Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 9

Lineární a adaptivní zpracování dat

Lineární a adaptivní zpracování dat

Prvním cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a dalším čtenářům analýzu a zpracování dat z pohledu teorie lineárních systémů, které zde vystupují jednak v roli generátorů dat a dále také v roli prostředků pro analýzu a zpracování dat. Druhým cílem je pak ukázat, jak lze efektivně řešit vybrané úlohy z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v prostředí MATLAB.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lineární zpracování dat, adaptivní zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4091x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 22.9.2015

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MaTLaBu

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Sbírka příkladů “Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu” vznikla jako studijní opora k předmětu Lineární a adaptivní zpracování dat (Bi0440). Náplní sbírky jsou příklady, které ukazují použití metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálu v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich zdánlivě skryté vlastnosti. Sbírku tvoří rozřešené sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit podle pokynů v komentářích a dokument se správnými výsledky a objasněním výpočtů.

 
autor: Roman Vyškovský, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Lineární a adaptivní zpracování dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad, adaptivní filtry | příloh: 2 | zobrazeno: 1748x | publikováno: 23.12.2017 | poslední úpravy: 27.6.2018

Signály, časové řady a Lineární systémy

Signály, časové řady a lineární systémy

Zpracování signálů je klasická technická, nebo možná ještě lépe elektrotechnická disciplína. Ukazuje se však čím dál tím více, že pojmy a teoretické nástroje používané v tomto oboru mohou být užitečnou alternativou a doplňkem statistických postupů používaných při analýze časových řad v medicíně, epidemiologii, analýze procesů probíhajících v našem životním prostředí i ekonomice, a mnoha dalších odborných oblastech.

 
autor: Jiří Holčík | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: signály, časové řady, lineární systémy | příloh: 1 | zobrazeno: 3997x | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat

Za celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato disciplina mnohá jména. Tyto různé názvy ani tak nesouvisí s vlastní podstatou tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání obrazů“, v angličtině „pattern recognition“. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných velikánů výtvarného umění (jak by bylo možné vyvozovat z českého překladu), nýbrž o pouhý matematický popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, grafem, apod.

 
autor: Jiří Holčík | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: analýza dat, klasifikace dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4350x | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

analýza dat pro Neurovědy

Analýza dat pro Neurovědy

Výukové materiály zpřístupněné formou interaktivní osnovy jsou věnovány principům základních metod analýzy medicínských dat s ohledem na specifika datových souborů a výpočtů z oblasti neurovědního výzkumu. Důraz je kladen především na správnou aplikaci těchto metod v praxi a na interpretaci dosažených výsledků. Výukové materiály sestávají z přednášek, detailních manuálů pro analýzu dat pomocí české a anglické verze softwaru STATISTICA, datového souboru použitého k ukázkám analýzy dat v přednáškách a manuálech, dvou sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a specifik analýzy rozsáhlých obrazových dat a dvou e-learningových sad teoretických i praktických otázek a příkladů. Tyto výukové materiály mohou být přínosné nejen pro studenty doktorských studijních programů Neurovědy, Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, pro něž je předmět primárně určen, ale i pro studenty dalších medicínských programů nebo i pro informatiky či matematiky a další akademické pracovníky, kteří se při své vědecké činnosti setkávají s analýzou medicínských a rozsáhlých obrazových dat. Vytvořené materiály mohou studentům a akademickým pracovníkům rovněž sloužit jako referenční příručka při přípravě jejich vlastních doktorských či habilitačních prací i při další vědecké činnosti. Příprava výukových materiálů byla finančně podporována prostředky projektu FRVŠ č. 942/2013 „Inovace materiálů pro interaktivní výuku a samostudium předmětu Analýza dat pro Neurovědy“.
 

 

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Data mining (DM; dolování z dat nebo vytěžování dat) je široce používanou metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory dat. DM obecně využívá metod, které jsou dostupné i v běžných statistických nástrojích, nicméně nabízí jednotlivé postupy v souvislostech a vazbách, které ve formě standardizované komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti jde tedy o metodický koncept zahrnující velkou šíři metod a způsobů práce. Celý systém je podřízen jedinému cíli, nalézt v datech zajímavé, netriviálně skryté, ale potenciálně užitečné informace. Hovoříme-li o dolování z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato koncepce byla využita i při přípravě výukového kurzu „Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky“ dostupného v rámci e-learningového portálu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 
autor: Jiří Jarkovský, Danka Némethová, Eva Gelnarová, Eva Budinská, Klára Kubošová, Lukáš Kokrment, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediální učební pomůcky, E-learning | klíčová slova: data mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, databáze | zobrazeno: 8361x | publikováno: 25.11.2005 | poslední úpravy: 25.10.2011

