Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Imunologie, alergologie

Výživa dětí

Výživa dětí

Skripta jsou věnována výživě v dětském věku. Jsou určena studentům lékařských fakult, nutričním terapeutům, nemocničním pediatrům a praktickým lékařům pro děti a dorost. Zabývají se otázkou výživy zdravých a nemocných dětí z pohledu současných trendů v medicíně v širších souvislostech. Zahrnují hodnocení výživového stavu dítěte, následnou nutriční péči a indikace intervenční výživy. Ukazují možnosti diagnostiky a terapie v ambulantní i nemocniční léčbě.

 

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Učebnica Imunológia – ako pracuje imunitný systém je určená pre študentov medicíny, zubného lekárstva, nelekárskych študijných programov, ale aj pre lekárov, vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú biologickým vedám a biomedicíne. Je výstupom projektu KEGA č.032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR. Poskytuje ucelený prehľad o fungovaní imunitného systému. Čitateľ získava krok po kroku základné informácie o tom, ako pracuje imunitný systém od molekúl, buniek a tkanív imunitného systému, ktoré sa podieľajú na udržiavaní integrity organizmu a chránia ho pred širokým spektrom patogénov, ktorým sme neustále exponovaní. V závere každej kapitoly sú zaradené súbory otázok a odpovedí, ktoré umožňujú získať spätnú väzbu.

 
autor: Martina Neuschlová, Elena Nováková, Jana Kompaníková | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Mikrobiologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: imunológia, nešpecifická imunitná odpoveď, špecifická imunita, antigén, lymfocyty, protilátky | příloh: 4 | zobrazeno: 5494x | publikováno: 4.12.2017 | poslední úpravy: 11.12.2017

Nekonvenčné T-lymfocyty

Nekonvenčné T-lymfocyty

Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej praxi najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme ešte do úvahy cytotoxické a pomocné a aj to, že táto posledná tiež nie je jednotná populácia buniek a že sa skladá z viacerých subpopulácií. V ostatnej dobe však pribúdajú informácie aj o iných populáciách T-lymfocytov. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama delta T-lymfocyty. V článku a prezentácii sa preberá ich charakteristika a ich biologický a medicínsky význam

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie, Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Edukačné weby | klíčová slova: T-lymfocyty, NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1 molekuly | příloh: 1 | zobrazeno: 4109x | publikováno: 22.2.2016

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

   Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- a T-lymfocyty a trochu zabúdame na ďalšie, dnes už veľmi dobre definované skupiny buniek – NK- a NKT-bunky.
   NK-bunky sa diferencujú v kostnej dreni, ale časť môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymfocyty - LGL (large granular lymphocytes). Sú to bunky s priemerom 10  - 12 µm, s veľkým obličkovým jadrom a bohatou cytoplazmou, v ktorej sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi je ich približne 5 až 10 % z celkového množstva lymfocytov. Dokážu zničiť celé spektrum nádorových a vírusom infikovaných buniek a svojou produkciou početných cytokínov sa zapájajú aj do regulácie imunitných procesov. NK-bunky pod vplyvom IL-2 sa diferencujú do agresívnejšej skupiny buniek, ktoré označujeme...

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky | klíčová slova: Bunky NK, NKT, LAK, TIL, MAIT, lymfocyty | příloh: 1 | zobrazeno: 14535x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013

Prezentácia antigénov

Prezentácia antigénov

Špecifická imunitná odpoveď začína po vstupe cudzorodých antigénov do organizmu alebo po objavení sa autoantigénov pri poruche imunitnej tolerancie. Charakter imunitnej odpovede (IO), ktorý vyvolajú (protilátkový alebo bunkový) závisí od ich biochemickej štruktúry. Niektoré na to, aby imunitnú odpoveď vyvolali, sa musia najprv opracovať v tzv. bunkách prezentujúcich antigén, nadviazať na prezentačné molekuly a až takto ich T-lymfocyty dokážu rozpoznať, následne sa aktivovať a sprostredkúvať svoje špecifické efektorové funkcie. Patria sem predovšetkým proteíny, glykolipidy a niektoré metabolity, ktoré vznikajú pri biosyntéze vitamínov. Antigény proteínového charakteru spracúvajú bunky prezentujúce antigén (APC) a prezentačnými molekulami sú HLA-molekuly prvej triedy (endogénna dráha prezentácie) alebo druhej triedy (exogénna dráha prezentácie). Pre glykolipidy sú prezentačné molekuly...

