Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Mikrobiologie

Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Cílem předmětu je rozšířit obzory studentů na poli vědeckých pokroků v oboru Stomatologie a oborech s ním úzce souvisejících, motivovat studenty a posílit jejich vědecké ambice, a položit základy pro jejich postgraduální studium a vědeckou kariéru.

 

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Jan Křivánek, Marcela Buchtová, Zdeněk Daněk, Alena Bryšová, Břetislav Lipový, Serhij Forostyak, Jan Gajdziok, Zuzana Vranková, Michaela Cvanová, Tomáš Kratochvíl, Martin Vaculík, Filip Hromčík, Lydie Izakovičová Hollá | LF MU | disciplína: Biologie, Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská genetika, Mikrobiologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, základní výzkum, aplikovaný výzkum, genetika, orální patologie, mikrobiom, odontogeneze, modelové organizmy, terapie | příloh: 1 | zobrazeno: 274x | publikováno: 22.12.2020 | poslední úpravy: 10.2.2021

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Učebnica Imunológia – ako pracuje imunitný systém je určená pre študentov medicíny, zubného lekárstva, nelekárskych študijných programov, ale aj pre lekárov, vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú biologickým vedám a biomedicíne. Je výstupom projektu KEGA č.032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR. Poskytuje ucelený prehľad o fungovaní imunitného systému. Čitateľ získava krok po kroku základné informácie o tom, ako pracuje imunitný systém od molekúl, buniek a tkanív imunitného systému, ktoré sa podieľajú na udržiavaní integrity organizmu a chránia ho pred širokým spektrom patogénov, ktorým sme neustále exponovaní. V závere každej kapitoly sú zaradené súbory otázok a odpovedí, ktoré umožňujú získať spätnú väzbu.

 
autor: Martina Neuschlová, Elena Nováková, Jana Kompaníková | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Mikrobiologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: imunológia, nešpecifická imunitná odpoveď, špecifická imunita, antigén, lymfocyty, protilátky | příloh: 4 | zobrazeno: 4886x | publikováno: 4.12.2017 | poslední úpravy: 11.12.2017

Mikrobiológia a Imunológia On-line

Mikrobiológia a Imunológia On-line

Výstup projektu KEGA č. 067UK-4/2012 a projketu Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine ITMS kód: 23110230071 a projektu KEGA č. 032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR.

Texty vznikli v spolupráci Lekárskej Fakulty Univerzity Južnej Karolíny s Ústavom mikrobiológie a imunológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

 

 

 
autor: Elena Nováková, Martina Neuschlová | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Mikrobiologie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Výučbové webstránky | klíčová slova: mikrobiológia, imunológia, bakteriológia | příloh: 1 | zobrazeno: 9731x | publikováno: 9.1.2014 | poslední úpravy: 14.12.2017

Praktický atlas lékařské parazitologie II.

Praktický atlas lékařské parazitologie II.

Interaktivní a dále se vyvíjející parazitologický atlas volně přístupný na síti Internet. Jeho cca 400 fotografii (doplněných podrobným učebním textem) není určeno pouze pro zdravotnické školy a lékařské fakulty, při přípravě k atestaci z lékařské mikrobiologie nebo kolegům se zájmem o obor, ale rádi bychom zaujali opravdu kohokoliv.

 
autor: Miroslav Förstl, Zuzana Čermáková, Barbora Voxová, Vladimír Buchta, Libuše Kolářová, Vladimír Bádr, Petr Prášil | LF UK Hr. Králové | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Recenzovaná díla, Edukační weby | klíčová slova: parazitologie, atlas, lékařská, parazitologie, atlas, lékařská | příloh: 1 | zobrazeno: 16099x | publikováno: 14.2.2011 | poslední úpravy: 1.6.2012

Mikrobiologie on-line

Mikrobiologie on-line Výukový web Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Mikrobiologický atlas, který obsahuje stovky makrofotografií i mikrofotografií, je rozdělen na sekce bakteriologie, virologie, mykologie, parazitologie a sérologie, sekce jsou pro zpestření doplněny také kreslenými vtipy s mikrobiologickou tématikou.

