Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 39 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

metodika tvorby bibliografických cita

Metodika tvorby bibliografických citací

Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikacemi EndNoteWeb a Zotero, s jejichž pomocí lze do textového editoru vkládat citační údaje a formátovat je podle podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR) a návod k užívání správce publikační činnosti ResearcherID. První vydání této publikace bylo oceněno Cenou INFORUM 2011 .

 
autor: Jiří Kratochvíl, Petr Sejk, Věra Anthová, Marek Stehlík | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediální učební pomůcky, E-learning, Edukační weby | klíčová slova: bibliografické citace, citování, citační styly, citační etika, publikační etika, scientometrie, impact factor, h-index, SNIP, SJR, EndNoteWeb | příloh: 1 | zobrazeno: 5723x | publikováno: 29.9.2010 | poslední úpravy: 24.10.2011

metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodológia a štatistika predstavuje súbor prednášok, ktorých cieľom je poskytnúť informácie potrebné pre zvládnutie teoretických poznatkov a vedeckých metód vo Verejnom zdravotníctve. Obsiahnuté sú témy ako plánovanie a typy štúdií, etapy výskumu, deskriptívne štatistické metódy, induktívne štatistické metódy, výberové skúmanie, testovanie štatistických hypotéz, parametrické a neparametrické testy, závislosti štatistických znakov – jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štúdie, validita a reliabilita, interpretácia výsledkov, štatistický software i etika vo výskume.

 
autor: Ivan Tkáč, Andrea Madarasová Gecková, Iveta Rajničová, Jaroslav Rosenberger, Daniel Klein | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: metodológia, bioštatistika | příloh: 7 | zobrazeno: 7227x | publikováno: 20.12.2010

metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 1501x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.9.2019

eatlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia

Elektrokardiografie jako klinická vyšetřovací metoda je v kardiologii nezastupitelná již více než 100 roků. Přesto, či spíše právě proto, je dobrá znalost elektrokardiografických obrazů nezbytnou součástí vědomostního spektra studentů klinických oborů medicíny. U kardiologů, internistů, pediatrů, anesteziologů či pracovníků v oblasti urgentní medicíny je znalost elektrogardiografie elementární podmínkou pro získání příslušné odbornosti. Těmto požadavkům se snaží vyhovět předložený atlas EKG křivek. Jde o komplexní soubor originálních EKG záznamů postihující celé spektrum dosud známých elektrokardiografických jevů od jednoduchých, se kterými se setkáváme v praxi každodenně, až po unikátní záznamy EKG obrazů objevujících se v praxi jen zcela vyjímečně.
Atlas je doplněn průběžně aktualizovanou nabídkou informačních zdrojů pro podporu výuky a samostudia, většinou se jedná o elektronické informační zdroje.
 

 
autor: Čestmír Číhalík, Jarmila Potomková, Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Klinické vyšetřovací metody, EKG, Atlasy | příloh: 2 | zobrazeno: 25326x | publikováno: 29.5.2009 | poslední úpravy: 28.4.2015

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Prezentace k semináři Životní styl - výživa  v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Energie a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami jejich příjmu.Význam jednotlivých druhů potravin: význam živočišných a rostlinných potravin ve výživě podle druhů. Výživa kojenců: význam kojení, výživová doporučení pro děti do jednoho roku. Výživová doporučení: výživová doporučení pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způsobů alternativního stravování.

 

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Data mining (DM; dolování z dat nebo vytěžování dat) je široce používanou metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory dat. DM obecně využívá metod, které jsou dostupné i v běžných statistických nástrojích, nicméně nabízí jednotlivé postupy v souvislostech a vazbách, které ve formě standardizované komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti jde tedy o metodický koncept zahrnující velkou šíři metod a způsobů práce. Celý systém je podřízen jedinému cíli, nalézt v datech zajímavé, netriviálně skryté, ale potenciálně užitečné informace. Hovoříme-li o dolování z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato koncepce byla využita i při přípravě výukového kurzu „Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky“ dostupného v rámci e-learningového portálu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 
autor: Jiří Jarkovský, Danka Némethová, Eva Gelnarová, Eva Budinská, Klára Kubošová, Lukáš Kokrment, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediální učební pomůcky, E-learning | klíčová slova: data mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, databáze | zobrazeno: 8257x | publikováno: 25.11.2005 | poslední úpravy: 25.10.2011

Působení zvuku na zdra

Působení zvuku na zdraví

Materiál přináší základní informace o zvuku a o jeho zdrojích. Zabývá se účinky hluku na zdraví a preventivními opatřeními, která se při ochraně před nepříznivými účinky hluku provádějí a možnými následky jeho škodlivého působení . Video obsahuje množství praktických ukázek a je doplněno odborným komentářem.

 
autor: Evžen Hrnčíř, Monika Kneidlová | 3.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Pracovní lékařství a toxikologie, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Digitální video | klíčová slova: zvuk, hluk, působení hluku na zdraví, ztráta sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, prevence | příloh: 5 | zobrazeno: 6552x | publikováno: 21.2.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Multidisciplinárny pohľad na obličky

Multidisciplinárny pohľad na obličky

Príspevok prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie obličky. Keďže bol pripravovaný v spolupráci so študentmi, ktorí sami absolvovali všetky predklinické disciplíny, mal by predovšetkým pomôcť študentom medicíny v komplexnom pohľade na obličky a deje, ktoré sa v nich odohrávajú. Určite bude vhodnou pomôckou aj pre starších medikov, ktorí si budú chcieť svoje vedomosti "oprášiť".

Výučbový materiál bol pripravený a vydaný s podporou projektu KEGA – 3/7130/09.

 
autor: Mária Mareková, Roland Oravský, Andrea Pavlíková, Maroš Rudnay, Anna Birková, Jarmila Veselá | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Anatomie, Histologie, embryologie, Lékařská chemie a biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: oblička, anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, patológia | příloh: 2 | zobrazeno: 8306x | publikováno: 23.11.2011 | poslední úpravy: 9.1.2012

Multidisciplinárny pohľad na pečeň

Multidisciplinárny pohľad na pečeň

Príspevok prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie pečene, ktorá je centrálnym metabolickým orgánom. Keďže bol pripravovaný v spolupráci so študentmi, ktorí sami absolvovali všetky predklinické disciplíny, mal by predovšetkým pomôcť študentom medicíny v komplexnom pohľade na pečeň a deje, ktoré sa v nej odohrávajú. Určite bude vhodnou pomôckou aj pre starších medikov, ktorí si budú chcieť svoje vedomosti "oprášiť".

