Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Kardiologie, angiologie

Viscerálna patológia cievneho pôvodu

Viscerálna patológia cievneho pôvodu

Vysokoškolský učebný text Viscerálna patológia cievneho pôvodu predstavuje študentom medicíny problematikou chirurgickej liečby ochorení arteriálneho systému brušnej dutiny od aneuryziem abdominálnej aorty, obliterujúcich ochorení aorty a jej vetiev s možnosťami chirurgickej, endovaskulárnej aj hybridnej liečby. Tiež sa venuje akútnej aj chronickej viscerálnej ischémii, ischémii hrubého čreva po aortálnych rekonštrukciách a manažmentu kompresívnych intraabdominálnych syndrómov.

Peter Berek: Viscerálna patológia cievneho pôvodu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2021, ISBN 978-80-8152-976-4.

 
autor: Peter Berek | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: aorta, aneuryzmy, viscerálna ischémia | příloh: 1 | zobrazeno: 222x | publikováno: 15.3.2021 | poslední úpravy: 17.3.2021

Vybrané kapitoly z kardiológie

Vybrané kapitoly z kardiológie

Kardiológia sa považuje za „kráľovnú“ internej medicíny. Možno preto, že kardiovaskulárne choroby sú vo vyspelých krajinách najčastejšou príčinou úmrtí, chorobnosti aj hospitalizácií. V posledných rokoch došlo v oblasti kardiológie k mohutnému rozmachu diagnostických zobrazovacích metód, ako aj invazívnej diagnostiky a intervenčnej liečby. Kardiológia má dnes už množstvo subšpecializácií a certifikovaných výkonov.
 

 
autor: Eva Goncalvesová, Ondrej Beňačka, Marcela Danková, Martin Chudý, Peter Lesný, Milan Luknár, Anna Vachulová, Ivan Vranka, Dominika Šimková | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Kardiológia, Interná medicína, Kardiomyopatie, Pľúcna hypertenzia, Arytmie, Hypertenzia, Fibrilácia predsiení | příloh: 22 | zobrazeno: 4634x | publikováno: 15.5.2020 | poslední úpravy: 17.9.2021

Vybrané kapitoly z angiológie

Vybrané kapitoly z angiológie

Kardiovaskulárne ochorenia patria k základným príčinám morbidity a mortality vo vyspelých krajinách. Učebný text s názvom: Vybrané kapitoly z angiológie sa venuje najčastejším vaskulárnych ochoreniam, s ktorými sa lekár angiológ stretáva sa dennej báze. Opísané sú dilatačné ochorenie artérií (aneuryzma abdominálnej aorty) ale aj stenotizujúce ochorenia periférnych tepien. V časti venujúcej sa venóznemu cievnemu systému sú rozoberané ochorenia ako hlboká žilová trombóza, tromboflebitída a chronická venózna insuficiencia. Taktiež sa venujem aj najčastejšie sa vyskytujúcemu ochoreniu lymfatického cievneho systému ˗ lymfedému.

Rašiová M.: Vybrané kapitoly z angiológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-801-9.

 
autor: Mária Rašiová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: angiológia, aneuryzma, abdominálna aorta, periférne artérie, trombóza, tromboflebitída, venózna insuficiencia, lymfedém | příloh: 2 | zobrazeno: 1053x | publikováno: 20.11.2019 | poslední úpravy: 22.11.2019

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár

Prinášame Vám historicky prvý webinár na platforme interna webimed! Našími hosťami sú garanti tohto projektu prof. Murín a Dr. Kissová, ktorí sa s Vami podelia o poznatky v oblasti Diabetes mellitus, kardiovaskulárnych ochorení a ich vzájomného vzťahu.

