Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 9

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia

Ako už z názvu tejto študijnej pomôcky vyplýva jej cieľom je zoznámiť učiteľov (aj študentov) lekárskych fakúlt s existujúcimi relevantnými metódami používanými na hodnotenie vedomostí, zručností, postojov a kompetencií študentov pregraduálneho stupňa (hlavne) medicínskeho vzdelávania na lekárskych fakultách v Európe aj v ostatnom svete.

 
autor: Ján Hanáček | JLF UK v Martine | disciplína: Ostatní | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hodnotenie vedomostí a zručností študentov | příloh: 4 | zobrazeno: 1727x | publikováno: 2.2.2016

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností

Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností integruje najnovšie poznatky z oblasti metodiky ošetrovateľských činností. Ošetrovateľské techniky a postupy zahŕňajú činnosti sestry od prípravy pomôcok, cez posúdenie a komunikáciu s pacientom, až po samotnú realizáciu konkrétneho výkonu.

E-učebnica využíva metódy moderného elektronického vzdelávania – e-learning v kombinácii s tradičným prezenčným vzdelávaním. Jej cieľom je posilňovať u študenta vyšší stupeň kritického myslenia, základné kognitívne zručnosti aj bez prítomnosti pedagóga, čo umožní kreatívnejšie, flexibilnejšie a efektívnejšie učenie sa. Umožniť študentovi učiť sa z prezentovaných situácií v bezpečnom prostredí a vlastným tempom cez realistické simulácie a prax založenú na dôkazoch.

Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo a poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi a technikami na predmete Základy ošetrovateľstva.

 

 
autor: Michaela Miertová, a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Výučbové webstránky | klíčová slova: ošetrovateľské techniky, ošetrovateľské zručnosti, príprava pacienta a pomôcok, bezpečnosť, implementácia, komplikácie | příloh: 5 | zobrazeno: 10564x | publikováno: 9.1.2016 | poslední úpravy: 15.1.2016

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii

Predkladaná multimediálna e-učebnica sa zameriava na oblasť techník v pôrodnej asistencii, ktoré sú koncipované podľa najnovších trendov z hľadiska pôrodnej asistencie, gynekológie a ošetrovateľstva. Učebnica je koncipovaná podľa požiadaviek súčasnej pôrodnej asistencie, rešpektuje koncepcie poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii, zohľadňuje nové legislatívne úpravy v oblasti kompetencií pôrodných asistentiek.

 

 
autor: Martina Bašková, a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Výučbové webstránky | klíčová slova: pôrodná asistencia | příloh: 4 | zobrazeno: 2154x | publikováno: 9.1.2016 | poslední úpravy: 15.1.2016

NEFROLÓGIa pre študentov lekárskych fakúlt

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt

Nefrológia je internistický klinický odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou akútneho a chronického poškodenia obličiek pri primárnych chorobách obličiek alebo v dôsledku rôznych patologických stavov, pri ktorých sú obličky poškodené sekundárne. Nefrológia sa zaoberá aj mimotelovými eliminačnými metódami a starostlivosťou o pacientov po transplantácii obličky. Publikácia obsahuje stručné charakteristiky akútnych a chronických ochorení obličiek, možnosti ich diagnostiky a prehľad liečebných modalít obličkových ochorení.

 
autor: Zuzna Žilinská, Ivana Dedinská | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Nefrologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Obličky, dialýza, transplantácia obličky | příloh: 3 | zobrazeno: 1530x | publikováno: 21.3.2018

Práca s textovým editorom nielen pre študentov

Práca s textovým editorom nielen pre študentov

Spracovanie textových dokumentov patrí k základom počítačovej gramotnosti. Používatelia by mali pochopiť fundamentálne princípy práce s textovým editorom a mali by byť schopní vykonávať operatívne úlohy spojené s vytváraním, formátovaním a konečnými úpravami tak, aby vytvárané dokumenty boli pripravené k ďalšej distribúcii. Zvládnutie pokročilejších funkcií textových editorov však vyžaduje skúsenosti, ktoré je okrem iného potrebné budovať aj štúdiom rozsiahlych manuálov a návodov.

