Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Imunokompetentní buňky

Imunokompetentní buňky

Výukový materiál určený pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsahuje základní charakteristiku a funkce imunokompetentních buněk. Vysvětluje pojmy a definice s tímto tématem spojené.                                                 

 
autor: Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Imunita, Cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 5856x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 14.1.2015

Patologie buňky – vybrané kapitoly

Patologie buňky – vybrané kapitoly

Texty soustředěné v tématickém celku „Patologie buňky – vybrané kapitoly“ představují multidisplininárně koncipované a postupně doplňované kapitoly z vybraných oblastí biologie ale zejména patologie buňky.

Snahou autorů bylo popsané procesy prezentovat v základních rysech nejen na úrovni molekulární, subcelulární, celulární a integrativně orgánové, ale také z pohledu klinicko-diagnostických dopadů. Vše s důrazem na představení vybraných procesů pokud možno v obecnější „biologické“ rovině. Každá kapitola je vybavena četnými schématy a obrazovou dokumentací.

 
autor: Milan Elleder, Jakub Sikora | 1.LF UK | disciplína: Biologie, Gastroenterologie, hepatologie, Hematologie, Histologie, embryologie, Lékařská chemie a biochemie, Onkologie, radioterapie, Patologie a soudní lékařství, Pediatrie, neonatologie | klíčová slova: biologie buňky, patologie buňky, molekulární patologie | příloh: 6 | zobrazeno: 9890x | publikováno: 16.11.2009 | poslední úpravy: 18.8.2011

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

   Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- a T-lymfocyty a trochu zabúdame na ďalšie, dnes už veľmi dobre definované skupiny buniek – NK- a NKT-bunky.
   NK-bunky sa diferencujú v kostnej dreni, ale časť môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymfocyty - LGL (large granular lymphocytes). Sú to bunky s priemerom 10  - 12 µm, s veľkým obličkovým jadrom a bohatou cytoplazmou, v ktorej sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi je ich približne 5 až 10 % z celkového množstva lymfocytov. Dokážu zničiť celé spektrum nádorových a vírusom infikovaných buniek a svojou produkciou početných cytokínov sa zapájajú aj do regulácie imunitných procesov. NK-bunky pod vplyvom IL-2 sa diferencujú do agresívnejšej skupiny buniek, ktoré označujeme ako LAK (lymphokine activated killer cells); im sa podobajú TIL (tumour infiltrating lymphocytes).
NKT-bunky predstavujú nezávislú populáciu buniek; dozrievajú v týmuse. Stoja niekde na polceste medzi NK-bunkami a alfa/beta T-lymfocytmi, pretože vlastnia súčasne antigénový receptor oboch. Najtypickejšou vlastnosťou NKT-buniek je, že po stimulácii dokážu veľmi rýchlo produkovať veľké množstvá cytokínov, čo naznačuje, že NKT-bunky sa podieľajú na modulácii imunitnej odpovede. Majú aj výraznú lytickú aktivitu, podobne ako CTL a NK-bunky a môžu sa tak spolu s nimi zúčastňovať na obrane proti nádorom. Rozpoznávajú baktérie, ktoré vo svojej stene nemajú lipopolysacharid, čo naznačuje na ich špecializovanú účasť v antimikrobiálnej imunite. V krvi dospelého jedinca sa ich počet pohybuje na úrovni 0,1 % z T-lymfocytovej populácie. Je tu značná interindividuálna variabilita – od 0,01 % až po 1 %, pričom u žien je ich viac.
Na imunitných reakciách sa napokon zúčastňujú aj K-bunky (killer cells). Morfologicky nepredstavujú samostatnú populáciu a tento pojem znamená skôr funkčné označenie buniek, ktoré sa zúčastňujú na ADCC-reakcii (antibody-dependent cell-mediated cytolysi = – bunkami sprostredkovaná cytotoxicita závislá od protilátky). Patria sem bunky, ktoré vlastnia receptor pre protilátky, t. j. neutrofily, eozinofily, makrofágy a predovšetkým NK-bunky. Po nadviazaní sa na protilátku, ktorá už predtým reagovala s antigénmi na terčovej bunke, sa K-bunky aktivujú a uvoľňujú cytotoxické molekuly, ktoré terčovú bunku usmrcujú.
 

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky | klíčová slova: Bunky NK, NKT, LAK, TIL, MAIT, lymfocyty | příloh: 1 | zobrazeno: 14528x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Metoda analýzy komet

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy

Imunitní mechanismy

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Prezentácia antigénov

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Nekonvenčné T-lymfocyty

Histologie

Metody celulárních separací

Deprese, antidepresiva a membrány

Rohovka - 1.časť

T-lymfocyty a ich subpopulácie

Statistické hodnocení biodiverzity

Cytológia a všeobecná histológia

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].