Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Nelékařské zdravotnické vědy

Vybrané kapitoly z primárnej ošetrovateľskej starostlivosti

Primárna zdravotná starostlivosť je základnou dostupnou zdravotnou starostlivosťou, ktorá predstavuje pre klienta, rodinu a komunitu nielen prvú úroveň kontaktu so zdravotníckym systémom, ale aj dlhodobý kontinuálny prístup. Do popredia sa dostáva neustále zvyšujúcim sa výskytom civilizačných ochorení. Zahŕňa všetky aktivity zamerané na zníženie výskytu, intenzity a dôsledkov potenciálneho ochorenia alebo poškodenia zdravia príslušnej populácie v budúcnosti. Najkritickejším momentom pri postoji k zlepšovaniu zdravia je nedostatočná informovanosť širokých vrstiev obyvateľstva. Prekonať to znamená sústrediť úsilie na informovanie verejnosti o nových poznatkoch v prevencii najmä civilizačných ochorení, ovplyvnení dedičnej predispozície na určité choroby a úprave životného štýlu.
Učebný text je určený pre študentov pregraduálneho štúdia v odbore ošetrovateľstvo, špecializačného štúdia v...

 
autor: Radka Kurucová | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: primárna ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 4 | zobrazeno: 312x | publikováno: 9.6.2021

Ošetrovateľská diagnostika – prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe

Ošetrovateľská diagnostika – prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe

Učebnica je určená predovšetkým študentom odboru ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Zároveň ju odporúčame aj sestrám poskytujúcim ošetrovateľskú starostlivosť, mentorkám zapojeným do profesionálnej prípravy sestier, frekventantom špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy, akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania na prehĺbenie poznatkov, tréningu zručností v problematike ošetrovateľskej diagnostiky a výberu intervencií v zhode so súčasnými poznatkami a kompetenciami sestier.
Učebnica vychádza z dlhoročných pedagogických a výskumných aktivít autorského kolektívu a tiež zo skúseností z prípravy elektronických učebníc. Použité ošetrovateľské diagnózy sú uvedené so súhlasom NANDA-International.
Veríme, že naše pedagogické dielo umožní rozšíriť prezenčnú i dištančnú formu vzdelávania v klinických predmetoch o trénovanie kritického a klinického myslenia,...

 
autor: Martina Tomagová, Katarína Žiaková a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: ošetrovateľská diagnostika | příloh: 4 | zobrazeno: 883x | publikováno: 2.3.2021

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči

Studijní text je zaměřený na rozsáhlou problematiku Infekcí spojených se zdravotní péčí.
Sledování výskytu těchto infekcí je významným indikátorem kvality péče ve zdravotnických
zařízeních, proto je text zaměřen na nejčastěji se vyskytující infekce, preventivní opatření
a kontrolní prvky.
Studijní text je určen pro studenty bakalářských a magisterských nelékařských oborů
lékařských, zdravotnických a zdravotně sociálních fakult.

 
autor: Kateřina Horáčková, Jana Wichsová, Marie Holubová, Helena Petržílková, Lenka Škaroupková, Nikola Řeháčková, Jana Škodová, Daniela Srpová | FZS UP | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Infektologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Kontrola infekce, sterilizace, Prevence infekcí, ošetřovatelství, infekce spojené se zdravotní péčí | příloh: 1 | zobrazeno: 224x | publikováno: 4.12.2020 | poslední úpravy: 14.12.2020

Fyziologie smyslů

Fyziologie smyslů

Receptor reaguje na příslušný podnět změnou membránového napětí, označovanou jako generátorový (GP) nebo též receptorový potenciál (RP). Ten má charakter depolarizace (membránové napětí je méně negativní) nebo hyperpolarizace (membránové napětí je více negativní). Pokud je receptorem aferentní nerv nebo neuron s vlastním axonem, způsobí GP vznik akčního potenciálu (AP) na aferentním nervu, který se šíří do CNS.

 
autor: Jitka Švíglerová | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Fyziologie smyslů | příloh: 1 | zobrazeno: 478x | publikováno: 6.5.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020

Epitelová tkáň

Epitelová tkáň

 Vážení studenti, do rukou se Vám dostalo nově vzniklé výukové dílo, jehož obsahem jsou základy o epitelové tkáni. Dílo je doplněné o barevně zpracovaná schémata a mikrofotografie. Tato příručka vznikla jako pracovní sešit pro výuku zdravotních laborantů na Západočeské univerzitě v Plzni. Schémata jsou kreslena velice zjednodušenou formou a zpracována rukou, jsou tedy snadno reprodukovatelná. Věřím, že Vám bude příručka ve studiu nápomocná.

