Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Základy intenzivní medicíny

Základy intenzivní medicíny

Intenzivní medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se péčí o nemocné se selháním jedné či více životních funkcí, nebo u nichž jejich selhání hrozí. Z této definice vyplývá, že shrnuje péči o poměrně široké spektrum pacientů, počínaje pooperační péčí po rozsáhlých operačních výkonech, přes srdeční či dechovou nedostatečnost, až po těžké polytrauma. Péče o tyto nemocné vyžaduje poměrně rozsáhlou monitoraci, často i náhradu či podporu životních funkcí (ať již mechanickou nebo farmakologickou) a neméně často i spolupráci odborníků z několika různých oborů. Toto všechno není možné poskytovat na mnoholůžkových standardních odděleních, a proto je péče o takové pacienty přesunuta na tzv. jednotky intenzivní péče (JIP) nebo oddělení anesteziologicko-resuscitační.

 
autor: Petr Štourač | LF MU | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: akutní medicína, koma, infekce, smrt | příloh: 10 | zobrazeno: 14923x | publikováno: 21.4.2006 | poslední úpravy: 5.12.2007

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Tato elektronická učebnice postihuje celou základní pregraduální problematiku oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerpointové prezentace, čteného i zobrazeného komentáře dozví důležité poznatky jak z neodkladné resuscitace, tak z oboru anestézie (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní medicíny (šok, MODS, intoxikace, tonutí, masivní krvácení, polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest).
Učebnice postihuje všechna témata nutná pro úspěšné vykonání zkoušky v Neodkladné medicíny, kromě pregraduálních studentů však může dobře posloužit i začínajícím lékařům v oboru A+R, případně pro osvěžení i lékařům dalších specializací.
Na tvorbě učebnice se podílel široký kolektiv pracovníků KARIM 1.LF UK a VFN, učebnice rovněž prošla vnitřním recenzním řízením v rámci pracoviště.

 
autor: Jan Bruthans, Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor Kraus, Martin Urban, Petr Kříž, Marek Svítek, Michal Kolář, Michal Lipš, David Rubeš, Jitka Fricová, Pavla Nosková, Pavel Tomek, Milan Novotný | 1.LF UK | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína, bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína | příloh: 16 | zobrazeno: 16940x | publikováno: 5.2.2010 | poslední úpravy: 9.1.2012

Nukleární medicína v onkologii

Nukleární medicína v onkologii

Nástup nových zobrazovacích modalit (ultrazvuku, výpočetní tomografie, magnetické rezonance), moderních endoskopických metod, cytologické diagnostiky a detekce nádorových markerů poněkud změnil roli nukleární medicíny v onkologii, ale tato přesto zaznamenala v posledním období rychlý vývoj.

Základem tohoto pokroku je: rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky, rozvoj nových moderních radiofarmak a ohnisko zájmu klinických onkologů posunuté od pouhé detekce nádorů ke zjištění jejich charakteristiky.

 
autor: Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Onkologie, radioterapie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nukleární medicína, Radiodiagnostika, Zobrazovací metody, Radiofarmaka | příloh: 1 | zobrazeno: 6832x | publikováno: 30.11.2009 | poslední úpravy: 8.9.2012

Nukleární medicína v detekci zánětů

Nukleární medicína v detekci zánětů

Detekce a určení lokalizace zánětlivého ložiska v organizmu je významným diagnostickým problémem, jehož řešení bývá někdy neúspěšné přes použití většího počtu rozmanitých vyšetřovacích metod. Významnou výhodou scintigrafie ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je možnost celotělového způsobu vyšetření při pátrání po neznámém ložisku zánětu.
V současné době využívá nukleární medicína při vyšetření zánětů několika různých diagnostických postupů založených na odlišných farmakokinetických mechanismech vedoucích ke kumulaci jednotlivých radiofarmak v zánětlivém ložisku. Tato skutečnost umožouje zvolit nukleárně medicínský vyšetřovací postup, který je optimální pro detekci předpokládaného typu zánětlivého procesu.

