priaznivé ohlasy.


 
autor: Ivan Hulín, Daniela Ostatníková a kol. | LF UK v Bratislave | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Pedagogické diela, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Vedecké bádanie, vedecká publikácia, abstrakt | příloh: 5 | zobrazeno: 2867x | publikováno: 13.3.2015 | poslední úpravy: 18.3.2015

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Fyziologie kosterní svaloviny | příloh: 1 | zobrazeno: 2402x | publikováno: 26.2.2015

Imunitní mechanismy

Imunitní mechanismy

Tento výukový materiál je určen pro studenty 2. ročníku všeobecného i zubního lékařství. Tato prezentace navazuje na již zveřejněný komentovaný PP "Imunokompetentní buňky". Věnuje se vysvětlení pojmů: vrozená a získaná imunita, první a druhá linie obrany, funkce komplementu, vznik a účinky interferonů a projevům porušené imunity: zánětu.

 
autor: Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: vrozená imunita, antimikrobiální proteiny, komplement, interferony, zánět místní a celkový, horečka | příloh: 1 | zobrazeno: 3931x | publikováno: 29.8.2014 | poslední úpravy: 14.1.2015

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Text je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření je dnes zprostředkována elektronicky a zpracování získaných výsledků je automatizováno. Moderní technologie tak nesmírně přispěly k efektivitě a spolehlivosti měření a jsou velkým přínosem pro instrumentální diagnostiku. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým vnějším vzhledem navzájem podobají (klávesnice, displej atd.) ačkoli jde často o zařízení zásadně se lišící měřící metodou a typem měřeného signálu (veličiny). Uživateli těchto moderních zařízení tak princip měření často uniká a spoléhá se na data zobrazená na displeji nebo vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby...

 
autor: František Barták | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: biokybernetika, biosignály, Biopac student Lab | příloh: 1 | zobrazeno: 2271x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 10.10.2014

Genetika pro nutriční terapeuty

Genetika pro nutriční terapeuty

Výukový text „Genetika ve výživě“ je první výukový původní text pro studenty oboru Nutriční terapeut na LF. Publikace poskytuje přehled o základních pojmech z oblasti genetiky a buněčné biologie a podává i specializované informace o vztazích genové exprese, různých složek výživy a konkrétních onemocnění.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Jan Novák, Jan Vinklárek, Ivo Nečesánek | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Genetika, gen, výživa, polymorfismus, komplexní onemocnění, dědičnost | příloh: 1 | zobrazeno: 4612x | publikováno: 15.4.2014 | poslední úpravy: 12.5.2014

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: patologická fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 8520x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013

Patofyziologie dýchání

Patofyziologie dýchání

Základy etiologie a patogeneze dýchacích poruch z hlediska příčin, mechanismů rozvoje, projevů, kompenzačních možností a komplikací.

                                  
                                                                              

 
autor: František Vožeh | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Apnoický reflex, dyspnoe, hypoxie | příloh: 1 | zobrazeno: 5577x | publikováno: 22.5.2013 | poslední úpravy: 9.9.2014

Základy elektrofyziologie srdce

Základy elektrofyziologie srdce

Materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o iontových kanálech a membránovém a akčním napětí srdečních buněk. Třetí kapitola podává stručný výklad principu elektrokardiografie. Závěrečná kapitola pojednává o řízení elektrických vlastností srdce.

 
autor: Lukáš Nalos | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: převodní srdeční systém | příloh: 1 | zobrazeno: 6193x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 13.1.2017

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
autor: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Patologická fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely | příloh: 1 | zobrazeno: 7932x | publikováno: 18.1.2013 | poslední úpravy: 8.7.2013

Multidisciplinárny pohľad na pečeň

Multidisciplinárny pohľad na pečeň

Príspevok prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie pečene, ktorá je centrálnym metabolickým orgánom. Keďže bol pripravovaný v spolupráci so študentmi, ktorí sami absolvovali všetky predklinické disciplíny, mal by predovšetkým pomôcť študentom medicíny v komplexnom pohľade na pečeň a deje, ktoré sa v nej odohrávajú. Určite bude vhodnou pomôckou aj pre starších medikov, ktorí si budú chcieť svoje vedomosti "oprášiť".

Výučbový materiál bol pripravený a vydaný s podporou projektu KEGA - 3/7130/09.

 
autor: Mária Mareková, Gabriel Sólya, Štefan Tóth, Jarmila Veselá | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Anatomie, Histologie, embryologie, Lékařská chemie a biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: pečeň, anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, patológia | příloh: 1 | zobrazeno: 8353x | publikováno: 9.1.2012

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Ve výukovém filmu je demonstrován negativně chronotropní účinek bloudivého nervu u potkana.  

                                                                                                                        ...

 
autor: Milan Štengl, Tomáš Ťupa, Jitka Švíglerová, Ivana Hajdúková | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: chronotropní účinek, bloudivý nerv | příloh: 1 | zobrazeno: 3544x | publikováno: 7.4.2011 | poslední úpravy: 3.1.2013

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace | příloh: 2 | zobrazeno: 11435x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

Srdeční cyklus

Srdeční cyklus

Výukový materiál se skládá z textové části (viz níže) a animace. Textová část obsahuje popis jednotlivých fází srdečního cyklu. Animace zobrazuje mechanické děje v srdci během srdečního cyklu včetně sfygmogramu, EKG, fonokardiogramu, křivek znázorňujících tlakově objemové změny v levé komoře a tlakové změny v pravé síni.

 
autor: Lukáš Nalos, Jitka Švíglerová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Kardiologie, angiologie | klíčová slova: srdeční cyklus, sfygmogram, EKG, fonokardiogram | příloh: 1 | zobrazeno: 18082x | publikováno: 1.10.2009 | poslední úpravy: 3.1.2013
MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-09-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].