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Epitelová tkáň | příloh: 1 | zobrazeno: 979x | publikováno: 2.12.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 2163x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.9.2019

Stopové prvky

Stopové prvky

Stopové prvky jsou prvky anorganického původu, které se vyskytují v tělesných tekutinách a tkáních ve stopovém množství (v krvi v koncentracích µmol/l nebo nižších). Některé jsou biogenní, jiné se mohou dostávat do organismu při otravách (např. Pb, Cd, Hg), při léčbě (např. Sr, Au, Pt) nebo mohou být jen náhodnými kontaminanty (vody, potravin, vzduchu).
Nejvíce zastoupeným stopovým prvkem v lidském organismu je železo. Jeho koncentrace v krvi extrémně kolísá. Během dne dochází ke změnám až o 50%.

 
autor: Roman Cibulka | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Stopové prvky, anorganické | příloh: 1 | zobrazeno: 1137x | publikováno: 9.1.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2

Prednášky sú zamerané na aktuálnu problematiku odboru ošetrovateľstvo s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva, nový fenomén ovplyvňujúci kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti - koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako aj vzdelávanie sestier a zmeny v kompetenciách v súvislosti s novou vyhláškou MZ SR 95/2018 Z.z. Ďalej sa venujeme posudzovacím nástrojom v ošetrovateľstve, manažmentu v ošetrovateľstve a ošetrovateľstvu založenom na dôkazoch. Prednášky sú zamerané na vznik a vývoj vybraných konceptuálnych modelov a teórií – Oremovej model sebaopatery, Leiningerovej model kultúrne zhodnej a rozdielnej starostlivosti. Venujeme sa Gordonovej funkčným a dysfunkčným vzorcom zdravia. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v ošetrovateľstve | příloh: 8 | zobrazeno: 1995x | publikováno: 17.12.2018

Kontrola kvality laboratorního vyšetření

Kontrola kvality laboratorního vyšetření

Přednáška o interní a externí kontrole kvality laboratorního vyšetření. Vysvětlení pojmů a definic týkajících se analytických vlastností laboratorní metody.                             

                                                                                                     

 
autor: Roman Cibulka | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Variační koeficient | příloh: 1 | zobrazeno: 870x | publikováno: 11.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020

Veřejné zdravotnictví

Veřejné zdravotnictví

 Náplní studijního textu je bližší seznámení s problematikou oboru veřejné zdravotnictví – jeho historie a vývoj, hlavní představitelé, současné pojetí a význam, pojem zdraví a nemoc jako bio psycho sociální kategorie – determinanty zdraví, nejčastější příčiny nemocí, handicap a jeho prevence, podpora zdraví, prevence v péči o zdraví – dispenzarizace, primární, sekundární, terciární prevence, Světová zdravotnická organizace. Heslovitá struktura textu umožňuje, aby čtenář získal základní přehled důležitých pojmů.

 
autor: Václav Beránek | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Veřejné zdravotnictví, pojištění, Světová zdravotnická organizace | příloh: 1 | zobrazeno: 850x | publikováno: 4.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020

Metody výzkumu a statistika

Metody výzkumu a statistika

 Náplní studijního textu Metody výzkumu a statistika je uvést studenty do problematiky výzkumu ve zdravotnictví, statistiky. Poukázat na specifika výzkumu ve zdravotnictví. Seznámit se základními metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do problematiky statistického zpracování dat.  

                                                                                                              

 
autor: Václav Beránek | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Racionalismus, empirismus, vědecká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nezávislá proměnná, modus, medián, četnost, soubor | příloh: 1 | zobrazeno: 1237x | publikováno: 4.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020

Ekonomika laboratoří I.

Ekonomika laboratoří I.

Skripta cílí na zprostředkování takových informací, které zajistí studentům základní orientaci v problematice řízení laboratoře, seznámí je se základními principy účetnicví, druhy majetku, se zásobováním a inventarizací majetku, v praktické rovině získají studenti informace o odepisování majetku, výpočtu mzdy či úrokování. Studenti získají konkrétní znalosti v oblasti ekonomiky konkrétní účetní jednotky.

 
autor: Alena Lochmannová | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: ekonomika, hospodaření, účetnictví, majetek, personalistika, finanční | příloh: 1 | zobrazeno: 1103x | publikováno: 15.10.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Učební text je zaměřen na základy obecné neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Poskytuje základní informace o funkčním a anatomickém uspořádání nervového systému, typech jeho poruch a možnostech vyšetření. Důraz je kladen na klinické projevy postižení jednotlivých funkčních či anatomických systémů (v relevantních případech včetně případných ošetřovatelských problémů a vhodného přístupu k nim) a také na používané vyšetřovací metody, a to zejména z hlediska jejich kontraindikací a možných komplikací, s nimiž se ošetřovatelský personál může setkat.

