Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vnitřní lékařství

SGLT2 inhibítory u diabetikov i u nediabetikov - webinár

SGLT2 inhibítory u diabetikov i u nediabetikov - webinár

LIVE webinár 17.2.2021 o 19:00.
Ďalší webinár zo série Internej medicíny. Tentoraz o SGLT2 inhibítoroch.

SGLT2 inhibítory sa "narodili" ako lieky pre diabetikov 2. typu, majú ohromný kardiovaskulárny i renálny liečebný benefit (najmä pre systolické zlyhávanie a chronickú obličkovú chorobu) a dnes "opúčťajú" arému diabetológie a penetrujú i do oblasti kardiológie a nefrológie. Sú to teda jedinečné lieky.

 
autor: Ján Murín, Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Diabetologie, dietetika | kategorie: Prednášky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: SGLT2 inhibítor, diabetik, nediabetik | příloh: 1 | zobrazeno: 505x | publikováno: 12.2.2021

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR

Pozývame Vás sledovať ďalší z našich internistických webinárov na tému Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko už 20.februára 2020 o 19.00. Našimi hosťami sú prof. MUDr. Ján Murín, CSc. (Univerzitná nemocnica Bratislava, I.interná klinika LF UK) a prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. (Univerzitná nemocnica Bratislava, IV. interná klinika LF UK- prednosta).

 
autor: Ján Murín, Peter Ponťuch | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Digitálne video | klíčová slova: chronická obličková choroba, kardiovaskulárne riziko | příloh: 1 | zobrazeno: 896x | publikováno: 17.2.2020

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Učebnica Vyšetrovacie metódy v internej medicíne je výstupom spoločného projektu autorov. Má byť primárne určená pre študentov lekárskych fakúlt, ktorí by ju mali využiť najmä na prípravu na skúšku z internej propedeutiky, ale aj na prípravu na štátnu záverečnú skúšku z internej medicíny. Učebnica takisto môže poslúžiť aj lekárom, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia pri príprave na skúšku z internistického kmeňa, ako aj na špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva. Pripravovaná publikácia je súhrnom najnovších a všetkých používaných laboratórnych ako aj zobrazovacích metód v jednotlivých pododboroch internej medicíny. Získané vedomosti by študenti mali využiť nielen počas štúdia na lekárskej fakulte, ale aj neskôr, v ich lekárskej praxi.

 
autor: Ivana Valočiková, Ingrid Dravecká, Martin Janičko, Ivica Lazúrová, Ivana Jochmanová, Laura Gombošová, Pavol Joppa | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Diabetologie, dietetika, Endokrinologie, metabolismus, Gastroenterologie, hepatologie, Hematologie, Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie, Nefrologie, Pneumologie, Revmatologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: vyšetrovacie metódy, interná medicína, gastroenterológia, nefrológia, hepatológia, diabetológia, pneumológia | příloh: 6 | zobrazeno: 2118x | publikováno: 7.11.2019

Webináre z internej medicíny

Webináre z internej medicíny

Webová platforma, ktorej cieľom je moderným a kvalitným spôsobom sprístupniť online výučbu internej medicíny širokému publiku poslucháčov. Najnovšie poznatky z uvedenej oblasti sprostredkovaných od známych slovenských lekárov a odborníkov sú určené najmä študentom medicíny a pridružených odborov, ako aj doktorom pracujúcim v oblasti vnútorného lekárstva. Zmodernizovanie výučby formou e-learningu vrátane rýchlej, bezplatnej a interaktívnej formy získavania nových poznatkov, je jedným zo základných predpokladov udržania kroku s modernými trendmi vzdelávania. Tím I. internej kliniky LF UK v spolupráci s organizáciou Academy – Webimed je rád, že Vám túto službu dokáže poskytnúť a srdečne Vás pozýva k sledovaniu internistických webinárov!

 
autor: Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Vnitřní lékařství | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Webinár, interná medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 1134x | publikováno: 18.10.2019

