Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Český Národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center

Česká hemofilická centra (centra lékařské péče pro pacienty trpící hemofilií a jinými vrozenými krvácivými stavy) vytvořila síť, jejímž cílem je vzájemná spolupráce, předávání zkušeností a získávání nových poznatků v léčbě o pacienty s hemofilií, von Willebrandovou chorobou a ostatními vrozenýmim krvácivými stavy. V rámci tohoto projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravidelně vyvěšovány na webu Českého národního hemofilického programu (ČNHP). Většina prezentací je určena odborníkům, ale poučení zde najdou i zainteresovaní laici.

 
autor: Petr Brabec, Miroslav Penka, Peter Salaj | LF MU | disciplína: Hematologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: hemofilie, von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vzdělávací síť, Český národní hemofilický program | příloh: 1 | zobrazeno: 5181x | publikováno: 24.1.2012 | poslední úpravy: 3.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 28 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center
..klíčová slova: příhoda, mozková mrtvice, vzdělávací síť, Národní cerebrovaskulární p.. ..klíčová slova: mozková příhoda, CMP, iktus, cerebrovaskulární příhoda, mozková mrtvice, vzdělávací síť, Národní.. ..klíčová slova: vzdělávací síť, Národní cerebrovaskulární program..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. (KRCA). V České republice je definován národní screeningový program pro KRCA a mnoho let byl .. .. republice je definován národní screeningový program pro KRCA a mnoho let byl používán test s gu..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. praktická cvičení se živým objektem). Výukový program je nyní volně šiřitelný na platformě Control Web ..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
.. on-line odkazy na abstrakta NLM Medline, národní číselník laboratorních metod na serveru MZ ČR...

Akutní stavy v neurochirurgii
..klíčová slova: neurochirurgie, Neurotraumatologie, Cerebrovaskulární..

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv
.. registrace léčiv ať již centralizovanou nebo národní procedurou, dále jsou objasněny základní pri..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
..Programy prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva .. .. zahrnuje informační podpora screeningových programů také hodnocení kvality zapojených center. Klí.. ..klíčová slova: screeningové programy, publikační portály, lékařské vzdělávání, karcin..

Klinické doporučené postupy I a II
.. více systematicky. Byl vytvořen generický mezinárodní nástroj pro evaluaci kvality doporučených po.. .. vytvořit, implementovat a evaluovat vzdělávací program zaměřený na doporučené postupy. Tento program byl..

Essentials of Medical Chemistry and Biochemistry
.. It is assigned for the students of English program of General medicine and Dentistry studies. The..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. lymfomů a je nepostradatelná pro transplantační program periferních kmenových buněk a kostní dře..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění pri..

Rtg kostí – semiologie
.. program je úvodem do interpretace rtg snímků v os..

Ošetrovateľský výskum
.. k ošetrovateľskému výskumu pre študijný program Ošetrovateľstvo. Koncepčná fáza výskumného proces..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
.. výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění zák..

Paliativní péče
.. života a organizační zajištění paliativní péče. Program je určen především studentům medicíny. Může však ..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
..klíčová slova: právo na informácie, edukačný proces, edukačný program, kompliancia, adherencia, konkordancia, príčiny n..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. vzdelávaní“ – pilotný vzdelávací program v laparoskopickej chirurgii zameraný na rozvoj ..

International Research Interdisciplinary School IRIS
.. “University without Walls” workshop program created at the Duke University, Durham, USA, is..

Course on Biomedical research - online
.. COURSE CONTENT Introduction: IRIS concept; Program of the course and training methods; Participants..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. žen. Incidence karcinomu ovaria dle NOR (Národní onkologický registr) v České republice 20..

Kurz biomedicínskej štatistiky II. - online
.. zároveň aj garantom v medziodborovom študijnom programe Biomedicínska fyzika na I. stupni. V ..

Základy intenzivní medicíny
.. uživatel – Smrt mozku a dárcovský program 21.3.2006 205.5 KB registrovaný uživatel – ..

Ošetrovanie chronických rán
.. Tiež môže byť prínosný pre študentov študijného programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská staro.. .. Ošetrovanie chronických rán [2-JOS-131] Program sústavného vzdelávania - Ošetrovateľská staro..

Základy biostatistiky
.. bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy na lékařských fakultách a ostatních vysokých ško.. .. magisterského studia až po studenty doktorských programů či uživatele z praxe, jsme i při tvorbě jejich k..

Topographical anatomy of limbs
.. General Medicine, but they may serve for study programs of Dentistry or Physiotherapy as well. The..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. tohoto příspěvku je popsat aktuální stav programu Telehematologie, který byl v rámci aktivit RITM .. .. části klasifikačního stromu webového archivu programu Telehematologie. Uživatelské role v archivu j..

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES
.. students of different doctoral study program.. .. students of different doctoral study programmes.   1. Introduction The elective subject.. ..klíčová slova: programmed instructions, cell and tissue donation, cell..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. česko-anglický, s výhledem pro případné mezinárodní sdílení nebo i otevření archivu. Pro jed.. .. zajišťují klinickou a odbornou úroveň celého programu a dodávají jednotlivé klinické studie, projektu ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].