Výučbový materiál bol pripravený a vydaný s podporou projektu KEGA - 3/7130/09.

 
autor: Mária Mareková, Gabriel Sólya, Štefan Tóth, Jarmila Veselá | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Anatomie, Histologie, embryologie, Lékařská chemie a biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: pečeň, anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, patológia | příloh: 1 | zobrazeno: 8401x | publikováno: 9.1.2012

Medicína založená na důkazu

Medicína založená na důkazu

E-learningové materiály pro pregraduální a postgraduální výuku medicíny založené na důkazu. Jsou uspořádány do tří modulů v následující struktuře:

MODUL 1
Úvod do problematiky

MODUL 2
Práce s odbornou literaturou

MODUL 2A
Metoda PICO

MODUL 3
Systematické přehledy

MODUL 3A
Rychlé kritické hodnocení systematických přehledů

MODUL 3B
Meta-analýza z pohledu statistika

 

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, EBM | příloh: 13 | zobrazeno: 6751x | publikováno: 31.5.2013 | poslední úpravy: 7.4.2016

Odstranění lipomu na operačním sále

Odstranění lipomu na operačním sále

Video zobrazuje operační postup při odstranění velkého nezhoubného nádoru tukové tkáně (lipomu). Výukový materiál je určen pro bakalářské a magisterské studenty, dále pro absolventy, a ty, kteří dosáhli pokročilých znalostí během studia. Tento obrazový materiál vznikl na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

 
autor: Jiří Vokurka, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: operace, lipom, exstirpace | příloh: 1 | zobrazeno: 19061x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 6.10.2011

Kasuistika - Recidivující léze na chodidle

Kasuistika - Recidivující léze na chodidle

40 letá žena zaznamenala asi 1 měsíc po návratu z dovolené ve Venezuele bolestivou, recidivující lézi na chodidle. Byla přeléčena albendazolem, ale léze se opět po krátké době objevila. Jaká je diagnóza a prognóza této afekce. Video zobrazuje konkrétní pacientku s postižením. Vaším úkolem je odpovědět jaká je diagnoza.

 
autor: František Stejskal | 1.LF UK | disciplína: Infektologie | kategorie: Výukové video, Obrazové kasuistiky | klíčová slova: Bolestivá serpiginózní léze, tropy, albentazol, recidiva | příloh: 1 | zobrazeno: 5910x | publikováno: 2.1.2007 | poslední úpravy: 27.4.2012

PRaXE ZaLOŽENÁ na DŮKaZECH V OŠETŘOVaTELSTVÍ

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ

Výukový text EBP v ošetřovatelství se zabývá problematikou metodiky a aplikace praxe založené na důkazech v ošetřovatelství a v dalších zdravotnických oborech, jejichž absolventi se podílejí na poskytování přímé péče. Kurz zahrnuje zevrubný výklad k úvodním čtyřem krokům EBP (kritický postoj k praxi, formulace klinické otázky, systematické vyhledávání nejlepšího dostupného důkazu, kritické posouzení důkazu), je doplněn rozšiřujícími dokumenty a didaktickými materiály, které mohou posluchači prakticky využívat při studiu tématu praxe založené na důkazech.  
Kurz je určen pro pregraduální výuku v bakalářských a magisterských zdravotnických studijních programech a také pro postgraduální a celoživotní vzdělávání zdravotnických profesionálů.
 

 
autor: Darja Jarošová | LF UP | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: praxe založená na důkazu (EBP), ošetřovatelství, zdravotní vědy, klinická otázka, vyhledání a hodnocení důkazu | příloh: 9 | zobrazeno: 35456x | publikováno: 25.2.2009 | poslední úpravy: 21.9.2012

Den na operačním sále - sterilizace

Den na operačním sále - sterilizace

 Video "Den na operačním sále - sterilizace" je určené studentům oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Přiblíží studentům prostorové uspořádání operačních sálů a centrální sterilizace, péči sestry o operační nástroje po operaci. Video lze využít při výuce chirurgického ošetřovatelství, ošetřovatelských postupů nebo perioperační péče.

 
autor: Kateřina Ratislavová, Bc. Blanka Drápelová | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: operační sál, perioperační péče, sestra | zobrazeno: 554x | publikováno: 14.11.2018 | poslední úpravy: 6.5.2020

Moderní formy prezentování výsledků na konferencích

Moderní formy prezentování výsledků na konferencích

Výukový materiál  je určen pro posluchače doktorského studijního programu. Vznikl v rámci řešení projektu Evropských sociálních fondů "Zvýšení kvalifikace a flexibility absolventů doktorského studijního programu na LF UP v Olomouci". Nabízí praktické návody, jak vytvořit atraktivní a kvalitní powerpointovou prezentaci a plakátové sdělení.

 
autor: Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: konferenční prezentace, plakátová sdělení, počítačová grafika | příloh: 1 | zobrazeno: 5820x | publikováno: 31.1.2009 | poslední úpravy: 23.7.2012

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Ve výukovém filmu je demonstrován negativně chronotropní účinek bloudivého nervu u potkana.  

                                                                                                                                                                                      

 
autor: Milan Štengl, Tomáš Ťupa, Jitka Švíglerová, Ivana Hajdúková | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: chronotropní účinek, bloudivý nerv | příloh: 1 | zobrazeno: 3559x | publikováno: 7.4.2011 | poslední úpravy: 3.1.2013

analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátorů , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán jednoúčelový analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, délka videa 2 min.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, SuprG2 | příloh: 1 | zobrazeno: 7838x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Výukový text (druhý díl) zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Výukový text zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, 2.lékařské fakulty byl vytvořen kurz, který se zabývá využitím medicíny založené na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokladem pro uplatnění zásad EBM je správné položení klinické otázky a efektivní vyhledání informací v široké škále dostupných zdrojů. Po těchto dvou krocích musí následovat kritické hodnocení dokumentů za účelem získání nejlepšího důkazu a uplatnění v péči o konkrétního pacienta. Výukové materiály jsou oborově zaměřeny na výuku pediatrie u lůžka pacienta, konkrétně na zpracování kazuistiky založené na důkazu.

