Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Súbor trinástich prezentácií tvorí základ prednášok venovaných centrálnym filozofickým a etickým témam, ktoré majú vzťah k ošetrovateľskej teórii, praxi a výskumu. Prvých sedem prezentácií je venovaných filozofickým východiskám ošetrovateľstva a sú v nich zastúpené témy: vzťah filozofie a ošetrovateľstva, človek, spiritualita, jazyk a komunikácia, logika a filozofické základy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Druhá časť prezentácií sa venuje etickým aspektom ošetrovateľstva: charakterizovaniu etiky a morálky, základnej terminológii a princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ako aj problémom, ktoré súvisia s jeho koncom.

 
autor: Juraj Čáp | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: filozofia v ošetrovateľstve, etika v ošetrovateľstve | příloh: 13 | zobrazeno: 3360x | publikováno: 15.2.2016 | poslední úpravy: 17.2.2020

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Posudzovanie, ako súčasť diagnostického procesu v ošetrovateľstve, je zamerané na získanie databázy relevantných informácií o pacientovi a jeho problémoch pre výber cielených ošetrovateľských intervencií. Získavanie a interpretácia údajov od pacienta súvisí aj s výberom vhodného meracieho nástroja a s vedomosťami a zručnosťami sestry ho použiť. Výučbová databáza meracích nástrojov je zameraná na posudzovanie a administráciu meracích nástrojov v gerontologickom ošetrovateľstve.

Databáza vytvorená za podpory grantu KEGA č. 054UK-4/2012 (2. Nové technológie, metódy a formy vo výučbe)

 

 
autor: Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Katarína Žiaková | JLF UK v Martine | disciplína: Geriatrie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výučbové webstránky | klíčová slova: gerontologické ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, elektronická databáza | příloh: 3 | zobrazeno: 5499x | publikováno: 21.1.2014 | poslední úpravy: 2.10.2019

etika v medicíně

Etika v medicíně

Etika je samostatný vědní obor, na některých školách je i samostatným výukovým oborem. Nelze pochopitelně obsáhnout širokou škálu etických problémů a dilemat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a jejím dalším rozvojem.
Texty byly původně určeny hlavně pro studenty pátých a šestých ročníků lékařské fakulty jako materiály doplňující výuku sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Jsme přesvědčeni, že tyto texty mohou být zdrojem informací v dané oblasti i pro studenty jiných oborů připravující se pro praxi ve zdravotnictví i pro pracovníky pomáhajících profesí. Stejně tak mohou texty použít ke studiu, zamyšlení nad problémy a motivaci k dalšímu hledání odpovědí na etická dilemata i studenti postgraduálního studia.

 
autor: Květuše Zikmundová, Helena Zavázalová | LF UK Plzeň | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: sociální lékařství, veřejné zdravotnictví | příloh: 11 | zobrazeno: 6420x | publikováno: 12.11.2009 | poslední úpravy: 8.8.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. zamerané na aktuálnu problematiku odboru ošetrovateľstvo s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovp.. .. Z.z. Ďalej sa venujeme posudzovacím nástrojom v ošetrovateľstve, manažmentu v ošetrovateľstve a ošetrovateľstvu z.. .. Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – – 6. Posudzovacie nástroje v ošetrovateľstve 17.12.2018 114.04 KB ktokoľvek – – .. ..klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, konceptuálne mod.. ..klíčová slova: v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, m..

Kapitoly z lékařské etiky
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text “ Kapitoly z lékařské etik.. .. Kuře~autor-38228-josef-kure#Jana Halámková, Kateřina Kintrová, Marie Mikošková, Martin Pavl.. .. KB kdokoli – Předměty/kurzy Lékařská etika I [VSET021] Lékařská etika 2 - seminář [VSL.. ..Vybraných deset kapitol vzniklo ze zkušenosti v.. ..klíčová slova: etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, marná .. ..klíčová slova: etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, léka..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. prezentácii tvoria podklady k prednáškam z predmetu O.. .. sa zameriavajú na východiská vedeckého výskumu v ošetrovateľstve, prezentujú výskumný proces a jeho jednotlivé fáz.. .. Čáp~autori.php?tid=130#Katarína Žiakov.. .. 1.97 MB ktokoľvek – – 01-2 Etika vo výskume 21.10.2015 1.07 MB ktokoľvek – &.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: výskum, ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné me..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. sú zamerané na aktuálne problémy odboru. Vzdelávanie sestier, zmeny v kompetenciách v s.. .. Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – 2.Hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve 14.12.2018 112.13 KB ktokoľvek – – .. ..klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, .. ..klíčová slova: v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace ..

Ošetrovateľstvo
.. na charakteristiku biomedicínskeho modelu, hlavné východiská konceptuálnych modelov, definíciu me.. .. venujeme prezentácii klasifikačných systémov v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, nástrojom k.. .. Žiaková~autori.php?tid=16#Elena Gurková, Radka Š.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – – Klasifikačné systémy v ošetrovateľstve 29.7.2013 753.5 KB registrovaný používateľ &nd.. ..klíčová slova: model, metaparadigma, Hendersonovej model, Oremovej model, Gordonovej vzorce..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. vysokoškolské skriptá sú východiskovou literatúrou .. .. terminológia a klasifikačné systémy v ošetrovateľstve. Každá z vyššie uvedených kapitol má rovna.. .. Gurkov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: ošetrovateľstva, história, legislatívne as..

Klinické doporučené postupy
.. postupy jsou důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních poskytování zdrav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, .. ..klíčová slova: Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo,..

Metodika tvorby bibliografických citací
.. Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje i.. .. Kratochvíl~autor-45988-jiri-kratochvil#Petr Sejk, Věra A.. .. vznikla ve spolupráci se Servisním střediskem pro e.. ..klíčová slova: citace, citování, citační styly, citační etika, publikační etika, scientometrie, impact factor, .. ..klíčová slova: citace, citování, citační styly, citační etika, publikační etik..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. ..vý kurz v prostredí LMS Moodle. E-learningový ku.. .. Ovšonková~autori.php?tid=116#Mária Zanovitová, Mar.. .. je vytvorený podporou grantu KEGA č. 039UK-4/2012 E.. .. E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve. Pre prezeranie e-learningového kurzu je .. ..klíčová slova: pediatria, ošetrovateľská s..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. interpretácia výsledkov, štatistický software i etika vo.. .. a štatistika predstavuje súbor prednášok, ktorých cieľom je poskytnúť i.. ..van Tkáč~autori.php?tid=75#Andrea Madarasová Ge.. .. metódami klinických štúdií a naučiť sa ich aplikovať v klinickom výskume v oblasti vnútorných cho..

O vedeckom bádaní v medicíne
..Vedecké bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto t.. ..van Hulín~autori.php?tid=23#Daniela Ostatníková a k.. .. k experimentu – Hájek J. Etika vo vedeckej práci – Hájek J. Veda, .. .. a vedecké bádanie potrebujú hlboko premýšľajúcich pro.. ..klíčová slova: Vedecké bádanie, vedecká publikácia, abs..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-15]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].