Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 11

historie ošetřovatelství

Historie ošetřovatelství

Studijní materiál je stručnou procházkou do historie oboru ošetřovatelství, který má hluboké kořeny. Během svého vývoje bylo ošetřovatelství ovlivňováno společenskými, ekonomickými, kulturními, sociálními a politickými faktory. Neméně významnou roli sehrály válečné konflikty, vědecký rozvoj a některé osobnosti. Pochopení historie a historických souvislostí je nezbytné pro rozvoj současného moderního ošetřovatelství.

 
autor: Jana Kašpárková | LF UK Plzeň | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | klíčová slova: ošetřovatelství, laická péče, charitativní péče, profesionální péče | příloh: 1 | zobrazeno: 14152x | publikováno: 12.11.2009 | poslední úpravy: 24.9.2012

historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie

V této publikaci cheme čtenáře seznámit s kořeny vzniku chirurgie, stručně s její světovou historií, pdrobně pak s historií českou se zvláštním přihlédnutím k olomoucké a moravské. Podařilo se nám shromáždit údaje z chirurgických pracovišť střední a severní Moravy díky pochopení velkého okruhu kolegů, kteří údaje za svá pracoviště zpracovali. Může se samozřejmě naskytnout otázka, nakolik je v současné době, plné odborných a organizačních změn, aktuální zabývat se historií chirurgie. Domníváme se, že i v tomto případě platí stará pravda „Hisorie je učitelkou národů“ a při znalosti historie se můžeme často vyvarovat zbytečných chyb a omylů. Snad to dokreslují i nálsedující citáty:

C. Bernard (1813-1878): „Stojíme totiž na intelektuálních ramenou svých předchůdců a jsme schopni vidět dále, než oni viděli jen proto, že nám k tomu pomohli.“

R. Jedlička (1925): „Šťastná bude česká chirurgie, dovede-li si uchovat povždy odkaz svých otců.

M. Duda (2008): „Vzpomínky na naše učitele a vlastní životní zkušenost nás utvrzují v tom, že každá doba i věk má své úkoly a cíle, a tedy i půvaby inspirující nás pro budoucnost.

 
autor: Miloslav Duda | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, historie chirurgie, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 6760x | publikováno: 20.10.2012

Biologická psychiatrie

Biologická psychiatrie

Kurz z biologické psychiatrie je rozdělen do několika částí. První část nazvaná „Neurochemie“ shrnuje poznatky o synaptickém přenosu signálu. Další část „Mechanismy účinků psychofarmak“ doporučuji absolvovat i tehdy, pokud za sebou již máte zkoušku z farmakologie. Ve třetí a čtvrté části budete seznámeni se základními hypotézami o neurobiologických základech poruch nálady a schizofrenie. Část nazvaná „Biochemické vyšetřovací metody“ stručně uvádí základní metody používané v klinice i v psychiatrickém výzkumu. V šesté části jsou shrnuty některé experimenty (jejich podklady, výsledky a závěry) prováděné ve výzkumných laboratořích Psychiatrické kliniky 1. LF UK (jedná se o dalších šest samostatných prezentací).

 

 
autor: Zdeněk Fišar | 1.LF UK | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: neuron, synapse, neurotransmiter, neurotrofin, receptor | příloh: 6 | zobrazeno: 11420x | publikováno: 14.11.2006 | poslední úpravy: 8.1.2010

Biologická psychiatrie

Biologická psychiatrie

Rozsáhlé zpracování problematiky biologické psychiatrie, která zkoumá duševní poruchy z biologického, tj. chemického i fyzikálního hlediska. Význam studia biologické psychiatrie spočívá hlavně v tom, že primární příčina většiny duševních poruch není dosud známá.
Většina molekulárních mechanismů účinku používaných psychofarmak není zatím úplně jasná. Studovány jsou hlavně modelové systémy a studie převážně probíhají z etických důvodů u zvířat. Při duševních poruchách je změněn normální přenos nervového signálu, a to zvláště v oblasti chemických synapsí a jejich přenášečů – zda jde o příčinu psychických poruch nebo o důsledek jiných příčin, dosud jasné není.

 
autor: Ján Praško | LF UP | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Psychiatrie, Modelové systémy, Nervový přenos | příloh: 2 | zobrazeno: 5433x | publikováno: 5.12.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Obecná a speciální psychiatrie

Obecná a speciální psychiatrie Psychiatrie je součástí neurověd, které zaznamenávají dynamický rozvoj. I když jsou v současné době k dispozici dvě velmi kvalitní učebnice psychiatrie, v některých praktických výstupech našeho oboru dochází ke změnám.

