Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Text je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření je dnes zprostředkována elektronicky a zpracování získaných výsledků je automatizováno. Moderní technologie tak nesmírně přispěly k efektivitě a spolehlivosti měření a jsou velkým přínosem pro instrumentální diagnostiku. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým vnějším vzhledem navzájem podobají (klávesnice, displej atd.) ačkoli jde často o zařízení zásadně se lišící měřící metodou a typem měřeného signálu (veličiny). Uživateli těchto moderních zařízení tak princip měření často uniká a spoléhá se na data zobrazená na displeji nebo vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby způsobené obsluhou nebo chybnou přípravou měření, je nezbytným předpokladem úspěchu. Jedním z motivů vedoucích k volbě tématu tohoto textu je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému Biopac student Lab.

 
autor: František Barták | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: biokybernetika, biosignály, Biopac student Lab | příloh: 1 | zobrazeno: 2326x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 10.10.2014

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: měření tlaku a meteorologie

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma:  Měření tlaku a meteorologie

Pro podporu výuky biofyziky jsou předkládány vzdělávací videomateriály, popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci následujících praktických cvičení: „Relativní vlhkost, rosný bod“ , „Absolutní vlhkost“ , „Měření atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expiračního tlaku“ , „Výpočet objemu tlakové nádoby“.

 
autor: Lukáš Bolek, Jiří Beneš, Jiří Růžička, Zdeněk Kubeš, Pavlína Rottenbornová | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: Relativní vlhkost, rosný bod, Absolutní vlhkost, Měření atmosférického tlaku, Měření krevního tlaku, Měření maximálního expiračního tlaku, Výpočet objemu tlakové nádoby | příloh: 6 | zobrazeno: 8028x | publikováno: 21.1.2011 | poslední úpravy: 18.11.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 30 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 12

Elektrochemie
.. potenciometrií. Podrobněji je pojednáno měření pH skleněnou elektrodou. Stručně popisuje el.. .. potenciometrií. Podrobněji je pojednáno měření pH skleněnou elektrodou. Stručně popisuje el.. ..klíčová slova: elektrochemie, elektrochemický potenciál, měření pH, skleněná elektroda, iontově selektivní ele.. ..klíčová slova: elektrochemie, elektrochemický potenciál, měření pH, skleněná elektroda, iontově selektivní ele..

Antropometrika
.. se antropometrikou, tedy metodami přesného měření lidského těla pro účely vědeckého zpracování namě..

Random acces analyzátor (HITACHI 917)
.. se o spektrofotometrické metody, využívající měření absorbance reakční směsi v kyvetě při různých vln..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Měření pH.pdf 6.11.2009 71.1 KB uživatel vzdělávací sít.. .. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Měření pH.pdf 6.11.2009 71.1 KB uživatel vzdělávací sítě ME.. ..klíčová slova: spektrofotometrie, kolorimetrie, pH, karbonylhemoglobin, krevní barvivo, moč, krevní ..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. počet kořenovývh kanálků) a provádět přesná měření (např. tloušťka kosti před implantologickým zákr.. .. metoda Cone Beam Computed Tomography (dále CBCT) dokáže detailně zobrazit skelet a tv.. ..klíčová slova: metoda, Cone, Beam, Computed, Tomograph..

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie
.. a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; m..

Stavba atomu - atomové jádro
.. díla~clanky.php?s=pr#Edukační w.. .. pojednává o interakcích záření s hmotou, o měření v oblasti jaderných věd a o některých pra.. .. Šiman~autori.ph..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové .. .. souhrným materiálem ve formě MSL. Pro záznamy z měření je přiložen elektronický protokol s možností auto.. .. Nosek~autori.php?tid=371#Aleš Bezrouk, Jiří Záhora, Josef Han.. .. srdečnímu a jeho funkčním vlastnostem, dále pak měření elektrické aktivity, a krevního tlaku. Obzvláště ..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, ..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
..klíčová slova: a polohování, kompresivní terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, ..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. - Point of Care Testing, což znamená provádění měření a testů in vitro v místě péče o pacienta diag..

