Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

V září 2005 byl veřejně zpřístupněn webový portál, jehož primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o incidenci a mortalitě zhoubných nádorů v ČR. Dalším záměrem portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádorů v ČR do zahraničí. Prostřednictvím informačních služeb portálu se každý občan ČR může informovat o situaci v regionech, srovnávat česká data se zahraničím nebo zobrazit dlouhodobé trendové křivky pro výskyt a mortalitu nádorových onemocnění.

 
autor: Ladislav Dušek, Jan Mužík, Miroslav Kubásek, Jana Koptíková, Jan Žaloudík, Rostislav Vyzula | LF MU | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Onkologie, radioterapie | kategorie: Edukační weby | klíčová slova: epidemiologie zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se zahraničím | příloh: 2 | zobrazeno: 7613x | publikováno: 4.6.2012 | poslední úpravy: 6.6.2012

Praktická cvičení z biologie a genetiky

Praktická cvičení z biologie a genetiky

Prezentace z praktických cvičení z biologie a genetiky publikovaná na internetu. Umožňují studentům i ostatním zájemcům neomezený přístup k vykládané látce. Presentations from the practical training published on the internet. They provide unrestricted access to the subject curriculum for students as well as for interested general audience.

 
autor: Lucie Šedová, Aleš Panczak, Drahomíra Křenová, Jaroslav Kotlas, František Liška, Berta Otová, Ondřej Šeda | 1.LF UK | disciplína: Biologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: populační genetika, molekulární genetika, imunogenetika, molekulární genetika nádorů | příloh: 1 | zobrazeno: 10584x | publikováno: 6.12.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie pro studenty 2. ročníku oboru lékařství. Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni. Podstata některých biologických jevů jako například dědičnosti je odhalitelná pouze studiem jejich molekulární podstaty. Molekulární biologie se proto věnuje popisu biologických makromolekul a jejich vzájemným funkčním vztahům. Zvláštní pozornost je především věnována funkci makromolekul podílejících se na dědičnosti organizmů, tedy DNA, RNA a proteinům, jejich vzájemné interakci a regulaci jejich funkce (Ve zkratce zjednodušeně: „DNA → RNA → protein“.)

 
autor: Martin Vejražka | 1.LF UK | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: molekulární biologie, DNA, polymorfismus genetický, polymerázová řetězová reakce, DNA diagnostika, molekulární biologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6671x | publikováno: 22.2.2008 | poslední úpravy: 27.4.2012

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

 

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód

Molekulová patológia sa zaoberá mechanizmami vzniku a progresie nádorových ochorení. Využíva pritom aj metódy molekulovej genetiky. Text je rozdelený do troch kapitol. V prvej kapitole je popísaná štruktúra a funkcia DNA. V druhej časti textu je rozobraná problematika etiopatogenézy vybraných nádorových ochorení a záverečná kapitola je venovaná metodikám molekulovej biológie. Dôležitou súčasťou predloženého textu sú aj ilustrácie uľahčujúce pochopenie textu. Predložený učebný text je určený študentom všeobecného a zubného lekárstva, ale verím, že ho radi využijú aj študenti prírodovedeckých fakúlt ale aj ľudia, ktorí si radi doplnia poznatky z problematiky nádorových ochorení, základov bunkovej a molekulovej biológie a súvisiacich laboratórnych metód.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 45 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. jsou představeny základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové léčby, zásady p.. .. popsány nejčastější typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, .. ..klíčová slova: nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, rizikové fakt.. ..klíčová slova: nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, riz..

Zhoubné nádory vulvy
.. méně častá zhoubná onemocnění žen. Léčba těchto nádorů je multimodální, hlavní léčebnou modalitou je léč.. .. Klinicky citlivé [?] Licence Chirurgická léčba nádorů vulvy 13.2.2015 uživatel vzdělávací sítě MEFANET ..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. Poslední kapitola je věnována kultivaci buněk nádorů s uvedením rozsáhlé tabulky vybraných nádorových .. .. sítě MEFANET – Pracoviště: Ústav biologie..