 
autor: Jarmila Potomková, Vladimír Mihál, Jitka Feberová, Pavel Hilšer, Martin Volmut, Jindra Reissigová | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Vzdělávání, Informatika, Medicína založená na důkazu | příloh: 6 | zobrazeno: 15848x | publikováno: 21.12.2009 | poslední úpravy: 1.9.2020

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie

Test z chemie v e-kurzu "Znalostní požadavky k příjímacímu řízení pro obor DENTÁLNÍ HYGIENISTKA v r. 2010/11". Pro vstup do testu je nutné se přihlásit a zapsat do kurzu pomocí přiloženého odkazu na portálu MOODLE. Test je zaměřen na minimální potřebné znalosti z chemie nutné k přijímacímu řízení pro obor Dentální hygienistka. V otázkách je správná vždy jedna odpověď.
 

 
autor: Pavla Balínová | 3.LF UK | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Zubní lékařství | kategorie: Elearningové kurzy | klíčová slova: test, chemie, příjímací řízení, dentální hygienistka | příloh: 1 | zobrazeno: 6512x | publikováno: 28.8.2010 | poslední úpravy: 24.11.2012

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

ST-T úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče interpretace, tím nejobtížněji hodnotitelným úsekem. S výjimkou změření QT (QTc) intervalu nemáme v tomto úseku žádnou měřitelnou oporu. Denivelizace ST-T úseku ať již směrem nahoru (elevace), tak směrem dolů (deprese) může být specifickým projevem určité patologie, stejně tak ale může být změnou zcela nespecifickou.

Tento výukový materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit čtenáře formou prezentací jednotlivých EKG obrazů se všemi literárně dosud známými situacemi, které mají vliv na charakteristiku daného úseku EKG křivky.
Každá ze souboru prezentovaných EKG křivek je součástí konkrétní kazuistiky příslušného onemocnění. Je tak nabídnut široký diferenciálně diagnostický pohled na řešenou problematiku.

Zpracovaný materiál je pojat jako autodidaktická pomůcka neomezující se však jen na strohý popis každého EKG záznamu, ale je doplněn animací a slovním komentářem autora tak, aby čtenář získal ucelený pohled na přístup k hodnocení každé zde uvedené EKG křivky.
 

 
autor: Čestmír Číhalík, Bohdana Řeháková a kol. | LF UP | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: kardiologie, EKG křivky | příloh: 2 | zobrazeno: 13781x | publikováno: 29.6.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Známe príslovie hovorí: „Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.“ S týmto vedomím je koncipovaná elektronická verzia učebných textov, keďže sme presvedčení, že praktická laboratórna skúsenosť je nenahraditeľná a má stále svoj význam vo vysokoškolskom štúdiu. V predložených učebných textoch nájdete súbor experimentov, ktoré vhodnou formou dopĺňajú a pomáhajú lepšie pochopiť teoretické vedomosti získané tak samoštúdiom, ako aj z prednášok. Zároveň táto e-verzia umožňuje študentom po vytlačení a následnom vyplnení jednotlivých tabuliek, pozorovaní a záverov, predložiť ich ako laboratórny protokol, ktorý potvrdzuje, že uvedené úlohy zvládli.

Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Bilecová-Rabajdová M., Guzy J., Mareková M.: Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

 
autor: Marek Stupák, Jana Mašlanková, Peter Urban, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Juraj Guzy, Mária Mareková | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: laboratórna technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminikyseliny, proteíny | příloh: 1 | zobrazeno: 36217x | publikováno: 24.9.2012 | poslední úpravy: 16.9.2020

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

V rámci řešení projektu „Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP“ (CZ.1.07/2.3.00/09.0020) byl připraven a prakticky ověřen studijní předmět B006 -Medicína založená na důkazu, který je součástí nabídky Základního kurzu.

Předpokladem pro jeho absolvování je orientace v typologii klinických studií a dobrá znalost metodologie yhledávání lékařských a zdravotnických informací. Měsíc před termínem kurzu obdrží účastníci text klinické studie, kterou analyzují podle přiložených instrukcí a předloží ve formě internetového formuláře. Předmět je zaměřen tématicky na tyto oblasti:

Medicína založená na důkazu z hlediska historického vývoje, současného stavu a perspektiv implementace ve výuce, celoživotním vzdělávání a v klinické praxi.  Formulace klinických otázek ve formátu PICO jako nezbytný předpoklad pro efektivní vyhledávání nejlepších důkazů; metodika a praktické ukázky.  Charakteristika specializovaných informačních zdrojů pro medicínu založenou na důkazu, praktické ukázky. Kategorizace vyhledaných literárních informací dle pyramidy důkazu, kvalitativní hodnocení randomizovaných kontrolovaných studií a systematických přehledů pro rozhodovací procesy v medicíně a zdravotnictví.  Prezentace vlastních zkušeností s uplatňování medicíny založené na důkazu ve výuce pediatrie a klinickém rozhodování na Dětské klinice LF UP v Olomouci.

E-learningové opory, zpracované v programu Moodle, jsou z licenčních důvodů k časopiseckým článkům v plném rozsahu dostupné výhradně doktorandům LF UP v Olomouci na základě platné registrace. Volně dostupné části se aktivují tlačítkem Přihlásit se jako host.

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová, Bohdana Řeháková | LF UP | disciplína: Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, postgraduální studium | příloh: 1 | zobrazeno: 5812x | publikováno: 20.4.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní

Výukový text „Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní“ zpracovává současné informace o vývoji molekulárně genetických změn při vzniku tohoto nádoru a to včetně zevních faktorů, které se na jejich genezi podílí; vše toto je dáno do kontextu změn histologických. V samostatné kapitole jsou pak rozebrány změny, které se podílí na progresi růstu tumoru a jeho metastazování. Zvláštní kapitola je věnována p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o tom, jak všechny tyto poznatky mohou být využity pro klinickou praxi v péči o nemocné s takovými to tumory; to znamená zpřesnění diagnostického procesu, možnost predikce prognózy pacienta a jeho odpovědi na léčbu, k rozvoji terapeutických možností a potenciálně i k prevenci.

Výukový text je určený pro postgraduální přípravu v oboru maxilofaciální chirurgie a pro ostatní obory, které se zabývají léčbou karcinomů v oblasti hlavy a krku. Text je rovněž určený pro posluchače magisterského studia k výuce onkologické problematiky v oborech onkologie, otorinolaryngologie a zubní lékařství.

