Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7

analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat

Za celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato disciplina mnohá jména. Tyto různé názvy ani tak nesouvisí s vlastní podstatou tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání obrazů“, v angličtině „pattern recognition“. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných velikánů výtvarného umění (jak by bylo možné vyvozovat z českého překladu), nýbrž o pouhý matematický popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, grafem, apod.

 
autor: Jiří Holčík | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: analýza dat, klasifikace dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4288x | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

analýza dat pro Neurovědy

Analýza dat pro Neurovědy

Výukové materiály zpřístupněné formou interaktivní osnovy jsou věnovány principům základních metod analýzy medicínských dat s ohledem na specifika datových souborů a výpočtů z oblasti neurovědního výzkumu. Důraz je kladen především na správnou aplikaci těchto metod v praxi a na interpretaci dosažených výsledků. Výukové materiály sestávají z přednášek, detailních manuálů pro analýzu dat pomocí české a anglické verze softwaru STATISTICA, datového souboru použitého k ukázkám analýzy dat v přednáškách a manuálech, dvou sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a specifik analýzy rozsáhlých obrazových dat a dvou e-learningových sad teoretických i praktických otázek a příkladů. Tyto výukové materiály mohou být přínosné nejen pro studenty doktorských studijních programů Neurovědy, Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, pro něž je předmět primárně určen, ale i pro studenty dalších medicínských programů nebo i pro informatiky či matematiky a další akademické pracovníky, kteří se při své vědecké činnosti setkávají s analýzou medicínských a rozsáhlých obrazových dat. Vytvořené materiály mohou studentům a akademickým pracovníkům rovněž sloužit jako referenční příručka při přípravě jejich vlastních doktorských či habilitačních prací i při další vědecké činnosti. Příprava výukových materiálů byla finančně podporována prostředky projektu FRVŠ č. 942/2013 „Inovace materiálů pro interaktivní výuku a samostudium předmětu Analýza dat pro Neurovědy“.
 

 

Lineární a adaptivní zpracování dat

Lineární a adaptivní zpracování dat

Prvním cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a dalším čtenářům analýzu a zpracování dat z pohledu teorie lineárních systémů, které zde vystupují jednak v roli generátorů dat a dále také v roli prostředků pro analýzu a zpracování dat. Druhým cílem je pak ukázat, jak lze efektivně řešit vybrané úlohy z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v prostředí MATLAB.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lineární zpracování dat, adaptivní zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4039x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 22.9.2015

Automatická analýza moči

Automatická analýza moči

Automatizovaná linka chemického a mikroskopického vyšetření moče. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátoru , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je uveden popis a ukázka činnosti automatizované močové laboratoře (automat. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče iQ200).

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, iQ200, automatizovaná linka, močová laboratoř | příloh: 1 | zobrazeno: 11688x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Sbírka příkladů “Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu” vznikla jako studijní opora k předmětu Lineární a adaptivní zpracování dat (Bi0440). Náplní sbírky jsou příklady, které ukazují použití metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálu v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich zdánlivě skryté vlastnosti. Sbírku tvoří rozřešené sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit podle pokynů v komentářích a dokument se správnými výsledky a objasněním výpočtů.

 
autor: Roman Vyškovský, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Lineární a adaptivní zpracování dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad, adaptivní filtry | příloh: 2 | zobrazeno: 1689x | publikováno: 23.12.2017 | poslední úpravy: 27.6.2018

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Data mining (DM; dolování z dat nebo vytěžování dat) je široce používanou metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory dat. DM obecně využívá metod, které jsou dostupné i v běžných statistických nástrojích, nicméně nabízí jednotlivé postupy v souvislostech a vazbách, které ve formě standardizované komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti jde tedy o metodický koncept zahrnující velkou šíři metod a způsobů práce. Celý systém je podřízen jedinému cíli, nalézt v datech zajímavé, netriviálně skryté, ale potenciálně užitečné informace. Hovoříme-li o dolování z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato koncepce byla využita i při přípravě výukového kurzu „Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky“ dostupného v rámci e-learningového portálu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 
autor: Jiří Jarkovský, Danka Némethová, Eva Gelnarová, Eva Budinská, Klára Kubošová, Lukáš Kokrment, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediální učební pomůcky, E-learning | klíčová slova: data mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, databáze | zobrazeno: 8287x | publikováno: 25.11.2005 | poslední úpravy: 25.10.2011

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Patofyziologická analýza 8 kazuistík - Dilučná hyponatriémia u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, Dehydratácia a metabolická acidóza u dojčaťa, Dehydratácia spôsobená nedostatočným príjmom tekutín u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická alkalóza vyvolaná zvracaním kombinovaná s depléciou tekutín, Diabetická ketoacidóza.

