Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7

Základy informačných technológií

Základy informačných technológií

Vybrané prezentácie základov informačných technológií sú určené študentom netechnických odborov. Ozrejmujú problematiku výpočtovej techniky a informačných a komunikačných technológií. Sú určené predovšetkým pre začiatočníkov, ale užitočné informácie tu môžu nájsť aj skúsenejší používatelia. Obsahovo sú zamerané tak, aby úvod to tejto problematiky bol zvládnuteľný aj bez predošlých znalostí práce s počítačom a aby poskytli základy, potrebné k dosiahnutiu počítačovej gramotnosti.

 
autor: Jaroslav Majerník | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: informatika, hardvér, softvér, počítačová sieť, informačná bezpečnosť | příloh: 7 | zobrazeno: 7245x | publikováno: 10.3.2009

Statistické hodnocení biodiverzity

Statistické hodnocení biodiverzity

Biodiverzita je často diskutovaným pojmem a to zejména v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, kdy je nicméně často používán pouze ve své subjetivní podobě. Zároveň jde o pojem mnohem širší a týkající se nejenom taxonomické rozrůzněnosti živé přírody. Pojem diverzita se prolíná všemi úrovněmi živé hmoty od diverzity biochemických drah v rámci buňky, genetickou diverzitu organismů, složení biologických společenstev až po strukturu ekosystémů. Z matematického hlediska vyrůstá pojem diverzita z informační teorie a zjednodušeně ji můžeme popsat jako míru informace obsažené v hodnoceném systému; řada metod používaných pro hodnocení biodiverzity je v tomto kontextu odvozena a využívána v celé řadě dalších oblastí vědeckého výzkumu.

 
autor: Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: biodiverzita, statistické hodnocení | příloh: 1 | zobrazeno: 4305x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým označením míst nálezů. Každý snímek je uveden stručnou anamnézou; po otevření odkazu  se zobrazí podrobnosti radiologického vyšetření se závěrečnou diagnózou.

 
autor: Miroslav Heřman, Filip Čtvrtlík, Lukáš Hrdina | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | příloh: 1 | zobrazeno: 12238x | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult

Když jsme v roce 2011 připravovali k 1. vydání učebnici "Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult“, bylo nám jasné, že nejde o vyčerpávající studijní materiál. Ostatně jím ani být nemůže, Účelem výuky ortopedie na lékařských a zdravotnických fakultách je pouze uvedení do problematiky. Studenti, kteří se chtějí ortopedií zabývat hlouběji, mají k dispozici jiné texty. Tehdy jsme ortopedii vymezili jako obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou vrozených a získaných poruch pohybového aparátu. Dnes ke zmíněné učebnici přidáváme samostatný materiál dostupný v elektronické podobě s názvem Komplikace ortopedických operací.

Komplikace si nikdo nepřeje. Obáváme se jich, protože znehodnocují léčebný výsledek, prodlužují terapii a zvyšují náklady o částku spojenou s jejich řešením. Některé komplikace pacienty dokonce ohrožují na životě. Na stranu druhou jsou komplikace nedílnou součástí každého operačního i neoperačního oboru a jejich znalost je základní podmínkou dobré klinické praxe.

V předkládaném díle jsme se pokusili pojednat problematiku záměrně na velmi malé ploše, strukturované a se značným zjednodušením. Pevně věřím, že vám předložené dílo umožní základní orientaci ve světě komplikací ortopedických výkonů. V případě, že budete chtít podniknout hlubší cestu za poznáním, vždy se můžete obrátit na renomované monografie , časopisy, databáze a internetové servery.
 

 
autor: Jiří Gallo, Petr Kamínek, Jiří Lošťák | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: ortopedie, komplikace | příloh: 2 | zobrazeno: 6451x | publikováno: 22.11.2013 | poslední úpravy: 25.6.2014

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Ve výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na systém hlášení a evidence infekčních chorob (registry), legislativa ve vztahu k očkování a epidemiologické bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, biosafety levels, zdravotní rizika spojená s cestováním, pásmová nemoc, cestování těhotných žen, očkování v rámci cestovní medicíny, problematika čistoty vod z pohledu cestování.

 
autor: Jana Straková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Infekční choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 3399x | publikováno: 27.10.2014 | poslední úpravy: 12.1.2015

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: mozek, morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů | příloh: 1 | zobrazeno: 15986x | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Ve výukovém textu jsou popsány jednotlivé součásti, týkající se životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmínkami udělení registrace léčiv ať již centralizovanou nebo národní procedurou, dále jsou objasněny základní principy a povinnosti ve vztahu k bezpečnosti léčivých přípravků po jejich uvedení do reálné klinické praxe – farmakovigilance a v poslední kapitole jsou představeny principy stanovování cen a úhrad léčivých přípravků v České republice. Výukový text takto postihuje a aktuálně objasňuje všechny základní součásti celého životního cyklu léčivých přípravků.

 
autor: Regina Demlová, Barbora Říhová, Zuzana Grycová, Kateřina Nerušilová, Lenka Dubská, Radka Obermannová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Životní cyklu léčiv, klinické hodnocení léčiv, registrace léčivých přípravků, farmakovigilance, stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků | příloh: 1 | zobrazeno: 7121x | publikováno: 18.3.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 60 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Základy farmakoekonomiky
..klíčová slova: náklady, analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdravotnických .. ..klíčová slova: analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdravotnických.. ..klíčová slova: nákladová efektivita, hodnocení zdravotnických technologií..