 

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma:  Měření tlaku a meteorologie

Pro podporu výuky biofyziky jsou předkládány vzdělávací videomateriály, popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci následujících praktických cvičení: „Relativní vlhkost, rosný bod“ , „Absolutní vlhkost“ , „Měření atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expiračního tlaku“ , „Výpočet objemu tlakové nádoby“.

 
autor: Lukáš Bolek, Jiří Beneš, Jiří Růžička, Zdeněk Kubeš, Pavlína Rottenbornová | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: Relativní vlhkost, rosný bod, Absolutní vlhkost, Měření atmosférického tlaku, Měření krevního tlaku, Měření maximálního expiračního tlaku, Výpočet objemu tlakové nádoby | příloh: 6 | zobrazeno: 7843x | publikováno: 21.1.2011 | poslední úpravy: 18.11.2015

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU

Skripta jsou určena studentům bakalářských oborů pro studium farmakologie na Farmakologickém ústavu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Učební text se zabývá obecnými principy vzájemného působení organismu a léčivých látek a speciální farmakologií v rozsahu nezbytném pro jednotlivé bakalářské studijní obory. Obecná farmakologie je doplněna kapitolami shrnujícími základní charakteristiky životního cyklu léčiv a aktuální legislativní normy závazné pro předepisování, uchovávání a vydávání léčivých přípravků.

Ilustrační obrázek: adamr (FreeDigitalPhotos.net)

 
autor: Alena Máchalová, Zuzana Babinská, Gabriela Dovrtělová, Jan Juřica, Hana Kostková, Leoš Landa, Jana Merhautová, Kristýna Nosková, Jana Pistovčáková, Tibor Štark, Kateřina Tabiová, Ondřej Zendulka | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Farmakologie, farmakodynamika, farmakokinetika | příloh: 1 | zobrazeno: 11799x | publikováno: 11.11.2015 | poslední úpravy: 15.9.2016

artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu

Artróza je nejčastějším kloubním onemocněním lidí ve středním a starším věku. Je pro ni typická především
bolest provázená různě závažnou ztrátou funkce kloubu. Jde o onemocnění, které nedokážeme vyléčit
a které má tendenci se postupně zhoršovat. Velmi často vede k pracovní neschopnosti, výjimkou není ani
trvalá invalidita. Kromě osobního strádání způsobuje artróza i nezanedbatelné hospodářské ztráty. Podle
údajů zdravotní komise senátu USA činily v roce 2004 přímé i nepřímé medicínské náklady spojené s artrózou
86 miliard dolarů. Jiné statistiky nás zase informují o tom, že artróza je druhým nejčastějším důvodem
pracovní neschopnosti po onemocněních srdce.

Několik slov k vlastní struktuře knížky. Po nezbytné části úvodní, v níž se dotkneme etiologie a patofyziologie
artrózy, následuje část věnovaná klinickému obrazu a diagnostice. Oddíl věnovaný léčbě artrózy byl
připravován tak, aby čtenáři nabídl nejen přehled jednotlivých léčebných modalit, ale umožnil mu i náhled
na posouzení jejich účinnosti.

 
autor: Jiří Gallo, Pavel Horák, Alois Krobot, Jindra Brtková | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Ortopedie, Váhonosné klouby, Medicína založená na důkazu, Rizikové faktory | příloh: 1 | zobrazeno: 6777x | publikováno: 30.1.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

Učebné texty pre učiteľov – tvorba e-kurzov, e-testov a ďalších aktivít v prostredí LMS Moodle.

Tieto učebné texty obsahujú na začiatku všeobecné informácie o e-learningu a e-teachingu. Ich hlavným zameraním je však popis spôsobu prípravy elektronických kurzov a elektronického testovania, využitím špeciálne vytvoreného prostredia (moodle), ktorý sa Univerzita Komenského rozhodla využívať. Autori dúfajú, že budú nápomocné pri základnej orientácii užívateľov a najmä že s ich pomocou dôjde k postupnému zintenzívneniu využívania tohto prostredia pre výučbové aktivity.

 
autor: Katarína Korenčiaková, Juraj Mokrý | JLF UK v Martine | disciplína: Ostatní | kategorie: Pre autorov | klíčová slova: e-learning, moodle, e-testovanie, e-teaching, Mefanet | příloh: 1 | zobrazeno: 3308x | publikováno: 9.5.2013 | poslední úpravy: 10.5.2013

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou
Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s chronickým liečiteľným ochorením, akým je aj bronchiálna astma. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne nastavená edukácia pacienta s chronickým ochorením je predpokladom pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia.

Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením
Príspevok sa zameriava na dôležitosť spolupráce a dodržiavanie terapeutických odporúčaní u pacienta s chronickým ochorením – bronchiálnou astmou. Vysvetľuje pojmy súvisiace s komplianciou v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle, popisuje prediktory nespolupráce (liekové, neliekové), možnosti monitorovania, merania a zlepšenia kompliancie a adherencie pacienta.
 

 

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Příručka Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie shrnuje základní metodické podklady, které postupně čtenáře seznamují s publikovanými prameny o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do pregraduální výuky pediatrie. Zde je kladen důraz na uplatnění kazuistiky založené na důkazu a nutnost mezioborové spolupráce, zejména mezi lékaři, biostatistiky a informačními specialisty. Textová část je doplněna pracovními materiály, které usnadní praktické osvojení principů medicíny založené na důkazu. V závěru zaznívá výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání.
 

 
autor: Vladimír Mihál | LF UP | disciplína: Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Medicína založená na důkazu, pediatrie, metodické podklady | příloh: 6 | zobrazeno: 4608x | publikováno: 19.6.2015 | poslední úpravy: 14.9.2016

Bolestivá zarudlá kožní léze na chodidle po pobytu v Thajsku (kasuistika)

Bolestivá zarudlá kožní léze na chodidle po pobytu v Thajsku (kasuistika)

U mladé ženy se objevila bolestivá zarudlá kožní léze na chodidle po pobytu v Thajsku. Byl nasazen albendazol (Zentel) na 7 dnů. Po 2 týdnech přichází pacientka na kontrolu (viz. video).

 
autor: František Stejskal | 1.LF UK | disciplína: Infektologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové video | klíčová slova: zarudlá chodbičkovitá kožní léze, Thajsko, albendazol, Zentel | příloh: 1 | zobrazeno: 8178x | publikováno: 2.1.2007 | poslední úpravy: 30.6.2009

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku

Ileózní náhlé příhody břišní patří mezi závažné, život ohrožující stavy. V přednášce je uvedeno rozdělení ileózních náhlých příhod břišních a probrána etiopatogeneze, klinické příznaky a možnosti paraklinického vyšetřování uplatňovaného v současné lékařské praxi.

 
autor: Petr Růžička | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Ileus, etiopatogeneze, patofyziologie, diagnostika. | příloh: 1 | zobrazeno: 9103x | publikováno: 16.11.2006 | poslední úpravy: 29.6.2009

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii

Predkladaná multimediálna e-učebnica sa zameriava na oblasť techník v pôrodnej asistencii, ktoré sú koncipované podľa najnovších trendov z hľadiska pôrodnej asistencie, gynekológie a ošetrovateľstva. Učebnica je koncipovaná podľa požiadaviek súčasnej pôrodnej asistencie, rešpektuje koncepcie poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii, zohľadňuje nové legislatívne úpravy v oblasti kompetencií pôrodných asistentiek.