 
autor: Jaroslav Majerník, Marián Švída, Ján Krivoš-Belluš | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Digitálne audio/video | klíčová slova: textový editor, spracovanie textu, MS Office Word, video návod | příloh: 8 | zobrazeno: 6393x | publikováno: 9.11.2008 | poslední úpravy: 9.3.2011

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov

Pre efektívne hromadné spracovanie matematických a štatistických údajov je použitie tabuľkového procesora dnes už samozrejmosťou. Programové vybavenie procesora umožňuje presne spracovať a vyhodnotiť číselné, textové, dátumové, logické a ďalšie špeciálne informácie. Po ich spracovaní je možné výsledky distribuovať ďalej buď v natívnej forme tabuľkového procesora alebo exportovať vo forme voliteľného súboru.

 
autor: Marián Švída, Jaroslav Majerník, Ján Krivoš-Belluš | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Digitálne audio/video | klíčová slova: tabuľkový procesor, spracovanie údajov, MS Office Excel, video návod | příloh: 8 | zobrazeno: 6153x | publikováno: 5.5.2009 | poslední úpravy: 9.4.2010

Základy preskripcie liekov a farmaceutickej technológie pre študentov medicíny

Základy preskripcie liekov a farmaceutickej technológie pre študentov medicíny

Predložený učebný text je určený predovšetkým študentom medicíny, ktorí sa v rámci štúdia farmakológie majú oboznámiť so základmi predpisovania liečiv a výberu vhodnej liekovej formy. Toto dielo je v úvodnej časti zamerané na všeobecné pravidlá predpisovania ako hromadne tak aj individuálne pripravovaných liekov. Tieto pravidlá vychádzajú z aktuálne platnej legislatívy a sú doplnené ukážkovými príkladmi na precvičenie si predpisovania.

 
autor: Martin Kertys, Anežka Kertysová | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: liek, lekársky predpis, preskripcia liekov | příloh: 4 | zobrazeno: 851x | publikováno: 24.11.2019

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií

Táto príručka vychádza ako pomocné metodické skriptá pre študentov bakalárskych a magisterských odborov lekárskych fakúlt - hlavne bakalárskeho a magisterského odboru „Verejné zdravotníctvo“. Študenti všeobecného lekárstva a stomatológie môžu tiež tieto učebné texty používať ako vzdelávaciu pomôcku pri štúdiu predmetu “Hygiena“, ktorý sa vyučuje buď samostatne, alebo v rámci širšie koncipovaných predmetov napr. „Verejné zdravotníctvo“.

Rimárová K.: Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2011, ISBN 978-80-7097-888-7.

 
autor: Kvetoslava Rimárová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: hygiena, epidemiológia, preventívna medicína, Epi Info™ | příloh: 1 | zobrazeno: 5188x | publikováno: 24.6.2011 | poslední úpravy: 28.6.2011

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny

Každá veľká zmena podmienok je svojim spôsobom katastrofou. Spoločným úsilím ale ľudia prežili situácie, ktoré sa na prvý pohľad javili ako smrtiace, spojené s trvalou zmenou i podmienok. Všetky udalosti, ktoré akokoľvek negatívne zasahujú do života spoločnosti odhaľujú, aký veľký význam má bezpečnostná gramotnosť obyvateľstva.

 
autor: Oto Masár, Alexander Nejedlý, Karin Arendášová, Hana Belejová, Dušan Sysel | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Nelékařské zdravotnické vědy, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Krízový manažment, zbrane | příloh: 1 | zobrazeno: 1659x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 9.5.2017
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 60 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 12

