Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8

Nukleární medicína v onkologii

Nukleární medicína v onkologii

Nástup nových zobrazovacích modalit (ultrazvuku, výpočetní tomografie, magnetické rezonance), moderních endoskopických metod, cytologické diagnostiky a detekce nádorových markerů poněkud změnil roli nukleární medicíny v onkologii, ale tato přesto zaznamenala v posledním období rychlý vývoj.

Základem tohoto pokroku je: rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky, rozvoj nových moderních radiofarmak a ohnisko zájmu klinických onkologů posunuté od pouhé detekce nádorů ke zjištění jejich charakteristiky.

 
autor: Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Onkologie, radioterapie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nukleární medicína, Radiodiagnostika, Zobrazovací metody, Radiofarmaka | příloh: 1 | zobrazeno: 6832x | publikováno: 30.11.2009 | poslední úpravy: 8.9.2012

Nukleární medicína v detekci zánětů

Nukleární medicína v detekci zánětů

Detekce a určení lokalizace zánětlivého ložiska v organizmu je významným diagnostickým problémem, jehož řešení bývá někdy neúspěšné přes použití většího počtu rozmanitých vyšetřovacích metod. Významnou výhodou scintigrafie ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je možnost celotělového způsobu vyšetření při pátrání po neznámém ložisku zánětu.
V současné době využívá nukleární medicína při vyšetření zánětů několika různých diagnostických postupů založených na odlišných farmakokinetických mechanismech vedoucích ke kumulaci jednotlivých radiofarmak v zánětlivém ložisku. Tato skutečnost umožouje zvolit nukleárně medicínský vyšetřovací postup, který je optimální pro detekci předpokládaného typu zánětlivého procesu.

 
autor: Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nukleární medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu, Záněty | příloh: 1 | zobrazeno: 6012x | publikováno: 30.11.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

medicína založená na důkazu

Medicína založená na důkazu

E-learningové materiály pro pregraduální a postgraduální výuku medicíny založené na důkazu. Jsou uspořádány do tří modulů v následující struktuře:

MODUL 1
Úvod do problematiky

MODUL 2
Práce s odbornou literaturou

MODUL 2A
Metoda PICO

MODUL 3
Systematické přehledy

MODUL 3A
Rychlé kritické hodnocení systematických přehledů

MODUL 3B
Meta-analýza z pohledu statistika

 

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, EBM | příloh: 13 | zobrazeno: 6751x | publikováno: 31.5.2013 | poslední úpravy: 7.4.2016

Urgentná medicína pre medikov

Urgentná medicína pre medikov

Predkladaný text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je kolektívnym dielom dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katatrof LF UK a Katedry Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do kolektívu boli prizvaní i autori z iných lekárskych odborov a práva.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Eduard Horovský, Andrea Hudáčková, Jozef Štorek, Katarína Fedorová, Vanda Valkučáková, Adam Žilinek, Dušan Sysel, Hana Belejová | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Všeobecné praktické lékařství, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Urgentná medicína, šok, anafylaxia, diabetes mellitus | příloh: 1 | zobrazeno: 2239x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 5.5.2017

medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

V rámci řešení projektu „Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP“ (CZ.1.07/2.3.00/09.0020) byl připraven a prakticky ověřen studijní předmět B006 -Medicína založená na důkazu, který je součástí nabídky Základního kurzu.

Předpokladem pro jeho absolvování je orientace v typologii klinických studií a dobrá znalost metodologie yhledávání lékařských a zdravotnických informací. Měsíc před termínem kurzu obdrží účastníci text klinické studie, kterou analyzují podle přiložených instrukcí a předloží ve formě internetového formuláře. Předmět je zaměřen tématicky na tyto oblasti:

Medicína založená na důkazu z hlediska historického vývoje, současného stavu a perspektiv implementace ve výuce, celoživotním vzdělávání a v klinické praxi.  Formulace klinických otázek ve formátu PICO jako nezbytný předpoklad pro efektivní vyhledávání nejlepších důkazů; metodika a praktické ukázky.  Charakteristika specializovaných informačních zdrojů pro medicínu založenou na důkazu, praktické ukázky. Kategorizace vyhledaných literárních informací dle pyramidy důkazu, kvalitativní hodnocení randomizovaných kontrolovaných studií a systematických přehledů pro rozhodovací procesy v medicíně a zdravotnictví.  Prezentace vlastních zkušeností s uplatňování medicíny založené na důkazu ve výuce pediatrie a klinickém rozhodování na Dětské klinice LF UP v Olomouci.

E-learningové opory, zpracované v programu Moodle, jsou z licenčních důvodů k časopiseckým článkům v plném rozsahu dostupné výhradně doktorandům LF UP v Olomouci na základě platné registrace. Volně dostupné části se aktivují tlačítkem Přihlásit se jako host.