 

 
autor: Martina Bašková, a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Výučbové webstránky | klíčová slova: pôrodná asistencia | příloh: 4 | zobrazeno: 2154x | publikováno: 9.1.2016 | poslední úpravy: 15.1.2016

Kazuistika - Papilomatózní, vředovité kožní léze na zádech a hýždi po pobytu v Maroku

Kazuistika - Papilomatózní, vředovité kožní léze na zádech a hýždi po pobytu v Maroku

40 letý pacient přichází na ambulanci se třemi erytematózními, papilomatózními, vředovitými kožními afekcemi krytými suchými krustami na zádech a hýždi. V srpnu 2003 pobýval turisticky 1 měsíc v Maroku. V prosinci 2003 zaznamenal tři drobné vředy na zádech, které se nehojily. Byl léčen Betadine mastí, ale bez efektu. Kasuistika je doplněna videosekvencí.

 
autor: František Stejskal | 1.LF UK | disciplína: Infektologie | kategorie: Obrazové kasuistiky | klíčová slova: Leishmania major, kozni leishmaniozy, ketokonazol, kultivace | příloh: 4 | zobrazeno: 9621x | publikováno: 4.1.2007 | poslední úpravy: 27.4.2012

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi na následující témata:  1) Amputace pravé horní končetiny po elektrotraumatu 2) Autotransplantace síťovaným transplantátem 3) Avulze 4) Meshování autotransplantátů 5) Suicidium elektrickým proudem

 
autor: Josef Bláha | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Avulze, autotransplantace, meshování, amputace, popálení | příloh: 5 | zobrazeno: 7548x | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 5.2.2011

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU

3D pracoviště neurochirurgie je projekt zaměřený na vytváření výukových materiálů založených na vytvoření počítačových modelů postihujících topografickou anatomii různých částí těla. Vytváření pomůcek se zaměřením pro účely výuky onkologie, chirurgické propedeutiky, neurochirurgie a chirurgie včetně přípravy na státní rigorosní zkoušku. Vytvořené modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické rozvahy při interaktivní výuce (vztahy jednotlivých patologií k okolním strukturám, a funkční důsledky vyplývající z těchto vztahů), ilustrace terapeutické plánovací rozvahy a pregraduální ilustrace možností vlastního operačního výkonu z hlediska prostorové představy blízké reálné operační situaci.

 
autor: Zdeněk Novák, Ivo Říha | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky | klíčová slova: neurochirurgie, stereotaktický prostor, 3D, modelování, volume-rendering, surface-rendering, PACS, Telemedicína, neurovědy | zobrazeno: 10845x | publikováno: 24.1.2007 | poslední úpravy: 22.10.2007

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU

Učební text je zaměřen na problematiku vybraných kapitol z obecné farmakologie. Soustředí se především na objasnění základních poznatků o farmakodynamice a farmakokinetice. Dále přináší přehled lékových forem. V textu jsou klasiPkovány a popsány nežádoucí účinky léčiv a v neposlední řadě shrnuty poznatky a lékových interakcích.

 
autor: Leoš Landa, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: farmakodynamika, farmakokinetika, lékové formy, interakce léčiv, nežádoucí účinky | příloh: 1 | zobrazeno: 3792x | publikováno: 1.2.2019

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Představujeme výsledky trojrozměrných rekonstrukcí povrchu těla a orgánů 4 zárodků a plodů člověka (temenokostrční délka 19, 27, 58 a 60 mm) a 3 plodů hlodavce druhu norník rudý (temenokostrční délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni.                                              

 
autor: Zbyněk Tonar, Lukáš Nedorost, Vít Martin Matějka, Jitka Kočová | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, histologie, embryologie | příloh: 1 | zobrazeno: 4890x | publikováno: 28.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 413 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 103

Výukové materiály - první pomoci
..ální učební po.. .. záchrana tonoucího, rizika pohybu v horách, metodika výuky první pomoci v souladu s požadavky Rámcově .. .. materiálů, jejichž cílem je podpora výuky první pomoci (resuscitace, úrazové a neúrazové st.. .. (resuscitace, úrazové a neúrazové stavy, záchrana tonoucího, rizika pohybu v horách, metodika v.. .. několika e –learningových materiálů, jejichž cílem j.. .. Zuchová, Jana Kubalová, Radek Turin a .. ..a Kubíková~autor-179955-zdenka-kubikova#Barbora Z.. .. obsah je dostupný prostřednictvím externích webových z.. ..klíčová slova: tonoucího, záchrana v horách - lavinová nehoda, metodika výuky na ZŠ a S.. ..klíčová slova: záchrana v horách - lavinová nehoda, metodika výuky na ZŠ a .. ..klíčová slova: pomoc, resuscitace Guidelines 2010, záchrana tonoucího, záchrana v horách - lavinová nehoda, m.. ..klíčová slova: v horách - lavinová nehoda, metodika výuky na a.. ..klíčová slova: pomoc, resuscitace Guidelines 2010, záchrana tonoucího, záchrana v.. ..klíčová slova: horách - lavinová nehoda, metodika výuky na ZŠ a ..

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby
..ální učební po.. .. účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé č.. .. krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojedvá o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro t.. .. a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krve.. .. Kořístek~autor-39970-zdenek-koristek#Milan Navrátil, Jaroslav .. .. Kořístek~autor-39970-zdenek-koristek#Milan Navrátil, .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: dřeň, separátor, transplantace kostní d..

