Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 13

Životní cyklus léčiv - klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Ve výukovém textu jsou popsány jednotlivé součásti, týkající se životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmínkami udělení registrace léčiv ať již centralizovanou nebo národní procedurou, dále jsou objasněny základní principy a povinnosti ve vztahu k bezpečnosti léčivých přípravků po jejich uvedení do reálné klinické praxe – farmakovigilance a v poslední kapitole jsou představeny principy stanovování cen a úhrad léčivých přípravků v České republice. Výukový text takto postihuje a aktuálně objasňuje všechny základní součásti celého životního cyklu léčivých přípravků.

 
autor: Regina Demlová, Barbora Říhová, Zuzana Grycová, Kateřina Nerušilová, Lenka Dubská, Radka Obermannová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Životní cyklu léčiv, klinické hodnocení léčiv, registrace léčivých přípravků, farmakovigilance, stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků | příloh: 1 | zobrazeno: 7199x | publikováno: 18.3.2014

Farmakovigilance a propagace léčiv

Farmakovigilance a propagace léčiv

Výukový text “Farmakologie a propagace léčiv“ shrnuje nejdůležitější informace týkající se dozoru nad léčivými přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků při minimálním riziku nežádoucích účinků, včetně specifikace těchto nežádoucích účinků (farmakovigilance). Text se dále zabývá propagací léčiv, zejména otázkami reklamy zaměřené na léčiva a její regulací v souvislosti s etickými požadavky.

 
autor: Dagmar Vršková, Jana Pistovčáková, Leoš Landa | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: farmakovigilance, propagace léčiv, nežádoucí účinky, interakce léčiv, reklama na léčiva | příloh: 1 | zobrazeno: 14425x | publikováno: 14.4.2008 | poslední úpravy: 8.6.2011

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci

Vývoj každého nového léčiva a povolení jeho užívání v klinické praxi představuje v současné době cca 11 leté období, v němž 2-5 let připadá na objevení vhodné molekuly, 5-9 let na získání biologické a toxikologické charakteristiky testováním na preklinické úrovni, a farmakoterapeutických vlastností klinickým zkoušením. Celý tento vývoj podléhá dodržování přísných profesionálních a etických zásad, dohodnutých a platných mezinárodně. Snahou předkládaného textu je přiblížit současný stav těchto postupů.

 
autor: Olga Starobová, Leoš Landa, Jana Nováková, Alexandra Šulcová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lékový design, framakologický screening, preklinické testování | příloh: 1 | zobrazeno: 10285x | publikováno: 6.4.2006 | poslední úpravy: 2.6.2011

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK léčiv

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV

Interindividuální variabilita odpovědi na léčivo představuje v praxi často významný problém. Jedním z faktorů, které v jejím vzniku hrají důležitou roli, je genetický polymorfismus enzymů, které se podílejí na metabolismu léčiv. Na metabolismu xenobiotik se podílí 22 izoforem cytochromu P450 z rodin CYP1, CYP2 a CYP3, pro které je charakteristický významný polymorfismus. Tyto různé genové varianty se mohou projevit ve fenotypu až čtyřmi různými způsoby: Takzvaní pomalí metabolizátoři (PM) jsou nositelé dvou nefunčních alel a postrádají enzymatickou aktivitu, střední metabolizátoři (IM) jsou heterozygoti pro nefunkční alelu nebo nosiči dvou alel kódujících enzym se sníženou aktivitou (rychlost metabolismu mezi PM a rychlým metabolizátorem). Rychlí (extenzivní, EM) metabolizátoři jsou jedinci s dvěma funkčními (wild type) alelami a ultrarychlí metabolizátoři (UM) mají více aktivních kopií genu. Výsledný fenotyp se tedy může projevit selháním účinku léčiva či zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, ale může také zvyšovat riziko interakcí určité látky s jinými léčivy.

 
autor: Monika Bludovská | LF UK Plzeň | disciplína: Farmakologie | klíčová slova: CYP450, polymorfismus enzymů, interakce | příloh: 1 | zobrazeno: 3071x | publikováno: 2.12.2014 | poslední úpravy: 3.3.2015

