Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7

analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat

Za celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato disciplina mnohá jména. Tyto různé názvy ani tak nesouvisí s vlastní podstatou tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání obrazů“, v angličtině „pattern recognition“. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných velikánů výtvarného umění (jak by bylo možné vyvozovat z českého překladu), nýbrž o pouhý matematický popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, grafem, apod.

 
autor: Jiří Holčík | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: analýza dat, klasifikace dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4459x | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

analýza dat pro Neurovědy

Analýza dat pro Neurovědy

Výukové materiály zpřístupněné formou interaktivní osnovy jsou věnovány principům základních metod analýzy medicínských dat s ohledem na specifika datových souborů a výpočtů z oblasti neurovědního výzkumu. Důraz je kladen především na správnou aplikaci těchto metod v praxi a na interpretaci dosažených výsledků. Výukové materiály sestávají z přednášek, detailních manuálů pro analýzu dat pomocí české a anglické verze softwaru STATISTICA, datového souboru použitého k ukázkám analýzy dat v přednáškách a manuálech, dvou sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a specifik analýzy rozsáhlých obrazových dat a dvou e-learningových sad teoretických i praktických otázek a příkladů. Tyto výukové materiály mohou být přínosné nejen pro studenty doktorských studijních programů Neurovědy, Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, pro něž je předmět primárně určen, ale i pro studenty dalších medicínských programů nebo i pro informatiky či matematiky a další akademické pracovníky, kteří se při své vědecké činnosti setkávají s analýzou medicínských a rozsáhlých obrazových dat. Vytvořené materiály mohou studentům a akademickým pracovníkům rovněž sloužit jako referenční příručka při přípravě jejich vlastních doktorských či habilitačních prací i při další vědecké činnosti. Příprava výukových materiálů byla finančně podporována prostředky projektu FRVŠ č. 942/2013 „Inovace materiálů pro interaktivní výuku a samostudium předmětu Analýza dat pro Neurovědy“.
 

 

Lineární a adaptivní zpracování dat

Lineární a adaptivní zpracování dat

Prvním cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a dalším čtenářům analýzu a zpracování dat z pohledu teorie lineárních systémů, které zde vystupují jednak v roli generátorů dat a dále také v roli prostředků pro analýzu a zpracování dat. Druhým cílem je pak ukázat, jak lze efektivně řešit vybrané úlohy z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v prostředí MATLAB.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lineární zpracování dat, adaptivní zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4167x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 22.9.2015

Automatická analýza moči

Automatická analýza moči

Automatizovaná linka chemického a mikroskopického vyšetření moče. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátoru , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je uveden popis a ukázka činnosti automatizované močové laboratoře (automat. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče iQ200).

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, iQ200, automatizovaná linka, močová laboratoř | příloh: 1 | zobrazeno: 12157x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Sbírka příkladů “Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu” vznikla jako studijní opora k předmětu Lineární a adaptivní zpracování dat (Bi0440). Náplní sbírky jsou příklady, které ukazují použití metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálu v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich zdánlivě skryté vlastnosti. Sbírku tvoří rozřešené sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit podle pokynů v komentářích a dokument se správnými výsledky a objasněním výpočtů.

 
autor: Roman Vyškovský, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Lineární a adaptivní zpracování dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad, adaptivní filtry | příloh: 2 | zobrazeno: 1841x | publikováno: 23.12.2017 | poslední úpravy: 27.6.2018

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Data mining (DM; dolování z dat nebo vytěžování dat) je široce používanou metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory dat. DM obecně využívá metod, které jsou dostupné i v běžných statistických nástrojích, nicméně nabízí jednotlivé postupy v souvislostech a vazbách, které ve formě standardizované komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti jde tedy o metodický koncept zahrnující velkou šíři metod a způsobů práce. Celý systém je podřízen jedinému cíli, nalézt v datech zajímavé, netriviálně skryté, ale potenciálně užitečné informace. Hovoříme-li o dolování z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato koncepce byla využita i při přípravě výukového kurzu „Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky“ dostupného v rámci e-learningového portálu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 
autor: Jiří Jarkovský, Danka Némethová, Eva Gelnarová, Eva Budinská, Klára Kubošová, Lukáš Kokrment, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediální učební pomůcky, E-learning | klíčová slova: data mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, databáze | zobrazeno: 8486x | publikováno: 25.11.2005 | poslední úpravy: 25.10.2011

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Patofyziologická analýza 8 kazuistík - Dilučná hyponatriémia u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, Dehydratácia a metabolická acidóza u dojčaťa, Dehydratácia spôsobená nedostatočným príjmom tekutín u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická alkalóza vyvolaná zvracaním kombinovaná s depléciou tekutín, Diabetická ketoacidóza.

 

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: kazuistika, virtuálni pacienti | příloh: 1 | zobrazeno: 2817x | publikováno: 4.1.2016 | poslední úpravy: 17.5.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 40 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Signály, časové řady a lineární systémy
.. Lineární a adaptivní zpracování dat Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. .. rozpočtem České republiky.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. zjednodušení a vizualizaci velmi složitých dat. Použitelnost těchto metod v přírodních vědách je.. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. .. a jako referenční text při samostatné analýze dat. Dostupnost nových studijních materiálů, kterých ..

