Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství

Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia I.

Tieto učebné texty slúžia na pochopenie základných princípov chemických a fyzikálnochemických metód, ktoré sú súčasťou úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného dozoru vo všetkých oblastiach verejného zdravotníctva. Mali by poskytnúť základnú orientáciu v zložitej problematike javov a procesov, ktorými sa získava požadovaná informácia o skúmaných zložkách. Taktiež by mali objasniť postupy laboratórií na zavedenie nových metód a ich činnosti, ktoré po zavedení metód vykonávajú na dosiahnutie čo najpresnejších a najreprezentatívnejších výsledkov skúšania. Keďže súčasťou laboratórnych analýz je tiež zmyslové posudzovanie vody, potravín a kozmetických výrobkov, časť študijného materiálu sa v stručnosti zaoberá aj problematikou senzorickej analýzy a možnosťou jej využitia vo verejnozdravotníckej praxi.

 

 
autor: Jela Čajdová | JLF UK v Martine | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: životné a pracovné prostredie | příloh: 4 | zobrazeno: 322x | publikováno: 7.1.2021

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.

Hygiena životného prostredia sa zaoberá vplyvom faktorov životného prostredia na zdravie ľudí. Jej cieľom je presadzovanie a udržanie takých životných podmienok, ktoré podporujú zlepšovanie a upevňovanie zdravia, súčasne tiež maximálnu ochranu biosféry. Skriptá sú zamerané na základné zložky prírodného, ale i antropogénne zmeneného životného prostredia, t. j. vzduch, vodu a pôdu, posudzované z hľadiska ich vplyvu na ľudský organizmus. Prinášajú prehľad zodpovedajúcich aktuálnych legislatívnych dokumentov, obrázky, tabuľky a rozširujúce texty pre bližšie objasnenie problematiky.

 

 
autor: Stanislav Kuka | JLF UK v Martine | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: ovzdušie, voda, pôda, zdravie ľudí | příloh: 4 | zobrazeno: 1920x | publikováno: 3.12.2017

E-learningový kurz geriatrie

E-learningový kurz geriatrie

Kurz poskytuje základní vhled do specifických rysů chorob vyššího věku, jejich diagnostiky a terapie s ohledem na hlavní cíl geriatrické medicíny – tedy maximální zachování soběstačnosti, návrat a setrvání ve vlastním prostředí. Důraz je kladen na celostní pohled na nemocného včetně jeho adherence k terapii, zázemí v rodině a dalších sociálních vazeb. Je podán přehled nástrojů pro zjišťování základních parametrů komplexního geriatrického vyšetření včetně stanovení míry soběstačnosti, intelektového výkonu, přítomnosti deprese a rizika malnutrice. Pozornost je věnována geriatrickým syndromům a jejich multidisciplinaritě. Hlavní cílovou skupinou kurzu jsou studenti všeobecného lékařství ve druhé polovině studia. Absolvováním kurzu mohou rozšířit svoje znalosti také studenti stomatologie či nelékařských oborů.

 

Působení zvuku na zdraví

Působení zvuku na zdraví

Materiál přináší základní informace o zvuku a o jeho zdrojích. Zabývá se účinky hluku na zdraví a preventivními opatřeními, která se při ochraně před nepříznivými účinky hluku provádějí a možnými následky jeho škodlivého působení . Video obsahuje množství praktických ukázek a je doplněno odborným komentářem.

 
autor: Evžen Hrnčíř, Monika Kneidlová | 3.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Pracovní lékařství a toxikologie, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Digitální video | klíčová slova: zvuk, hluk, působení hluku na zdraví, ztráta sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, prevence | příloh: 5 | zobrazeno: 6552x | publikováno: 21.2.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe

Témou predkladanej vedeckej monografie je zhrnutie základných poznatkov o zdraví rómskej minoritnej populácie. Publikácia popisuje determinanty zdravia rómskej populácie, analyzuje štúdie vybraných ochorení a parametrov z nasledovných skupín: infekčné ochorenia, štúdie rastu a vývinu detskej populácie a reprodukčné zdravie zahŕňajúce hodnotenie pôrodníckych, gynekologických a novorodeneckých ukazovateľov.