Statistické hodnocení biodiverzity

Statistické hodnocení biodiverzity

Biodiverzita je často diskutovaným pojmem a to zejména v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, kdy je nicméně často používán pouze ve své subjetivní podobě. Zároveň jde o pojem mnohem širší a týkající se nejenom taxonomické rozrůzněnosti živé přírody. Pojem diverzita se prolíná všemi úrovněmi živé hmoty od diverzity biochemických drah v rámci buňky, genetickou diverzitu organismů, složení biologických společenstev až po strukturu ekosystémů. Z matematického hlediska vyrůstá pojem diverzita z informační teorie a zjednodušeně ji můžeme popsat jako míru informace obsažené v hodnoceném systému; řada metod používaných pro hodnocení biodiverzity je v tomto kontextu odvozena a využívána v celé řadě dalších oblastí vědeckého výzkumu.

 
autor: Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: biodiverzita, statistické hodnocení | příloh: 1 | zobrazeno: 4342x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým označením míst nálezů. Každý snímek je uveden stručnou anamnézou; po otevření odkazu  se zobrazí podrobnosti radiologického vyšetření se závěrečnou diagnózou.

 
autor: Miroslav Heřman, Filip Čtvrtlík, Lukáš Hrdina | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | příloh: 1 | zobrazeno: 11689x | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: mozek, morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů | příloh: 1 | zobrazeno: 16047x | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

Automatizace v klinické biochemii

Automatizace v klinické biochemii

Výukové video o automatických biochemických analyzátorech "AUTOMATIZACE V KLINICKÉ BIOCHEMII" má délku 44 minut. Video vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Video je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátorů , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Jsou popsány a při funkci ukázány analyzátory Hitachi 917, Cobas Mira-plus, imunochemické analyzátory Elecsys, AxSYM, Advia Centaur, jednoúčelový analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, automatický programovatelný autosampler atomového absorbčního spektrofotometru a automatizované nastavení katodových lamp (SOLAAR M6). Na závěr je uveden popis a ukázka činnosti automatizované močové laboratoře (automat. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče) a automatický analytický systém MODULAR.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie | příloh: 1 | zobrazeno: 6893x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy jsou důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivňují nejen běžnou klinickou praxi, ale i medicínské vzdělávání, zdravotní politiku a řízení veřejného zdravotnictví. Tato publikace je pokračováním autorovy diplomové práce magisterského studia oboru Ekonomika a řízení zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájené v roce 2007 a jejím cílem je nabídnout základní přehled o klinických doporučených postupech.

 
autor: Radim Líčeník | LF UP | disciplína: Lékařská etika a právo, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Doporučené postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM | příloh: 1 | zobrazeno: 9733x | publikováno: 20.11.2009 | poslední úpravy: 26.10.2012

Kvalitativní analýzy v klinické biochemii

Kvalitativní analýzy v klinické biochemii

V kvalitativní a semikvantitativní analýze využíváme nejčastěji proužky z celulózových nebo skleněných vláken se sofistikovaně umístěnými suchými reagenciemi.                                                           

                                                                                                           

 
autor: Petr Štern | 1.LF UK | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Archiv e-learningových objektů | klíčová slova: základní vyšetření moče, glukóza, ketony, bílkoviny, pH, bilirubin, urobilinogen, krev, leukocyty, dusitany | příloh: 1 | zobrazeno: 6719x | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013

klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy jsou „systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající lékařům a pacientům ve specifických klinických situacích rozhodovat o přiměřené zdravotní péči.“ V posledních deseti letech došlo k významnému pokroku na poli jejich metodologie tvorby, adaptace, implementace a evaluace. Především ke kvalitě a standardům doporučených postupů se přistupuje více systematicky. Byl vytvořen generický mezinárodní nástroj pro evaluaci kvality doporučených postupů AGREE II a standardy Institute of Medicine a Guidelines International Network. Tato práce podává přehled hlavních metodologických principů. AGREE II nástroj byl přeložen do českého jazyka. Česká verze včetně metodologie překladu je součástí práce. Byloprovedeno hodnocení kvality nové sady klinických doporučených postupů České neurologické společnosti, které byly vytvořeny podle metodiky Národního referenčního centra v letech 2009 až 2012. Evaluace kvality těchto doporučených postupů ukázala, že jejich metodologická kvalita je velmi vysoká i ve srovnání se zahraničními doporučenými postupy. Dalším cílem práce bylo vytvořit, implementovat a evaluovat vzdělávací program zaměřený na doporučené postupy. Tento program byl vytvořen a implementován v roce 2008. Mezi roky 2008 a 2013 prošlo programem téměř 1000 studentů na třech lékařských fakultách v České republice.
 