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?
..á.. .. absolventů doktorského studijního programu na LF UP" financovaného z prostředků ESF, a to .. .. miniskriptum vzniklo jako součást řešení projektu "Zvýšení kvalifi.. ..a Ulrichová~autori.php?tid=19#Václav H.. .. Publikování v odborných časopisech Metodika publikování Mluvená (ústní) prezentace Plak.. .. časopisech Metodika publikování Mluve (ústní) prezentace Plakátové sdělení (poster) .. ..AH: Publikování v odborných časopisech Met.. ..klíčová slova: ace, Vzdělávání, Věd..

Atlas fyziologie a patofyziologie
..aktivní simulátory~sekce-simulatory#Výukové web.. .. oblasti normální a patologické fyziologie, který zornou cestou - prostřednictvím Internetu s v.. .. multimediální výukové pomůcky pro studijní programy léka.. .. Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory výuky.. .. Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory výu.. .. a patofyziologie 21.9.2017 přístup řízen na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patol.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..áleno Ediční komisí LF UK..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. k předškám~sekce-pkp#Výukové web.. ..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. Laboratoře biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové ad.. .. virtuálních experimentů se svalem (nahrazuje a doplňuje praktická cvičení se živým obje.. ..aktivní výukový simulátor, provázený vysvětlujícím .. ..áš Kripner~autor-128-tomas-kripner#Zdeněk Wunsch, J.. .. Licence muscle simulator 6.2.2013 přístup řízen na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patol.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-..

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců
.. byly zpřístupněny studentům a slouží k podpoře výuky embryologie v pregraduálním studiu v.. .. studované během praktických cvičení, stejně jako navázat na embryologická témata přednášená ve 2. roč.. .. se zabývá makroskopickou fotodokumentací 40 zárodků a p.. .. Tonar~autori.php?tid=19#Jaroslav.. .. Tonar~autori.php?tid=19#Jaroslav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: embryologie, embryologické prepa..

Kapitoly z lékařské etiky
.. díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k před.. .. publikace a autorská .. .. výběru témat byla dána formátem a strukturou výuky lékařské etiky v rámci oboru všeobecného lékař.. .. etiky v medicíně. Je studijním materiálem semiřů lékařské etiky pro studenty všeobecného lékařs.. .. text “ Kapitoly z lékařské etiky“ podává úvod do pro.. .. Kuře~autor-38228-josef-kure#Jana Halámková, Kateřina Kintrová, Marie Mikošková, Ma.. .. Kuře~autor-38228-josef-kure#Jana Halámková, Kateřina Ki.. .. deset kapitol vzniklo ze zkušenosti výuky lékařské etiky formou seminářů pro menší studijn.. .. ze zkušenosti výuky lékařské etiky formou semiřů pro menší studijní skupiny studentů a stude.. ..aných deset kapitol vzniklo ze zkušenosti výuky lé.. ..klíčová slova: transplantace, onkologie, práva pacientů, mar léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, gene.. ..klíčová slova: ařská etika, transplantace, onkologie, práva pa..

Odběr krve
..ální učební po.. .. je určen pro doplnění výuky v biomedicínských oborech a zabývá se popisem pos.. ..nam je určen pro doplnění výuky v biomedicínských ob.. ..áznam je určen pro doplnění výuky v bio.. .. Táborská~autor-22464-eva-taborska#Hana Bochořáková, Hana Paulová, Josef Tomandl, Jar.. ..a Táborská~autor-22464-eva-taborska#Hana B.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. k před.. ..ady k.. .. konstruovány a reprodukovány. Naše zkušenosti z výuky a zkoušení nás vedou k připomenutí několika zákla.. .. způsobem, jak zapsat data, jsou grafy. Na poměrně malém prostoru mohou nahradit jeden či ví.. .. pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní o.. .. Fyziologického ústa.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: cvičení, Fyziologie, vody,.. ..klíčová slova: aktická cvičení, Fyziologie, návody, pra..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. publikace a autorská .. .. považujeme za dostatečný v rámci pregraduální výuky. V obecné části jsou představeny základy nádo.. .. výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkologie v ro.. .. základní témata obecné a speciální onkologie v rozsahu, který považujeme za dostatečný v rámci preg.. .. výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkolo.. ..av Vyzula~autor-39830-rostislav-vyzula#Ondřej .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: dorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, .. ..klíčová slova: nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, ..

Radiologické zobrazovací metody
.. k před.. ..ační weby~clanky.php?cat=edukacni-weby#Materiály k .. .. ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a zobrazovacích metod na lékařské fak.. .. ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a z.. ..aná ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a .. ..an.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: skiagrafie, rtg snímkování, rtg projekce, analogový a digitální ob.. ..klíčová slova: adiologie, zobrazovací modality, skiagrafie, rtg ..

Metódy merania vnútroočného tlaku
..šky~clanky.php?s=Prednasky#Multimediálne p.. ..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Multimediálne p.. ..Metodika merania VOT priamym meraním tlaku tekutiny sa .. .. merania VOT priamym meraním tlaku tekutiny sa nazýva manometria, nepriamym meraním tenzie na k.. ..a merania VOT priamym meraním tlaku tekutiny sa .. ..an Rybář~autori.php?tid=523#Sekáč Juraj, LF UK.. .. VOT sa nazývajú tonometre. Ich princíp je založený na tom, .. .. screeningová vyšetrenia, nedostatkom je ich nižšia presnosť. Pri meraní týmito prístrojmi, je vho.. ..adlá VOT sa nazývajú tonometre. Ich princíp je zal.. .. rohovky, ktorá sa deformuje menej, keď je VOT vyšší a naopak. Základné delenie prístrojov je na kon.. ..klíčová slova: vnútroočného tlaku, metrológia, tonometer, aplanačný tonometer, ICD H40, vnútroočný tlak, tono.. ..klíčová slova: aukóm, meranie vnútroočného tlaku, metrológia, tono..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. objektů~sekce-archiv#Podklady k předškám~sekce-pkp#E-learningové ku.. ..Archiv e-learningových .. .. a dovedností zdravotníků první linie pomocí výuky algoritmů pro léčbu onemocnění, která jsou hlavn.. .. dětských onemocnění (IMCI – Integrated Management of Childhood Illness) vypracované Světovou .. .. růstu a vývoje. V současnosti ji v různém rozsahu provádí více než 100 zemí s vysokou nebo stře.. ..ané vedení dětských onemocnění (IMCI – Integ.. .. – Integrated Management of Childhood Illness) vypracované Světovou zdravotnickou organizací a .. ..a.. .. onemocnění (IMCI) 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti – Pracoviště: Ústav hygie.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: dětská nemocnění, strategie WHO, průjmová onemocnění, ak..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. textu je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního ele.. .. je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medic.. .. je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jak.. ..antišek .. .. - Základy měření a zpracování biosiglů 29.7.2014 3.1 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: biosigly, Biopac student.. ..klíčová slova: a, biosignály, Biopac student ..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
.. díla~clanky.php?s=pr#Edukační we.. ..aná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. .. učební portál dostupný v elektronické podobě na internetu pro studenty medicíny i další zd.. .. je multimediální učební portál dostupný v elektronické podobě n.. .. Klein~autori.php?tid=713#Ondřej Malý, Jakub Č.. .. e-learningu jako moderního způsobu individuální výuky přes internet na Fakultě vojenského zd.. .. Epomed.cz vzniká na podporu e-learningu jako moderního způsobu i.. .. znalostí. Předností projektu je jeho snadná roiřitelnost o další kapitoly a nové poznatky, a tím.. .. Epomed.cz vzniká na podporu e-learningu jako moderního způsobu i.. ..klíčová slova: álení, popáleniny, traumatologie, plastická ch..