Úvod do nemocničnej medicíny

Úvod do nemocničnej medicíny

Vysokoškolské skriptá pre študentov lekárskych fakúlt.
Nemocnice tvoria dôležitú súčasť zdravotníckych systémov. V nemocniciach sa počas hospitalizácie poskytuje nepretržitá zdravotná starostlivosť pacientom s najťažšími ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná operácia. V nemocniciach je v rámci ústavnej pohotovostnej služby 24 hodín denne 7 dní v týždni zabezpečená možnosť vyšetrenia pri akútnych zdravotných problémoch, diagnostika bezprostredne ohrozujúcich ochorení a ich okamžitá liečba. Nemocnice plnia aj dôležitú vzdelávaciu úlohu, ktorá je úzko previazaná s vedecko – výskumnou činnosťou.

 

 

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt

Nefrológia je internistický klinický odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou akútneho a chronického poškodenia obličiek pri primárnych chorobách obličiek alebo v dôsledku rôznych patologických stavov, pri ktorých sú obličky poškodené sekundárne. Nefrológia sa zaoberá aj mimotelovými eliminačnými metódami a starostlivosťou o pacientov po transplantácii obličky. Publikácia obsahuje stručné charakteristiky akútnych a chronických ochorení obličiek, možnosti ich diagnostiky a prehľad liečebných modalít obličkových ochorení.

 
autor: Zuzna Žilinská, Ivana Dedinská | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Nefrologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Obličky, dialýza, transplantácia obličky | příloh: 3 | zobrazeno: 2200x | publikováno: 21.3.2018

E-learningový kurz geriatrie

E-learningový kurz geriatrie

Kurz poskytuje základní vhled do specifických rysů chorob vyššího věku, jejich diagnostiky a terapie s ohledem na hlavní cíl geriatrické medicíny – tedy maximální zachování soběstačnosti, návrat a setrvání ve vlastním prostředí. Důraz je kladen na celostní pohled na nemocného včetně jeho adherence k terapii, zázemí v rodině a dalších sociálních vazeb. Je podán přehled nástrojů pro zjišťování základních parametrů komplexního geriatrického vyšetření včetně stanovení míry soběstačnosti, intelektového výkonu, přítomnosti deprese a rizika malnutrice. Pozornost je věnována geriatrickým syndromům a jejich multidisciplinaritě. Hlavní cílovou skupinou kurzu jsou studenti všeobecného lékařství ve druhé polovině studia. Absolvováním kurzu mohou rozšířit svoje znalosti také studenti stomatologie či nelékařských oborů.

 

Výuková videa – urologie

Výuková videa – urologie

Videopořady poskytují kvalitní informace o metodách, k jejichž reálnému provedení studenti mediciny i nelékařských oborů obvykle nemají v průběhu pregraduálního studia běžně přístup. Informovanost absolventů fakulty o těchto metodách je však důležitá s ohledem na jejich přehled o dostupných metodách, ale i schopnosti komunikovat s nemocnými na náležité odborné úrovni.

 

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodológia a štatistika predstavuje súbor prednášok, ktorých cieľom je poskytnúť informácie potrebné pre zvládnutie teoretických poznatkov a vedeckých metód vo Verejnom zdravotníctve. Obsiahnuté sú témy ako plánovanie a typy štúdií, etapy výskumu, deskriptívne štatistické metódy, induktívne štatistické metódy, výberové skúmanie, testovanie štatistických hypotéz, parametrické a neparametrické testy, závislosti štatistických znakov – jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štúdie, validita a reliabilita, interpretácia výsledkov, štatistický software i etika vo výskume.

 
autor: Ivan Tkáč, Andrea Madarasová Gecková, Iveta Rajničová, Jaroslav Rosenberger, Daniel Klein | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: metodológia, bioštatistika | příloh: 7 | zobrazeno: 7807x | publikováno: 20.12.2010

