Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu
..klíčová slova: dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad, adaptivní fil.. ..klíčová slova: časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad, adaptivní f.. ..klíčová slova: a adaptivní zpracování dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řa..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. statistických postupů používaných při analýze časových řad v medicíně, epidemiologii, analýze procesů pr.. .. postupů používaných při analýze časových řad v medicíně, epidemiologii, analýze procesů pro.. .. Klinicky citlivé [?] Licence Signály, časové řady a lineární systémy 27.6.2012 4.86 MB kdokoli &n.. ..klíčová slova: časové řady, lineární s..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. kapitola s názvom OŠETROVATEĽSKÉ KONCEPTUÁLNE MODELY sa venuje témam: charakteristika a klasifikácia k.. ..  2  Ošetrovateľské konceptuálne modely    2.1 ..

Aktuální genetika / Current Genetics
..klíčová slova: farmakogenetika, proteomika, experimentální modely..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. jsou pak věnovány modelování vzniku náhodných časových řad a jejich predikce, a to nejdříve s využitím t.. .. jsou zde tato data označována jako časové řady. Toto pojmenování však nemění nic na skut..

Praktikum z patologické fyziologie
..klíčová slova: fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
..klíčová slova: etiologie, patogeneze, experimentální modely..

Fotografický interaktivní atlas člověka
.. ale pro všechny zájemce o lidské tělo, tedy i z řad široké veřejnosti. Projekt vznikl v roce 2007. Vý..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. a vizuální uživatelské rozhraní, se simulačními modely totiž umožňuje názorně si "osahat" vykl..

Základy metod korekce refrakčních vad
.. a samozřejmě všem dalším zájemcům z odborných řad i mimo..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
..klíčová slova: v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v o..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. – – 7.Humanistické konceptuálne modely 14.12.2018 87.72 KB ktokoľvek – – ..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. vyhľadanie štruktúry a zobrazenie na 3D modely, stručnú tabuľku s kľúčovými informáciami o kosti.. .. však dodať, že napriek tomu, že všetky naše modely sú reálne ľudské kosti, ich prezeranie v int.. .. v internetovej databáze nikdy plne nenahradí vlastnú skúsenosť osobného kontaktu s daným mate.. ..klíčová slova: kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, študijný materiál, 3D an..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. míru informace obsažené v hodnoceném systému; řada metod používaných pro hodnocení biodiverzity je .. .. biodiverzity, ale i méně často používané modely rozdělení druhových abundancí a problematiku vyu.. .. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace d..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. MU) bude pomáhat v tom, jak používat a vytvářet modely v systému počítačové algebry Maple. K tomu jim bu.. .. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace d..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. modelování 8.2.  Zobecněné lineární modely 8.3.  Regresní modelování v programu St..

Základy anesteziologie
.. ve Fakultní nemocnici Brno. Měly by zájemcům z řad studentů, ale i odborné veřejnosti, napomoci v z..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. přípravy na státní rigorosní zkoušku. Vytvořené modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické roz.. .. ilustrace terapeutické plánovací rozvahy a pregraduální ilustrace možností vlastního operačního výko.. .. mini PACS serveru HP ProLiant. Vytvořené modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické roz.. .. teoretické a praktické výuky studentů LF a postgraduální edukace lékařů spolu s přípravou doktor..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].