 
autor: Radim Líčeník | LF UP | disciplína: Ostatní | klíčová slova: Klinické doporučené postupy, medicína, zdravotnictví | příloh: 2 | zobrazeno: 4368x | publikováno: 28.4.2015 | poslední úpravy: 30.4.2015

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

V první kapitole jsou popsány základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní systém se podílí na udržování homeostázy organismu. Druhá kapitola se zabývá bariérovými funkcemi těla a obrannými mechanismy. Ve třetí kapitole jsou popisovány vlastnosti antigenů. Většina antigenů patří do skupiny T-závislých antigenů, které jsou schopny vyvolat protilátkovou odpověď pouze při spolupráci B lymfocytů s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje receptory nespecifického imunitního systému a adhezivní molekuly. PRR (pattern-recognition receptors) receptory slouží k rozpoznání „nebezpečných struktur“ patogenních mikroorganismů. Významnou skupinu představují Toll-like receptory (TLR).

 
autor: Jitka Ochotná, Martin Liška, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Antigeny, hapteny, superantigeny, epitopy, fagocytóza, neutrofilní leukocyty, interferony | příloh: 1 | zobrazeno: 8407x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Druhý díl naší elektronické učebnice pokračuje v probírání základů klinické imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení komplementového systému. Tento systém více než 20 sérových bílkovin představuje jednu z nejdůležitějších složek nespecifické imunity. Druhá a třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich povrchové molekuly a funkci, jíž dominuje funkce antigen prezentační, představující spojnici mezi nespecifickým a specifickým imunitním systémem. HLA systém, o němž pojednává čtvrtá kapitola, je souborem povrchových, individuálně specifických molekul, díky nimž je imunitní systém schopen rozpoznat vlastní struktury od cizích. V páté kapitole je vysvětlena problematika cytokinů. Jde o signální molekuly, jimiž mezi sebou komunikují buňky imunitního systému, případně jimi regulují vlastní funkce. Cytokiny působí prostřednictvím specializovaných receptorů, často mají redundantní účinek a řadí se do různých skupin, např. podle struktury, převažujícího účinku ad. Tyto látky představují hlavní regulační mechanismy imunitního systému, které jsou v přehledu shrnuty v šesté kapitole. Sedmá kapitola naší učebnice se zabývá zánětem, což je obranná reakce organismu, která může být vyvolána chemickým či fyzikálním poškozením tkáně, mikrobiálním podnětem nebo nádorovým bujením.

 
autor: Martin Liška, Jitka Ochotná, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Komplementový systém, makrofágy, HLA systém, cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 5427x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 99 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie
.. hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyše.. .. pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antr.. ..klíčová slova: doporučení, výživa kojenců, alternativní výživa, hodnocení výživového st..

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU
.. jsou klasiPkovány a popsány nežádoucí účinky léčiv a v neposlední řadě shrnuty poznatky a lékových i.. ..klíčová slova: farmakokinetika, lékové formy, interakce léčiv, nežádoucí úč..

Practicals in Pharmacology
.. Related contributions: Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci Farmakovigilance a..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kriti.. .. postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do preg.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kazuistiky - hodnocení studií 14.9.2016 138.21 KB kdokoli – ..

Elektrokardiografie
.. signálu v srdci, metody registrace a postup při hodnocení.. .. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Hodnoceni EKG 22.5.2015 493.78 KB uživatel vzdělávací sítě ..

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu
.. dostatečná, přidává se inzulin. Ve skupině léčiv používaných ke snižování hladiny glukózy se objev..