 
autor: Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nukleární medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu, Záněty | příloh: 1 | zobrazeno: 6012x | publikováno: 30.11.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

medicína založená na důkazu

Medicína založená na důkazu

E-learningové materiály pro pregraduální a postgraduální výuku medicíny založené na důkazu. Jsou uspořádány do tří modulů v následující struktuře:

MODUL 1
Úvod do problematiky

MODUL 2
Práce s odbornou literaturou

MODUL 2A
Metoda PICO

MODUL 3
Systematické přehledy

MODUL 3A
Rychlé kritické hodnocení systematických přehledů

MODUL 3B
Meta-analýza z pohledu statistika

 

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, EBM | příloh: 13 | zobrazeno: 6751x | publikováno: 31.5.2013 | poslední úpravy: 7.4.2016

Urgentná medicína pre medikov

Urgentná medicína pre medikov

Predkladaný text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je kolektívnym dielom dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katatrof LF UK a Katedry Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do kolektívu boli prizvaní i autori z iných lekárskych odborov a práva.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Eduard Horovský, Andrea Hudáčková, Jozef Štorek, Katarína Fedorová, Vanda Valkučáková, Adam Žilinek, Dušan Sysel, Hana Belejová | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Všeobecné praktické lékařství, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Urgentná medicína, šok, anafylaxia, diabetes mellitus | příloh: 1 | zobrazeno: 2167x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 5.5.2017

medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

V rámci řešení projektu „Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP“ (CZ.1.07/2.3.00/09.0020) byl připraven a prakticky ověřen studijní předmět B006 -Medicína založená na důkazu, který je součástí nabídky Základního kurzu.

Předpokladem pro jeho absolvování je orientace v typologii klinických studií a dobrá znalost metodologie yhledávání lékařských a zdravotnických informací. Měsíc před termínem kurzu obdrží účastníci text klinické studie, kterou analyzují podle přiložených instrukcí a předloží ve formě internetového formuláře. Předmět je zaměřen tématicky na tyto oblasti:

Medicína založená na důkazu z hlediska historického vývoje, současného stavu a perspektiv implementace ve výuce, celoživotním vzdělávání a v klinické praxi.  Formulace klinických otázek ve formátu PICO jako nezbytný předpoklad pro efektivní vyhledávání nejlepších důkazů; metodika a praktické ukázky.  Charakteristika specializovaných informačních zdrojů pro medicínu založenou na důkazu, praktické ukázky. Kategorizace vyhledaných literárních informací dle pyramidy důkazu, kvalitativní hodnocení randomizovaných kontrolovaných studií a systematických přehledů pro rozhodovací procesy v medicíně a zdravotnictví.  Prezentace vlastních zkušeností s uplatňování medicíny založené na důkazu ve výuce pediatrie a klinickém rozhodování na Dětské klinice LF UP v Olomouci.

E-learningové opory, zpracované v programu Moodle, jsou z licenčních důvodů k časopiseckým článkům v plném rozsahu dostupné výhradně doktorandům LF UP v Olomouci na základě platné registrace. Volně dostupné části se aktivují tlačítkem Přihlásit se jako host.

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová, Bohdana Řeháková | LF UP | disciplína: Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, postgraduální studium | příloh: 1 | zobrazeno: 5812x | publikováno: 20.4.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Příručka Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie shrnuje základní metodické podklady, které postupně čtenáře seznamují s publikovanými prameny o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do pregraduální výuky pediatrie. Zde je kladen důraz na uplatnění kazuistiky založené na důkazu a nutnost mezioborové spolupráce, zejména mezi lékaři, biostatistiky a informačními specialisty. Textová část je doplněna pracovními materiály, které usnadní praktické osvojení principů medicíny založené na důkazu. V závěru zaznívá výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání.
 

 
autor: Vladimír Mihál | LF UP | disciplína: Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Medicína založená na důkazu, pediatrie, metodické podklady | příloh: 6 | zobrazeno: 4608x | publikováno: 19.6.2015 | poslední úpravy: 14.9.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 46 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Kardiopulmonální resuscitace
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Pojednává o kardiopulmonální resuscitace podle p.. .. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a .. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, KPR,..

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Popisuje problematiku tepelného .. .. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a .. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, tepelné poranění, chladové poranění, úraz elektr..