Prof. Murín hovorí o makrovaskulárnych a Dr. Kissová o mikrovaskulárnych komplikáciách. Dozvite sa tiež o nových antidiabetikách - gliflozínoch a prečo znamenajú revolúciu v liečbe diabetes a srdcového zlyhávania.

 
autor: Ján Murín, Viera Kissová, Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Diabetes mellitus, glifozín | příloh: 1 | zobrazeno: 985x | publikováno: 18.10.2019

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ KARDIOLÓGIE - MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

Uvedená publikácia predstavuje prvé podrobné učebné texty zamerané na využitie MRI vyšetrenia v detskej kardiológii. Obrázky uvedené v učebných textoch sú použité z materiálov IZD Trnava, Rádiologickej kliniky LF SZU, z archívu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s., a Kliniky detskej kardiológie LFUK. Predkladané učebné texty predstavujú súhrn najnovších poznatkov o teoretických princípoch a praktickom využití MR v detskej kardiológii. Táto publikácia je určená najmä pre lekárov zaradených do špecializačného odboru detská kardiológia, kardiológia pre dospelých, rádiológia, ale užitočné informácie v nej nájdu aj pediatri, či študenti lekárskych fakúlt bližšie sa zaujímajúci o uvedenú problematiku.

 

 
autor: Peter Olejník, Zuzana Berecová, Peter Bořuta, Jozef Mašura | LF UK v Bratislave | disciplína: Kardiologie, angiologie, Pediatrie, neonatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Detská kardiológia, MRI | příloh: 3 | zobrazeno: 2787x | publikováno: 7.4.2015 | poslední úpravy: 15.4.2015

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

ST-T úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče interpretace, tím nejobtížněji hodnotitelným úsekem. S výjimkou změření QT (QTc) intervalu nemáme v tomto úseku žádnou měřitelnou oporu. Denivelizace ST-T úseku ať již směrem nahoru (elevace), tak směrem dolů (deprese) může být specifickým projevem určité patologie, stejně tak ale může být změnou zcela nespecifickou.

Tento výukový materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit čtenáře formou prezentací jednotlivých EKG obrazů se všemi literárně dosud známými situacemi, které mají vliv na charakteristiku daného úseku EKG křivky.
Každá ze souboru prezentovaných EKG křivek je součástí konkrétní kazuistiky příslušného onemocnění. Je tak nabídnut široký diferenciálně diagnostický pohled na řešenou problematiku.

Zpracovaný materiál je pojat jako autodidaktická pomůcka...

 
autor: Čestmír Číhalík, Bohdana Řeháková a kol. | LF UP | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: kardiologie, EKG křivky | příloh: 2 | zobrazeno: 14358x | publikováno: 29.6.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012

Arytmie - Prezezentace k PVP

Arytmie - Prezezentace k PVP

Podklady k přednáškám o arytmiích jsou primárně určeny studentům PVP „Pochopení EKG a jeho význam pro praxi“. Slouží k opakovaní a přípravě na zápočet. Mohou však být užitečné i pro všechny mediky v rámci studia vnitřního lékařství, resp. kardiologie i pro studenty jiných oborů či jiné zájemce.

 
autor: Jan Malík, Jan Šimek | 1.LF UK | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: arytmie, ekg, elktro kardio graf | příloh: 6 | zobrazeno: 10093x | publikováno: 8.1.2010 | poslední úpravy: 4.12.2012

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia

Elektrokardiografie jako klinická vyšetřovací metoda je v kardiologii nezastupitelná již více než 100 roků. Přesto, či spíše právě proto, je dobrá znalost elektrokardiografických obrazů nezbytnou součástí vědomostního spektra studentů klinických oborů medicíny. U kardiologů, internistů, pediatrů, anesteziologů či pracovníků v oblasti urgentní medicíny je znalost elektrogardiografie elementární podmínkou pro získání příslušné odbornosti. Těmto požadavkům se snaží vyhovět předložený atlas EKG křivek. Jde o komplexní soubor originálních EKG záznamů postihující celé spektrum dosud známých elektrokardiografických jevů od jednoduchých, se kterými se setkáváme v praxi každodenně, až po unikátní záznamy EKG obrazů objevujících se v praxi jen zcela vyjímečně.
Atlas je doplněn průběžně aktualizovanou nabídkou informačních zdrojů pro podporu výuky a samostudia, většinou se jedná o...

 
autor: Čestmír Číhalík, Jarmila Potomková, Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Klinické vyšetřovací metody, EKG, Atlasy | příloh: 2 | zobrazeno: 27320x | publikováno: 29.5.2009 | poslední úpravy: 28.4.2015