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. vyšetrovacie metódy, posúdenie BMI, hodnotenie WHR indexu, meranie obvodu svalov ramena,.. ..amída výživy, posudzovanie stavu výživy, A-an.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
..agogické .. ..ANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ KARDIOLÓGIE - MRI V DETSKEJ .. .. Olejník~autori.php?tid=435#Zuzana Berecová, Peter Bořuta, J.. .. – úvod Morfologické zobrazovanie Hodnotenie globálnej systolickej funkcie komôr pomocou v.. .. obsah Kardio-MRI – úvod Morfologické z.. .. štúdium ako vysokoškolské učebné texty pre študentov lekárskych fakúlt v príprave na štátne záverečné .. ..klíčová slova: á kardiológia, ..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
..agogické .. .. je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou sp.. .. Masár~autori.php?tid=35#Gabika Ďuricová, Ilona Ma.. .. patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby bolesti F.. ..ah Z histórie Súčasný stav Definícia bo.. .. články: Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny Kompendium všeobecného pr.. ..klíčová slova: Vyšetrenie pa..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
..agogické .. .. samoštúdia. Kontrolný test umožňuje overenie vedomostí k problematike. V prílohách sú uvedené dôležité v.. .. text je určený pre účely vzdelávania predovšetkým pre študentov ošetrovateľstva a.. .. je určený pre účely vzdelávania predovšetkým pre študentov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, zároveň vš.. ..artina Tomagová~autori.php?tid=70#Ivana .. .. posúdenie, diagnostika, plánovanie, realizácia a hodnotenie, uskutočňovaných v prospech jednotlivca (rodiny, .. ..ateľská starostlivosť je starostlivosť poskytovaná .. ..klíčová slova: ateľský proces, ošetrovateľská star..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
..agogické .. ..á sú určené pre študentov 3. stupňa vyso.. .. sú určené pre študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia (dok.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štú..

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie
.. zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v ob.. .. materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zub.. ..an Netolický~autori.php?tid=50#Eva .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ální orgán, Periodoncium, Akutní záněty, Nekróza, G..

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne
.. publikácie a autorské .. .. pododboroch internej medicíny. Získané vedomosti by študenti mali využiť nielen počas štúdia na le.. ..a Vyšetrovacie metódy v internej medicíne je vý.. .. projektu autorov. Má byť primárne určená pre študentov lekárskych fakúlt, ktorí by ju mali využiť najmä .. ..ana Valočiková~autori.php?tid=62#Ingrid Dravecká, M.. .. kapitoly učebnice sa zaoberajú vyšetrovacími met.. ..klíčová slova: acie metódy, interná medicína, gastroenterológia, n..

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii
..agogické .. .. niektorých oblastí a zvýšiť retenciu získaných vedomostí z kľúčových funkčných predmetov, t.j. fyzio.. .. učebné texty ponúkajú pedagógom a študentom návody, ako obohatiť a na.. .. nimi disponujú samotné pracoviská. Vyzývame študentov, ale aj pedagógov, aby sa s textami oboznámili, v.. ..aj Mokrý~autori.php?tid=1#Daniela Mokrá, Ingrid T.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a, patofyziológia, farmakológia, patologická fy..

Krev, atlas krevních elementů
.. i jednotlivé typy krevních buněk. Získané vědomosti je možné využít při prohlížení naší flashové anim.. .. modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou d.. ..a Křížková~autori.php?tid=75#Jana Jeriová, Mich.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: trombocyt, leukocyt, neutrofil, eozinofil, bazofil, monocyt, makrofág, ..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. zaměřených fakult, kteří chtějí získat nové vědomosti v oblasti obecných základů kultivace buněčných li.. .. studijní materiál je určen pro všechny studenty lékařských a .. .. Hatina~autori.php?tid=43#Michaela.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: áňové techniky, tkáňové kultury, buněčné linie..