Meióza (biologické praktikum)
.. materiál k praktickým cvičením z Obecné biologie na téma buněčné dělení – meióza. Obsahuje f.. .. sítě MEFANET – Pracoviště: Ústav biologie..

Srpkovitá anémie a malárie
.. rozšíří znalosti budoucích lékařů jak z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie.. .. sítě MEFANET – Pracoviště: Ústav biologie..

Nukleární medicína v onkologii
.. klinických onkologů posunuté od pouhé detekce nádorů ke zjištění jejich ch.. .. celotělových vyšetření s výhodou vizualizace nádorů a jejich metastáz bez ohledu na jejich ..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. molekulárně genetických změn při vzniku tohoto nádoru a to včetně zevních faktorů, které se na jejich g.. .. novém století. Pokroky v porozumění molekulární biologie spinocelulárního karcinomu umožnil pokrok v te.. .. patří k poměrně široké skupině dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous..

Aktuální genetika / Current Genetics
.. učebnice, věnovaná aktuálním tématům lékařské biologie, genetiky a genomiky. Kapitoly jsou k dispozici.. .. 22.11.2006 kdokoli – Pracoviště: Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF a VF..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který si klade za cíl inovovat náplň a pr.. ..klíčová slova: biologie, vědecké v..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. postupně doplňované kapitoly z vybraných oblastí biologie ale zejména patologie buňky. Snahou autorů bylo p.. .. i studentům doktorského studia zejména v oboru biologie a patologie buňky k lepší orientaci v me.. ..klíčová slova: biologie buňky, patologie buňky, molekulární pat..

Kapitoly z ortopedie
.. léčení bolestí v kříži, míšní komprese u nádorů a úrazů páteře, osteoporózu, léčení deformit páte.. .. spondylolistéz, degenerativního postižení, nádorů, přehled diagnostiky a konzervativního a o..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. experimentátor, pracující v oblasti molekulární biologie.. .. pracující v oblasti molekulární biologie nádorů..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
.. vedecké poznatky hlavne vo sfére molekulárnej biológie, diagnostiky a terapie však posúvajú manažment ce.. .. prekancerózy po rozvoj invazívneho zhubného nádoru a prístupnosť krčka maternice vyšetreniu. Vďaka s..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. znalosti (například v oboru "Matematická biologie", případně dalších studijních oborů a progra.. .. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který si klade za cíl inovovat náplň a pr..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. nimiž se studenti lékařství setkávají ve studiu biologie, histologie, embryologie a..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. Doplněna je i léčba relapsů a neepitelových nádorů..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. postup při odstranění velkého nezhoubného nádoru tukové tkáně (lipomu). Výukový materiál je určen ..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. shrnuty technologie a jejich aplikace do oblasti biologie a biomedicíny. Ve čtvrté kapitole je stručně obja.. .. vědeckých výpočtů dostupných pro oblasti biologie a biomedicíny na internetu a vyzkoušet si, jak a..

Enzymy
.. Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Metabolizmus proteinů
.. Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. k zvýšení odbornosti studentů matematické biologie i dalších přírodovědných oborů. Příprava a vydání.. ..klíčová slova: biologie, vícerozměrné statistické met..

Environmentální informační systémy
.. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který si klade za cíl inovovat náplň a pr..

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem
.. metodik indikovanou v terapii neresekabilních nádorů jater. Principem metody je využití v..

Metabolizmus lipidů
.. Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
.. těžká bolest, stenosy a nemožnost odlišení od nádoru je indikací k chirurgickému v..

RFA jaterních malignit perkutánním přístupem
.. metodik indikovanou v terapii neresekabilních nádorů jater. Principem metody je využití v..

Biostatistika
.. čtenáři této publikace jsou studenti matematické biologie, kterým chceme tímto učebním textem podat sro.. .. „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který je zaměřen na zkvalitnění a rozš..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrd.. .. seznamují uživatele s monitoringem zhoubných nádorů v české populaci. Kromě epidemiologického mon..

Genetika pro nutriční terapeuty
.. základních pojmech z oblasti genetiky a buněčné biologie a podává i specializované informace o vztazích ge..

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie
.. Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].