Zvuky srdca

Zvuky srdca

Výchovno-vzdelávací materiál pre študentov lekárskej fakulty v predmete interná propedeutika. K dispozícii sú najdôležitejšie patologické auskultačné nálezy - prídatné ozvy a šelesty u vrodených a získaných chorôb srdca.

 
autor: Jozef Gonsorčík, Anton Farkaš, Pavol Joppa | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Digitálne audio/video | klíčová slova: srdce, auskultácia | příloh: 9 | zobrazeno: 12847x | publikováno: 9.7.2008 | poslední úpravy: 9.3.2011

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému

Invazivní elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému. Film představuje základy invazívního elektrofyziologického vyšetření srdečního převodního systému. Kromě ukázky základní techniky katetrizačního vyšetření dává divákovi možnost blíže pochopit způsob záznamu a analýzu intrakardiálních EKG signálů. Film je určen pro výuku studentů LF a středního zdravotnického personálu.

 
autor: Lubomír Křivan, Milan Kozák, Jitka Vlašínová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Vyšetřování převodního systému srdce, vyšetření arytmií | příloh: 1 | zobrazeno: 10803x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 15.11.2007
 

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry obsahuje čtyři části: Pediatrickou propedeutiku zaměřenou na dětskou kardiologii, Vyšetřovací metody v dětské kardiologii, Dětskou kardiologii I a Dětskou kardiologii II. Pediatrická propedeutika je zaměřena na vyšetření pacienta s podezřením na onemocnění kardiovaskulárního aparátu, Vyšetřovací metody v kardiologii uvádějí přehled jednotlivých vyšetřovacích metod a jejich přínos pro diagnostiku srdečního onemocnění. Dětská kardiologie I je zaměřena převážně na onemocnění srdce u dětí, především na vrozené srdeční vady, jejich diagnostiku a léčbu. Dětská kardiologie II pojednává převážně o kardiomyopatiích a zánětlivých onemocněních srdce, jejich diagnostice a léčbě, dále o arytmiích.

 
autor: Hana Jičínská | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: dětská kardiologie, vrozená srdeční vada, kardiomyopatie, myokarditis | příloh: 4 | zobrazeno: 724x | publikováno: 23.10.2020 | poslední úpravy: 15.11.2020

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR

Pozývame Vás sledovať ďalší z našich internistických webinárov na tému Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko už 20.februára 2020 o 19.00. Našimi hosťami sú prof. MUDr. Ján Murín, CSc. (Univerzitná nemocnica Bratislava, I.interná klinika LF UK) a prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. (Univerzitná nemocnica Bratislava, IV. interná klinika LF UK- prednosta).

 
autor: Ján Murín, Peter Ponťuch | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Digitálne video | klíčová slova: chronická obličková choroba, kardiovaskulárne riziko | příloh: 1 | zobrazeno: 944x | publikováno: 17.2.2020

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Učebnica Vyšetrovacie metódy v internej medicíne je výstupom spoločného projektu autorov. Má byť primárne určená pre študentov lekárskych fakúlt, ktorí by ju mali využiť najmä na prípravu na skúšku z internej propedeutiky, ale aj na prípravu na štátnu záverečnú skúšku z internej medicíny. Učebnica takisto môže poslúžiť aj lekárom, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia pri príprave na skúšku z internistického kmeňa, ako aj na špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva. Pripravovaná publikácia je súhrnom najnovších a všetkých používaných laboratórnych ako aj zobrazovacích metód v jednotlivých pododboroch internej medicíny. Získané vedomosti by študenti mali využiť nielen počas štúdia na lekárskej fakulte, ale aj neskôr, v ich lekárskej praxi.

 
autor: Ivana Valočiková, Ingrid Dravecká, Martin Janičko, Ivica Lazúrová, Ivana Jochmanová, Laura Gombošová, Pavol Joppa | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Diabetologie, dietetika, Endokrinologie, metabolismus, Gastroenterologie, hepatologie, Hematologie, Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie, Nefrologie, Pneumologie, Revmatologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: vyšetrovacie metódy, interná medicína, gastroenterológia, nefrológia, hepatológia, diabetológia, pneumológia | příloh: 6 | zobrazeno: 2292x | publikováno: 7.11.2019