Rozštěpové vady obličeje
.. díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k před.. .. publikace a autorská .. .. v rozsahu odpovídajícím cílům pregraduální výuky zubního lékařství. Obsáhlá problematika je dokum.. .. digitální skripta jsou určena studentům zubního lékařství jako výukový text pro.. .. předmět ortodoncie. Zabývá se problematikou rotěpových vad v oblasti obličeje. Pacienti s tě.. ..ato digitální skripta jsou určena studentům zub.. ..na Černochová~autor-72661-pavlina-cernochova#Ivana H.. ..avlína .. .. I - cvičení [ZLOR0641c] Ortodoncie I - předška [ZLOR0641p] Ortodoncie II - cvičení [Z.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Rotěpové vady obličeje 29.9.2010 4.03 MB uživatel vz.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: těpové vady, rozštěp rtu, rozštěp patra, ortod.. ..klíčová slova: vady, rozštěp rtu, rozštěp patra, ortodontická léčb.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
..ální učební po.. .. a osobní zkušenost je jedna z nejlepších forem výuky. Je to vlastně poslední předstupeň před tím, aby .. .. zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejlepších forem výuky. Je to vlastně poslední .. ..ální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejl.. ..adislav Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Martin .. .. kdokoli – – Neurofibrom cauda equina 16.12.2015 kdokoli – – MIRPE.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ační video, dětská chirurgie, neu..

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult
..á.. .. materiál. Ostatně jím ani být nemůže, Účelem výuky ortopedie na lékařských a zdravotnických fak.. .. lékařských a zdravotnických fakult“, bylo m jasné, že nejde o vyčerpávající studijní materi.. .. jsme v roce 2011 připravovali k 1. vydání učebnici "Ortopedie pro st.. .. Gallo~autori.php?tid=11#Petr Kamínek, Jiří Lo.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: komplika..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. publikace a autorská .. .. k upevnění dovedností při nácviku v rámci výuky předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v &n.. .. péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na specifické prev.. ..á podpora pro ošetřovatelskou péči v&n.. ..na Saibertová~autor-179986-simona-saibertova#Petra .. ..a Saibertová~autor-179986-simona-saibertova#Petra .. .. Juřeníková, Libor Sobek, Petr Jašš.. .. publikace vznikla na Masarykově univerzitě v rámci projektu MU.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Nejnižší ochrana před běžnými infekcemi – BSL 1 (ústenka .. ..ato publikace vznikla na Masarykově univerzitě v r.. ..klíčová slova: onemocnění, BSL 1-4, bariérová p..

Biostatistika
.. díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k před.. .. publikace a autorská .. .. čteři této publikace jsou studenti matematické bi.. .. biologických a klinickch dat. Vzhledem k rozsahu skript však bylo nutné vybrat pouze klíčové me.. .. čtenáři této publikace jsou studenti matematické bi.. ..áš Pavlík~autor-78059-tomas-pavlik#Ladislav D.. .. který je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření výuky klíčových předmětů studijního oboru &bdquo.. .. publikace nemá v žádném případě ambici nahradit jakýkoli stávající učební text o biost.. .. který je zaměřen na zkvalitnění a roíření výuky klíčových předmětů studijního oboru &b.. ..ato publikace nemá v žádném případě ambici nahrad.. ..klíčová slova: atistika, základní m..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové k.. ..aná díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ku.. .. přiší inovovanou verzi laboratorních úloh pro pra.. ..ateriál přináší inovovanou verzi laboratorních úloh.. ..áš Nosek~autori.php?tid=371#Aleš Bezrouk, Jiří Záh.. .. na praktikum, aby následná zkušenost z praktické výuky zasedla do předloženého teoretického konceptu. So.. .. v programu Všeobecné lékařství a Stomatologie. Naším cílem je, aby studenti kurzy navštěvovali před.. .. Šestice e-learningových kurzů vytvořených v LMS Moodle vznikla .. ..klíčová slova: I02.358.399.450, biofyzika, praktika, výuka, e-learningový k..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové k.. ..aná díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ku.. .. umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah .. .. kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které vede ke stu.. ..arningový kurz je cílen na studenty všeobecného lék.. .. Há.. .. a vyplnit citelnou mezeru nejen v sylabech výuky, ale i v motivaci studentů. Vlastními texty, p.. .. Článek se odkazuje na E-learningový kurz Topografická anatomie dolní ko.. .. praktičtější než anatomie systematická a je bližší vnímání klinických lékařů. Cíle Specifikum naší .. .. Článek se odkazuje na E-learningový kurz .. .. plánu, jsou materiály otevřeny i studentům vyšších ročníků k zopakování anatomických vztahů v jed.. ..klíčová slova: H01.158.100, topografická anatomie, dolní .. ..klíčová slova: A01.378.610, H01.158.100, topografická anatomie, ..