Základy plastickej chirurgie
..agogické .. ..á učebnica Základy plastickej chirurgie časť I. spr.. ..ahomír .. .. a traumatológov, ktorí si chcú občerstviť vedomosti z plastickej chirurgie potrebné pre všeobecný ch.. ..astická chirurgia je relatívne mladý medicínsky odb.. .. základov plastickej chirurgie je určená pre študentov medicíny, ktorí sa pripravujú na záverečnú skúšk.. ..klíčová slova: astika, hojenie rán, ..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
..agogické .. ..á sú určené pre študentov doktorandského štúdia z v.. .. sú určené pre študentov doktorandského štúdia z vedného odboru Klinická b.. ..a.. ..AH GENETICKÉ A MOLEKULÁRNE B.. ..klíčová slova: azova retazova reakcia, sekvenovanie, Western blot..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
.. publikácie a autorské .. .. učebné texty sú určené študentom všeobecného lekárstva so záujmom o laparoskopickú chirurgiu. P.. .. na praktický nácvik základných laparoskopických zručností formou mechanickej simulácie a simulácie vo v.. ..arek Šoltés~autori.php?tid=358#Jozef R.. ..ah publikácie 1. Princípy laparoskopickej c.. ..klíčová slova: aparoskopia,..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
..ady k.. ..ádaná skripta pro výuku praktických cvičení z léka.. .. Lékařská chemie, biochemie a molekulární bio.. .. umožňují studentům jednak procvičit teoretické vědomosti, ale i aplikovat teoretické poznatky do praxe. V .. ..ažili jsme se klást důraz na klinický význam a upla.. .. ve studiu biochemie, ale i k získáni laboratorní zručnosti a zájmu o obor se stále narůstajícím významem nej.. .. budou publikována v elektronické formě, což studentovi umožní vytisknout příslušnou kapitolu, resp.. ..klíčová slova: ařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Pra..

Neuromodulácia dolných močových ciest
..álne pomôcky~clanky.php?s=multimedia#Digitálne v.. ..ážne video je určené pre študentov v pre.. .. je určené pre študentov v pregraduálnom ako aj v špecializačnom a do.. ..án Švihra~autori.php?tid=97#Martin .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a dolnych mocovych ciest,..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Multimediálne p.. ..a.sk Vytvorenie 3D atlasu ľudských kostí v podobe i.. ..áš Havran~autori.php?tid=466#Michal Slabej, Peter .. .. sa nachádzajú možnosti otestovania vedomosti pomocou testov. Odpovede sa vpisujú priamo do .. .. Anatómia je jeden zo základných kameňov medicíny a .. .. tieto nové postupy aj do vzdelávania študentov medicíny a tým prispieť k skvalitneniu výučby na .. ..klíčová slova: atlas kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, š..

Transkraniálna magnetická stimulácia
..agogické diela~clanky.php?s=pedagogika#Univerzita .. .. postihnutia na úrovni kortikospinálnych dráh, hodnotenie závažnosti a progresie ochorenia, eventuálne zh.. ..áto práca prináša pohľad na základný princíp fungov.. ..a Turčanová K.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: anskraniálna magnetická stimulácia, TM..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
..ady k.. .. pre starších medikov, ktorí si budú chcieť svoje vedomosti "oprášiť". Výučbový materiál bol pripra.. .. prináša základné informácie z anatómie, histológie, bio.. ..ária Mareková~autori.php?tid=240#Gabriel Sólya, Š.. ..Autori poskytujú charakteristiku pečene z pohľadu r.. ..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pat..

Meranie a záznam vitálnych funkcií
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. a. brachialis, meranie apikálneho pulzu. Hodnotenie dychu, monitor dychu pre dieťa, spirogramy .. ..anie a záznam telesnej teploty - druhy teplomerov, .. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a, pulz, dych, tlak,..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. publikácie a autorské .. .. populácie a reprodukčné zdravie zahŕňajúce hodnotenie pôrodníckych, gynekologických a novorodeneckých u.. .. predkladanej vedeckej monografie je zhrnutie základných p.. ..ava.. ..afia predstavuje komplexnú vedeckú prácu na 99 st.. ..klíčová slova: a populácia, zdravie, infekčné oc.. ..álené Edičnou komisiou L..