Celková anestézie
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška se zabývá teoretickými i praktickými o.. .. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a .. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, anestézie, celková anestézie, historie an..

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Pojednává o problematice SIRS, Sepse a M.. .. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a .. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, SIRS, Sepse, multiorgánová d..

Zajištění dýchacích cest
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška pojednává o problematice zajištění dýc.. .. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a .. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, Zajištění dýchacích cest, trojitý manévr, intuba..

Akutní stavy v neurochirurgii
.. - například chirurgie, neurologie a akutní medicína. Toto platí i pro problematiku akutních stavů v n.. .. [VLCH9X33p] Neurologie - přednáška [VLNE9X1p] Intenzivní medicína - přednáška [VLAM9X1p] Intenzivní medi.. .. Neurologie - přednáška [VLNE9X1p] Intenzivní medicína - přednáška [VLAM9X1p] Intenzivní medicína - před..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. jedná o následující okruhy: anesteziologie, intenzivní medicína, urgentní medicína, první pomoc, a.. .. okruhy: anesteziologie, intenzivní medicína, urgentní medicína, první pomoc, ac.. ..klíčová slova: medicína, elektronický ..

Šok, jeho druhy a fáze
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Rozsáhlá přednáška pojednává o šoku z pohledu an.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína..

Základy anesteziologie
.. seminářích Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici Brno. Měly by zá.. ..klíčová slova: akutní medicína..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. při nácviku v rámci výuky předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v  infekčním lékařství -.. .. projektu MUNI/FR/0921/2016 Inovace předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství: Specif..

Paliativní péče
.. medicína se stala důležitou součástí moderní medicíny 21. .. .. kdokoli – Předměty/kurzy Paliativní medicína [VLPM081] Paliativní péče - předpromoční praxe [a.. ..klíčová slova: péče, paliativní medicína, kvalita života, závěr života, komunikace, léčba ..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: onkologie, práva pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční .. ..klíčová slova: práva pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medic..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. v neurologii - odborná praxe [BSNE061x] Intenzivní ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška [MIK..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. v neurologii - odborná praxe [BSNE061x] Intenzivní ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška [MIK..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. dokáže na náhle vzniklé situace, jimiž se akutní medicína hemží, reagovat efektivněji, rychleji a ek.. .. Anesteziologie a léčba bolesti I [VSAL081] Intenzivní medicina [STAM9X1] Intenzivní medicína [VLAM9X1] .. .. a léčba bolesti I [VSAL081] Intenzivní medicina [STAM9X1] Intenzivní medicína [VLAM9X1] I.. ..klíčová slova: medicína, postpunkční syndrom, synkopa, analgezie, a..

Vybrané kapitoly v kardiológií
.. ktokoľvek – – Predmety/kurzy Interná medicína [058] Interná medicína 1 [027] Interná medicína 2.. ..klíčová slova: Interná medicína, Kardiomyopatie, Pľúcna hypertenzia, Arytmie, H..

Choroby gingív
.. Parodontológia [PAR-2] Parodontológia a orálna medicína [POM-ZL1] Parodontológia a orálna medicína [P..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Související čl.. ..klíčová slova: medicína, interaktivní ..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. ktokoľvek – Predmety/kurzy Interná medicína 1 [IK/IM-V1/16] Interná medicína 2 [IK/IM-V2/19] ..

Léčba poruch plodnosti
..klíčová slova: reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína..

Webináre z internej medicíny
.. Klinicky citlivé [?] Licencia Webinár - interná medicína 18.10.2019 ktokoľvek – – Pracoviská: .. ..klíčová slova: interná medicína..

Embryologické metody asistované reprodukce
..klíčová slova: reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. a prevence zubního kazu. Vzhledem k intenzivní vědecké práci našeho týmu v této oblasti, podlo..

Klinické doporučené postupy
..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
..klíčová slova: intenzivní péče, tekutinová léčba, infekční komplikace, nekr..

O vedeckom bádaní v medicíne
..Medicína a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
..klíčová slova: bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medicína..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
..klíčová slova: Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační o..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. – Predmety/kurzy Prvá pomoc [014] Urgentná medicína [086] Pracoviská: Klinika Urgentnej medicíny a m..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].