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Prezentácia antigénov, HLA, CD1, MR1, superantigén | příloh: 1 | zobrazeno: 10070x | publikováno: 27.3.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

V první kapitole jsou popsány základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní systém se podílí na udržování homeostázy organismu. Druhá kapitola se zabývá bariérovými funkcemi těla a obrannými mechanismy. Ve třetí kapitole jsou popisovány vlastnosti antigenů. Většina antigenů patří do skupiny T-závislých antigenů, které jsou schopny vyvolat protilátkovou odpověď pouze při spolupráci B lymfocytů s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje receptory nespecifického imunitního systému a adhezivní molekuly. PRR (pattern-recognition receptors) receptory slouží k rozpoznání „nebezpečných struktur“ patogenních mikroorganismů. Významnou skupinu představují Toll-like receptory (TLR).

 
autor: Jitka Ochotná, Martin Liška, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Antigeny, hapteny, superantigeny, epitopy, fagocytóza, neutrofilní leukocyty, interferony | příloh: 1 | zobrazeno: 9066x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita

Obranná imunitní reakce a imunitní tolerance zajišťují obrana organismu proti "nebezpečí" a zároveň toleranci „vlastních“ a „bezpečných“ antigenů. Selhání imunitní tolerance vlastních antigenů a běžných antigenů okolního prostředí vede k rozvoji patologické imunitní reakce: autoimunity nebo alergie

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Imunologie, alergologie | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: imunitní tolerance, negativní selekce, lymfocyty, cytokiny, apoptoza | příloh: 2 | zobrazeno: 9937x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

Technologie kvantitativních metod

Technologie kvantitativních metod

Optické metody: absorpční, verikální, reflexní a atomová absorpční fotometrie, fluorimetrie, chemiluminiscence, turbidimetrie, nefelometrie. Elektrochemické metody: potenciometrie, ampérometrie, polarografie, coulometrie, konduktometrie. Elektromigrační metody: zónová elektroforéza, izoelektrická fokusace, izotachoforéza, kapilární elektroforéza, western blotting. Fyzikální metody: osmometry. Chromatografie: TLC, HPLC, GLC.

 
 

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři

Skripta jsou určena zejména pro studenty předmětu Klinická imunologie magisterského oboru Bioanalytik a doplňují skripta Základy vyšetření v klinické imunologii. Skripta mají za úkol seznámit studenty se základy moderních testů v imunologické buněčné laboratoři, významná část je věnována i novým metodám v alergologické diagnostice. Skripta jsou doplněna i o kapitolu o klinickém využití monoklonálních protilátek; jedná se o velmi moderní směr klinické medicíny, se kterým musí být seznámeni i studenti nelékařských medicínských oborů.

 
autor: Marcela Vlková, Roman Hakl, Zita Chovancová, Julie Štíchová | LF MU | disciplína: Imunologie, alergologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: separační metody, funkční vyšetření v buněčné imunologii, průtoková cytometrie, monoklonání protilátky, diagnostika alergických stavů | příloh: 1 | zobrazeno: 1609x | publikováno: 5.12.2019 | poslední úpravy: 23.3.2020

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy

Crohnova choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna kolitída (UC - ulcerative colitis) patria k chronickým zápalovým chorobám čreva, ktoré nevyvolávajú špecifické patogénne mikroorganizmy, naopak  ide o nešpecifický zápalový proces čreva podmienený autoimunitnými mechanizmami. Obe choroby sú príbuzné, ale predsa len v patogenetických mechanizmoch dosť rozdielene. V literatúre ich poznáme pod anglickou skratkou IBD  (inflammatory bowel diseases).

V ostatnej dobe sa urobili značné pokroky v pochopení imunopatogenézy oboch chorôb a z nich vyplývajúcich terapeutických postupov. V tejto prezentácii sa zameriavame na ulceróznu kolitídu, kde sa objavili dosť zásadné nové poznatky, ktoré pozmenili náš pohľad na patogenézu, diagnostiku a aj liečbu tejto choroby. Cieľom prezentácie je podať stručný prehľad uvedených skutočností.

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Imunologie, alergologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Prednášky, Elearningové kurzy | klíčová slova: ulcerózna kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, autoprotilátky pANCA, adalimumab | příloh: 1 | zobrazeno: 4222x | publikováno: 16.3.2016 | poslední úpravy: 19.9.2016

Mikrobiológia a Imunológia On-line

Mikrobiológia a Imunológia On-line

Výstup projektu KEGA č. 067UK-4/2012 a projketu Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine ITMS kód: 23110230071 a projektu KEGA č. 032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR.