Texty seminářů z výuky psychiatrie se snaží tyto změny zachytit, předložit Vám nejnovější poznatky potřebné ke zvládnutí základních znalostí a budou pravidelně inovovány. Texty nenahrazují předepsané učebnice, ale slouží k rychlé orientaci v základních tématech psychiatrie. Předpokládáme jejich využití k přípravě na výuku psychiatrie a také by měly sloužit k opakování probrané látky.

 
autor: Alexandra Žourková, Eva Češková, Ivana Drtílková, Tomáš Kašpárek, Hana Kučerová, Lucie Pilařová, Radovan Přikryl, Radek Ryšánek, Pavel Theiner, Markéta Žáčková | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: psychiatrické vyšetření, poruchy emotivity, schizofrenie | příloh: 20 | zobrazeno: 31589x | publikováno: 12.1.2006 | poslední úpravy: 2.6.2011

Vybrané kapitoly z psychiatrie

Vybrané kapitoly z psychiatrie

Ve vybraných kapitolách z psychiatrie je zahrnuto 6 prezentací s namluveným komentářem. Jedná se o základní informace o historii psychiatrie ve světě a v u nás, o poruchách nálady a o psychózách.

 
autor: Zdeněk Fišar | 1.LF UK | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: historie psychiatrie, afektivní poruchy, psychózy, neurobiologie | příloh: 1 | zobrazeno: 8038x | publikováno: 9.7.2007 | poslední úpravy: 8.1.2010

Úvod do biologické psychiatrie

Úvod do biologické psychiatrie

Biologická psychiatrie se zabývá duševními poruchami a poruchami chování z hlediska přírodovědeckého. V této práci jsou shrnuty základní poznatky o neuronech, synapsích, neurotransmiterech a receptorových systémech uplatňujících se při přenosu nervového signálu. Následuje stručný výklad poznatků o působení různých psychofarmak a hypotézy o mechanismech vzniku a léčby schizofrenie, afektivních poruch a demence. Upravená a rozšířená verze této práce vyšla v knižní podobě (Z. Fišar, R. Jirák: Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie. Grada, Praha, 2001).

 
autor: Zdeněk Fišar | 1.LF UK | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Farmakologie, Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: neurony, neurotransmitery, receptory, psychofarmaka, schizofrenie, poruchy nálady, demence | příloh: 1 | zobrazeno: 10074x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 9.1.2012

psychiatrie: pro 5. ročník

Psychiatrie: pro 5. ročník

Prezentace přednášek (v Adobe Presenter) z psychiatrie pro studenty 5. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze: Zahájení, úvod - Psychiatrie a společnost; Obecná psychopatologie; Organicky podmíněné duševní poruchy; Základy biologické psychiatrie; Schizofrenie; Specifické poruchy osobnosti; Poruchy příjmu potravy; Dětská psychiatrie;  Neurotické poruchy; Psychoterapie; Farmakoterapie; Alkohol a další návykové látky; Akutní psychické poruchy; Afektivní poruchy v klinické praxi; Klinická psychologie. Přednášky jsou doplněny odkazem na test znalostí na základě databáze otázek a odpovědí používaných při zkoušce.

 

Základy biologické psychiatrie

Základy biologické psychiatrie

Prezentace pro výuku volitelného předmětu "Základy biologické psychiatrie" (B01363)doporučeného pro studenty 4. a 5. ročníku studijního programu "Všeobecné lékařství" 1. lékařské fakulty UK. Jsou shrnuty informace o mezibuněčném a nitrobuněčném přenosu signálu v mozku se zaměřením na signální cesty ovlivňované duševními poruchami a psychofarmaky. Následují témata vztažená k neuroplasticitě, neurotoxicitě, stresu, účinkům psychoaktivních látek (především antidepresiv a antipsychotik, ale i dalších). Jsou uvedeny základní biologické hypotézy vzniku a léčby poruch nálady a schizofrenie. Nakonec jsou studenti seznámeni s vybranými experimentálními metodami biologické psychiatrie a možnostmi výzkumu v oblasti molekulární psychiatrie na Psychiatrické klinice 1. LF UK. Prezentace obsahuje možnost otestování znalostí.

 
autor: Jana Hroudová, Zdeněk Fišar | 1.LF UK | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby, E-learningové kurzy | klíčová slova: neurochemie, neuroplasticita, antidepresiva, antipsychotika, psychoaktivní látky, schizofrenie, depresivní porucha | příloh: 1 | zobrazeno: 4663x | publikováno: 19.12.2013

psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy

Podrobný studijní materiál zahrnuje tyto části: psychoanalýza - hlubinná psychologie - individuální dynamická psychoterapie - interpersonální psychoterapie - transakční analýza - Gestalt terapie - terapie rozhovorem - logoterapie - dynamická skupinová terapie - rodinná terapie - sugesce a hypnóza - relaxace a autogenní trénink - psychodrama a psychogymnastika - behaviorální a kognitivní terapie - transpersonální psychologie a psychoterapie.

