Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

NK- a NKT-BuNKy - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

   Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- a T-lymfocyty a trochu zabúdame na ďalšie, dnes už veľmi dobre definované skupiny buniek – NK- a NKT-bunky.
   NK-bunky sa diferencujú v kostnej dreni, ale časť môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymfocyty - LGL (large granular lymphocytes). Sú to bunky s priemerom 10  - 12 µm, s veľkým obličkovým jadrom a bohatou cytoplazmou, v ktorej sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi je ich približne 5 až 10 % z celkového množstva lymfocytov. Dokážu zničiť celé spektrum nádorových a vírusom infikovaných buniek a svojou produkciou početných cytokínov sa zapájajú aj do regulácie imunitných procesov. NK-bunky pod vplyvom IL-2 sa diferencujú do agresívnejšej skupiny buniek, ktoré označujeme ako LAK (lymphokine activated killer cells); im sa podobajú TIL (tumour infiltrating lymphocytes).
NKT-bunky predstavujú nezávislú populáciu buniek; dozrievajú v týmuse. Stoja niekde na polceste medzi NK-bunkami a alfa/beta T-lymfocytmi, pretože vlastnia súčasne antigénový receptor oboch. Najtypickejšou vlastnosťou NKT-buniek je, že po stimulácii dokážu veľmi rýchlo produkovať veľké množstvá cytokínov, čo naznačuje, že NKT-bunky sa podieľajú na modulácii imunitnej odpovede. Majú aj výraznú lytickú aktivitu, podobne ako CTL a NK-bunky a môžu sa tak spolu s nimi zúčastňovať na obrane proti nádorom. Rozpoznávajú baktérie, ktoré vo svojej stene nemajú lipopolysacharid, čo naznačuje na ich špecializovanú účasť v antimikrobiálnej imunite. V krvi dospelého jedinca sa ich počet pohybuje na úrovni 0,1 % z T-lymfocytovej populácie. Je tu značná interindividuálna variabilita – od 0,01 % až po 1 %, pričom u žien je ich viac.
Na imunitných reakciách sa napokon zúčastňujú aj K-bunky (killer cells). Morfologicky nepredstavujú samostatnú populáciu a tento pojem znamená skôr funkčné označenie buniek, ktoré sa zúčastňujú na ADCC-reakcii (antibody-dependent cell-mediated cytolysi = – bunkami sprostredkovaná cytotoxicita závislá od protilátky). Patria sem bunky, ktoré vlastnia receptor pre protilátky, t. j. neutrofily, eozinofily, makrofágy a predovšetkým NK-bunky. Po nadviazaní sa na protilátku, ktorá už predtým reagovala s antigénmi na terčovej bunke, sa K-bunky aktivujú a uvoľňujú cytotoxické molekuly, ktoré terčovú bunku usmrcujú.
 

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky | klíčová slova: Bunky NK, NKT, LAK, TIL, MAIT, lymfocyty | příloh: 1 | zobrazeno: 12072x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013

Imunokompetentní buňky

Imunokompetentní buňky

Výukový materiál určený pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsahuje základní charakteristiku a funkce imunokompetentních buněk. Vysvětluje pojmy a definice s tímto tématem spojené.                                                 

 
autor: Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Imunita, Cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 5470x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 14.1.2015

Patologie buňky – vybrané kapitoly

Patologie buňky – vybrané kapitoly

Texty soustředěné v tématickém celku „Patologie buňky – vybrané kapitoly“ představují multidisplininárně koncipované a postupně doplňované kapitoly z vybraných oblastí biologie ale zejména patologie buňky.

Snahou autorů bylo popsané procesy prezentovat v základních rysech nejen na úrovni molekulární, subcelulární, celulární a integrativně orgánové, ale také z pohledu klinicko-diagnostických dopadů. Vše s důrazem na představení vybraných procesů pokud možno v obecnější „biologické“ rovině. Každá kapitola je vybavena četnými schématy a obrazovou dokumentací.

 
autor: Milan Elleder, Jakub Sikora | 1.LF UK | disciplína: Biologie, Gastroenterologie, hepatologie, Hematologie, Histologie, embryologie, Lékařská chemie a biochemie, Onkologie, radioterapie, Patologie a soudní lékařství, Pediatrie, neonatologie | klíčová slova: biologie buňky, patologie buňky, molekulární patologie | příloh: 6 | zobrazeno: 9504x | publikováno: 16.11.2009 | poslední úpravy: 18.8.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Nekonvenčné T-lymfocyty
..nky.php?s=Prednasky#Edukačné w.. .. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama delta T-lymfocyty. V článku a .. .. najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme e.. .. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama (g) delta (d) T-lymfocyty... .. najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme e.. ..klíčová slova: NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1.. ..klíčová slova: NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1..

Metoda analýzy komet
.. stanovení účinků chemoterapeutik na nádorové buňky, posuzování účinků oxidativního stresu a prote.. .. screening genotoxických látek, stanovení účinků chemoterapeutik na nádorové buňky, posuzování úč.. .. Dvořák, Jaroslav Wink..