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro transplantační účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé části pak vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k transplantaci.

 
autor: Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: kostní dřeň, separátor, transplantace kostní dřeně | příloh: 1 | zobrazeno: 20656x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 23.3.2012

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Text je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření je dnes zprostředkována elektronicky a zpracování získaných výsledků je automatizováno. Moderní technologie tak nesmírně přispěly k efektivitě a spolehlivosti měření a jsou velkým přínosem pro instrumentální diagnostiku. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým vnějším vzhledem navzájem podobají (klávesnice, displej atd.) ačkoli jde často o zařízení zásadně se lišící měřící metodou a typem měřeného signálu (veličiny). Uživateli těchto moderních zařízení tak princip měření často uniká a spoléhá se na data zobrazená na displeji nebo vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby způsobené obsluhou nebo chybnou přípravou měření, je nezbytným předpokladem úspěchu. Jedním z motivů vedoucích k volbě tématu tohoto textu je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému Biopac student Lab.

 
autor: František Barták | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: biokybernetika, biosignály, Biopac student Lab | příloh: 1 | zobrazeno: 2367x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 10.10.2014

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 1678x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.9.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 45 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. publikace a autorská .. .. statistické metody představují velice užitečný nástr.. .. chemii, ale i v geografii a geologii. Zpracování rozsáhlých biologických a hlavně ekologických dat.. .. zjednodušení a vizualizaci velmi složitých dat. Použitelnost těchto metod v přírodních vědách je.. ..anka.. .. hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. .. učebního textu není podrobný teoretický výklad jednotlivých typů vícerozměrných analýz, ale ve .. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. a jako referenční text při samostatné analýze dat. Dostupnost nových studijních materiálů, kterých .. ..klíčová slova: vícerozměrné statistické ..

Biostatistika
.. publikace a autorská .. .. čtenáři této publikace jsou studenti matematické bi.. .. vybrat pouze klíčové metody, bez nichž si nelze zpracování dat vůbec představit, a na řadu používaných metod.. .. biologie, kterým chceme tímto učebním textem podat srozumitelný přehled základů biostatistiky v kon.. ..áš Pavlík~autor-78059-tomas-pavlik#Ladislav D.. .. Statistické hodnocení biodiverzity Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. ..ato publikace nemá v žádném případě ambici nahrad.. .. hodnocení biodiverzity Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. to zejména na nástrahy, které mohou kohokoli při zpracování konkrétních datových souborů potkat, ať už při vý.. .. s praktickými aplikacemi. Naším cílem bylo podat biostatistické metody korektně nejen z t.. ..klíčová slova: atistika, základní m..

Rozhodovací stromy a lesy
.. publikace a autorská .. .. přírodovědných oborech se stále více začínají mimo klasických vícerozměrných pa.. .. Tím však pochopitelně rostou i nároky na jejich zpracování.. .. Je to způsobeno především povahou biologických dat, která často nesplňují nároky na použití parame.. ..ára.. .. hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. .. byl vytvořen jako studijní materiál k přednáškám Pokročilých nepa.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. rozpočtem České republiky.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: ací stromy, pokročilé neparametrické met..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. publikace a autorská .. ..ář se seznámí se současným pojetím výpočetní vědy a.. .. Hřebíček~autor-179945-jiri-hrebicek#Miroslav Kubásek, Lukáš .. .. hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. ..ace „Vědecké výpočty v matematické biol.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. jsou v ní přehledně uvedeny.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: atematická biologie, vědecké vý..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. publikace a autorská .. ..a je často diskutovaným pojmem a to zejména v ob.. .. Jarkovský~autor-19-jiri-jarkovsky#Simona .. .. metody v biologii Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. .. předloženého textu je ukázat celou šíři pojmu biodiverzita a zároveň před.. .. v biologii Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. druhových abundancí a problematiku využití dat týkajících se biodiverzity ve vícerozměrných stat.. ..klíčová slova: a, statistické ..

Environmentální informační systémy
.. publikace a autorská .. ..ádaná monografie je orientována do oblasti m.. .. detailního objasnění environmentálních dat a informací a aktuálního přehledu env.. .. Hřebíček~autor-179945-jiri-hrebicek#Miroslav.. .. hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. ..ace „Environmentální informační sys.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. informačních systémů, zdrojů environmentálních dat a informací a environmentálních informačních služ.. ..klíčová slova: prostředí, informační s..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. publikace a autorská .. ..ace přináší vhodné postupy a metody pro řešení vybr.. .. Hřebíček~autor-179945-jiri-hrebicek#Zdeněk Pospíšil, Ja.. .. hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové .. ..ace "Úvod do matematického modelování s vyu.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. modelování v biologii.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: atematické modelování, Ma..