 
autor: Ján Praško | LF UP | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: psychoterapie, psychiatrie, psychoterapeutické postupy | příloh: 1 | zobrazeno: 9939x | publikováno: 24.2.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Výukový text “Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství “ obsahuje základní informace o nozologických jednotkách (diagnózách) psychických poruch v psychiatrii dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje diagnostiku a léčbu psychických poruch včetně popisu specifik pro stomatologickou praxi.  Připojeny jsou rovněž kapitoly o specificích komunikace s pacienty s psychickou poruchou i základy psychoterapeutických metod. Učebnice je primárně určena pro posluchače zubního lékařství, základní přehled psychiatrických diagnóz a léčebných postupů v ní najdou i posluchači všeobecného lékařství a nelékařských oborů.
 

 
autor: Eva Češková, Alexandra Žourková | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Psychická porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka, psychoterapie, přístup k duševně nemocným | příloh: 1 | zobrazeno: 12841x | publikováno: 26.9.2008 | poslední úpravy: 1.8.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 28

Psychiatrická propedeutika
.. skritpa jsou věnována praktickým cvičením z psychiatrie. Účelem textu je poskytnout povšechný přehled o z.. .. na externím úložišti – Předměty/kurzy Psychiatrie - cvičení [VLPY9X1c] Psychiatrie - cvičení [ST.. ..klíčová slova: psychiatrie, uvod, etiologie, vysetreni, anamneza,..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. Předměty/kurzy Samostatná práce-VL [VSSP03X] Psychiatrie [VLPY9X1] Psychiatrie - cvičení [VLPY9X1c] P..

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom
.. uživatel – – Pracoviště: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - klinika ps..

Labyrinty v psychiatrii
.. zábavnou formou vyzkoušet své znalosti z oboru psychiatrie.. .. anorexie 2.2.2015 kdokoli – Předměty/kurzy Psychiatrie - cvičení [VLPY9X1c] Psychiatrie - přednáška [VLP..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
..Psychiatrie postrádá objektivní diagnostické metody, které by..

Clinical Examination of the Psychiatric Patient
.. user – – Departments: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - klinika ps..

Chirurgie štítné žlázy
..klíčová slova: Historie, anatomie, operační technika a taktika, k..

Chirurgická propedeutika
.. propedeutiky) se zaměřením na rozvoj znalostí historie chirurgie ve světě i v regionu střední a severní ..

Celková anestézie
..klíčová slova: medicína, anestézie, celková anestézie, historie anestézie, ..

Psychiatrické vyšetření
.. uživatel – – Pracoviště: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - klinika ps..

Obecná psychopatologie
.. uživatel – Pracoviště: Klinika psychiatrie..

Veřejné zdravotnictví
.. oboru veřejné zdravotnictví – jeho historie a vývoj, hlavní představitelé, současné pojetí a ..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
..klíčová slova: pankreatitis, historie, diagnostika,..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. ly. Imunitná odpoveď. Klinická imunológia. Z histórie alergológie. Imunopatologické reakcie. Mediátory ..

Psychoterapie
.. uživatel – Pracoviště: Klinika psychiatrie..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. Z histórie Súčasný stav Definícia bolesti a pat..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
..klíčová slova: lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, historie medicíny, tuberkulóza, syphilis, n..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. lékařství. Jednotlivé kapitoly se týkají nejen historie vývoje terapie popáleninového traumatu, ale také ..

Poranění pánve a acetabula
.. ze dne 26.9.2008 na následující témata: historie klasifikace a léčby poranění pánve, diagnostika z..

Analýza dat pro Neurovědy
.. Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, pro něž je předmět primárně určen, ale i pro stu..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. Změny polohy srdce v hrudníku Osobnosti, historie  Přílohy: Příloha Datum Velikost Pří..

eOtorinolaryngologie
.. v předantibiotické době 15.28 Ohlédnutí do historie funkčně rekonstrukční středoušní chirurgieakcí ..

Webináre z kardiológie
.. z histórie: Nápad kardiologických webinárov sa vynoril pri j..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. a žena s Turnerovým syndromem může setkat * Historie Turnerova syndromu v datech. Elektronické ..

Klasifikácia v psychiatrii
.. v odbornej obci, ktoré sa týkajú základov psychiatrie ako odboru, výskumu i klinickej praxe. ..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. Mapuje využití těchto materiálů v medicíně od historie po současnost. Speciální pozornost je pak vě..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. pracovníci řady medicínských oborů: neurologie, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie aj. Atlas však může na..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. studií je možno vést diskuzi, uchovává se její historie a je možno zapnout/vypnout emailové notifikace n..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].