Imunitní mechanismy
.. zveřejněný komentovaný PP "Imunokompetentní buňky". Věnuje se vysvětlení pojmů: vrozená a získ.. .. komentovaný PP "Imunokompetentní buňky". Věnuje se vysvětlení pojmů: vrozená a zís..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj .. .. kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, ..

Prezentácia antigénov
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. Antigény proteínového charakteru spracúvajú bunky prezentujúce antigén (APC) a prezentačnými mol.. .. (IO), ktorý vyvolajú (protilátkový alebo bunkový) závisí od ich biochemickej štruktúry. Niek.. .. viaže na HLA-molekuly a zabuduje do membrány bunky, kde sa zviditeľňuje alfa/beta T-lymfocytom, sa .. .. viaže na HLA-molekuly a zabuduje do membrány bunky, kde sa zviditeľňuje alfa/beta T-lymfocytom, s..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
..klíčová slova: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytropoeza, granulopoeza, mo.. ..klíčová slova: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytropoeza, granulopoeza, mo..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. diela~clank.. .. aktivácii sa nielen diferencujú na efektorové bunky, ale aj na pamäťové (Tm), ktoré prežívajú v organ.. .. aktivácii sa nielen diferencujú na efektorové bunky, ale aj na pamäťové (Tm), ktoré prežívajú v orga.. .. príslušný cudzorodý antigén. Ide predovšetkým o bunky infikované vírusmi, nádorové a alogénne bunky. CT.. .. sú principiálnymi bunkami špecifickej imunitnej odpovede. Predstavujú h..

Histologie
.. Text členěný do sedmi kapitol pojednává o stavbě buňky a všech typů tkání, které tvoří tělo člověka. Zár.. .. členěný do sedmi kapitol pojednává o stavbě buňky a všech typů tkání, které tvoří tělo člověka. Zá.. .. Hurník, Milan Urík, Tomáš Pruša, Lenka..

Metody celulárních separací
.. buněčné populace (např. hematopoetické kmenové buňky) lze identifikovat na základě exprese s.. .. buněčné populace (např. hematopoetické kmenové buňky) lze identifikovat na základě exprese s.. .. Klabusay~autor-22577-martin-klabusay#Jaroslav Wink.. .. kdokoli – Pracoviště: Interní hematoonkologická ..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. buněčných membrán a k průniku antidepresiv do buňky a interakcím s nitrobuněčnými elementy. Protože t.. .. primárního účinku většiny antidepresiv je plazmatická membrána. Vz..

Rohovka - 1.časť
.. diela~clank.. .. očnej gule tvoria 3 vrstvy.  Vonkajšia vrstva (tunica fibrosa bulbi) - vonkajší vä.. .. lamiel, medzi ktorými sú ploché väzivové bunky (keratocyty). Je súčasťou lámavého [optického, re.. .. lamiel, medzi ktorými sú ploché väzivové bunky (keratocyty). Je súčasťou lámavého [optického, r..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
..nky.php?s=Prednasky#Elearningové .. .. skupiny – ILC2, resp. ukazuje sa, že ILC-2-bunky sú na samom začiatku imunopatologických procesov .. .. hrubé črevo, ba dokonca aj na distálne ileum (pankolitída), ale toto, na rozdiel od Crohnovej .. ..klíčová slova: kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, autoprotilátky pANCA, .. ..klíčová slova: kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, autoprotilátky pANCA, ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. hmoty od diverzity biochemických drah v rámci buňky, genetickou diverzitu organismů, složení bi.. .. hmoty od diverzity biochemických drah v rámci buňky, genetickou diverzitu organismů, složení bi.. .. Institut biostatistiky a analýz Související články: Úvod do matematického modelování s vyu..

Cytológia a všeobecná histológia
.. publikácie a autorské diela~clank.. .. obrázková aj schematická charakteristika bunky a jednotlivých tkanív ľudského organizmu. V dyn.. .. obrázková aj schematická charakteristika bunky a jednotlivých tkanív ľudského organizmu. V dyn.. .. Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková, Mikuláš Po.. .. I., Tóth Š., Veselá J., Jonecová Z., Danková M., Pomfy M.: , Cytológia a všeobecná his..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. nepoznáme. Predpokladá sa interakcia faktorov vonkajšieho prostredia s genetickou predispozíciou k c.. .. následne stimulujú parenchýmové mikrogliové bunky, ktoré produkciou svojich cytokínov (IL-12, I.. .. nepoznáme. Predpokladá sa interakcia faktorov vonkajšieho prostredia s genetickou predispozíciou k c..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. hematoonkologické ochorenie v rannom štádiu často nie je je.. .. v dôsledku poruchy zárodočnej krvotvornej bunky, z ktorej sa následne vyvinie populácia n.. .. Sprievodca všeobecného lekára hematoonkologickými ochoreniami veľmi zrozumiteľne a pr.. ..klíčová slova: nkológia, ..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. kapitola je věnována p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední ka.. .. – kancerogenu, dojde ke změně normální buňky v buňku nádorovou. Ta byla v histologickém pr.. .. – kancerogenu, dojde ke změně normální buňky v buňku nádorovou. Ta byla v histologickém pr..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-15]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].