Kvalitativní analýzy v klinické biochemii
..klíčová slova: vyšetření moče, glukóza, ketony, bílkoviny, pH, bilirubin, urobilinogen, krev, leukocyty,..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. Králová Monika, DiS., RNDr. Unucková Markéta, Ph.D., Svobodová Zdena, Grmolcová Lucie, Mgr. F..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. publikácie a autorské diela~clanky.ph.. .. Stupák~autori.php?tid=244#Jana Mašlanková, Peter Urban, Miroslava .. .. kontrolné otázky. Kyseliny a zásady - určenie pH acidobázickými indikátormi, určenie pH pomocou pr..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
..ph.. .. pod odborným vedením doc. MUDr. Jany Chmelové, Ph.D. s konzultační podporou MUDr. Zuzany S.. .. Šťastná~autori.php?tid=41#Jana Chmelová, Zuzana ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. péče. Kolektiv autorů: doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D., MUDr. Petr Dominik, MUDr. Peter Košut, Ph.D ..

Automatic urinalysis
.. nitrites, leukocytes, erythrocytes, pH, and density. The changes in the colour of the..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. druhy signálů, jejich význam a interpretaci, měření kotníkových tlaků a některé technické aspekty met..

Psychológia v pôrodnej asistencii
.. diela~clanky.ph.. .. Škodová~autori.ph.. .. Recenzný posudok - PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 5.4.2018 46.61 KB ktokoľvek – – ..

Virtuální mikroskopický atlas
.. díla~clanky.php?s=pr#Edukační w.. .. Ryška~autori.php?tid=458#Jaroslava Dušková, Jaroslav Mokrý, Ma.. .. Rozkoš MUDr. Věra Tyčová MUDr. Aleš Kohout, Ph.D. Pavel Janeka MUDr. Eva Šimáková doc. MUDr. D..

Automatická analýza moči
.. urobilinogenu, nitritů, leukocytů, erytrocytů, pH a hustoty. Barevné změny indikačních zón jsou vyh..

Anatomical Dissection of the Head
.. of the film, and RNDr. Michaela Račanská Ph.D. and Mgr. Kateřina Kalová for critical r.. ..klíčová slova: infratemporal fossa, cranial cavity, larynx, pharynx,..

Videoatlas anatomie
.. video~clanky.ph.. .. Mefanet děkuji především paní Mgr. J. Potomkové, Ph.D. a panu T. Kopečnému, DiS. Milí kolegové, chc.. .. Holibková~autori.ph..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)
.. diela~clanky.ph.. .. Kelčíková~autori.ph.. .. Recenzný posudok - Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. 10.12.2012 209.62 KB ktokoľvek – ..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. diela~clanky.ph.. .. Žiaková~autori.ph.. .. používateľ – – Posudok - PhDr. Mária Zamboriová, PhD. 17.7.2012 316.55 KB r..

Anatomická pitva hlavy
.. a natočení filmu, RNDr. Michaele Račanské Ph.D. a Mgr. Kateřině Kalové za kritické při.. ..klíčová slova: fossa infratemporalis, cavitas cranii, larynx, pharynx,..

Základy biostatistiky
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové .. .. Hanuš~autori.php?tid=144#Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová, Jiří .. .. statistické pojmy Vlastnosti, přesnost a chyby měření Popisná statistika Pravděpodobnost I..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. diela~clanky.ph.. .. Tomagová~autori.php?tid=70#Ivana.. .. – – Oponentský posudok - doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. 10.1.2011 280.08 KB re..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. na pracovní stanici, ať už to je úprava oken, měření, nejrůznější softwarové rekonstrukce, fúze obraz.. ..   Transcranial ultrasonography   SKULL BASE ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. k prednáškam~clanky.ph.. .. Toporcer~autori.php?tid=299#Jozef.. .. (NPWT), topical negative presure (TNP), sub-atmospheric presure (SPD), vacuum sealing technique..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-30]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].