 
autor: Vlčková Eva, Blanka Adamová, Josef Bednařík, Tomáš Horák, Magda Horáková, René Jura, Milena Košťálová, Adéla Mitášová, Hana Ošlejšková, Martin Pail, Hana Petrášová, Jana Raputová, Andrea Šprláková-Puková, Pavel Štourač, Michaela Tomečková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: centrální nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, nerv, nervová dráha, sval, mozeček, autonomní nervový systém, extrapyramidový systém, motorický systém, paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex, řeč | příloh: 1 | zobrazeno: 4119x | publikováno: 7.9.2018 | poslední úpravy: 22.11.2018

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Výuková podpora pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na specifické preventivní postupy péče o pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění včetně dalších opatření směřující k ochraně obyvatel. Předmětem výukové podpory jsou odborné texty obsahující specifika bariérové péče dle nebezpečnosti biologických agens dle úrovní BSL 1-4 v návaznosti na legislativu České republiky a Evropské unie. Výukové texty jsou doplněny autorskými obrázky a autorskými videi obsahující použití speciálních ochranných pomůcek a prostředků při práci s infekčním pacientem. Hlavním cílem publikace je návazné využití poznatků studentů k upevnění dovedností při nácviku v rámci výuky předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v  infekčním lékařství - cvičení a podpoření individuálního studijního rozvoje studentů v oblasti...

 
autor: Simona Saibertová, Petra Juřeníková, Libor Sobek, Petr Jaššo | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: infekční onemocnění, BSL 1-4, bariérová péče | příloh: 5 | zobrazeno: 4755x | publikováno: 10.11.2017 | poslední úpravy: 26.11.2019

Urgentná medicína pre medikov

Urgentná medicína pre medikov

Predkladaný text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je kolektívnym dielom dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katatrof LF UK a Katedry Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do kolektívu boli prizvaní i autori z iných lekárskych odborov a práva.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Eduard Horovský, Andrea Hudáčková, Jozef Štorek, Katarína Fedorová, Vanda Valkučáková, Adam Žilinek, Dušan Sysel, Hana Belejová | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Všeobecné praktické lékařství, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Urgentná medicína, šok, anafylaxia, diabetes mellitus | příloh: 1 | zobrazeno: 2444x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 5.5.2017
 

Audiovizuální studijní opora pro stáže organizované na operačních sálech

Audiovizuální studijní opora pro stáže organizované na operačních sálech

V rámci projektu v programu: Fond rozvoje MU (MUNI/FR/1074/2019) byly pořízeny audiovizuální nahrávky, které seznamují studenty s procesem péče o pacienta na Centrálních operačních sálech FN Brno. Tematické zaměření audiovizuálních nahrávek: vstup a výstup personálu a stážistů na Centrální operační sály, vstup a výstup pacienta na Centrální operační sál, překlad pacienta s prokázanou infekcí (pacient s bariérovým režimem) na Centrální operační sály, poloha pacienta na operačním stole před operačním výkonem, příprava instrumentária k operačnímu výkonu, příprava operačního pole a rouškování pacienta, péče o pacienta na dospáváním pokoji, zdravotnická dokumentace perioperační péče.

 
autor: Alena Pospíšilová, Jaroslava Jedličková, Jaroslav Winkler, Iva Šilerová, Miluše Menzenská, Pavel Kůřil | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: operační sál, příprava operačního pole, rouškování, příprava instrumentária | příloh: 8 | zobrazeno: 393x | publikováno: 15.4.2021 | poslední úpravy: 27.4.2021

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče

Publikace se zabývá zejména bezpečnosti na operačním sále zvláště pak postupy, bez kterých by v dnešní době nebylo možné zajistit kvalitní zdravotní péči. Z tohoto důvodů je nutné věnovat této problematice neustálou pozornost. Na tento text je možné pohlížet jako na doplnění ke stávajícím publikacím. I když je problematika bezpečné práce na operačních sálech zmiňovaná v celé řadě publikací různými autory, tak některé kapitoly jsou v nich zmíněny spíše okrajově nebo jsou zaměřeny spíše na bezpečnost u pacientů. Bezpečnost z pohledu personálu je tam opomíjena. V publikaci vycházíme ze základních cílů WHO, které se k dané problematice vztahují. Zároveň jsou zde zmiňovány i resortní bezpečnostní cíle MZ ČR. Publikace je rozdělena do 13 kapitol zabývajících se bezpečnou chirurgickou péčí, bezpečným používáním radiologických, elektrochirurgických přístrojů, laserů, postupem při...