Základy mamológie
..agogické .. ..a poskytujúca učebný text pre študentov 5.a 6. roč.. .. poskytujúca učebný text pre študentov 5.a 6. ročníka lekárskych fakúlt ako aj pre pos.. ..amil.. ..a.. ..klíčová slova: a prsníkov, diagnostika, liečba, ochorenia p..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..ady k.. .. pre starších medikov, ktorí si budú chcieť svoje vedomosti "oprášiť". Výučbový materiál bol pripra.. .. prináša základné informácie z anatómie, histológie, bio.. ..ária Mareková~autori.php?tid=240#Roland Oravský, A.. ..Autori poskytujú charakteristiky obličiek z p.. ..klíčová slova: a, anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pat..

Schizofrénia
..agogické .. ..a – koncepty, symptómy, diagnostické k.. ..án.. .. (DSM 5). Súčasťou publikácie je preklad škál pre hodnotenie pozitívnych a negatívnych symptómov pri sc.. ..á je problematika rôznych koncepcií schizofrénie ta.. ..klíčová slova: a,..

Klasifikácia v psychiatrii
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..asifikačné systémy v medicíne umožňujú profes.. .. a osobných. Tento učebný text je určený pre študentov medicíny, pre študentov v treťom stupni vz.. ..án.. .. psychiatrii je problém klasifikácie veľmi diskutovaný a p.. .. neudržateľný. Tento učebný text je určený pre študentov medicíny, pre študentov v treťom stupni vz.. ..klíčová slova: asifikácia, psychiatria, ..

Cytológia a všeobecná histológia
.. publikácie a autorské .. ..a "Cytológia a všeobecná histológia" pre.. ..a Mechírová~autori.php?tid=216#Iveta Domoráková, Št.. .. vydaní "Mikroskopickej anatómie" sme boli m.. .. sme boli motivovaní pozitívnymi ohlasmi študentov k napísaniu ďalšej časti elektronickej učebnice &.. ..klíčová slova: a, histológia, epitelove tkanivo, väzivo, chrupka, .. ..álené Edičnou komisiou L..

Urgentná medicína pre medikov
..agogické .. ..adaný text je doporučenou literatúrou pre št.. .. text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je k.. .. Masár~autori.php?tid=35#Jan Pokorný, Jaroslav K.. ..a je už druhá v poradí, ktorú kolektív vytvoril. Za.. .. medicíne Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny Kompendium všeobecného pr.. ..klíčová slova: á medicína, šok, anafylaxia, diabetes m..

Ošetrovateľstvo v neurológii
..agogické diela~clanky.php?s=pedagogika#Výučbové web.. ..adaná elektronická multimediálna učebnica int.. .. neurologického ošetrovateľstva, je vytvoriť pre študentov zaujímavé prostredie pri samoštúdiu v rámci klin.. ..aela Miertová~autori.php?tid=88#Egon Kurča, M.. ..Ako učebnicu správne citovať Miertová, M., Kurča, E.. ..klíčová slova: á neurológia, špeciálna neurológia, oše..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. publikácie a autorské .. .. učebné texty sú zamerané na pregraduálnych študentov medicíny a&n.. .. učebné texty sú zamerané na pregraduálnych študentov medicíny a mladých lekárov zaradených do špe.. ..a Dražilová~autori.php?tid=385#Laura Gombošová, Mar.. .. učebné texty "Vybrané kapitoly z hepatológie a.. ..klíčová slova: ažerák, žalúdok, tenké črevo, pankreatitída, klinic..

Vybrané kapitoly z oftalmológie
..agogické .. .. silami sa nám pre Vás - študentov všeobecného leká.. .. silami sa nám pre Vás - študentov všeobecného lekárstva podarilo pripraviť skriptá .. .. Žiak~autori.php?tid=124#Juraj Halička, Mária M.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: acie metódy v oftalmológii, refrakčné vady, och..

Ošetrovanie chronických rán
..álne pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. .. -learningový kurz v prostredí LMS Moodle. Prvá le.. .. spôsobu ošetrenia. Kurz určený pre študentov odboru ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a vš.. ..aela Miertová~autori.php?tid=88#Mária Tabaková, Ka.. .. prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa p.. ..klíčová slova: á rana, ošetrovanie, hojenie, preväz, čistenie ra..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].