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie
.. pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antr.. ..klíčová slova: doporučení, výživa kojenců, alternativní výživa, hodnocení výživového st..

Elektrokardiografie
.. signálu v srdci, metody registrace a postup při hodnocení.. .. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Hodnoceni EKG 22.5.2015 493.78 KB uživatel vzdělávací sítě ..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.
.. Viaceré krajiny prijali smernice hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach, však compliance zdravotníckych p..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do preg.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kazuistiky - hodnocení studií | 14.9.2016 138.21 KB kdokoli – ..

Medicína založená na důkazu
.. přehledy MODUL 3A Rychlé kritické hodnocení systematických přehledů MODUL 3B Me.. .. EBM | 7.4.2016 1.52 MB kdokoli – Kritické hodnocení systematických přehledů | 22.3.2019 56.5 KB kd..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. informací dle pyramidy důkazu, kvalitativní hodnocení randomizovaných kontrolovaných studií a sy.. .. znalost metodologie yhledávání lékařských a zdravotnických informací. Měsíc před termínem kurzu obdrží účast..

Biostatistika
.. přehled základů biostatistiky v kontextu hodnocení biologických a klinickch dat. Vzhledem k rozsahu .. .. metod text zaměřen také na praktickou stránku hodnocení dat, a to zejména na nástrahy, které mohou ko..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. (typicky studenti dalších biologických či zdravotnických oborů, případně dalších programů MU) nebude třeba.. .. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
.. Normální nálezy bez známek patologie, 2) Hodnocení fraktur, 3) Luxace a subluxace, 4) Fraktury..

Automatický analytický systém MODULAR
.. řešení přinášejí vysoký výkon, spojení různých technologií a odstranění ruční manipulace s biologickýcm mate..

Fotografický interaktivní atlas člověka
.. Je určen nejen pro posluchače lékařských a zdravotnických oborů, ale pro všechny zájemce o lidské tělo, ted..

Ošetrovateľstvo v neurológii
.. informačných prostriedkov a komunikačných technológií v kombinácii s tradičným prezenčným vzde..

Webcasting a vzdelávanie
.. informácií spracovávaných v zdravotníckych zariadeniach neustále narastá. Vďaka mo.. .. na diaľku pomocou informačných a komunikačných technológií, sú realizované za účelom podpory glo..

Psychiatrická propedeutika
.. Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi ..

Vybrané kapitoly z oftalmológie
.. obrovským a rýchlym vývojom v rámci používaných technológii, ako v diagnostike, tak aj v terapii očných c..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. zdravotnictví ve sledovaném období včetně zdravotnických zařízení, nejznámějších lékařů, forem vzdělávání ..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. těmto onemocněním vedou. Jsou nastíněny možnosti hodnocení rizikových faktorů - vibrací a přetěžování, předs..

Komplexní léčba dekubitů
.. text pregraduálním i postgraduálním studentům zdravotnických oborů a všeobecného lékařství, lékařům a zdravot..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. medicíny. Je určen pro pregraduální studenty zdravotnických oborů. Uvedeny jsou základní principy a indikace ..

Jak napsat bakalářskou práci
..klíčová slova: citace, harmonogram, forma a obsah práce, hodnocení,..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. antisepse a zarouškování, početní kontrola zdravotnických prostředků při závěru operace a převoz pacienta n.. .. listem operovaného pacienta, o početní kontrole zdravotnických prostředků při závěru operace a převozu pacienta ..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. úmrtí dětí do pěti let a jejich návštěv zdravotnických zařízení, 2) zlepšení zdravotnického systému a 3)..

Psychosociální vývoj
.. 9. Komunikace s pacientem; 10. Duševní stav zdravotnických pracovníků; 11. Manželská problematika; 12. N..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. algoritmů. Dvě doplňující videosekvence jsou o technologii dechových testů - detekci Helicobacter pylori a K..

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii
.. navrhli ďalšie možnosti využívania moderných technológií a pedagogických postupov v každodennej výučbovej ..

Klinické doporučené postupy I a II
.. překladu je součástí práce. Byloprovedeno hodnocení kvality nové sady klinických doporučených pos..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)
.. problematiku hygienického zabezpečenia rúk zdravotníckych pracovníkov v klinickej praxi. Uvedené sú je..

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
.. je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-07]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].