Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii

Predložené učebné texty ponúkajú pedagógom a študentom návody, ako obohatiť a najmä uľahčiť pochopenie niektorých oblastí a zvýšiť retenciu získaných vedomostí z kľúčových funkčných predmetov, t.j. fyziológie, patologickej fyziológie a farmakológie. Rozdelené sú do troch hlavných častí, v ktorých postupne popisujeme dostupné simulátory, softvéry, ale aj demonštrujeme príklady kazuistík a prehľady vybraných ilustratívnych videofilmov verejne dostupných na internete.
Väčšina simulátorov je dostupná v Simulačnom a výučbovom centre JLF UK v Martine. Softvéry sú dostupné buď vo vnútrofakultnej sieti alebo nimi disponujú samotné pracoviská.
Vyzývame študentov, ale aj pedagógov, aby sa s textami oboznámili, využívali ich na obohatenie výučby, či samoštúdia, a najmä aby autorom poskytli následne spätnú väzbu, prípadne navrhli ďalšie možnosti využívania moderných technológií a pedagogických postupov v každodennej výučbovej praxi.
Pevne veríme, že si tieto učebné texty nájdu miesto vo výučbe jednotlivých predmetov a že sa stanú predmetom aktualizácií v súlade s vývojom v jednotlivých odboroch. To je aj jeden z dôvodov, prečo sú učebné texty vydané elektronicky a verejne dostupné prostredníctvom internetu – uľahčuje to ich budúcu aktualizáciu, rozširuje to spektrum potenciálnych záujemcov a umožňuje priame prepojenie na jednotlivé odkazy na internete.

 
autor: Juraj Mokrý, Daniela Mokrá, Ingrid Tonhajzerová, Jana Plevková, Martina Antošová | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie, Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: fyziológia, patofyziológia, farmakológia, patologická fyziológia, simulačná výučba, videofilm, kazuistika, softvér, fyziológia, patofyziológia, farmakológia, patologická fyziológia, simulačná výučba, videofilm, kazuistika, softvér | příloh: 1 | zobrazeno: 1977x | publikováno: 14.12.2016 | poslední úpravy: 17.2.2020

etika v medicíně

Etika v medicíně

Etika je samostatný vědní obor, na některých školách je i samostatným výukovým oborem. Nelze pochopitelně obsáhnout širokou škálu etických problémů a dilemat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a jejím dalším rozvojem.
Texty byly původně určeny hlavně pro studenty pátých a šestých ročníků lékařské fakulty jako materiály doplňující výuku sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Jsme přesvědčeni, že tyto texty mohou být zdrojem informací v dané oblasti i pro studenty jiných oborů připravující se pro praxi ve zdravotnictví i pro pracovníky pomáhajících profesí. Stejně tak mohou texty použít ke studiu, zamyšlení nad problémy a motivaci k dalšímu hledání odpovědí na etická dilemata i studenti postgraduálního studia.

 
autor: Květuše Zikmundová, Helena Zavázalová | LF UK Plzeň | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: sociální lékařství, veřejné zdravotnictví | příloh: 11 | zobrazeno: 6778x | publikováno: 12.11.2009 | poslední úpravy: 8.8.2013

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Súbor trinástich prezentácií tvorí základ prednášok venovaných centrálnym filozofickým a etickým témam, ktoré majú vzťah k ošetrovateľskej teórii, praxi a výskumu. Prvých sedem prezentácií je venovaných filozofickým východiskám ošetrovateľstva a sú v nich zastúpené témy: vzťah filozofie a ošetrovateľstva, človek, spiritualita, jazyk a komunikácia, logika a filozofické základy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Druhá časť prezentácií sa venuje etickým aspektom ošetrovateľstva: charakterizovaniu etiky a morálky, základnej terminológii a princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ako aj problémom, ktoré súvisia s jeho koncom.

 
autor: Juraj Čáp | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: filozofia v ošetrovateľstve, etika v ošetrovateľstve | příloh: 13 | zobrazeno: 4350x | publikováno: 15.2.2016 | poslední úpravy: 17.2.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 77 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 26

Gnatológia v prehľade
..ady k.. ..atológia ako veda bola definovaná v r. 1926 g.. ..aneta.. .. [PZL-ZL4] Protetická stomatológia [PS-S6] Protetika [Pr-ZL1] Protetika [Pr-ZL2] Protetika [Pr-ZL3].. ..Autorka popisuje teoretické základy gnatológie a ic.. ..klíčová slova: atológia, ..

