Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8

Lineární a adaptivní zpracování dat

Lineární a adaptivní zpracování dat

Prvním cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a dalším čtenářům analýzu a zpracování dat z pohledu teorie lineárních systémů, které zde vystupují jednak v roli generátorů dat a dále také v roli prostředků pro analýzu a zpracování dat. Druhým cílem je pak ukázat, jak lze efektivně řešit vybrané úlohy z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v prostředí MATLAB.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lineární zpracování dat, adaptivní zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4087x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 22.9.2015

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Sbírka příkladů “Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu” vznikla jako studijní opora k předmětu Lineární a adaptivní zpracování dat (Bi0440). Náplní sbírky jsou příklady, které ukazují použití metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálu v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich zdánlivě skryté vlastnosti. Sbírku tvoří rozřešené sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit podle pokynů v komentářích a dokument se správnými výsledky a objasněním výpočtů.

 
autor: Roman Vyškovský, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Lineární a adaptivní zpracování dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad, adaptivní filtry | příloh: 2 | zobrazeno: 1746x | publikováno: 23.12.2017 | poslední úpravy: 27.6.2018

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat

Za celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato disciplina mnohá jména. Tyto různé názvy ani tak nesouvisí s vlastní podstatou tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání obrazů“, v angličtině „pattern recognition“. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných velikánů výtvarného umění (jak by bylo možné vyvozovat z českého překladu), nýbrž o pouhý matematický popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, grafem, apod.

 
autor: Jiří Holčík | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: analýza dat, klasifikace dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4342x | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

Analýza dat pro Neurovědy

Analýza dat pro Neurovědy

Výukové materiály zpřístupněné formou interaktivní osnovy jsou věnovány principům základních metod analýzy medicínských dat s ohledem na specifika datových souborů a výpočtů z oblasti neurovědního výzkumu. Důraz je kladen především na správnou aplikaci těchto metod v praxi a na interpretaci dosažených výsledků. Výukové materiály sestávají z přednášek, detailních manuálů pro analýzu dat pomocí české a anglické verze softwaru STATISTICA, datového souboru použitého k ukázkám analýzy dat v přednáškách a manuálech, dvou sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a specifik analýzy rozsáhlých obrazových dat a dvou e-learningových sad teoretických i praktických otázek a příkladů. Tyto výukové materiály mohou být přínosné nejen pro studenty doktorských studijních programů Neurovědy, Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, pro něž je předmět primárně určen, ale i pro studenty dalších medicínských programů nebo i pro informatiky či matematiky a další akademické pracovníky, kteří se při své vědecké činnosti setkávají s analýzou medicínských a rozsáhlých obrazových dat. Vytvořené materiály mohou studentům a akademickým pracovníkům rovněž sloužit jako referenční příručka při přípravě jejich vlastních doktorských či habilitačních prací i při další vědecké činnosti. Příprava výukových materiálů byla finančně podporována prostředky projektu FRVŠ č. 942/2013 „Inovace materiálů pro interaktivní výuku a samostudium předmětu Analýza dat pro Neurovědy“.
 

 

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Data mining (DM; dolování z dat nebo vytěžování dat) je široce používanou metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory dat. DM obecně využívá metod, které jsou dostupné i v běžných statistických nástrojích, nicméně nabízí jednotlivé postupy v souvislostech a vazbách, které ve formě standardizované komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti jde tedy o metodický koncept zahrnující velkou šíři metod a způsobů práce. Celý systém je podřízen jedinému cíli, nalézt v datech zajímavé, netriviálně skryté, ale potenciálně užitečné informace. Hovoříme-li o dolování z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato koncepce byla využita i při přípravě výukového kurzu „Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky“ dostupného v rámci e-learningového portálu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 
autor: Jiří Jarkovský, Danka Némethová, Eva Gelnarová, Eva Budinská, Klára Kubošová, Lukáš Kokrment, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediální učební pomůcky, E-learning | klíčová slova: data mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, databáze | zobrazeno: 8356x | publikováno: 25.11.2005 | poslední úpravy: 25.10.2011

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro transplantační účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé části pak vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k transplantaci.

 
autor: Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: kostní dřeň, separátor, transplantace kostní dřeně | příloh: 1 | zobrazeno: 20654x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 23.3.2012

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Text je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření je dnes zprostředkována elektronicky a zpracování získaných výsledků je automatizováno. Moderní technologie tak nesmírně přispěly k efektivitě a spolehlivosti měření a jsou velkým přínosem pro instrumentální diagnostiku. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým vnějším vzhledem navzájem podobají (klávesnice, displej atd.) ačkoli jde často o zařízení zásadně se lišící měřící metodou a typem měřeného signálu (veličiny). Uživateli těchto moderních zařízení tak princip měření často uniká a spoléhá se na data zobrazená na displeji nebo vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby způsobené obsluhou nebo chybnou přípravou měření, je nezbytným předpokladem úspěchu. Jedním z motivů vedoucích k volbě tématu tohoto textu je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému Biopac student Lab.

 
autor: František Barták | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: biokybernetika, biosignály, Biopac student Lab | příloh: 1 | zobrazeno: 2366x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 10.10.2014