Webináre z kardiológie

Webináre z kardiológie

Webová platforma, ktorej cieľom je priblížiť kardiológiu všetkým, ktorí o ňu majú záujem. Napriek veľkému množstvu informácií, ktorými web disponuje, bezplatný prístup ku kvalitnému postgraduálnemu vzdelávaniu v slovenskom jazyku a s možnosťou interaktivity je stále obmedzený. Webimed vznikol, aby túto medzeru vyplnil, a to formou webinárov, webcastov a prednášok určených najmä mladým lekárom, lebo od nich závisí budúcnosť kardiológie na Slovensku.

 
autor: Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: kardiológia, webinár | příloh: 1 | zobrazeno: 1477x | publikováno: 24.7.2019 | poslední úpravy: 18.10.2019

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Česká iktová centra (centra lékařské péče pro pacienty postižené mozkovou mrtvicí) vytvořila síť, jejímž cílem je vzájemná spolupráce, předávání zkušeností a získávání nových poznatků v léčbě o pacienty s cévní mozkovou příhodou. V rámci tohoto projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravidelně vyvěšovány na webu IKTA.CZ. Většina prezentací je určena odborníkům na cévní mozkové příhody, ale poučení zde najdou i zainteresovaní laici.

 
autor: Petr Brabec, Zbyněk Kalita, Stanislava Pánová | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie, Neurologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: cévní mozková příhoda, CMP, iktus, cerebrovaskulární příhoda, mozková mrtvice, vzdělávací síť, Národní cerebrovaskulární program | příloh: 1 | zobrazeno: 6756x | publikováno: 24.1.2012 | poslední úpravy: 3.4.2012

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Materiál seznamuje formou PPT s patogenezí arytmií, vyšetřovacími metodami a terapií nejčastějších arytmií (tachyarytmie, bradyarytmie). Jednotlivé videosekvence dokreslují studentovi reálné situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, kardioverze, kardiostimulace, katetrizační ablace, implantace ICD a užití transtelefonního záznamníku. U každého výkonu je popsána příprava nemocného, pomůcky, průběh vyšetření a ošetření po výkonu.

 
autor: Jana Málková, Hana Svobodová | 3.LF UK | disciplína: Kardiologie, angiologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Arytmie, kardiologie, interní ošetřovatelství | příloh: 7 | zobrazeno: 6931x | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Srdeční cyklus

Srdeční cyklus

Výukový materiál se skládá z textové části (viz níže) a animace. Textová část obsahuje popis jednotlivých fází srdečního cyklu. Animace zobrazuje mechanické děje v srdci během srdečního cyklu včetně sfygmogramu, EKG, fonokardiogramu, křivek znázorňujících tlakově objemové změny v levé komoře a tlakové změny v pravé síni.

 
autor: Lukáš Nalos, Jitka Švíglerová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Kardiologie, angiologie | klíčová slova: srdeční cyklus, sfygmogram, EKG, fonokardiogram | příloh: 1 | zobrazeno: 19028x | publikováno: 1.10.2009 | poslední úpravy: 3.1.2013

Izolované srdce podle Langendorffa

Izolované srdce podle Langendorffa

Výukový film byl vytvořen k prezentaci základních metodik používaných v experimentální kardiologii, které vychází z izolovaných srdcí perfundovaných podle Langendorffa. Videonahrávka podává komplexní přehled o experimentálních metodikách prováděných v souladu se současnými světovými trendy. Film je určen pro posluchače lékařských fakult. Tento výukový materiál byl vytvořen za přispění Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT číslo G3 1271/2008. Video obsahuje ukázku z 26-ti minutového filmu.

 
autor: Kateřina Fialová, Marie Nováková | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: fyziologie, experimentální kardiologie, izolované srdce, pokusy na zvířatech, Langendorff | příloh: 1 | zobrazeno: 8184x | publikováno: 18.2.2009 | poslední úpravy: 27.10.2011

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: angioplastika, koronarografie, stent | příloh: 1 | zobrazeno: 18950x | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].