Metody výzkumu a statistika
..ávací .. ..áplní studijního textu Metody výzkumu a statistika .. .. sběru dat. Uvést do problematiky statistického zpracování dat.          .. .. metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do problematiky statistického zpracování d.. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: acionalismus, empirismus, vědecká metoda, e..

Praktikum z patologické fyziologie
.. publikace a autorská .. .. Praktikum z patologické fyziologie je souborem .. .. úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skrip.. .. Bienertová Vašků~autor-52224-julie-bienertova-vasku#Dana B.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: atologická fyziologie, pokusy na zvířatech, la.. ..klíčová slova: na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování.. ..klíčová slova: laboratorní metody, statistické zpracování dat.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. publikace a autorská .. .. učební text se zabývá v první kapitole přehledovým úvodem do termi.. .. aplikace metod umělé inteligence, dolování dat i metody strojového učení pro oblasti biologie a .. .. Hřebíček~autor-179945-jiri-hrebicek#Jan.. .. texty rovněž odkazují na současnou kvalitní výchozí literaturu, Um.. .. a biomedicíny na internetu a vyzkoušet si, jak adaptivní učení ve skutečnosti funguje, jak lze dolovat z d.. .. učení ve skutečnosti funguje, jak lze dolovat z dat znalost a jak ověřovat kvalitu znalosti; jsou u.. ..klíčová slova: učení, dolování dat, machine learning, data .. ..klíčová slova: učení, dolování dat, machine learning, data..

Odběr krve
..ální učební po.. ..áznam je určen pro doplnění výuky v bio.. .. oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně .. ..a Táborská~autor-22464-eva-taborska#Hana B.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence O..

Sádra v zubní laboratoři
..ální učební po.. .. sádrovně stomatologické laboratoře se zpracovává jed.. .. modelu - ořezání modelu. Videoukázka popisuje zpracování sádry ve stomatologické laboratoři v délce 12 min.. ..a Bartáková~autor-23013-sonia-bartakova#Patrik P.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence S.. ..klíčová slova: atologická laboratoř, sádra, odlévání modelů, zprac.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování..

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření
..á.. ..a pro výuku hodnocení radiologických vyšetření obsa.. .. vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s gr.. ..av Heřman~autori.php?tid=28#Filip Čtvrtlík, Lukáš H.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence H..

Antropometrika
..arningové .. ..ace seznamuje studenty s integrálním pojetím an.. .. měření lidského těla pro účely vědeckého zpracování naměřených údajů. Antropologie je spolu se z.. ..arie.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence A.. ..klíčová slova: Antropometrika,..

Deprese, antidepresiva a membrány
..Archiv e-learningových .. .. primárního účinku většiny antidepresiv je plazmatická m.. .. jejich podávání, je nutné poznat i jimi vyvolané adaptivní buněčné změny vedoucí ke změnám funkce neurot.. .. Fiša.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence D.. ..klíčová slova: synapse, serotonin, lipidové dvojvrstvy, membrány, a..

Imunologie VŠ lékařství
..ální učební po.. ..ášky pro předmět „imunologie“ za za.. .. Litzma.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Rozvoj adaptivní imunitní reakce 26.8.2014 1.85 MB uživatel v.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: alergologie, imunitní systém, obranyschopnost, p..

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
..á.. .. autorského kolektivu byl výběr, příprava a zpra.. .. autorského kolektivu byl výběr, příprava a zpracování výukových materiálů z oboru dětského lékaství, kt.. ..adimír Mihál~autori.php?tid=3#Miroslava Čelková, Pe.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence V.. ..klíčová slova: lékařství, e-učebnice, mu..

Psychoterapie
..á.. ..ady pro studium psychoterapie, která zahrnuje .. .. racionální výklad - výkladový rámec, zpracování emocí, konfrontace s vlastními problémy, me.. ..án.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: apie, Léčba, Psychoterapeutické šk..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
..ální učební po.. .. film “Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete &nd.. .. operační postup a instrumentárium a následné zpracování materiálu. Je koncipován jako úvod k vlastní pra.. ..ateřina Kaňková~autor-43033-katerina-kankova#Šárka .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence E.. ..klíčová slova: ateroskleróza, patofyziologie, pokusná zvířata, eti..