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 1673x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.9.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 46 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Signály, časové řady a lineární systémy
..Zpracování signálů je klasická technická, nebo možná ještě l.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Analýza a klasifikace dat .. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Analýza a klasifikace dat .. .. rozpočtem České republiky.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Biostatistika
.. vybrat pouze klíčové metody, bez nichž si nelze zpracování dat vůbec představit, a na řadu používaných metod.. .. biologie, kterým chceme tímto učebním textem podat srozumitelný přehled základů biostatistiky v kon.. .. hodnocení biodiverzity Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. to zejména na nástrahy, které mohou kohokoli při zpracování konkrétních datových souborů potkat, ať už při vý.. .. s praktickými aplikacemi. Naším cílem bylo podat biostatistické metody korektně nejen z t..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. chemii, ale i v geografii a geologii. Zpracování rozsáhlých biologických a hlavně ekologických dat.. .. zjednodušení a vizualizaci velmi složitých dat. Použitelnost těchto metod v přírodních vědách je.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. a jako referenční text při samostatné analýze dat. Dostupnost nových studijních materiálů, kterých ..

Rozhodovací stromy a lesy
.. Tím však pochopitelně rostou i nároky na jejich zpracování.. .. Je to způsobeno především povahou biologických dat, která často nesplňují nároky na použití parame.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. rozpočtem České republiky.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Metody výzkumu a statistika
.. sběru dat. Uvést do problematiky statistického zpracování dat.          .. .. metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do problematiky statistického zpracování d.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Praktikum z patologické fyziologie
.. úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skrip.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování.. ..klíčová slova: laboratorní metody, statistické zpracování dat..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. v biologii Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. druhových abundancí a problematiku využití dat týkajících se biodiverzity ve vícerozměrných stat..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. jsou v ní přehledně uvedeny.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Environmentální informační systémy
.. detailního objasnění environmentálních dat a informací a aktuálního přehledu env.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. informačních systémů, zdrojů environmentálních dat a informací a environmentálních informačních služ..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. aplikace metod umělé inteligence, dolování dat i metody strojového učení pro oblasti biologie a .. .. a biomedicíny na internetu a vyzkoušet si, jak adaptivní učení ve skutečnosti funguje, jak lze dolovat z d.. .. učení ve skutečnosti funguje, jak lze dolovat z dat znalost a jak ověřovat kvalitu znalosti; jsou u.. ..klíčová slova: učení, dolování dat, machine learning, data..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineá.. .. Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systé.. .. modelování v biologii.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Odběr krve
.. oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence O..

Sádra v zubní laboratoři
.. modelu - ořezání modelu. Videoukázka popisuje zpracování sádry ve stomatologické laboratoři v délce 12 min.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence S.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování..

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření
.. vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s gr.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence H..

Antropometrika
.. měření lidského těla pro účely vědeckého zpracování naměřených údajů. Antropologie je spolu se z.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence A..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. jejich podávání, je nutné poznat i jimi vyvolané adaptivní buněčné změny vedoucí ke změnám funkce neurot.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence D..

Imunologie VŠ lékařství
.. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Rozvoj adaptivní imunitní reakce 26.8.2014 1.85 MB uživatel v.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
.. autorského kolektivu byl výběr, příprava a zpracování výukových materiálů z oboru dětského lékaství, kt.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence V..

Psychoterapie
.. racionální výklad - výkladový rámec, zpracování emocí, konfrontace s vlastními problémy, me.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. operační postup a instrumentárium a následné zpracování materiálu. Je koncipován jako úvod k vlastní pra.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence E..

Biologická psychiatrie
.. zpracování problematiky biologické psychiatrie, která z.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. Metodická část atlasu popisuje kompletní zpracování tvrdých tkání spolu s výhodami a nevýhodami jedn.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí ruti.. .. specializované znalosti algoritmů digitálního zpracování obrazu a statistické analýzy. Přestože tedy při.. .. významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Vše budeme demonstrovat zejména na případu sch.. ..klíčová slova: výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza ..

Videoatlas anatomie
.. velmi za spolupráci děkuji. Technické zpracování bylo zajištěno pod odborným vedením pana Dr. Z. Z.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence V..

Rozštěpové vady obličeje
.. pracovištích. Cílem těchto skript je dát ucelený přehled o etiologii, prevenci a léčbě roz.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. Bezpečnost práce v laboratoři M.Khoylou: Zpracování biologického materiálu J.Srovnal: Izolace RNA f.. .. pomocí průtokové cytometrie. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence D..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. výuku pediatrie u lůžka pacienta, konkrétně na zpracování kazuistiky založené na d.. .. Multimediální kazuistika: modelové zpracování   Téma II: "Zánět s.. .. Úvodní prezentace Vyhledávání důkazů v databázi Medline/PubMed Statistika pro ..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. a dosažení vysoké kvality. Preanalytické zpracování biologických vzorků v laboratoři představuje cel.. .. liniky mají průchod 400. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence k..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. informací mezi pacientkami a jejich lékaři v databázovém prostředí. Původní česká dokumentace je o.. .. může setkat * Historie Turnerova syndromu v datech. Elektronické záznamy pro sdílení lékařem a p..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. z důvodu rychlosti přenosů a objemů přenášených dat jsou zasíťovány optickými kabely. Tyto jsou vyv..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].