Kapitoly z lékařské etiky
.. publikace a autorská .. .. text “ Kapitoly z lékařské etiky“ podává úvod do pro.. .. Kuře~autor-38228-josef-kure#Jana Halámková, Kateřina Ki.. .. KB kdokoli – Předměty/kurzy Lékařská etika I [VSET021] Lékařská etika 2 - seminář [VSL.. ..aných deset kapitol vzniklo ze zkušenosti výuky lé.. ..klíčová slova: etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, marná .. ..klíčová slova: ařská etika, transplantace, onkologie, práva pa..

Problematika transformácií leukoplakií
..ady k.. .. odborníkov zaoberajúcich sa prekanceróznymi stavmi sa n.. ..Andrej Jenča~autori.php?tid=151#Eugen .. ..Autori v prezentáciách poskytujú pohľad na pro.. ..klíčová slova: akia, prekancerózne stavy, ..

Choroby gingív
..ady k.. ..ápalové ochorenia gingív patria medzi n.. .. Ďurovič~autori.php?tid=153#Silvia Slovinská, Andrea .. ..Autori v príspevku rozoberajú problematiku k.. ..klíčová slova: a, zápalové ochorenia, g..

Pediatrické ošetrovateľstvo
..álne pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. ..arningový kurz v prostredí LMS M.. ..Anna Ovšonková~autori.php?tid=116#Mária Za.. .. je vytvorený podporou grantu KEGA č. 039UK-4/2012 E-learningové v.. ..klíčová slova: arning, pediatria, ošetrovateľská st..

Ošetrovanie chronických rán
..álne pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. .. -learningový kurz v prostredí LMS Moodle. Prvá le.. ..aela Miertová~autori.php?tid=88#Mária Tabaková, Ka.. .. prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa p.. ..klíčová slova: á rana, ošetrovanie, hojenie, preväz, čistenie ra..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. prezentácii tvoria podklady k prednáškam z predmetu O.. ..aj Čáp~autori.php?tid=130#Katarína Ži.. .. 1.97 MB ktokoľvek – – 01-2 Etika vo výskume 21.10.2015 1.07 MB ktokoľvek – &.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné metód..

Praktický atlas lékařské parazitologie II.
..aná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. ..aktivní a dále se vyvíjející parazitologický atlas .. ..av Förstl~autori.php?tid=127#Zuzana Čermáková, Bar.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: arazitologie, atlas, lékařská, parazitologie, at..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
..ady k.. .. interpretácia výsledkov, štatistický software i etika vo.. ..a a štatistika predstavuje súbor prednášok, kto.. ..an Tkáč~autori.php?tid=75#Andrea Madarasová Ge.. .. predmetu je zoznámiť sa so základnými metódami klinických štúdií a .. ..klíčová slova: a,..

An Introduction in Breast Diseases
..ational.. .. containing learning text for students of 5th and 6th.. ..amil.. ..a.. ..klíčová slova: ast diseases, breast..

Chromatografie
..aná díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ku.. ..ateriál podává základní informace o jedné z moder.. ..avel.. .. je úvodem ke studiu chromatografie. Obsahuje základní informace o této mo.. ..klíčová slova: atografie, separační metody, analytika, p..

Elektroforéza
..aná díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ku.. ..ateriál podává základní informace o jedné z moder.. ..avel.. .. je úvodem ke studiu elektroforézy. Obsahuje základní informace o této moderní separační a.. ..klíčová slova: a, separační metody, analytika, p..

Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia I.
..agogické .. .. učebné texty slúžia na pochopenie základných princípov chemických a f.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a pracovné ..

Základy mamológie
..agogické .. ..a poskytujúca učebný text pre študentov 5.a 6. roč.. ..amil.. ..a.. ..klíčová slova: a prsníkov, diagnostika, liečba, ochorenia p..

Klinické doporučené postupy
..á.. .. doporučené postupy jsou důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních posk.. ..adim.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, .. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM..

