Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

meranie a záznam vitálnych funkcií

Meranie a záznam vitálnych funkcií

Meranie a záznam telesnej teploty - druhy teplomerov, teplotné krivky. Meranie a záznam pulzu, miesta merania pulzu, technika merania pulzu na a. radialis, meranie pulzu Doppleromna a. brachialis, meranie apikálneho pulzu. Hodnotenie dychu, monitor dychu pre dieťa, spirogramy dýchania. Krvný tlak - klasifikácia TK podľa JNC 6 a podľa WHO, meranie a záznam krvného tlaku, druhy tlakomerov, pomôcky, miesta merania krvného tlaku, technika merania krvného tlaku, chyby pri meraní krvného tlaku. EKG - popis fyziologickej EKG krivky, elektrokardiografické elektródy, naloženie zvodov, zhotovenie EKG záznamu, záťažové EKG, monitorovanie EKG pomocou Holterovho prístroja, vyhodnotenie 24 hodinového monitorovania EKG.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: teplota, pulz, dych, tlak, EKG | příloh: 10 | zobrazeno: 21088x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..ácia pacientov s bronchiálnou astmou Príspevok sa z.. .. možnosti monitorovania, merania a zlepšenia kompliancie a adherencie.. ..ana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: konkordancia, príčiny nespolupráce pacienta, meranie a zlepšenie .. ..klíčová slova: ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo na i.. ..klíčová slova: nespolupráce pacienta, meranie a zlepšenie kompliancie..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. metódy, posúdenie BMI, hodnotenie WHR indexu, meranie obvodu svalov ramena, hodnotenie habitus.. ..amída výživy, posudzovanie stavu výživy, A-an.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
..ady k.. ..a a štatistika predstavuje súbor prednášok, kto.. ..an Tkáč~autori.php?tid=75#Andrea Madarasová Ge.. .. Úvod do práce s medicínskymi údajmi, meranie efektu (typy premenných, populácia, náhodný výb.. .. predmetu je zoznámiť sa so základnými metódami klinických štúdií a .. ..klíčová slova: a,..

Metódy merania vnútroočného tlaku
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Multimediálne p.. ..a merania VOT priamym meraním tlaku tekutiny sa .. ..an Rybář~autori.php?tid=523#Sekáč Juraj, LF UK.. ..adlá VOT sa nazývajú tonometre. Ich princíp je zal.. ..klíčová slova: meranie vnútroočného tlaku, metrológia, tonometer, apl.. ..klíčová slova: aukóm, meranie vnútroočného tlaku, metrológia, tono..

O vedeckom bádaní v medicíne
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Edukačné we.. .. bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto kni.. ..an Hulín~autori.php?tid=23#Daniela Ostatníková a ko.. .. súperia s vedeckým prínosom obsahu, ktorého meranie je viac taxáciou ako kvantifikáciou.   O.. ..a a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr.. ..klíčová slova: bádanie, vedecká publikácia, a..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. rokov 2000-2010 bolo nazvané Svetovou Zdravotníckou Organizáciou dekádou .. ..artin Kužma~autori.php?tid=480#Peter Jackuliak, .. .. Cieľom diagnostiky v osteológii nie je len zmeranie kostnej denzity, ale komplexné zhodnotenie .. ..Až 40 percent žien vo veku nad 50 rokov utrpí os.. ..klíčová slova: a, fyzikálne vyšetrenie p..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. publikácie a autorské .. ..áme príslovie hovorí: „Je lepšie raz vidieť, .. ..arek Stupák~autori.php?tid=244#Jana Mašlanková, Pe.. .. pH telových a prírodných tekutín, meranie pH pomocou pH metra, príprava acetátových tl.. ..ávody na praktické cvičenia z Lekárskej chémie sú č.. ..klíčová slova: aboratórna technika, kyseliny, zásady, chemické re..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].