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Cyklus 25 přednášek nazvaný Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství poskytuje základní přehled o problematice jednotlivých podoborů interny - pneumologie, kardiolgie, angiologie, imunologie, hematologie, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, metabolických chorob, endokrinolgie, interních akutních stavů a základy diferenciální diagnostiky. Pojetí tohoto přehledu je motivováno jednou z předpokládaných rolí vysokoškolsky vzdělané sestry - zachytit vznikající komplikace a adekvátně zareagovat.

 
autor: Hana Kubešová | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Vnitřní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: pneumologie, onemocnění srdce, angiologie, hypotenze, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, poruchy metabolizmu, onkologie | příloh: 45 | zobrazeno: 17451x | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 12.4.2012
 

Vybrané kapitoly z kardiológie

Vybrané kapitoly z kardiológie

Kardiológia sa považuje za „kráľovnú“ internej medicíny. Možno preto, že kardiovaskulárne choroby sú vo vyspelých krajinách najčastejšou príčinou úmrtí, chorobnosti aj hospitalizácií. V posledných rokoch došlo v oblasti kardiológie k mohutnému rozmachu diagnostických zobrazovacích metód, ako aj invazívnej diagnostiky a intervenčnej liečby. Kardiológia má dnes už množstvo subšpecializácií a certifikovaných výkonov.
 

 
autor: Eva Goncalvesová, Ondrej Beňačka, Marcela Danková, Martin Chudý, Peter Lesný, Milan Luknár, Anna Vachulová, Ivan Vranka, Dominika Šimková | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Kardiológia, Interná medicína, Kardiomyopatie, Pľúcna hypertenzia, Arytmie, Hypertenzia, Fibrilácia predsiení | příloh: 22 | zobrazeno: 4048x | publikováno: 15.5.2020 | poslední úpravy: 17.9.2021

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie

Vysokoškolské učebné texty sú zamerané na pregraduálnych študentov medicíny a mladých lekárov zaradených do špecializačného vzdelávania v gastroenterológii, hepatológii a vnútornom lekárstve. Snahou autorov bolo do určitej miery nahradiť chýbajúcu koncíznu a stručnú učebnicu gastroenterológie a hepatológie pre študentov medicíny, ale zároveň priniesť aj konkrétne, priamo použiteľné informácie pre mladých lekárov na lôžkových oddeleniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pre týchto pacientov.

Dražilová S., Gombošová L., Janičko M., Skladaný Ľ., Veseliny E.: Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2020, ISBN 978-80-8152-838-5.

 
autor: Sylvia Dražilová, Laura Gombošová, Martin Janičko, Ľubomír Skladaný, Eduard Veseliny | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: pažerák, žalúdok, tenké črevo, pankreatitída, klinická výživa, pečeň | příloh: 2 | zobrazeno: 1051x | publikováno: 29.1.2020

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár

Prinášame Vám historicky prvý webinár na platforme interna webimed! Našími hosťami sú garanti tohto projektu prof. Murín a Dr. Kissová, ktorí sa s Vami podelia o poznatky v oblasti Diabetes mellitus, kardiovaskulárnych ochorení a ich vzájomného vzťahu.

Prof. Murín hovorí o makrovaskulárnych a Dr. Kissová o mikrovaskulárnych komplikáciách. Dozvite sa tiež o nových antidiabetikách - gliflozínoch a prečo znamenajú revolúciu v liečbe diabetes a srdcového zlyhávania.

 
autor: Ján Murín, Viera Kissová, Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Diabetes mellitus, glifozín | příloh: 1 | zobrazeno: 961x | publikováno: 18.10.2019

Vyšetrovacie metódy v osteológii

Vyšetrovacie metódy v osteológii

Obdobie rokov 2000-2010 bolo nazvané Svetovou Zdravotníckou Organizáciou dekádou kostí a kĺbov. Muskuloskeletálne choroby, ktoré postihujú milióny ľudí na celom svete, sú najčastejšou príčinou závažnej dlhotrvajúcej bolesti a fyzickej disability. Za hlavné ochorenia, ktorým sa venovala zvýšená pozornosť, boli vybrané choroby kĺbov - osteoartróza, reumatoidná artritída a osteoporóza.