 

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: kazuistika, virtuálni pacienti | příloh: 1 | zobrazeno: 2589x | publikováno: 4.1.2016 | poslední úpravy: 17.5.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 39 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Signály, časové řady a lineární systémy
.. Lineární a adaptivní zpracování dat Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. .. rozpočtem České republiky.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. zjednodušení a vizualizaci velmi složitých dat. Použitelnost těchto metod v přírodních vědách je.. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. .. a jako referenční text při samostatné analýze dat. Dostupnost nových studijních materiálů, kterých ..

Biostatistika
.. biologie, kterým chceme tímto učebním textem podat srozumitelný přehled základů biostatistiky v kon.. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. .. s praktickými aplikacemi. Naším cílem bylo podat biostatistické metody korektně nejen z t..

Rozhodovací stromy a lesy
.. Je to způsobeno především povahou biologických dat, která často nesplňují nároky na použití parame.. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace.. .. rozpočtem České republiky.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Metody výzkumu a statistika
.. metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do problematiky statistického zpracování d.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štú.. .. multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štúdie, validita a reliabilita, in.. .. II [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.] RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky [MUDr. .. .. [prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.] Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Environmentální informační systémy
.. detailního objasnění environmentálních dat a informací a aktuálního přehledu env.. .. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. .. informačních systémů, zdrojů environmentálních dat a informací a environmentálních informačních služ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. se biodiverzity ve vícerozměrných statistických analýzách. Příprava a vydání této publikace byly podp.. .. druhových abundancí a problematiku využití dat týkajících se biodiverzity ve vícerozměrných stat..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. .. jsou v ní přehledně uvedeny.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a .. .. modelování v biologii.Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. aplikace metod umělé inteligence, dolování dat i metody strojového učení pro oblasti biologie a .. .. učení ve skutečnosti funguje, jak lze dolovat z dat znalost a jak ověřovat kvalitu znalosti; jsou u.. ..klíčová slova: učení, dolování dat, machine learning, data..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o incidenci a mortalitě zhoubných nádorů v ČR. D.. .. Nástroj č. 1: Incidence a mortalita Tato analýza umožňuje zobrazit časový vývoj incidence a mort.. .. a vědecké analýzy nad populačními onkologickými daty. V návaznosti na tato populační data mohou být a..

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
.. studijní materiál zahrnuje tyto části: psychoanalýza - hlubinná psychologie - individuální dynamická p.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Praktikum z patologické fyziologie
.. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: laboratorní metody, statistické zpracování dat..

Metoda analýzy komet
.. na nádorové buňky, posuzování účinků oxidativního stresu a protektivních účinků anti.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence M.. ..klíčová slova: Analýza komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní st.. ..klíčová slova: komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza jednotlivých bu..

Základy farmakoekonomiky
.. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L.. ..klíčová slova: náklady, analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdra..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. pro analýzu studií Crohn - meta-analýza Dziechciarz P, Horvath A, Shamir R,.. .. Úvodní prezentace Vyhledávání důkazů v databázi Medline/PubMed Statistika pro ..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. následně bude externě provedena laboratorní analýza několika vzorků, v nichž budou stanoveny vybrané .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Biostatistika
.. Přednáška z PVK „Biostatistika“ - Korelační analýza | 13.12.2009 238.82 KB registrovaný uživatel &.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Medicína založená na důkazu
.. přehledů MODUL 3B Meta-analýza z pohledu statistika .. .. 2020 17.3.2020 667.96 KB kdokoli – Metaanalýza Lancet 2006 koment AFP 7.4.2016 26.81 KB kdokoli.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. Imunohistochemie(Her2-neu)  P.Džubák: Analýza buněčného cyklu pomocí průtokové cytometrie. Odka.. .. pomocí průtokové cytometrie. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence D..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. chemickej rovnováhy, kontrolné otázky. Odmerná analýza - príprava a štandardizácia odmerného roztoku NaO.. .. 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.Odkazy: Odkaz Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia .. ..klíčová slova: kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, o..

Rozštěpové vady obličeje
.. pracovištích. Cílem těchto skript je dát ucelený přehled o etiologii, prevenci a léčbě roz.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] L..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
..    Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: retazova reakcia, sekvenovanie, Western blot analyza, chromatografia, imunologicke..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. 1.18 MB ktokoľvek – – 11. Obsahová analýza textových dokumentov 21.10.2015 1.13 MB .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. informací mezi pacientkami a jejich lékaři v databázovém prostředí. Původní česká dokumentace je o.. .. může setkat * Historie Turnerova syndromu v datech. Elektronické záznamy pro sdílení lékařem a p..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. z důvodu rychlosti přenosů a objemů přenášených dat jsou zasíťovány optickými kabely. Tyto jsou vyv..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. protokol s možností automatického odeslání dat.  3/2016 materiál migrován do nové verze LM.. .. při praktiku z funkcí automatického odesílání dat do databáze. Využití konceptu MSL Obr.1: MSL ku..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí ruti.. .. významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Vše budeme demonstrovat zejména na případu sch.. ..klíčová slova: neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].