Rimárová K.: The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Equilibria, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-822-1.

 
autor: Kvetoslava Rimárová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: rómska populácia, zdravie, infekčné ochorenia | příloh: 1 | zobrazeno: 5004x | publikováno: 10.11.2010 | poslední úpravy: 27.6.2011
 

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia II

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia II

Druhá časť rovnomenných skrípt sa venuje ovplyvňovaniu prírodných zložiek životného prostredia ľudskými aktivitami. Venuje sa tiež zložkám životného prostredia, ktoré majú antropogénny pôvod – boli vytvorené pre uspokojovanie potrieb ľudskej civilizácie. Problematika je rozvrhnutá do troch ucelených kapitol: 1. Antropogénne vplyvy na životné prostredie, 2. Bývanie a zdravie, 3. Niektoré zariadenia občianskej vybavenosti z pohľadu verejného zdravotníctva.
Skriptá kladú veľký dôraz na tézu o trvalo udržateľnom rozvoji ľudskej spoločnosti a poukazujú na mnohé rozpory medzi reálnym stavom životného prostredia na Zemi a žiadúcim stavom, ktorý zodpovedá uvedenej téze a podporuje populačné zdravie.
 

 
autor: Stanislav Kuka | JLF UK v Martine | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: životné prostredie, trvalo udržateľný rozvoj | příloh: 4 | zobrazeno: 1097x | publikováno: 17.12.2018

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra

Učebnice je určena především studentům prvního semestru bakalářských oborů fyzioterapie a všeobecná sestra, jimž má na začátku studia poskytnout základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii. Její nedílnou součástí je samostatná gramatická příručka, na jejíž strany či paragrafy je na začátku každé lekce odkazováno. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí přípravu k seminářům: lekce začíná obecnějším překladovým cvičením (v první části učebnice je zaměřeno především na anatomickou terminologii, od 7. lekce pak na terminologii klinickou); po něm vždy následuje řada drobnějších cvičení, jež mají studentům přiblížit jednotlivé gramatické jevy a pomoci jim osvojit si základní slovní zásobu. Materiál pro přípravu většiny cvičení byl excerpován z autentické lékařské dokumentace poskytnuté pro tento...

 
autor: Libor Švanda, Kateřina Pořízková, Jozefa Artimová, Eva Dávidová | LF MU | disciplína: Anatomie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Latinská lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická terminologie | příloh: 2 | zobrazeno: 6337x | publikováno: 1.6.2016 | poslední úpravy: 8.6.2016

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií

Táto príručka vychádza ako pomocné metodické skriptá pre študentov bakalárskych a magisterských odborov lekárskych fakúlt - hlavne bakalárskeho a magisterského odboru „Verejné zdravotníctvo“. Študenti všeobecného lekárstva a stomatológie môžu tiež tieto učebné texty používať ako vzdelávaciu pomôcku pri štúdiu predmetu “Hygiena“, ktorý sa vyučuje buď samostatne, alebo v rámci širšie koncipovaných predmetov napr. „Verejné zdravotníctvo“.

Rimárová K.: Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2011, ISBN 978-80-7097-888-7.

 
autor: Kvetoslava Rimárová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: hygiena, epidemiológia, preventívna medicína, Epi Info™ | příloh: 1 | zobrazeno: 5343x | publikováno: 24.6.2011 | poslední úpravy: 28.6.2011

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodológia a štatistika predstavuje súbor prednášok, ktorých cieľom je poskytnúť informácie potrebné pre zvládnutie teoretických poznatkov a vedeckých metód vo Verejnom zdravotníctve. Obsiahnuté sú témy ako plánovanie a typy štúdií, etapy výskumu, deskriptívne štatistické metódy, induktívne štatistické metódy, výberové skúmanie, testovanie štatistických hypotéz, parametrické a neparametrické testy, závislosti štatistických znakov – jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štúdie, validita a reliabilita, interpretácia výsledkov, štatistický software i etika vo výskume.

 
autor: Ivan Tkáč, Andrea Madarasová Gecková, Iveta Rajničová, Jaroslav Rosenberger, Daniel Klein | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: metodológia, bioštatistika | příloh: 7 | zobrazeno: 7607x | publikováno: 20.12.2010
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].