Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Posudzovanie, ako súčasť diagnostického procesu v ošetrovateľstve, je zamerané na získanie databázy relevantných informácií o pacientovi a jeho problémoch pre výber cielených ošetrovateľských intervencií. Získavanie a interpretácia údajov od pacienta súvisí aj s výberom vhodného meracieho nástroja a s vedomosťami a zručnosťami sestry ho použiť. Výučbová databáza meracích nástrojov je zameraná na posudzovanie a administráciu meracích nástrojov v gerontologickom ošetrovateľstve.

Databáza vytvorená za podpory grantu KEGA č. 054UK-4/2012 (2. Nové technológie, metódy a formy vo výučbe)

 

 
autor: Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Katarína Žiaková | JLF UK v Martine | disciplína: Geriatrie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výučbové webstránky | klíčová slova: gerontologické ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, elektronická databáza | příloh: 3 | zobrazeno: 5501x | publikováno: 21.1.2014 | poslední úpravy: 2.10.2019

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Súbor trinástich prezentácií tvorí základ prednášok venovaných centrálnym filozofickým a etickým témam, ktoré majú vzťah k ošetrovateľskej teórii, praxi a výskumu. Prvých sedem prezentácií je venovaných filozofickým východiskám ošetrovateľstva a sú v nich zastúpené témy: vzťah filozofie a ošetrovateľstva, človek, spiritualita, jazyk a komunikácia, logika a filozofické základy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Druhá časť prezentácií sa venuje etickým aspektom ošetrovateľstva: charakterizovaniu etiky a morálky, základnej terminológii a princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ako aj problémom, ktoré súvisia s jeho koncom.

 
autor: Juraj Čáp | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: filozofia v ošetrovateľstve, etika v ošetrovateľstve | příloh: 13 | zobrazeno: 3363x | publikováno: 15.2.2016 | poslední úpravy: 17.2.2020

manažment bolesti v urgentnej medicíne

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (IASP) definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potencionálnym poškodením tkanív alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia.. Bolesť je vždy subjektívna“.

 
autor: Oto Masár, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Nelékařské zdravotnické vědy, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Bolesť, Vyšetrenie pacienta | příloh: 1 | zobrazeno: 1359x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 19.3.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. posudzovacím nástrojom v ošetrovateľstve, manažmentu v ošetrovateľstve a ošetrovateľstvu založenom na.. .. zamerané na aktuálnu problematiku odboru ošetrovateľstvo s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovp.. .. Z.z. Ďalej sa venujeme posudzovacím nástrojom v ošetrovateľstve, manažmentu v ošetrovateľstve a ošetrovateľstvu z.. .. Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika .. .. 69.11 KB ktokoľvek – – 8. Manažment v ošetrovateľstve 17.12.2018 148.34 KB ktokoľvek .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – – 6. Posudzovacie nástroje v ošetrovateľstve 17.12.2018 114.04 KB ktokoľvek – – .. ..klíčová slova: konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v.. ..klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, konceptuálne mod.. ..klíčová slova: v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, m..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. sú zamerané na aktuálne problémy odboru. Vzdelávanie sestier, zmeny v kompetenciách v s.. .. Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – 2.Hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve 14.12.2018 112.13 KB ktokoľvek – – .. ..klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, .. ..klíčová slova: v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace ..

Ošetrovateľstvo
.. na charakteristiku biomedicínskeho modelu, hlavné východiská konceptuálnych modelov, definíciu me.. .. venujeme prezentácii klasifikačných systémov v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, nástrojom k.. .. Žiaková~autori.php?tid=16#Elena Gurková, Radka Š.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – – Klasifikačné systémy v ošetrovateľstve 29.7.2013 753.5 KB registrovaný používateľ &nd.. ..klíčová slova: model, metaparadigma, Hendersonovej model, Oremovej model, Gordonovej vzorce..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. vysokoškolské skriptá sú východiskovou literatúrou .. .. terminológia a klasifikačné systémy v ošetrovateľstve. Každá z vyššie uvedených kapitol má rovna.. .. Gurkov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: ošetrovateľstva, história, legislatívne as..

Urgentná medicína pre medikov
.. text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je k.. .. Masár~autori.php?tid=35#Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Eduard Horovský, Andrea Hudáčková, Joze.. .. Šok Dýchavica a dychová nedostatočnosť Manažment infarktu myokardu v prednemocničnej etape .. .. je už druhá v poradí, ktorú kolektív vytvoril. Za viac ako 5 ro..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
.. diela~clanky.php?s=pedagogika#Online v.. .. biológie, diagnostiky a terapie však posúvajú manažment cervikálnych prekanceróz a rakoviny krčka ma.. ..vina krčka maternice je u žien po rakovine prsníka .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: vina krčka maternice, cervikálne p..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. prezentácii tvoria podklady k prednáškam z predmetu O.. .. sa zameriavajú na východiská vedeckého výskumu v ošetrovateľstve, prezentujú výskumný proces a jeho jednotlivé fáz.. .. Čáp~autori.php?tid=130#Katarína Žiakov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: výskum, ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné me..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. príčiny, diagnostický a terapeutický manažment opuchových stavov v detskom veku. Osobitne .. .. v súbornom referáte sumarizujú patofyziologické asp.. .. Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo Kov.. .. (edém) predstavuje nadmerné hromadenie vody a soli v organizme .. ..klíčová slova: v detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna l..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. ..vý kurz v prostredí LMS Moodle. E-learningový ku.. .. Ovšonková~autori.php?tid=116#Mária Zanovitová, Mar.. .. je vytvorený podporou grantu KEGA č. 039UK-4/2012 E.. .. E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve. Pre prezeranie e-learningového kurzu je .. ..klíčová slova: pediatria, ošetrovateľská s..

Prvá pomoc pre medikov
.. výbor pre resuscitáciu ILCOR (International Liason .. .. Masár~autori.php?tid=35#Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Hana Belejová, Andrea Hudáčková, Dušan .. .. a medicíny katastrof Súvisiace články: Manažment bolesti v urgentnej medicíne Kompendium .. .. sú publikované v súlade s princípmi medicíny založenej na dôk.. ..klíčová slova: vá pomoc, KPCR, ..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. veľká zmena podmienok je svojim spôsobom ka.. .. Nejedlý, Karin Arendášová, Hana Belejová, Dušan Sy.. .. nové chápanie organizačnej štruktúry krízového manažmentu v zdravotníctve a odborne kvalifikovaný p.. .. občana a bezpečnosť komunity je garantovaná rezortom zdravotníctva prostredníctvom po.. ..klíčová slova: manažment,.. ..klíčová slova: vý manažment, z..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o podtlakovom uzatváraní r.. .. vlhkého prostredia rany • zlepšenie manažmentu výpotku • odstránenie infekčného agens &bu.. ..vod Väčšina publikovaných prác prezentuje pozi.. ..klíčová slova: VAC terapia, hojenie..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].