 

 
autor: Vladana Woznicová, Monika Dvořáková-Heroldová, Veronika Holá, Petr Ondrovčík, Filip Růžička, Milada Dvořáčková, Miroslav Votava, Ondřej Zahradníček | LF MU | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: hypertextový atlas, bakteriologie, mykologie, parazitologie, sérologie, virologie | příloh: 1 | zobrazeno: 24940x | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011
 

Mikrobiológia nielen pre medikov - 2. upravené a doplnené vydanie

Mikrobiológia nielen pre medikov - 2. upravené a doplnené vydanie

Výstup projektu KEGA 032 UK-4/2019 MŠVVaŠ SR a projektu KEGA 038 UK-4/2019 MŠVVaŠ SR.

Skriptá Mikrobiológia nielen pre medikov - 2. upravené a doplnené vydanie, sú určené pre študentov medicíny, zubného lekárstva a nelekárskych študijných programov, obsahujú upravené kapitoly z bakteriológie, virológie, mykológie a parazitológie. Slúžia najmä na prípravu poslucháčov na praktické cvičenia z mikrobiológie. Druhé vydanie skrípt je doplnené o prehľadné tabuľky zamerané na charakteristiku jednotlivých mikroorganizmov. Doplnené sú tiež názorné kazuistiky, ktoré sú praktickým príkladom klinickej manifestácie jednotlivých infekčných ochorení a spolu s úlohami na praktické cvičenia, ktoré sú súčasťou jednotlivých kapitol, poskytujú študentom prepojenie teoretických poznatkov s praxou.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková, Martina Neuschlová | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: mikrobiológia, bakteriológia, virológia, mykológia, parazitológia | příloh: 1 | zobrazeno: 3657x | publikováno: 10.12.2019

Nekonvenčné T-lymfocyty

Nekonvenčné T-lymfocyty

Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej praxi najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme ešte do úvahy cytotoxické a pomocné a aj to, že táto posledná tiež nie je jednotná populácia buniek a že sa skladá z viacerých subpopulácií. V ostatnej dobe však pribúdajú informácie aj o iných populáciách T-lymfocytov. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama delta T-lymfocyty. V článku a prezentácii sa preberá ich charakteristika a ich biologický a medicínsky význam

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie, Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Edukačné weby | klíčová slova: T-lymfocyty, NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1 molekuly | příloh: 1 | zobrazeno: 3795x | publikováno: 22.2.2016

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Predložené učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť študentom všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov aktuálne poznatky z oblasti antimikrobiánych látok. Autori sú si vedomí, že v tomto rozsahu nebolo možné zachádzať do podrobností. Naopak cieľom bolo prehľadne poukázať na hlavné vlastnosti jednotlivých skupín liekov. Pri štúdiu sa predpokladá súčasné používanie aj iných literárnych a elektronických zdrojov, najmä z oblasti lekárskej biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. Každá kapitola má na záver niekoľko kontrolných otázok a úloh, ktorých zvládnutie by malo čitateľovi napomôcť pri "autoevaluácii" dosiahnutých znalostí príslušnej časti. Autori sa zároveň podujali pripraviť aj druhý diel učebných textov venovaných prepojeniu teoretických poznatkov o antimikrobiálnych látkach s vybranými klinickými aplikáciami, jednak...

 
autor: Juraj Mokrý, Igor Porvazník, Juraj Váňa | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie, Infektologie, Mikrobiologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: antibiotiká, antivirotiká, antimykotiká, antiprotozoárne látky, antituberkulotiká, rezistencia na antibiotiká, farmakológia | příloh: 1 | zobrazeno: 6674x | publikováno: 25.5.2013

Zhotovení western blotu

Zhotovení western blotu

Video "Zhotovení western blotu" seznamuje diváka ve zkratce s podstatnými (obecnými) fázemi provedení této sérologické reakce. Všechny kroky jsou přehledně uspořádány od přípravy materiálu až po odečet hotové reakce. Výukové video zachycuje činnost rutinní sérologické laboratoře, ve které je western blot využíván nejčastěji pro diagnostiku lymeské boreliózy.

 
autor: Vladana Woznicová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: western blot, sérologie, vyšetřovací metody, syfilis, lymeská borrelióza | příloh: 1 | zobrazeno: 10091x | publikováno: 31.1.2007 | poslední úpravy: 15.11.2007
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].