Obecná a speciální psychiatrie
.. díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k před.. .. publikace a autorská .. .. našeho oboru dochází ke změnám. Texty seminářů z výuky psychiatrie se snaží tyto změny zachytit, př.. .. je součástí neurověd, které zaznamenávají dynamický rozvoj. I když jsou v současné .. ..atrie je součástí neurověd, které zaznamenávají dyn.. .. Češková, Ivana Drtílková, Tomáš Kašpárek, Hana Kučerová, Lucie P.. ..Alexandra.. .. zveřejnění prezentací je usnadnění získání přehledu klíčových témat psychiatr.. .. zveřejnění prezentací je usnadnění získání přehledu klíčových témat p.. ..klíčová slova: atrické vyšetření, poruchy emotivity, sch.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
..ální učební po.. .. nepatologických zobrazovacích studií v rámci výuky nejen vlastní radiologie a nukleární medicíny, al.. .. výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě najít mnohočetné využití normálních, nepato.. .. výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě najít mnoho.. ..an.. .. nepatologických zobrazovacích studií v rámci výuky nejen vlastní radiologie a nukleární medicíny, al.. .. V Brně a metropolitní brněnské oblasti je uložena optická kabelová síť specifikovaná pro metr.. .. normálních vývojových variant, jichž je velké množství. V praxi je jejich dohledávání v různých publi.. .. Od r. 1993 se v Brně buduje metropolitní síť a metropolitní PACS (Picture Archiving and .. .. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, pp. 98–100,.. ..klíčová slova: PACS, telemedicína.. ..klíčová slova: PACS,..

Turnerův syndrom – pacientské informace
..á.. .. materiálů pro pacientky s Turnerovým syndromem nabízí původní podrobný přehled o povaze onemocnění .. .. informačních materiálů pro pacientky s Turnerovým synd.. ..na Zapletalová~autori.php?tid=40#Jan Lebl, Jarmila .. ..a Zapletalová~autori.php?tid=40#Jan Lebl, Jarmila .. .. CZ.1.07/2.2.00/28.0038 „Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory.. .. 1. Turnerův syndrom – portál Genetika. Semirní práce 2007. h.. ..ácí zdroje Lebl J., Zapletalová J. Text pro dívky a.. ..klíčová slova: syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sl..

Základy biostatistiky
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové k.. ..aná díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ku.. .. přístup a je použitelný pro všechny formy výuky i.. .. pro všechny zájemce, kteří se musí či chtějí sezmit se základními statistickými  me.. .. základů biostatistiky je určen pro všechny zájemce, .. .. Hanuš~autori.php?tid=144#Josef Bukač, Iva S.. .. a koncepce Vzhledem k rozdílné úrovni znalostí problematiky biostatistiky a poměrně he.. .. nastudovali. Výklad představuje stěžejní a nejrozsáhlejší část každého bloku a obsahuje podrobný pop.. ..ace a koncepce Vzhledem k rozdílné úrovni znalostí .. ..klíčová slova: E05.318.740.994, E05.318.740.275, biostatistika, induktivní statistika, deskriptivní s..

Hypertextový atlas patologie
..ální učební po.. .. který je postupně budován od roku 1998, kdy byla na Internet uploadována první verze. S tímto at.. ..Atlas vychází ze staršího Hypertextového atlasu der.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Věra Feitová, Karel Dvořák, .. .. jednotlivých dílech, které jsou poté spojovány. Metodika (včetně programu pro kosmeticky dokonalé bezešvé .. .. texty atlasu jsou ve formátu XML. Byla vytvořena struktura atlasu tak, aby bylo možné snadno v.. .. a není závislý na žádných proprietárních roířeních prohlížečů. Funguje shodně v operačních sy.. .. texty atlasu Zdrojové texty atlasu jsou ve formátu XML. B.. .. oddílů: úvod (INTRODUCTION), klasifikace (CLASSIFICATION), klinické údaje (CLINIC), údaje o et.. ..klíčová slova: atlas,..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k před.. .. publikace a autorská .. .. protetiky. Celý výukový materiál vznikl v rámci výuky na Lékařksé fakultě v Brně, kdy studenti ve spol.. .. Celý výukový materiál vznikl v rámci výuky na Lékařksé fakultě v Brně, kdy studenti ve spol.. .. soubor edukačních textů detailně popisuje vybrané oblasti z fi.. .. Podškubková, Pavla Netopilová, Kateřina Jakubíčková, Kateřina Pavelková, Michael Kotas, O.. ..a Bartáková~autor-23013-sonia-bartakova#Adéla Po.. .. preparace na metalokeramickou korunku Účelem této práce bylo p.. .. je zpřehlednění a sjednocení velkého množství informací o kovech ve fixní protetice. Hlavní .. ..ásady preparace na metalokeramickou korunku Účelem .. ..klíčová slova: korunka, keramika, kov, fixní hrada, lití kovu, cementování, skloionomerní cem.. ..klíčová slova: alokeramická korunka, keramika, kov, fixní n..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
..ální učební po.. .. Telehematologie, který byl v rámci aktivit RITM nastartován na začátku roku 2006. Program Te.. .. tohoto příspěvku je popsat aktuální stav programu Telehematologie, který by.. ..av Penka~autor-23070-miroslav-penka#Daniel.. .. tj. především projektorů pro kontaktní formu výuky. V rámci dalšího vývoje softwaru se pře.. .. konkrétnímu pacientovi. Studie je identifikována upřesněnou diagnózou a volným textovým popisem. K.. .. odborných garantů programu Telehematologie roiřuje slovník klíčových slov a upravuje klas.. ..a atlasu Základní taxonomii atlasu tvoří stromová s.. .. H., Vardiman J.W.: World Health Organisation Classifications of Tumours Patology & Genetics of.. ..klíčová slova: telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, hem.. ..klíčová slova: telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, hem..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. k pred.. ..ady k.. .. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o podtlakovom uzatváraní rán (V.. .. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o po.. .. Toporcer~autori.php?tid=299#Jozef Radoňa.. ..áš Toporcer~autori.php?tid=299#Jozef .. .. liečby o 4000 dolárov na pacienta [12]. Táto metodika bola úspešne využitá aj u 5-mesačnej pacientky po.. .. Väčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vplyv po.. .. túto metódu v odbornej literatúre nájsť pod množstvom synoným, a to ako už spomínaná vacuum ass.. .. Väčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vply.. .. v literatúre uvádzaná iba sporadicky. Vacuum-Assisted Closure, ako bola neskôr nazvaná, sa do p.. ..klíčová slova: AC terapia, hojenie..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
strana 10
10
strana 11
11
strana 12
12
strana 13
13
strana 14
14
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].