Biologická psychiatrie
..á.. ..áhlé zpracování problematiky biologické psy.. .. zpracování problematiky biologické psychiatrie, která z.. ..án.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: atrie, Modelové systémy, Nervový př..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. se zabýval vytvořením volně dostupného on-line atlasu n.. .. Metodická část atlasu popisuje kompletní zpracování tvrdých tkání spolu s výhodami a nevýhodami jedn.. ..áš Nedorost~autori.php?tid=20#Zbyněk Tonar, Věra To.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: alizované mikroskopické p..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. publikace a autorská .. ..á elektronická skripta se věnují jednak metodám, kt.. .. významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí ruti.. ..áš Kašpárek~autor-80506-tomas-kasparek#Daniel Sc.. ..atrie postrádá objektivní diagnostické metody, kte.. .. specializované znalosti algoritmů digitálního zpracování obrazu a statistické analýzy. Přestože tedy při.. .. významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Vše budeme demonstrovat zejména na případu sch.. ..klíčová slova: morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a a.. ..klíčová slova: výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza .. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Videoatlas anatomie
.. video~cla.. .. studenti, vážení kolegové, dovoluji si Vám předložit Video.. .. velmi za spolupráci děkuji. Technické zpracování bylo zajištěno pod odborným vedením pana Dr. Z. Z.. ..Alžběta H.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence V.. ..klíčová slova: anatomie, výukové v..

Rozštěpové vady obličeje
.. publikace a autorská .. ..ato digitální skripta jsou určena studentům zub.. .. pracovištích. Cílem těchto skript je dát ucelený přehled o etiologii, prevenci a léčbě roz.. ..avlína .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: vady, rozštěp rtu, rozštěp patra, ortodontická léčb.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
..á.. ..a přehledným způsobem popisuje problematiku ex.. .. Drá.. ..ah publikace M.Hajdúch: Bezpečnost práce v la.. .. Bezpečnost práce v laboratoři M.Khoylou: Zpracování biologického materiálu J.Srovnal: Izolace RNA f.. .. pomocí průtokové cytometrie. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence D.. ..klíčová slova: árně biologické metody, detekce nádorových mar..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
..á.. .. spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, lékařské fak.. .. výuku pediatrie u lůžka pacienta, konkrétně na zpracování kazuistiky založené na d.. ..armila Potomková~autori.php?tid=17#Vladimír Mihál, .. ..A KURZU Lekce 1 Lekce2 Definice medicíny .. .. Multimediální kazuistika: modelové zpracování   Téma II: "Zánět s.. .. Úvodní prezentace Vyhledávání důkazů v databázi Medline/PubMed Statistika pro .. ..klíčová slova: ávání, Informatika, Medicína založená na důka.. ..áleno Ediční komisí LF..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
..ální učební po.. ..áznam obsahuje popis procesů centralizace, .. .. a dosažení vysoké kvality. Preanalytické zpracování biologických vzorků v laboratoři představuje cel.. ..an Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. se požadavky na počty vyšetření v laboratořích kladou stá.. .. liniky mají průchod 400. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence k.. ..klíčová slova: analytická fáze, identifikace, centrifugace, o..

Turnerův syndrom – pacientské informace
..á.. .. informačních materiálů pro pacientky s Turnerovým synd.. .. informací mezi pacientkami a jejich lékaři v databázovém prostředí. Původní česká dokumentace je o.. ..a Zapletalová~autori.php?tid=40#Jan Lebl, Jarmila .. ..ácí zdroje Lebl J., Zapletalová J. Text pro dívky a.. .. může setkat * Historie Turnerova syndromu v datech. Elektronické záznamy pro sdílení lékařem a p.. ..klíčová slova: syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sl..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
..ální učební po.. .. pracoviště neurochirurgie je projekt zaměřený na vytv.. .. Novák~autor-73208-zdenek-novak#Ivo.. .. nově vybudovaným pracovištěm neurochirurgické kliniky LF MU FN .. .. z důvodu rychlosti přenosů a objemů přenášených dat jsou zasíťovány optickými kabely. Tyto jsou vyv.. ..klíčová slova: stereotaktický prostor, 3D, modelování, volume-rendering, ..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
..ační w.. .. září 2005 byl veřejně zpřístupněn webový portál, jeh.. .. primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o incidenci a mortalitě zhoubných nádorů v ČR. D.. ..adislav Dušek~autor-25646-ladislav-dusek#Jan .. ..avním cílem projektu SVOD je vývoj informačních sys.. .. a vědecké analýzy nad populačními onkologickými daty. V návaznosti na tato populační data mohou být a.. ..klíčová slova: zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se za..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].