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová, Bohdana Řeháková | LF UP | disciplína: Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, postgraduální studium | příloh: 1 | zobrazeno: 5812x | publikováno: 20.4.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Příručka Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie shrnuje základní metodické podklady, které postupně čtenáře seznamují s publikovanými prameny o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do pregraduální výuky pediatrie. Zde je kladen důraz na uplatnění kazuistiky založené na důkazu a nutnost mezioborové spolupráce, zejména mezi lékaři, biostatistiky a informačními specialisty. Textová část je doplněna pracovními materiály, které usnadní praktické osvojení principů medicíny založené na důkazu. V závěru zaznívá výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání.
 

 
autor: Vladimír Mihál | LF UP | disciplína: Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Medicína založená na důkazu, pediatrie, metodické podklady | příloh: 6 | zobrazeno: 4608x | publikováno: 19.6.2015 | poslední úpravy: 14.9.2016

Vyšetřovací metody Nukleární medicíny

Vyšetřovací metody nukleární medicíny

Videopořad podává základní informace o diagnostických metodách nukleární medicíny. Je určen pro pregraduální studenty zdravotnických oborů. Uvedeny jsou základní principy a indikace včetně seznámení s průběhem vyšetření tak, aby absolvent mohl podat pacientovi veškeré informace.

 
autor: Otto Lang, Ivana Kuníková | 3.LF UK | disciplína: Nukleární medicína | kategorie: Digitální video | klíčová slova: scintigrafie, vyšetřovací metody, radiofarmaka | příloh: 13 | zobrazeno: 7794x | publikováno: 16.11.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011

Fyzikální základy zobrazování v Nukleární medicíně a radiační ochrana

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující porozumění vyšetřovacím postupům pomocí radioaktivních látek – radiofarmak, které jsou demonstrovány na praktických cvičeních věnovaných zejména způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a interpretují. Byla soustředěna pozornost na určující a často rušivé jevy, které vstupují do přenosu informací zprostředkovaných ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovlivnění obrazu rušivými vlivy ztěžovat správnou klinickou interpretaci.

 
autor: Václav Hušák, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Milan Kamínek, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Fyzikální přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační ochrana | příloh: 1 | zobrazeno: 8137x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 46 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Kardiopulmonální resuscitace
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Pojednává o kardiopulmonální resuscitace podle p.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, KPR,..

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Popisuje problematiku tepelného .. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, tepelné poranění, chladové poranění, úraz elektr..

Celková anestézie
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška se zabývá teoretickými i praktickými o.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, anestézie, celková anestézie, historie an..

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Pojednává o problematice SIRS, Sepse a M.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, SIRS, Sepse, multiorgánová d..

Zajištění dýchacích cest
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška pojednává o problematice zajištění dýc.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, Zajištění dýchacích cest, trojitý manévr, intuba..

Šok, jeho druhy a fáze
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Rozsáhlá přednáška pojednává o šoku z pohledu an.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína..

Paliativní péče
.. medicína se stala důležitou součástí moderní medicíny 21. .. .. kdokoli – Předměty/kurzy Paliativní medicína [VLPM081] Paliativní péče - předpromoční praxe [a.. ..klíčová slova: péče, paliativní medicína, kvalita života, závěr života, komunikace, léčba ..

Stavba atomu - atomové jádro
..klíčová slova: detektory ionizujícího záření, radioaktivita, nukleární.. ..klíčová slova: ionizujícího záření, radioaktivita, nukleární medicína..

Vybrané kapitoly v kardiológií
.. ktokoľvek – – Predmety/kurzy Interná medicína [058] Interná medicína 1 [027] Interná medicína 2.. ..klíčová slova: Interná medicína, Kardiomyopatie, Pľúcna hypertenzia, Arytmie, H..

Akutní stavy v neurochirurgii
.. - například chirurgie, neurologie a akutní medicína. Toto platí i pro problematiku akutních stavů v n.. .. Neurologie - přednáška [VLNE9X1p] Intenzivní medicína - přednáška [VLAM9X1p] Intenzivní medicína - před..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní .. ..klíčová slova: anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní me..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. okruhy: anesteziologie, intenzivní medicína, urgentní medicína, první pomoc, ac.. ..klíčová slova: medicína, elektronický ..

Choroby gingív
.. Parodontológia [PAR-2] Parodontológia a orálna medicína [POM-ZL1] Parodontológia a orálna medicína [P..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. 23.9.2019 kdokoli – Pracoviště: Klinika nukleární..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. ktokoľvek – Predmety/kurzy Interná medicína 1 [IK/IM-V1/16] Interná medicína 2 [IK/IM-V2/19] ..

diagnostic methods of nuclear medicine
.. user – – Departments: Klinika nukleární..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. metody a kontrastní látky, výpořetní tomografie, nukleární magnetická rezonance, ultrasonografie a ..

Léčba poruch plodnosti
..klíčová slova: reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína..

Webináre z internej medicíny
.. Klinicky citlivé [?] Licencia Webinár - interná medicína 18.10.2019 ktokoľvek – – Pracoviská: .. ..klíčová slova: interná medicína..

Embryologické metody asistované reprodukce
..klíčová slova: reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína..

Klinické doporučené postupy
..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: práva pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medic..

Magnetická rezonance
.. metodu, která využívá fyzikálního principu nukleární magnetické rezonance (NMR) k zobrazení tkání nej..

O vedeckom bádaní v medicíne
..Medicína a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
..klíčová slova: bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medicína..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. – Predmety/kurzy Prvá pomoc [014] Urgentná medicína [086] Pracoviská: Klinika Urgentnej medicíny a m..

Základy intenzivní medicíny
.. medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se.. ..klíčová slova: medicína, koma, infekce,..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá ..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. medicína, v čele s hyperbarickou oxygenoterapií, tedy l..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. dokáže na náhle vzniklé situace, jimiž se akutní medicína hemží, reagovat efektivněji, rychleji a ek.. .. a léčba bolesti I [VSAL081] Intenzivní medicina [STAM9X1] Intenzivní medicína [VLAM9X1] I.. ..klíčová slova: medicína, postpunkční syndrom, synkopa, analgezie, a..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-02]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].