Texty vznikli v spolupráci Lekárskej Fakulty Univerzity Južnej Karolíny s Ústavom mikrobiológie a imunológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

 

 

 
autor: Elena Nováková, Martina Neuschlová | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Mikrobiologie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Výučbové webstránky | klíčová slova: mikrobiológia, imunológia, bakteriológia | příloh: 1 | zobrazeno: 10036x | publikováno: 9.1.2014 | poslední úpravy: 14.12.2017

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty predstavujú heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR), ich delíme na dve základné populácie, s alfa/beta- (~ 95 %) a gama/delta-receptorom (~ 5 %). Alfa/beta T-lymfocyty sa ďalej delia na tri základné populácie - pomocné (TH), cytotoxické (Tc alebo CTL) a prirodzene regulačné (nTreg). Pomocné T-lymfocyty sú tiež heterogénne a delíme ich na 5 subpopulácií: Th1, Th2,Th9, Th 17 a Th22.
Každý biologický systém zahŕňa v sebe nielen efektorové, ale aj kontrolné mechanizmy, ktoré udržujú homeostázu organizmu. Najdôležitejšími imunitnými mechanizmami sú tie, ktoré sprostredkúvajú regulačné T-lymfocyty, ktoré delíme na prirodzené (nTreg) a indukované (iTreg). Kým nTreg bránia rozvoju autoagresívnych procesov (autoimunitných a alergických), tak iTreg-lymfocyty zabezpečujú priebeh imunitných reakcií vo fyziologických hraniciach.
T-lymfocyty po...

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: T-lymfocyty, subpopulácie, HLA-molekuly, CD1-molekuly | příloh: 1 | zobrazeno: 15444x | publikováno: 28.3.2013

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Druhý díl naší elektronické učebnice pokračuje v probírání základů klinické imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení komplementového systému. Tento systém více než 20 sérových bílkovin představuje jednu z nejdůležitějších složek nespecifické imunity. Druhá a třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich povrchové molekuly a funkci, jíž dominuje funkce antigen prezentační, představující spojnici mezi nespecifickým a specifickým imunitním systémem. HLA systém, o němž pojednává čtvrtá kapitola, je souborem povrchových, individuálně specifických molekul, díky nimž je imunitní systém schopen rozpoznat vlastní struktury od cizích. V páté kapitole je vysvětlena problematika cytokinů. Jde o...

 
autor: Martin Liška, Jitka Ochotná, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Komplementový systém, makrofágy, HLA systém, cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 5824x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepoznáme. Predpokladá sa interakcia faktorov vonkajšieho prostredia s genetickou predispozíciou k chorobe. Zo spúšťacích faktorov sa obviňujú vírusy. Patologicko-anatomický v akútnej fáze pozorujeme tvorbu demyelínových plakov a akumuláciu zápalových buniek v okolí malých cievok v bielej hmote mozgu, obzvlášť v oblasti optického nervu, periventrikulových oblastí, mozgového kmeňa miechy. Staršie ložiská o veľkosti od 1 mm až po niekoľko cm tento zápalových infiltrát nemajú, myelín a oligodendrocyty nahrádza mikroglia. Výsledkom zbavenia nervových vláken svojich obalov spôsobuje poruchu prenosu vzruchu. Imunopatologický proces sa začína aktiváciou autoreaktívnych T-lymfocytov na periférii, TH1 a najmä TH17-subpopulácie, ktoré...

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie, Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam, Elearningové kurzy | klíčová slova: sclerosis multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, imunotrerapia | příloh: 1 | zobrazeno: 5762x | publikováno: 6.11.2012 | poslední úpravy: 13.5.2013

Problematika alergických stavov a imunológie

Problematika alergických stavov a imunológie

Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 26.02.2008.

Imunita. Novodobá história rozvoja. Imunológia. Základné vlastnosti IS. Imunitný systém. Alergén. Ag + imunokompetentný ly. Imunitná odpoveď. Klinická imunológia. Z histórie alergológie. Imunopatologické reakcie. Mediátory anafylaxie. Alergické choroby - diagnostika, terapia. Hygienická hypotéza. Alergény. Imunológia starnutia. Zmeny IS počas starnutia.

 
autor: Mojmír Vrlík | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: imunita, imunitný systém, alergia, alergén | příloh: 2 | zobrazeno: 4273x | publikováno: 9.4.2008 | poslední úpravy: 1.2.2012

Imunologie VŠ lékařství

Imunologie VŠ lékařství

Přednášky pro předmět „imunologie“ za zabývají především teoretickými aspekty imunitní odpovědi. Jsou popsány mechanismy specifické i nespecifické imunity, vzájemné vztahy mezi specifickou a nespecifickou imunitou stejně jako regulace imunitní odpovědi. Důležitou součástí přednáškového cyklu jsou i poznatky o regionalizaci imunitní odpovědi, stejně jako zvláštní kapitola o odpovědi imunitního systému na mikrobiální agens.

 
autor: Jiří Litzman | LF MU | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: imunologie, alergologie, imunitní systém, obranyschopnost, protilátky | příloh: 7 | zobrazeno: 29291x | publikováno: 22.9.2006 | poslední úpravy: 3.9.2013
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].