 
autor: Martin Kužma, Peter Jackuliak, Zdenko Killinger, Juraj Payer | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Osteoporóza, fyzikálne vyšetrenie pacienta | příloh: 1 | zobrazeno: 991x | publikováno: 27.3.2019

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín

Popáleniny patria k najčastejším úrazom. Štatistiky potvrdzujú, že každý rok utrpí popáleninu približne u 1% obyvateľstva. Našťastie prevažná väčšina týchto úrazov je malého rozsahu a okolo polovice z nich ani nevyhľadá lekársku pomoc. Na Slovensku je ročne ošetrených medzi 25 000 až 27 000 úrazov popálením vo všetkých vekových skupinách. Z nich tvoria približne jednu tretinu detskí pacienti. Ročne si hospitalizáciu vyžaduje okolo 2000 postihnutých. Z tohto počtu si okolo 600 popálených vyžaduje vysoko špecializovanú starostlivosť, ktorú je možné poskytnúť len v popáleninových centrách.

 
autor: Ján Koller | LF UK v Bratislave | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Vnitřní lékařství, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Popáleniny, prvá pomoc | příloh: 1 | zobrazeno: 2018x | publikováno: 26.3.2018

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy

Crohnova choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna kolitída (UC - ulcerative colitis) patria k chronickým zápalovým chorobám čreva, ktoré nevyvolávajú špecifické patogénne mikroorganizmy, naopak  ide o nešpecifický zápalový proces čreva podmienený autoimunitnými mechanizmami. Obe choroby sú príbuzné, ale predsa len v patogenetických mechanizmoch dosť rozdielene. V literatúre ich poznáme pod anglickou skratkou IBD  (inflammatory bowel diseases).

V ostatnej dobe sa urobili značné pokroky v pochopení imunopatogenézy oboch chorôb a z nich vyplývajúcich terapeutických postupov. V tejto prezentácii sa zameriavame na ulceróznu kolitídu, kde sa objavili dosť zásadné nové poznatky, ktoré pozmenili náš pohľad na patogenézu, diagnostiku a aj liečbu tejto choroby. Cieľom prezentácie je podať stručný prehľad uvedených skutočností.

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Imunologie, alergologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Prednášky, Elearningové kurzy | klíčová slova: ulcerózna kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, autoprotilátky pANCA, adalimumab | příloh: 1 | zobrazeno: 4162x | publikováno: 16.3.2016 | poslední úpravy: 19.9.2016

Spánkové poruchy dýchania

Spánkové poruchy dýchania

Tento materiál je určený najmä ako učebná pomôcka pre poslucháčov všeobecného lekárstva v 6. ročníku štúdia v rámci prípravy na štátnu skúšku z vnútorných chorôb. Podáva komplexnú informáciu o klasifikácii, epidemiológii, patogenéze, klinickom obraze, diagnostike a liečbe spánkových porúch dýchania v rozsahu postačujúcom pre uvedenú skúšku.

 
autor: Robert Vyšehradský | JLF UK v Martine | disciplína: Vnitřní lékařství, Pneumologie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Sleep Apnea Syndromes, spánok, dýchanie, apnoe, chrápanie | příloh: 1 | zobrazeno: 4145x | publikováno: 14.10.2012 | poslední úpravy: 4.3.2013

Zobrazovací metody uropoetického traktu

Zobrazovací metody uropoetického traktu

Tato ppt učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů uropoetického traktu.

 

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Učebnice Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství si klade za cíl seznámit studenty se základními rysy interních chorob, jejich úvodními příznaky, s varovnými příznaky závažných komplikací, s diagnostickými metodami a základy diferenciální diagnostiky a terapie. Schopnost orientovat se ve výše uvedených oblastech vidím jako důležitou z pohledu budoucího postavení bakalářsky vzdělaných všeobecných sester, které by měly zastávat místa vedoucích pracovníků ošetřovatelských jednotek, seniorských zařízení apod., a tudíž by měly být schopné rozpoznat počínající závažné zhoršení stavu nemocného a zorganizovat pro něj optimální sled opatření.

 
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].