E-klinická biochemie
.. portál, který pokrývá všechna témata klinické biochemie. Každá kapitola je složena z on-line uč.. .. 15.4.2014 kdokoli – Pracoviště: Ústav klinické biochemie a hematologie, Ústav lékařské chemie a ..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. Měsíc před termínem kurzu obdrží účastníci text klinické studie, kterou analyzují podle přiložených ins.. .. informací dle pyramidy důkazu, kvalitativní hodnocení randomizovaných kontrolovaných studií a sy..

Medicína založená na důkazu
.. přehledy MODUL 3A Rychlé kritické hodnocení systematických přehledů MODUL 3B Me.. .. EBM 7.4.2016 1.52 MB kdokoli – Kritické hodnocení systematických přehledů 22.3.2019 56.5 KB kd..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. akutní a chronická osteomyelitida, klinické vyšetření končetin, léčba zlomenin acetabula a lé.. .. 69.84 MB registrovaný uživatel – – Klinické vyšetření končetin | 8.11.2010 29.3 MB reg.. ..klíčová slova: artróza, osteomyelitida, acetabulum, pánev, klinické..

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři
.. a doplňují skripta Základy vyšetření v klinické imunologii. Skripta mají za úkol seznámit st.. .. II - cvičení [MBKI081c] Pracoviště: Ústav klinické imunologie a..

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU
.. principy vzájemného působení organismu a léčivých látek a speciální farmakologií v rozsahu nezb..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. Vzhledem k amfifilním vlastnostem těchto léčiv dochází nejen k vazbě na specifická vazebná míst..

Biostatistika
.. přehled základů biostatistiky v kontextu hodnocení biologických a klinickch dat. Vzhledem k rozsahu .. .. metod text zaměřen také na praktickou stránku hodnocení dat, a to zejména na nástrahy, které mohou ko..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. I. (Vyšetření a klinické projevy, délka 9:32) je zaměřeno na klinické pro..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
.. Normální nálezy bez známek patologie, 2) Hodnocení fraktur, 3) Luxace a subluxace, 4) Fraktury..

Psychiatrická propedeutika
.. Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi ..

Choroby gingív
.. a medzinárodne platná klasifikácia gingivitíd. Z klinického hľadiska používame rozdelenie, ktoré cha.. .. jednotlivým formám, ich charakteristike, klinickému obrazu i liečbe.Prílohy: Príloha Dátum Veľ..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých vzácných hema.. .. malignit dětského věku obsahuje stručné klinické informace o jednotlivých případech a dále his..

Základy farmakoekonomiky
..klíčová slova: náklady, analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdravotnických ..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. těmto onemocněním vedou. Jsou nastíněny možnosti hodnocení rizikových faktorů - vibrací a přetěžování, předs..

Může chlorhexidin zlepšovat dlouhodobou prognózu kompozitních výplní?
.. V článku je popsán jak teoretický princip i klinické..

Koagulace v kostce
.. 11.6.2010 kdokoli – Pracoviště: Ústav klinické biochemie a..

Jak napsat bakalářskou práci
..klíčová slova: citace, harmonogram, forma a obsah práce, hodnocení,..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
.. příhod břišních a probrána etiopatogeneze, klinické příznaky a možnosti paraklinického vyšetřování up..

Technologie kvantitativních metod
.. na externím úložišti – Pracoviště: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF a ..

Labyrinty v psychiatrii
.. v klinické praxi je komplexní proces, při kterém lékař musí .. ..klíčová slova: pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scénáře, la..

Adhezní spoj a adhezivní systémy I. část
.. a nabízí různá doporučení pro jejich aplikaci v klinické..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. krokům EBP (kritický postoj k praxi, formulace klinické otázky, systematické vyhledávání nejlepšího dostu.. .. spíše s pacientem než na něm. Sestra ve svém klinickém rozhodování musí zvažovat nejen efektivitu oše.. .. důkazu (výsledků) do klinické praxe 5 - Zhodnocení výsledku implementace důkazů (výkonu) KROK 0 &nd.. ..klíčová slova: zdravotní vědy, klinická otázka, vyhledání a hodnocení..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].