Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Ve výukovém textu jsou popsány jednotlivé součásti, týkající se životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmínkami udělení registrace léčiv ať již centralizovanou nebo národní procedurou, dále jsou objasněny základní principy a povinnosti ve vztahu k bezpečnosti léčivých přípravků po jejich uvedení do reálné klinické praxe – farmakovigilance a v poslední kapitole jsou představeny principy stanovování cen a úhrad léčivých přípravků v České republice. Výukový text takto postihuje a aktuálně objasňuje všechny základní součásti celého životního cyklu léčivých přípravků.

 
autor: Regina Demlová, Barbora Říhová, Zuzana Grycová, Kateřina Nerušilová, Lenka Dubská, Radka Obermannová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Životní cyklu léčiv, klinické hodnocení léčiv, registrace léčivých přípravků, farmakovigilance, stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků | příloh: 1 | zobrazeno: 7137x | publikováno: 18.3.2014

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Prezentace k semináři Životní styl - výživa  v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Energie a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami jejich příjmu.Význam jednotlivých druhů potravin: význam živočišných a rostlinných potravin ve výživě podle druhů. Výživa kojenců: význam kojení, výživová doporučení pro děti do jednoho roku. Výživová doporučení: výživová doporučení pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způsobů alternativního stravování.

 

Farmakovigilance a propagace léčiv

Farmakovigilance a propagace léčiv

Výukový text “Farmakologie a propagace léčiv“ shrnuje nejdůležitější informace týkající se dozoru nad léčivými přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků při minimálním riziku nežádoucích účinků, včetně specifikace těchto nežádoucích účinků (farmakovigilance). Text se dále zabývá propagací léčiv, zejména otázkami reklamy zaměřené na léčiva a její regulací v souvislosti s etickými požadavky.

 
autor: Dagmar Vršková, Jana Pistovčáková, Leoš Landa | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: farmakovigilance, propagace léčiv, nežádoucí účinky, interakce léčiv, reklama na léčiva | příloh: 1 | zobrazeno: 14388x | publikováno: 14.4.2008 | poslední úpravy: 8.6.2011

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci

Vývoj každého nového léčiva a povolení jeho užívání v klinické praxi představuje v současné době cca 11 leté období, v němž 2-5 let připadá na objevení vhodné molekuly, 5-9 let na získání biologické a toxikologické charakteristiky testováním na preklinické úrovni, a farmakoterapeutických vlastností klinickým zkoušením. Celý tento vývoj podléhá dodržování přísných profesionálních a etických zásad, dohodnutých a platných mezinárodně. Snahou předkládaného textu je přiblížit současný stav těchto postupů.

 
autor: Olga Starobová, Leoš Landa, Jana Nováková, Alexandra Šulcová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lékový design, framakologický screening, preklinické testování | příloh: 1 | zobrazeno: 10258x | publikováno: 6.4.2006 | poslední úpravy: 2.6.2011

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK léčiv

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV

Interindividuální variabilita odpovědi na léčivo představuje v praxi často významný problém. Jedním z faktorů, které v jejím vzniku hrají důležitou roli, je genetický polymorfismus enzymů, které se podílejí na metabolismu léčiv. Na metabolismu xenobiotik se podílí 22 izoforem cytochromu P450 z rodin CYP1, CYP2 a CYP3, pro které je charakteristický významný polymorfismus. Tyto různé genové varianty se mohou projevit ve fenotypu až čtyřmi různými způsoby: Takzvaní pomalí metabolizátoři (PM) jsou nositelé dvou nefunčních alel a postrádají enzymatickou aktivitu, střední metabolizátoři (IM) jsou heterozygoti pro nefunkční alelu nebo nosiči dvou alel kódujících enzym se sníženou aktivitou (rychlost metabolismu mezi PM a rychlým metabolizátorem). Rychlí (extenzivní, EM) metabolizátoři jsou jedinci s dvěma funkčními (wild type) alelami a ultrarychlí metabolizátoři (UM) mají více aktivních kopií genu. Výsledný fenotyp se tedy může projevit selháním účinku léčiva či zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, ale může také zvyšovat riziko interakcí určité látky s jinými léčivy.

 
autor: Monika Bludovská | LF UK Plzeň | disciplína: Farmakologie | klíčová slova: CYP450, polymorfismus enzymů, interakce | příloh: 1 | zobrazeno: 3039x | publikováno: 2.12.2014 | poslední úpravy: 3.3.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Srdeční cyklus
.. část obsahuje popis jednotlivých fází srdečního cyklu. Animace zobrazuje mechanické děje v srdci během .. .. porozumění průběhu jednotlivých fází srdečního cyklu. V levé části uvidíte mechanické změny v srdci vč.. ..klíčová slova: cyklus, sfygmogram, EKG,..

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU
.. jsou klasiPkovány a popsány nežádoucí účinky léčiv a v neposlední řadě shrnuty poznatky a lékových i.. ..klíčová slova: farmakokinetika, lékové formy, interakce léčiv, nežádoucí úč..

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU
.. kapitolami shrnujícími základní charakteristiky životního cyklu léčiv a aktuální legislativní normy záva.. .. shrnujícími základní charakteristiky životního cyklu léčiv a aktuální legislativní normy závazné pro p.. .. principy vzájemného působení organismu a léčivých látek a speciální farmakologií v rozsahu nezb..

Practicals in Pharmacology
.. Related contributions: Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci Farmakovigilance a..

Základy fyziologie srdeční mechaniky
.. mechanismech kontrakce srdečního svalu, srdečním cyklu a zevních projevech srdeční činnosti.   &nb.. ..klíčová slova: srdečního svalu, srdeční cyklus, srdeční v..

Plicní ventilace
.. včetně funkce dýchacích svalů, popisu dechového cyklu, poddajnosti plic a.. ..klíčová slova: cesty, plicní ventilace, dýchací svaly, dechový cyklu..

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu
.. dostatečná, přidává se inzulin. Ve skupině léčiv používaných ke snižování hladiny glukózy se objev..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. typy buněčných kultur, popis jejich růstového cyklu, proliferace či diferenciace. Poslední kapitola j..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. Vzhledem k amfifilním vlastnostem těchto léčiv dochází nejen k vazbě na specifická vazebná míst..

Imunologie VŠ lékařství
.. odpovědi. Důležitou součástí přednáškového cyklu jsou i poznatky o regionalizaci imunitní ..

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie
.. „Vzpomínky na naše učitele a vlastní životní zkušenost nás utvrzují v tom, že každá doba i věk..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. P.Džubák: Analýza buněčného cyklu pomocí průtokové cytometrie. Odkazy: Odkaz Da..

Psychiatrické vyšetření
.. registrovaný uživatel – – klíčové životní období | 9.3.2011 19.8 MB registrovaný uživatel &..

Environmentální informační systémy
.. monografie je orientována do oblasti monitoringu životního prostředí, detailního objasnění envi.. .. této publikace Ing. Pavlu Polsterovi z Fakulty životního prostředi University Jana Evangelisty Purkyně v.. ..klíčová slova: životní prostředí, informační sys..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. návrh léčebného plánu o volitelném počtu cyklů pro konkrétního pacienta. K dispozici je p..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. zahrňujúcu všetky fázy a aspekty katastrofického cyklu, včítane prípravy, prevencie, okamžitého nasa..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. Turnerův syndrom – pořad České televize z cyklu Diagnóza Janošová P. Dívčí a chlapecká identita P..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].