Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Experimentally induced atherosclerosis in laboratory animal

Experimentally induced atherosclerosis in laboratory animal

Tutorial film “Experimentally induced atherosclerosis in laboratory animal - part 1 and 2 “ is intended for students of Pathophysiology in General Medicine (VLA) and Dental Medicine (ZLA) courses. The film systematically shows the procedure to create an experimental model of atherosclerosis in laboratory animal, surgical techniques, tools and equipment as well as subsequent processing of biological material. It aims to serve as an introduction to the student´s practical work itself.

 
autor: Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Multimedia, Digital video | klíčová slova: atherosclerosis, pathophysiology, experimental animals, etiology, pathogenesis | příloh: 1 | zobrazeno: 4776x | publikováno: 11.2.2009 | poslední úpravy: 27.10.2011

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete

Výukový film “Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete – 1. a 2. část“ je určen vyučujícím a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zubního lékařství (ZL). Přehledně ukazuje vlastní experimentální postup vytvoření zvířecího modelu aterosklerózy, operační postup a instrumentárium a následné zpracování materiálu. Je koncipován jako úvod k vlastní praktické práci studentů.

 
autor: Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: ateroskleróza, patofyziologie, pokusná zvířata, etiologie, patogeneze | příloh: 1 | zobrazeno: 6725x | publikováno: 11.2.2009 | poslední úpravy: 27.10.2011

Ischemické poškodenie miechy v experimente

Ischemické poškodenie miechy v experimente

Vedecká monografia „Ischemické poškodenie miechy v experimente“ predstavuje súhrn výsledkov získaných experimentálnou štúdiou. Štúdia ischemického poškodenia miechy bola realizovaná u psov a je rozšírená o svetelno-mikroskopické obrázky vývoja zmien v bunkách miechy a o návrhy na predchádzanie vzniku paraplégie po operáciách aorty u ľudí.

Šulla I., Lukáč I.: Ischemické poškodenie miechy v experimente, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-794-1.

 
autor: Imrich Lukáč, Igor Šulla | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Neurologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: operácie aorty, ischemická paraplégia, experiment | příloh: 13 | zobrazeno: 5455x | publikováno: 9.6.2010 | poslední úpravy: 31.1.2017
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 30 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Metody výzkumu a statistika
..klíčová slova: empirismus, vědecká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nezávislá proměnná, modus, m..

Praktikum z patologické fyziologie
.. rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experi.. ..klíčová slova: fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní mo..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. – Hulín I., Ostatníková D. Experiment a experimentátor – Hulín I., Ostatníková D...

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. a ošetřovatelských časopisech. Patří zde: Experiment Randomizovaný kontrolovaný pokus Kohortová ..

Hypertextový atlas patologie
.. obrazy o straně přes 20000 obrazových bodů (experimentálně i více). Takové obrazy jsou upraveny v obr..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. procvičení prostřednictvím virtuálních experimentů se svalem (nahrazuje a doplňuje praktická cv..

Aktuální genetika / Current Genetics
..klíčová slova: genomika, farmakogenetika, proteomika, experimentální m..

Biologická psychiatrie
.. výzkumu. V šesté části jsou shrnuty některé experimenty (jejich podklady, výsledky a závěry) prováděné v.. .. úložišti – Biologická psychiatrie: 6. Experimentální metody 21.11.2006 přístup řízen na externím ú..

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou
.. vaginal tape“), je metoda založena na experimentálním výzkumu uzavíracího mechanizmu ženské močové..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. and their complexity is to use non-human experimental model organisms.Electronic downloadable.. ..klíčová slova: animal experiments, etiology,..

Praktikum z patologické fyziologie
.. kromě detailních postupů jednotlivých experimentálních praktických cvičení obsahuje i stručný úvod..

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách
.. a třetí část je věnována popisu vybraných experiment..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. membránami; komentář a diskuse k vlastním experiment..

Izolované srdce podle Langendorffa
.. k prezentaci základních metodik používaných v experimentální kardiologii, které vychází z izolovaných srdc.. ..klíčová slova: experimentální kardiologie, izolované srdce, pokusy na zv..

Practicals in Pharmacology
.. with information on principles and ethics in experimental.. ..klíčová slova: prescription, phytopharmacology, experimental..

Isolated heart perfused according to Lagendorff
.. presents the basic methodologies used in experimental cardiology, which involve isolated hearts.. ..klíčová slova: Experimental cardiology, Isolated heart, Animal..

Analysis of genomic and proteomic data
.. data from genomic and proteomic high-throughput experiments, such as microarrays, MASS spectrometry, 2-D..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. dané problematiky a popis provedení jednotlivých experimentálních praktických cvičení. Výukový materiál má po.. ..klíčová slova: etiologie, patogeneze, experimentální m..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. klinike UPJŠ LF v priebehu 26 rokov sú doplnené experimentálnou štúdiou s použitím 9 psov. Šulla J. I., Luká.. .. MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Experimentálna štúdia 23.4.2010 1.22 MB používateľ vzdel..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. štúdií, v ktorých sa zameriavajú na výsledky experimentálnej práce, ako i prvé klinické poznatky [2,3]. O..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. (deskriptíne/analytické štúdie, epidemiologické/ experimentálne štúdie, prospektívne/retrospektívne štúdie, v..

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of Dental Medicine
.. apply their manual skill in performing of the experiments, and also train their ability in evaluation of..

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie
.. popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci následujících praktických cviče..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. V predložených učebných textoch nájdete súbor experimentov, ktoré vhodnou formou dopĺňajú a pomáhajú lepši..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. často se s nimi setkáváme nejenom v ekologii, experimentální biologii, medicíně, antropologii, env..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. přehledným způsobem popisuje problematiku experimentálních postupů, používaných při detekci diagno..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. zdravými, sa detegujú zvýšené počty iNKT-buniek. Experimenty na myšiach ukázali, že iNKT-bunky sú nevyhnutné ..

Základy biologické psychiatrie
.. Nakonec jsou studenti seznámeni s vybranými experimentálními metodami biologické psychiatrie a mo..

Neural development and embryonic stem cell-based developmental modelling
.. This educational article is primarily focused on experimental practices. Thus this article is intended for..

Stres a adaptácia
.. systému v udržiavaní homeostázy a klasických experimentov Selyeho, ktorý preukázal význam hy..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].