 

Vybrané hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve

Učebný text je určený pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie študentov ošetrovateľstva, tiež pre sestry poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Hodnotiace nástroje a meracie techniky v učebnom texte boli vybraté na základe potrieb školskej dokumentácie Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a splnenia kritérií pre ich výber (napr. validita nástroja). Text je členený na dve kapitoly. Prvá kapitola obsahuje súbor deviatich hodnotiacich nástrojov. Každý hodnotiaci nástroj obsahuje jeho stručný opis, vlastný nástroj a manuál k jeho vyplneniu, skórovaniu a následnej interpretácii. Druhú kapitolu tvorí súbor štyroch meracích techník. Každá meracia technika obsahuje jej stručný opis, vlastnú meraciu techniku a manuál k jej interpretácii. Učebný text je doplnený prehľadom domácich a zahraničných zdrojov k prezentovanej problematike.

 
autor: Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve | příloh: 4 | zobrazeno: 839x | publikováno: 6.10.2020

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z močového systému.

                                                                                                                                                   

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, močový systém, ledviny, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 516x | publikováno: 22.4.2020 | poslední úpravy: 21.9.2021

Sipping – inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice

Sipping – inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice

Cílem výukové podpory je zpřehlednit a rozčlenit perorální enterální polymerní výživu ve formě sippingu s jejími přednostmi a různými indikacemi v klinické praxi. Součástí této publikace je i ukázka edukace pacientů v používání sippingu a rovněž i využití sippingu jako součást jídel zakomponovaných do originálních rozmanitých receptů ve formě polévek, hlavních jídel, dezertů i nápojů.

 
autor: Simona Saibertová, Zlata Kapounová, Petra Juřeníková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: sipping, enterální výživa, edukace, fortifikace stravy | příloh: 1 | zobrazeno: 1413x | publikováno: 7.7.2019 | poslední úpravy: 11.7.2019

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)

Aktualizovaná a doplněná verze multimediálního elektronického materiálu „Základy ošetřovatelských postupů a intervencí" v českém jazyce nabízí i anglickou verzi textu. Text je zpracován v elektronické online verzi s možností stažení. Důraz je kladen na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace. K dispozici je přehled základních ošetřovatelských postupů, které jsou součástí profesních dovedností lékařských i nelékařských oborů. V české verzi je součástí textu aplikace určená k procvičování odborné terminologie.

 

 

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

Náhlá srdeční smrt je přirozená smrt ze srdeční příčiny, která nastává do jedné hodiny od vzniku příznaků.Nejčastěji se jedná o infarkt myokardu spojený s maligní poruchou srdečního rytmu. Zde pacientovi nedokážeme pomoci. Akutní infarkt myokardu a nestabilní angýna pektoris jsou další dvě akutní formy ICHS, u nichž již můžeme diagnosticky a léčebně zasáhnout.

 
autor: Roman Cibulka | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Infarkt myokardu | příloh: 1 | zobrazeno: 1251x | publikováno: 7.1.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1

Prednášky sú zamerané na aktuálne problémy odboru. Vzdelávanie sestier, zmeny v kompetenciách v súvislosti s vyhláškou MZ SR 95/2018 Z.z. ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom. Vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva. Benefity a limitácie hodnotiacich nástrojov a techník, kritériá pre ich výber a ich využívanie v klinickej praxi. Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v kontexte legislatívy. Koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako nový fenomén, ktorý ohrozuje kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch. Prednášky sú ďalej zamerané na myšlienkové predpoklady a východiská humanistických konceptuálnych modelov – Nightingaleovej, Hendersonovej, Oremovej a model Roper-Logan-Tierney, a ich využitie v paliatívnej starostlivosti....

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace nástroje | příloh: 8 | zobrazeno: 1997x | publikováno: 14.12.2018 | poslední úpravy: 17.12.2018

Rizikové faktory aterosklerózy

Rizikové faktory aterosklerózy

Mluvená přednáška k ateroskleróze a jejím rizikovým faktorům.              

