Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Automatická analýza moči

Automatická analýza moči

Automatizovaná linka chemického a mikroskopického vyšetření moče. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátoru , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je uveden popis a ukázka činnosti automatizované močové laboratoře (automat. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče iQ200).

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, iQ200, automatizovaná linka, močová laboratoř | příloh: 1 | zobrazeno: 12234x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat

Za celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato disciplina mnohá jména. Tyto různé názvy ani tak nesouvisí s vlastní podstatou tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání obrazů“, v angličtině „pattern recognition“. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných velikánů výtvarného umění (jak by bylo možné vyvozovat z českého překladu), nýbrž o pouhý matematický popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, grafem, apod.

 
autor: Jiří Holčík | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: analýza dat, klasifikace dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4488x | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

analýza dat pro Neurovědy

Analýza dat pro Neurovědy

Výukové materiály zpřístupněné formou interaktivní osnovy jsou věnovány principům základních metod analýzy medicínských dat s ohledem na specifika datových souborů a výpočtů z oblasti neurovědního výzkumu. Důraz je kladen především na správnou aplikaci těchto metod v praxi a na interpretaci dosažených výsledků. Výukové materiály sestávají z přednášek, detailních manuálů pro analýzu dat pomocí české a anglické verze softwaru STATISTICA, datového souboru použitého k ukázkám analýzy dat v přednáškách a manuálech, dvou sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a specifik analýzy rozsáhlých obrazových dat a dvou e-learningových sad teoretických i praktických otázek a příkladů. Tyto výukové materiály mohou být přínosné nejen pro studenty doktorských studijních programů Neurovědy, Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, pro něž je předmět primárně určen, ale i pro studenty dalších medicínských programů nebo i pro informatiky či matematiky a další akademické pracovníky, kteří se při své vědecké činnosti setkávají s analýzou medicínských a rozsáhlých obrazových dat. Vytvořené materiály mohou studentům a akademickým pracovníkům rovněž sloužit jako referenční příručka při přípravě jejich vlastních doktorských či habilitačních prací i při další vědecké činnosti. Příprava výukových materiálů byla finančně podporována prostředky projektu FRVŠ č. 942/2013 „Inovace materiálů pro interaktivní výuku a samostudium předmětu Analýza dat pro Neurovědy“.
 

 

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Patofyziologická analýza 8 kazuistík - Dilučná hyponatriémia u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, Dehydratácia a metabolická acidóza u dojčaťa, Dehydratácia spôsobená nedostatočným príjmom tekutín u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická alkalóza vyvolaná zvracaním kombinovaná s depléciou tekutín, Diabetická ketoacidóza.

 

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: kazuistika, virtuálni pacienti | příloh: 1 | zobrazeno: 2902x | publikováno: 4.1.2016 | poslední úpravy: 17.5.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 29 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. rozložení 4.14. Binomický test 4.15. Analýza kontingenčních tabulek 4.16. Poissonovo r.. .. 4.14. Binomický test 4.15. Analýza kontingenčních tabulek 4.16. Poissonovo rozložení 4.. .. test 4.15. Analýza kontingenčních tabulek 4.16. Poissonovo rozložení 4.. ..klíčová slova: mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, d..

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
.. obohacena množstvím obzové dokumentace, grafů, tabulek a videosekvencí. Jako praktický doplněk slouží ka..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štú.. .. II [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.] RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky [MUDr. ..

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
.. studijní materiál zahrnuje tyto části: psychoanalýza - hlubinná psychologie - individuální dynamická p..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
.. část. Výuková část zahrnuje výukové texty vč. tabulek, grafů a fotodokumentace, a řadu kazuistik. V t..

Metoda analýzy komet
..klíčová slova: Analýza komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní st..

Základy farmakoekonomiky
..klíčová slova: náklady, analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdra..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. Lineární a adaptivní zpracování dat Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. pro analýzu studií Crohn - meta-analýza Dziechciarz P, Horvath A, Shamir R,..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. následně bude externě provedena laboratorní analýza několika vzorků, v nichž budou stanoveny vybrané ..

Biostatistika
.. Přednáška z PVK „Biostatistika“ - Korelační analýza | 13.12.2009 238.82 KB registrovaný uživatel &..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. Nástroj č. 1: Incidence a mortalita Tato analýza umožňuje zobrazit časový vývoj incidence a mort..

Medicína založená na důkazu
.. přehledů MODUL 3B Meta-analýza z pohledu statistika .. .. 2020 24.3.2021 3.89 MB kdokoli – Metaanalýza Lancet 2006 koment AFP 7.4.2016 26.81 KB kdokoli..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. Imunohistochemie(Her2-neu)  P.Džubák: Analýza buněčného cyklu pomocí průtokové cytometrie. Odka..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. chemickej rovnováhy, kontrolné otázky. Odmerná analýza - príprava a štandardizácia odmerného roztoku NaO.. ..klíčová slova: kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, o..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
..klíčová slova: retazova reakcia, sekvenovanie, Western blot analyza, chromatografia, imunologicke..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. 1.18 MB ktokoľvek – – 11. Obsahová analýza textových dokumentov 21.10.2015 1.13 MB ..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Rozhodovací stromy a lesy
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. se biodiverzity ve vícerozměrných statistických analýzách. Příprava a vydání této publikace byly podp..

Kurz biomedicínskej štatistiky II. - online
.. dát Modely analýzy variancie, korelačná analýza Poissonova regresia, viacnásobná lineárna re..

Biostatistika
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Environmentální informační systémy
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
..klíčová slova: neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. karyotypu z periferní krve je prováděna analýza chromosomů jednotlivých T-lymfocytů, buněk, kte..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. podle předem stanovených kritérií. Základní analýza kvality a významnosti textu: Je text o tom, co ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].