Biostatistika
.. biologie, kterým chceme tímto učebním textem podat srozumitelný přehled základů biostatistiky v kon.. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. .. s praktickými aplikacemi. Naším cílem bylo podat biostatistické metody korektně nejen z t..

Rozhodovací stromy a lesy
.. Je to způsobeno především povahou biologických dat, která často nesplňují nároky na použití parame.. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace.. .. rozpočtem České republiky.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Metody výzkumu a statistika
.. metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do problematiky statistického zpracování d.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Kurz biomedicínskej štatistiky II. - online
.. študentov a vedcov. Správna interpretácia dát výskumných štúdií a modelovanie výskumného projek.. .. dát Modely analýzy variancie, korelačná analýza Poissonova regresia, viacnásobná lineárna re.. .. z oblasti štatistiky, spracovania zberaných dát a ich interpretácie. Absolvent kurzu by mal ..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štú.. .. multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štúdie, validita a reliabilita, in.. .. II [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.] RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky [MUDr. .. .. [prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.] Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Environmentální informační systémy
.. detailního objasnění environmentálních dat a informací a aktuálního přehledu env.. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. .. informačních systémů, zdrojů environmentálních dat a informací a environmentálních informačních služ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. se biodiverzity ve vícerozměrných statistických analýzách. Příprava a vydání této publikace byly podp.. .. druhových abundancí a problematiku využití dat týkajících se biodiverzity ve vícerozměrných stat..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. .. jsou v ní přehledně uvedeny.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. .. modelování v biologii.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. aplikace metod umělé inteligence, dolování dat i metody strojového učení pro oblasti biologie a .. .. učení ve skutečnosti funguje, jak lze dolovat z dat znalost a jak ověřovat kvalitu znalosti; jsou u.. ..klíčová slova: učení, dolování dat, machine learning, data..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o incidenci a mortalitě zhoubných nádorů v ČR. D.. .. Nástroj č. 1: Incidence a mortalita Tato analýza umožňuje zobrazit časový vývoj incidence a mort.. .. a vědecké analýzy nad populačními onkologickými daty. V návaznosti na tato populační data mohou být a..

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
.. studijní materiál zahrnuje tyto části: psychoanalýza - hlubinná psychologie - individuální dynamická p.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Praktikum z patologické fyziologie
.. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: laboratorní metody, statistické zpracování dat..

Metoda analýzy komet
.. na nádorové buňky, posuzování účinků oxidativního stresu a protektivních účinků anti.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence M.. ..klíčová slova: Analýza komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní st.. ..klíčová slova: komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza jednotlivých bu..

Základy farmakoekonomiky
.. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: náklady, analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdra..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. pro analýzu studií Crohn - meta-analýza Dziechciarz P, Horvath A, Shamir R,.. .. Úvodní prezentace Vyhledávání důkazů v databázi Medline/PubMed Statistika pro ..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. následně bude externě provedena laboratorní analýza několika vzorků, v nichž budou stanoveny vybrané .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Biostatistika
.. Přednáška z PVK „Biostatistika“ - Korelační analýza | 13.12.2009 238.82 KB registrovaný uživatel &.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Medicína založená na důkazu
.. přehledů MODUL 3B Meta-analýza z pohledu statistika .. .. 2020 24.3.2021 3.89 MB kdokoli – Metaanalýza Lancet 2006 koment AFP 7.4.2016 26.81 KB kdokoli.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. Imunohistochemie(Her2-neu)  P.Džubák: Analýza buněčného cyklu pomocí průtokové cytometrie. Odka.. .. pomocí průtokové cytometrie. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence D..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. chemickej rovnováhy, kontrolné otázky. Odmerná analýza - príprava a štandardizácia odmerného roztoku NaO.. .. 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.Odkazy: Odkaz Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia .. ..klíčová slova: kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, o..

Rozštěpové vady obličeje
.. pracovištích. Cílem těchto skript je dát ucelený přehled o etiologii, prevenci a léčbě roz.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
..    Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: retazova reakcia, sekvenovanie, Western blot analyza, chromatografia, imunologicke..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. 1.18 MB ktokoľvek – – 11. Obsahová analýza textových dokumentov 21.10.2015 1.13 MB .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. informací mezi pacientkami a jejich lékaři v databázovém prostředí. Původní česká dokumentace je o.. .. může setkat * Historie Turnerova syndromu v datech. Elektronické záznamy pro sdílení lékařem a p..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. z důvodu rychlosti přenosů a objemů přenášených dat jsou zasíťovány optickými kabely. Tyto jsou vyv..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. protokol s možností automatického odeslání dat.  3/2016 materiál migrován do nové verze LM.. .. při praktiku z funkcí automatického odesílání dat do databáze. Využití konceptu MSL Obr.1: MSL ku..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].