                                                                                                  

 
autor: Roman Cibulka | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Ateroskleróza, kardiovaskulární onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 1017x | publikováno: 6.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020

Profesní sebeobrana

Profesní sebeobrana

 Náplní prezentace Profesní sebeobrana je uvést studenty do problematiky profesní sebeobrany pro zdravotnický sektor, poukázat na specifika taktické a technické stránky sebeobrany. Seznámit se základními prostředky sebeobrany se zaměřením na defensivní způsob řešení konfliktů. Formou jednoduchého a upřímného manuálu zvýraznit ty myšlenkové postupy, které zvyšují šance obránce na přežití.

 
autor: Václav Beránek | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: sebeobrana, prostředek, taktika, nutná obrana, zdravotník, konflikt, asertivita | příloh: 1 | zobrazeno: 919x | publikováno: 4.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020

Den na operačním sále - sterilizace

Den na operačním sále - sterilizace

 Video "Den na operačním sále - sterilizace" je určené studentům oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Přiblíží studentům prostorové uspořádání operačních sálů a centrální sterilizace, péči sestry o operační nástroje po operaci. Video lze využít při výuce chirurgického ošetřovatelství, ošetřovatelských postupů nebo perioperační péče.

 
autor: Kateřina Ratislavová, Bc. Blanka Drápelová | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: operační sál, perioperační péče, sestra | zobrazeno: 836x | publikováno: 14.11.2018 | poslední úpravy: 6.5.2020

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Učební text je zaměřen na základy speciální neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Poskytuje základní informace o nejčastějších typech neurologických onemocnění dospělého i dětského věku. Důraz je kladen na klinické projevy jednotlivých onemocnění s cílem zajistit jejich správné rozpoznání ošetřujícím personálem v odpovídající klinické situaci (v relevantních případech včetně případných ošetřovatelských problémů a vhodného přístupu k nim). Pozornost je věnována také diagnostickým a terapeutickým možnostem jednotlivých diagnostických jednotek.

 
autor: Vlčková Eva, Blanka Adamová, Josef Bednařík, Yvonne Benešová, Martina Bočková, Katarína Česká, Irena Doležalová, René Jura, Zdeněk Kadaňka, David Kec, Lenka Krajčovičová, Lenka Krbková, Adéla Mitášová, Hana Ošlejšková, Iva Šrotová, Michaela Tomečková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: epilepsie, epileptický záchvat, synkopa, tetanie, spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, roztroušená skleróza mozkomíšní, neuroinfekce | příloh: 1 | zobrazeno: 3604x | publikováno: 7.9.2018 | poslední úpravy: 22.11.2018

Psychológia v pôrodnej asistencii

Psychológia v pôrodnej asistencii

Poznanie a porozumenie psychologického prežívania tehotnej a rodiacej ženy napomáha efektívnej komunikácií medzi pôrodnou asistentkou a klientkou, a prispieva tak k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento učebný text určený predovšetkým študentkám pôrodnej asistencie si kladie za cieľ priblížiť tie oblasti v rámci poskytovania starostlivosti v pôrodnej asistencii, kde poznanie psychologických súvislostí zohráva svoju významnú rolu. Prezentované poznatky sa zaoberajú psychologickými aspektami prežívania tehotenstva, pôrodu a popôrodného obdobia (s dôrazom na základný prehľad psychopatológie v tehotenstve a po pôrode). Učebný text sa venuje tiež významu vhodnej komunikácie a prístupu k rodiacej žene, rovnako ako špecifickým situáciám v pôrodnej asistencii z psychologického pohľadu (napr. situácia perinatálnej straty a narodenie dieťaťa so zdravotnými komplikáciami).

 

 

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Odborný text s názvem „Základy ošetřovatelských postupů a intervencí„ je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Důraz je kladen na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace v souladu s nejnovějšími trendy ošetřovatelství. K dispozici je přehled základních ošetřovatelských postupů, které jsou součástí profesních dovedností nelékařských a lékařských oborů. Součástí textu je aplikace určená k procvičování odborné terminologie.

 

Prvá pomoc pre medikov

Prvá pomoc pre medikov

Medzinárodný výbor pre resuscitáciu ILCOR (International Liason Commitee on Resuscitation) združuje nadnárodné spoločnosti (American Heart Association, European Resuscitation Council, ale i ázijské, austrálske spoločnosti), reviduje v pravidelných päťročných intervaloch doporučené postupy (Guidelines) pre neodkladnú resuscitáciu na základe nových poznatkov z resuscitačnej medicíny.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Hana Belejová, Andrea Hudáčková, Dušan Sysel Jozef Štorek | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Nelékařské zdravotnické vědy, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Prvá pomoc, KPCR, Resuscitácia | příloh: 1 | zobrazeno: 2743x | publikováno: 28.4.2017
MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].