Metodika tvorby bibliografických citací
..ální učební po.. ..ace Metodika tvorby bibliografických citací o.. .. Kratochvíl~autor-45988-jiri-kratochvil#Petr Sejk, .. ..ace vznikla ve spolupráci se Servisním střediskem p.. ..klíčová slova: citace, citování, citační styly, citační etika, publikační etika, scientometrie, impact factor, .. ..klíčová slova: afické citace, citování, citační styly, citační eti..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
..álne učebné p.. .. efektívne hromadné spracovanie matematických a štatistických úda.. ..arián Švída~autori.php?tid=182#Jaroslav Majerník, J.. ..a riešenie čiastkových úloh pri spracovaní údaj.. ..klíčová slova: abuľkový procesor, spracovanie údajov, MS Office Ex..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
..agogické diela~clanky.php?s=pedagogika#Online .. ..akovina krčka maternice je u žien po rakovine p.. .. Kúdela.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: akovina krčka maternice, cervikálne p..

Stavba atomu - elektronový obal
..aná díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ku.. ..ateriál pojednává o stavbě elektronového obalu atom.. ..avel.. .. e-learningový kurz je určen pro studenty lékařských fak.. ..klíčová slova: obal, orbital, prvky, periodická soustava prvků, e..

Ošetrovateľstvo v neurológii
..agogické diela~clanky.php?s=pedagogika#Výučbové web.. ..adaná elektronická multimediálna učebnica int.. ..aela Miertová~autori.php?tid=88#Egon Kurča, M.. ..Ako učebnicu správne citovať Miertová, M., Kurča, E.. ..klíčová slova: á neurológia, špeciálna neurológia, oše..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
.. publikácie a autorské .. .. učebné texty sú určené študentom všeobecného lekárstva so záujmom o laparoskopickú chirurgiu. P.. ..arek Šoltés~autori.php?tid=358#Jozef R.. ..ah publikácie 1. Princípy laparoskopickej c.. ..klíčová slova: aparoskopia,..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Multimediálne p.. ..a.sk Vytvorenie 3D atlasu ľudských kostí v podobe i.. ..áš Havran~autori.php?tid=466#Michal Slabej, Peter .. .. Anatómia je jeden zo základných kameňov medicíny a .. ..klíčová slova: atlas kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, š..

Schizofrénia
..agogické .. ..a – koncepty, symptómy, diagnostické k.. ..án.. ..á je problematika rôznych koncepcií schizofrénie ta.. ..klíčová slova: a,..

Stavba atomu - atomové jádro
..aná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. ..ateriál popisuje stavbu atomového jádra, jeho vl.. ..avel.. .. e-learningový kurz je určen pro studenty lékařských fak.. ..klíčová slova: atomové jádro, ionizující záření, dozimetrie, detek..

Hygienická starostlivosť
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..á starostlivosť - typy pacientov podľa celkového st.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé ..

O vedeckom bádaní v medicíne
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Edukačné we.. .. bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto kni.. ..an Hulín~autori.php?tid=23#Daniela Ostatníková a ko.. .. k experimentu – Hájek J. Etika vo vedeckej práci – Hájek J. Veda, .. ..a a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr.. ..klíčová slova: bádanie, vedecká publikácia, a..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
..aná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. .. je multimediální učební portál dostupný v elektronické podobě n.. .. Klein~autori.php?tid=713#Ondřej Malý, Jakub Č.. .. Epomed.cz vzniká na podporu e-learningu jako moderního způsobu i.. ..klíčová slova: álení, popáleniny, traumatologie, plastická ch..

Horúčka
..ady k.. ..a je nešpecifickým prejavom mnohých ochorení. Vo vi.. ..a Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo K.. .. horúčka špecifikuje odporúčané diagnostické a liečebné po.. ..klíčová slova: a..

International Research Interdisciplinary School IRIS
..articles.php?s=Lectures#Educational.. .. IRIS “University without Walls” workshop program created at the Duke.. ..a Bacharová~authors.php?tid=532#Dominika .. .. is a very intensive and dynamic 6 - day course, full.. ..klíčová slova: school, resea..

Základy informačných technológií
..ady k.. ..ané prezentácie základov informačných technológií s.. ..aroslav.. ..ácie svojím rozsahom nemôžu nahradiť rozsiahle odb.. ..klíčová slova: atika, hardvér, softvér, počítačová sieť, inform..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].